Folder gemeentelijke belastingen 2022

Ieder jaar ontvangen alle huishoudens en bedrijven in Almere het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Ongeveer 12 procent van alle gemeentelijke inkomsten komt uit belastingen. Met jouw belastingbetalingen draag je bij aan het welzijn, de leefbaarheid en voorzieningen in Almere.

Ook in 2022 krijg je een aanslagbiljet waarop, afhankelijk van jouw situatie, maximaal drie belastingen vermeld staan die je moet betalen: rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting. Per 1 januari 2019 is de hondenbelasting in Almere afgeschaft.


Wie

Eigenaren van woningen en eigenaren van niet-woningen met een waarde hoger dan 35.000 euro die zijn aangesloten op het riool.

Hoeveel

175,67 euro per zelfstandige woning of niet-woning ongeacht omvang. Het tarief voor 2022 is met 4,40 procent verhoogd. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt dat de tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn.

Waarvoor

Het beheer, het onderhoud, de renovatie en de vervanging van het riool. Bijvoorbeeld reparaties aan de riolering, zoals het opheffen van verstoppingen, het vervangen van kolkroosters en gebroken putdeksels en het repareren van pompen.

Vrijstelling

Eigenaren van objecten met een WOZ-waarde van 35.000 euro of minder betalen geen rioolheffing.

Door de vrijstelling kan de gemeente het belastingproces efficiënter inrichten en bijdragen aan een redelijkere heffing. De vrijstelling geldt niet voor objecten in aanbouw.


Wie

Elk huishouden. 

Hoeveel

Het tarief voor afvalstoffenheffing in 2022 bedraagt €370,87 voor éénpersoonshuishoudens en €390,87 voor meerpersoonshuishoudens. Dit is ongeacht de hoeveelheid afval die wordt aangeboden..

Waarvoor

Het legen van de duobakken, ondergrondse inzameldepots, glasbakken en plasticbakken, het inzamelen van papier en het ophalen van grofvuil. 

Je kunt zelf iets aan de hoogte van de afvalstoffenheffing doen. Door afval zorgvuldig te scheiden, minder zwerfvuil achter te laten en afval naar de gratis recyclingperrons te brengen, help je mee het tarief te verlagen.


Wie

Eigenaren van woningen en niet-woningen (OZBE) en huurders/ gebruikers van niet-woningen (OZBG).

Hoeveel

De hoogte van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde: 0,1009 % (eigendom woning),  0,3352 % (eigendom niet-woning), 0,2692 % (gebruiker niet-woning).

Waarvoor

Komt ten goede aan de algemene financiële middelen van Almere.

De gemeente heft onroerendezaakbelasting (OZB) over onroerende zaken. Dit zijn woningen, niet-woningen (panden die niet of slechts voor een deel voor woondoeleinden gebruikt worden, zoals kantoren, winkels en bedrijfspanden) en de grond waarop deze panden staan. Eigenaren van een woning of niet-woning en huurders/gebruikers van niet-woningen betalen OZB.

De situatie op 1 januari 2022 is bepalend of je onroerendezaakbelasting moet betalen. Als je in de loop van het jaar het object verkoopt en/of verhuist, heeft dit geen invloed op de aanslag OZB over 2022.

De WOZ-waarde van 2022 van jouw woning of bedrijfspand staat op het aanslagbiljet. Gemeente Almere berekent de WOZ-waarde in 2022 op basis van gebruiksoppervlakte in plaats van de bruto inhoud. Dit passen wij toe, zodat de meetinstructie beter aansluit bij andere instanties die van oppervlakte gebruik maken, zoals een woningstichting of makelaar. De oppervlakte is nu overzichtelijker omdat het duidelijk is waar de waardering van de WOZ op gebaseerd is.


Wie

Eigenaren en huurders/gebruikers van onroerende zaken (woning of niet-woning).

Wanneer

De WOZ-waarde wordt jaarlijks bepaald.

Waarvoor

De WOZ-waarde dient als basis voor de berekening van een aantal lokale heffingen, een aantal rijksbelastingen en de maximale huurprijs van een sociale huurwoning.

Hoe

Door taxaties van de gemeente Almere. De vastgestelde waarde staat op jouw aanslagbiljet.

Ben je eigenaar of huurder van een woning of eigenaar of gebruiker van een niet-woning? Dan staat op het aanslagbiljet de WOZ-waarde van jouw woning en/of bedrijfspand. De gemeente Almere taxeert ieder jaar alle onroerende zaken binnen de gemeente Almere volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). In die wet staat hoe de gemeente de waarde van een woning of niet-woning bepaalt.

WOZ vaststellen

De WOZ-waarde van jouw woning wordt bepaald aan de hand van vergelijkbare verkochte woningen. De WOZ-waarde van een niet-woning wordt bepaald op basis van vergelijkbare huur- en verkoopinformatie of op basis van gecorrigeerde vervangingswaarden.

De gemeente neemt daarnaast ook het effect van de toegenomen vraag naar woningen en de gevolgen van de aantrekkende economie op de Almeerse vastgoedmarkt in de WOZ-waarde mee.

Peildatum

De Wet WOZ schrijft voor dat de WOZ-waarde in 2022 moet zijn vastgesteld naar de waarde van jouw pand op de waardepeildatum 1 januari 2021. Op het aanslagbiljet van 2022 staat dus een WOZ-waarde die gebaseerd is op de marktomstandigheden rondom 1 januari 2021. Meer informatie staat in jouw taxatieverslag. Dit verslag kun je inzien via almere.nl/belastingen.


Je kunt jouw gemeentelijke belastingzaken online regelen via de Belastingbalie. Dat betekent geen aparte formulieren meer per aanvraag. Alle aanvragen en/of aanslagen vind je voortaan terug in dit digitale loket.

Daarnaast kun je hier:

  • direct betalingen doen of inzien; 
  • automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten;
  • een taxatieverslag inzien;
  • deelnemen aan de WOZ-voormelding;
  • bezwaar maken;
  • kwijtschelding aanvragen.

Kortom, ook bij gemeente Almere geldt; leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Wil je direct al aan de slag, bijvoorbeeld omdat je jouw taxatieverslag wilt inzien of om een automatische incasso aan te vragen? Dat kan. Ga naar almere.nl/belastingen. Inloggen met DigiD is verplicht.


Je kunt jouw aanslag gemeentelijke belastingen op drie manieren betalen:

Via automatische incasso.

Als je de gemeente machtigt voor automatische incasso wordt het te betalen bedrag in termijnen van jouw rekening afgeschreven. Hierdoor betaal je gespreid en altijd op tijd. Aanslagen tussen de 85 en 10.000 euro worden in tien termijnen van jouw rekening afgeschreven. Aanslagen lager dan 85 euro en hoger dan 10.000 euro worden in twee termijnen afgeschreven. Je regelt een machtiging voor automatische incasso in de Belastingbalie via almere.nl/ belastingen.

Via internetbankieren

Als je geen machtiging voor automatische incasso afgeeft, verzoeken wij je het bedrag van de aanslag voor de vervaldag(en) in de aangegeven termijn(en) te betalen. Je kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL40 BNGH 0285 0419 91 onder vermelding van het aanslagbiljetnummer. Het aanslagbiljetnummer vind je aan de voorzijde van de aanslag. Heb je na het verstrijken van de vervaldag(en) de aanslag nog niet of niet volledig betaald?

Dan brengen wij invorderingsrente en invorderingskosten in rekening. De hoogte van deze kosten vind je op almere.nl/belastingen.

Via iDEAL in de Belastingbalie

In de online Belastingbalie kun je direct betalen via iDEAL. Selecteer de betreffende aanslag. Het bedrag, rekeningnummer en betalingskenmerk zijn al voor je ingevuld. Inloggen kan via almere.nl/belastingen. DigiD is hierbij verplicht.


Als je een laag inkomen hebt, kom je misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Je hoeft de belasting dan niet of niet volledig te betalen. De gemeente houdt rekening met jouw inkomen, uitgaven en bezittingen. Je kunt online kwijtschelding aanvragen voor de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Kwijtschelding vraag je aan in de Belastingbalie via almere.nl/belastingen.


Vind je dat de aanslag of de WOZ-waarde op jouw aanslagbiljet onjuist is? Dan kun je bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Je kunt jouw bezwaar online indienen via de Belastingbalie op almere.nl/belastingen. Ook als je het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet je de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat jouw bezwaar gegrond is, krijg je het teveel betaalde bedrag automatisch terug.

Het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen of de WOZ-waarde is gratis. Zorg ervoor dat je jouw bezwaar zelf indient. No-cure-no-pay-bureaus kunnen dit ook voor je doen. Maar wanneer het bezwaar gegrond is, bepaalt de wet dat de kosten die een ncnp-bureau maakt door de gemeente moeten worden betaald. Deze kosten komen uiteindelijk weer voor rekening van de inwoner van Almere.


Wilt je jouw aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen volgend jaar digitaal ontvangen en bekijken? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Dit is jouw persoonlijke brievenbus waarin je post van de gemeente, maar ook van de Belastingdienst, RDW, SVB en UWV digitaal kunt ontvangen. Ga naar MijnOverheid om je te registeren met je DigiD. Dan ontvang je het gecombineerd aanslagbiljet in 2021 digitaal.