Toegestane geluidsbelastingen

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning milieu levert de aanvrager gegevens over de inrichting. Hierbij horen ook gegevens over geluid. Op deze pagina vind je informatie over de toegestane geluidsbelastingen.

Wet geluidshinder

Het college van de gemeente Almere heeft op 4 juli 2017 de geluidsbelastingkaarten vastgesteld (volgens artikel 118 van de Wet geluidhinder).

De verplichting voor het opstellen van een geluidsbelastingkaart komt uit de invoering van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. De inhoud van deze kaart is per gemeente verschillend. Op de kaart staat de geluidsbelasting door wegen, spoorwegen en bedrijven in of nabij de gemeente. 

De richtlijn geeft aan wanneer een geluidsbron geïnventariseerd moet worden. Daarbij staat ook hoeveel geluidsgevoelige objecten, geluidsgevoelige terreinen en stillegebieden er zijn en hoeveel bewoners van woningen in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting worden blootgesteld. In Almere hoefden we alleen weg- en spoorweggeluid te inventariseren.

Tegen de vaststelling van kaart is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Geluidsbelastingkaarten

Op grond van de EU-richtlijn Omgevingslawaai heeft de gemeente Almere de geluidsbelasting van alle wegen inclusief de rijks- en provinciale wegen in kaart gebracht. De resultaten staan in de geluidbelastingskaarten van de gemeente op de gemeentelijke website. Industrielawaai en vliegtuiglawaai hoeft Almere volgens de EU-richtlijn niet te meten. Die zijn verder niet in kaart gebracht. Voor wegverkeerslawaai komen de meeste geluidsbelaste woningen in de laagste EU-inventarisatieklasse 55-59 dB. Het gaat om circa 5363 woningen. In de klasse 60-64 dB gaat het om ongeveer 900 woningen. Voor railverkeerslawaai staan 165 woningen in de klasse 55-59 dB en 5 woningen in de klasse 60-64 dB.

Uitleg viewer

Omgevingslawaai in Almere

Inwoners van de EU ervaren steeds meer geluidhinder in hun leefomgeving afkomstig van gemotoriseerd verkeer, treinen, vliegtuigen en elektrische apparatuur in en om huis. De EU gaat daarom haar beleid over al deze bronnen aanscherpen. Daarom heeft zij overheden de opdracht gegeven diverse bronnen te inventariseren en de resultaten te rapporteren.

Om dit af te dwingen is de Europese Richtlijn omgevingslawaai in 2004 ingevoerd. Op grond van deze richtlijn heeft de gemeente Almere twee bronnen moeten inventariseren: weg- en spoorweglawaai. Industrielawaai viel buiten de voorwaarden voor onze gemeente. De richtlijn is van toepassing op omgevingslawaai waaraan mensen worden blootgesteld.

In het bijzonder geldt het voor:

 • woningen;
 • geluidgevoelige gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen.

In de viewer zijn de resultaten (contouren) van de geluidberekeningen digitaal weergegeven. De randvoorwaarden voor die contouren zijn:

 • ze geven een indruk van de geluidssituatie in Almere zoals de EU dat wenst (uniform in Europa);
 • ze zijn standaard op 4 meter hoogte bepaald (EU-eis);
 • ze zijn niet vergelijkbaar met contouren die volgens de Nederlandse Wet geluidhinder zijn bepaald voor onder meer bestemmingsplannen, tracébesluiten en geluidproductieplafonds voor rijks- en spoorwegen;
 • ze kunnen niet gebruikt worden voor bouwaanvragen en –berekeningen.

Er kunnen dus geen rechten worden ontleend aan de geluidkaarten die volgens de EU-Richtlijn zijn opgesteld. De kaarten zijn puur informatief. 

Uitleg van termen

 • dB: de grootheid van de geluidbelasting
 • Lden: de geluidsbelasting gemiddeld over het hele etmaal (LevelDayEveningNight)
 • Lnight: de geluidsbelasting in de nacht (23:00 – 07:00 uur)

Betekenis themakaarten (op 4 meter hoogte)

 • Etmaal: een overzicht van de gecumuleerde geluidssituatie (> 40 dB) van alle wegbronnen en het spoor in dB Lden.
 • Nacht: een overzicht van de geluidssituatie (>50 dB) van alle wegbronnen en het spoor in dB Lnight.

Interpretatie contourkleuren in de viewer

Er is veel nationaal en internationaal onderzoek gedaan naar het effect van (slaap)verstoring door geluid op de gezondheid van mensen. De GGD heeft de uitkomsten van deze onderzoeken gebruikt om de diverse milieu-emissies (geluid, luchtverontreiniging etc.) te verbinden aan een gezondheidseffectscore (GES). In de onderstaande tabel staat een samenvatting van de richtlijnen.

Geluidsbelasting

Milieugezondheidskwaliteit

Lden [dB]

GES-Kwalificatie

< 43

Zeer goed

43 – 47/48

Goed

48- 52/53

Redelijk

53-57/58

Matig

58-62/63

Zeer matig

63-67/68

Onvoldoende

68-72/73

Slecht

³73

Zeer Slecht

Meer weten?

Voor meer informatie kun je terecht op de websites van het Projectbureau Omgevingslawaai en het Ministerie van I&M of neem contact op via het reactieformulier van de gemeente Almere.

Geluidsbelastingkaart spoor

Geluidsbelastingkaart spoor nacht

Geluidsbelastingkaart wegverkeer

Geluidsbelastingkaart wegverkeer nacht

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving kun je veel zaken online regelen via almere.nl.

Heb je advies nodig of heb je een vraag over een vergunning, dan kun je contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Je kunt ook persoonlijk langskomen na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. Maak een afspraak via www.almere.nl/afspraak, bel 14036 of vul het contactformulier in.

Je vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.