Toegestane geluidsbelastingen

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning milieu levert de aanvrager gegevens over de inrichting. Hierbij horen ook gegevens over geluid. Op deze pagina vindt u informatie over de toegestane geluidsbelastingen.

Wet geluidshinder

Het college van de gemeente Almere maakt bekend dat op 4 juli 2017 de geluidsbelastingkaarten zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 118 van de Wet geluidhinder.

De verplichting tot het opstellen van een geluidsbelastingkaart komt voort uit de invoering van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. De inhoud van deze kaart is per gemeente verschillend. Op de kaart staat een weergave van de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door wegen, spoorwegen en bedrijven in of nabij de gemeente. 

De richtlijn geeft aan wanneer een geluidsbron geïnventariseerd moet worden. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt hoeveel geluidsgevoelige objecten, geluidsgevoelige terreinen en stille gebieden er zijn en hoeveel bewoners van woningen in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting worden blootgesteld. In Almere is gebleken dat alleen weg- en spoorweggeluid geïnventariseerd moesten worden.

Tegen de vaststelling van kaart is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Geluidsbelastingkaarten

Op grond van de EU-richtlijn Omgevingslawaai heeft de gemeente Almere de geluidsbelasting afkomstig van alle wegen inclusief de rijks- en provinciale wegen in kaart gebracht. De resultaten zijn opgenomen in de geluidbelastingskaarten van de gemeente. Deze kaarten zullen voor derden/burgers worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Industrielawaai en vliegtuiglawaai zijn op grond van de EU-richtlijn niet relevant gebleken in Almere. Deze zijn verder niet in kaart gebracht. Het blijkt dat voor wegverkeerslawaai de meeste geluidsbelaste woningen in de laagste EU-inventarisatieklasse 55-59 dB voorkomen. Het gaat om ca. 5363 woningen. In de klasse 60-64 dB gaat het om ca. 900 woningen. Voor railverkeerslawaai bevinden ca. 165 woningen in de klasse 55-59 dB en 5 woningen in de klasse 60-64 dB.

Uitleg viewer

Omgevingslawaai in Almere

Inwoners van de EU ervaren steeds meer geluidhinder in hun leefomgeving afkom- stig van gemotoriseerd verkeer, treinen, vliegtuigen en allerhande elektrische appa- ratuur die in en om huis wordt gebruikt. De EU heeft gemeend om haar bronbeleid t.a.v. al deze genoemde bronnen aan te gaan scherpen. Daartoe heeft zij overheden de opdracht gegeven diverse bronnen te inventariseren en de resultaten hiervan te rapporteren. Met deze resultaten kan dan het beleid worden aangepast/verscherpt.

Om dit af te dwingen is de Europese Richtlijn omgevingslawaai in 2004 ingevoerd. Op grond van deze richtlijn heeft de gemeente Almere twee bronnen moeten inven- tariseren: weg- en spoorweglawaai. Industrielawaai viel buiten de voorwaarden voor onze gemeente. De richtlijn is van toepassing op omgevingslawaai waaraan mensen worden blootgesteld.

In het bijzonder geldt ze voor:

  • woningen;
  • geluidgevoelige gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen.

In de viewer zijn de resultaten van de geluidberekeningen digitaal weergegeven.

De volgende uitgangspunten gelden voor de resultaten:

  • De contouren geven een indruk wat globaal genomen de geluidssituatie is in Almere op de wijze zoals door de EU is gewenst (uniform in Europa);
  • de getoonde contouren zijn standaard op 4 meter hoogte bepaald (EU-eis); -  de contouren zijn niet vergelijkbaar met contouren die op grond van de Ne- derlandse Wet geluidhinder worden/zijn bepaald t.b.v. o.a. bestemmingsplan- nen, tracébesluiten en geluidproductieplafonds voor rijks- en spoorwegen;
  • de contouren kunnen niet gebruikt worden voor bouwaanvragen en – berekeningen.

Er kunnen dus geen rechten worden ontleend aan de geluidkaarten die volgens de EU-Richtlijn zijn opgesteld. De kaarten hebben puur een informatief karakter. 

Uitleg van termen

dB: De grootheid waarbij de geluidbelasting wordt uitgedrukt is dB. Lden: Voor de EU moest de geluidsbelasting gemiddeld over de gehele etmaal worden berekend. Dit wordt aangegeven met het symbool Lden (LevelDayEveningNight) Lnight: De geluidsbelasting in de nachtperiode (23:00 – 07:00 uur)

Betekenis themakaarten (op 4 meter hoogte)
Etmaal: deze kaart geeft een overzicht van de gecumuleerde

geluidssituatie (> 40 dB) weer van alle wegbronnen en het spoor in dB Lden.

Nacht: deze kaart geeft een overzicht van de geluidssituatie (>50 dB) weer van alle wegbronnen en het spoor in dB Lnight.

Interpretatie contourkleuren in de viewer

Er zijn veel nationale en internationale studies verricht om het effect van (slaap)verstoring door geluid op de gezondheid van mensen in beeld te brengen. De GGD heeft de uitkomsten van deze onderzoeken gebruikt om de diverse milieuemissies (geluid, luchtverontreiniging etc.) te relateren aan een gezondheidseffectscore (GES). In de onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de richtlijnen die volgen uit deze methodiek.

Geluidsbelasting

Milieugezondheidskwaliteit

Lden [dB]

GES-Kwalificatie

< 43

Zeer goed

43 – 47/48

Goed

48- 52/53

Redelijk

53-57/58

Matig

58-62/63

Zeer matig

63-67/68

Onvoldoende

68-72/73

Slecht

³73

Zeer Slecht


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van het Projectbureau Omgevingslawaai en het Ministerie van I&M of neem contact op via het reactieformulier van de gemeente Almere.

Geluidsbelastingkaart spoor

Geluidsbelastingkaart spoor nacht

Geluidsbelastingkaart wegverkeer

Geluidsbelastingkaart wegverkeer nacht

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl.

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. Een afspraak kunt u maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.