Wet bibob bij bouwen

In sommige gevallen is de Wet Bibob op uw aanvraag van een omgevingsvergunning van toepassing. De Wet Bibob zorgt dat gemeenten bij de aanvraag van bepaalde vergunningen kan beoordelen of er sprake is van criminele banden. Lees hier meer informatie wanneer de Wet Bibob van toepassing is.

Wat is de wet bibob?

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) beoogt te voorkomen dat met gebruikmaking van vergunningen criminele activiteiten worden ontplooid en zwart geld wordt witgewassen. Zie hiervoor ook de Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Almere 2017 Je kunt ook contact opnemen met team Wabo-Vergunningen & Realisatie, via telefoonnummer: 14 036.

Wanneer krijgt u met de Wet Bibob te maken

De gemeente Almere past de Wet BIBOB toe bij onder andere de aanvragen voor een Wabo omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten met een bouwaanneemsom van € 500.000 (excl. Btw) en hoger. Dit bedrag is leidend, het wijzigingsbesluit heeft eind 2020 plaatsgevonden.

Procedure

Nadat u het vragenformulier Wet Bibob met alle bijlagen heeft ingediend, wordt uw aanvraag beoordeeld, dit gebeurt gelijktijdig met de behandeling van de omgevingsvergunning. Wanneer uit eigen (gemeentelijk) onderzoek blijkt dat er toch nog onduidelijkheden zijn over de integriteit, financiën en/of de zakelijke relatie(s), kan de gemeente om advies vragen bij de convenantpartner het RIEC eventueel daarna naar het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Als besloten wordt om advies te vragen aan het LBB zal de aanvrager/betrokkene van en vergunning of ontheffing hiervan op de hoogte worden gesteld. Het Bibob-advies van het RIEC en LBB zal worden betrokken bij de besluitvorming (o.a. bij het voornemen de gevraagde vergunning of ontheffing te weigeren of in te trekken, de aanbesteding niet te gunnen of de overeenkomst niet aan te gaan). Voordat tot definitieve besluitvorming wordt overgegaan zal de aanvrager/betrokkene in de gelegenheid gesteld worden om zijn zienswijze te geven.

Is de Bibob op u van toepassing?

Indien het Bibob onderzoek op u van toepassing is, ontvangt u automatisch het formulier Wet Bibob.

Uitzonderingen

Er zijn verschillende uitzonderingen:

  1. Vraagt u meerdere omgevingsvergunningen binnen twee jaar aan? Dan is het vaak niet nodig om nogmaals een Wet Bibob formulier in te vullen. Voorwaarde is wel dat uw bedrijf dan nog dezelfde samenstelling heeft (bedrijfsstructuur, financiering, zakelijke partners, enzovoorts). Let op dit geldt niet voor horeca of andere aanvragen.
  2. De Bibob toets zal in beginsel niet worden toegepast, ingeval de aanvraag afkomstig is van overheidsinstanties, semi overheidsinstanties en toegelaten woning(bouw)corporaties.

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl.

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. Een afspraak kunt u maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.