Asbest

Asbest informatie

In Nederland bestaat er een geheel verbod op het gebruik van asbest. Het mag niet meer worden toegepast in producten, bedrijfsmatig op voorraad worden gehouden of worden bewerkt of verwerkt. Er is één uitzondering gemaakt in de wet: particulieren mogen 'hechtgebonden asbesttoepassingen' onder voorwaarden verwijderen.

Heeft u een asbestdak, dan raden wij u dit te (laten) vervangen.

Een ieder doet er verstandig aan om asbest (veilig) te (laten) verwijderen en af te voeren. Je kunt namelijk ziek worden door het inademen van asbestvezels. Het kan jaren duren voor er gezondheidsklachten zijn. Maar het kan uiteindelijk longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesolthelioom) of stoflongen (asbestose) veroorzaken. Daarom mag  sinds 1994 geen asbest meer gebruikt worden in nieuwe producten. Asbestslachtoffers kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Asbestdaken raken na verloop van tijd beschadigd door weer en wind. Bijvoorbeeld na hagelschade. Vroeg of laat komt er een moment dat asbestvezels vrijkomen.

Daarom wil de regering asbestdaken op termijn verbieden.

Informatie

Voor meer en meest actuele informatie over dit onderwerp kunt u bijvoorbeeld terecht op de volgende websites:

https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/klussen/asbestdak/

Hier vindt u algemene informatie over het toekomstig verbod, over het zelf verwijderen van asbest en over plaatsen waar u asbest kunt aantreffen.

Overige belangrijke informatie

Twijfelt u over de toepassing van asbest in uw gebouw

Wanneer u twijfelt over de toepassing van asbest in uw gebouw, kunt u het beste een deskundige inschakelen die dit voor u controleert. Kijk hiervoor bij de Stichting certificatie asbest.

Als uw gebouw is gebouwd na 1994 mag u er van uitgaan dat er geen asbest meer is toegepast.

Zelf verwijderen of niet?

De Rijksoverheid staat onder voorwaarden toe dat asbest zelf verwijderd wordt. Zo mogen bepaalde asbesttoepassingen (bijvoorbeeld dakleien en een aantal hechtgebonden asbestsoorten) niet zelf worden verwijderd.

De enige asbesttoepassingen die u mag verwijderen zijn:

  • Hechtgebonden asbesthoudende dakplaten (bijvoorbeeld golfplaten) met een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel, mits deze zijn geschroefd en in zijn geheel kunnen worden verwijderd.
  • Asbesthoudende vloerbedekking (tegels of zeil) mits deze los is gelegd (dus niet gelijmd op de ondergrond) met een maximum van 25 m2 per kadastraal perceel.

Ook als u asbest zelf mag verwijderen is het verstandig om hiervoor een deskundige in te schakelen, vanwege de risico's die het werken met asbest met zich meebrengt. Meer informatie over de regels over het zelf verwijderen vindt u op de informatiekanalen van de rijksoverheid zoals eerder genoemd.

 

Melding maken van asbestverwijdering

Als u van plan bent asbest te (laten) verwijderen, dan moet u dit met een sloopmelding melden bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (OFGV) . Daarbij is van belang hoeveel, welk soort en toepassing van asbest u wilt verwijderen. In de landelijke wetgeving is bepaald dat er voor het verwijderen van asbest altijd een sloopmelding moet worden gedaan.

Als u een melding wilt maken van het slopen c.q. verwijderen van asbest dan kunt u dat regelen via www.omgevingsloket.nl. Op deze website kunt u eerst een vergunningcheck doen om te zien of u zelf iets mag verwijderen of dat dit door een gecertificeerd bedrijf moet gebeuren.

Als u voldoet aan de uitzonderingsregels mag u de werkzaamheden zelf uitvoeren (na melding). U moet wel de voorschriften van de Omgevingsdienst opvolgen. Neem bij vragen contact op met de Omgevingsdienst via telefoon 088 6333 000 of via e.mail op infoverberg dit@ofgv.nl.

Op www.ascert.nl kunt u controleren of een door u ingeschakeld bedrijf gecertificeerd is om asbest te mogen verwijderen. Ook kunt u hier zoeken naar een erkend asbest-inventarisatiebureau. 

Dumping melden

Als u getuige bent van het dumpen van asbest op een ondeskundige wijze, dan moet u de politie bellen via 0900-8844.

Als u wilt doorgeven dat er ergens asbest is aangetroffen dan adviseren wij u om direct contact op te nemen met de Omgevingsdienst. Hier kunt u ook asbest in de bodem, grond, wegen, paden en erven melden. Daarnaast kunt u ook een melding maken van asbest in de vorm van bouwmateriaal of gebruiksvoorwerpen (plantenbakken, etc.).
De Omgevingsdienst bepaalt hoe actie ondernomen moet worden om gevaren voor de gezondheid weg te nemen. Een aangetroffen asbestverontreiniging moet worden gesaneerd. Wie de kosten van het onderzoek en de sanering gaat betalen hangt af van de situatie. Dit zal meestal de veroorzaker zijn, maar ook de eigenaar kan hierop worden aangesproken.

Subsidiemogelijkheden saneren asbestdaken

Asbest kan onder meer in de daken van huizen of andere gebouwen verwerkt zijn. Onder invloed van weer en wind kunnen asbestvezels vrijkomen en dit is zeer slecht voor onze gezondheid. 
Om te voorkomen dat vrije asbestvezels uit daken uw gezondheid aantasten, adviseren wij u te onderzoeken of er in uw dak asbest zit. U kunt een gecertificeerd inventarisatiebureau inschakelen om er zeker van te zijn of er in uw dak wel of geen asbest zit en of het verwijderd moet worden of kan blijven zitten.

Zit er in uw dak (woning, garage en/of schuur) asbest en moet dit verwijderd worden, dan kunt u dat zelf doen of laten doen. Zelf verwijderen kan alleen in een zeer beperkt aantal gevallen en is op eigen kosten. 
In verreweg de meeste gevallen is het verplicht en veiliger uw asbestdak door een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf te laten verwijderen. Dit is ook op eigen kosten, maar laat u uw asbestdak verwijderen en stapt u daarbij over op een duurzame energiehuishouding, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een provinciale subsidie.

Voor specifieke en technische informatie verwijzen wij u naar de Nadere regels Van asbest naar duurzaam dak 2019-2021 van de Provincie Flevoland. Daarin staat onder meer dat: 

  • De eigenaar (of erfpachter/pachter) van een asbestdak tot en met 31 december 2021 een aanvraag om subsidie kan indienen. Het gaat om een nog te verwijderen asbestdak of een dak dat na 1 januari 2016 is verwijderd. 
  • Er 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar is om te verdelen. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. U krijgt subsidie in de vorm van een éénmalig geldbedrag.
  • De subsidieregeling alleen geldt als u uw asbestdak laat saneren en dit combineert met het plaatsen van zonnepanelen. Optioneel is aanvullende isolatie van het dak mogelijk. 
  • U alleen in aanmerking komt voor subsidie als de zonnepanelen, eventueel gecombineerd met aanvullende dakisolatie, nog geplaatst moeten worden ná de datum waarop u subsidie heeft aangevraagd.
  • U een aanvraag om subsidie kunt doen via het aanvraagformulier op de website van de Provincie.