Skip to content

Asbest

Asbest

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen (silicaten) die in de natuur voorkomen. Deze zijn opgebouwd uit fijne, microscopische kleine vezels. Asbest is dus een natuurlijk product en wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland, Canada en China. 

Welke gevolgen heeft asbest op de gezondheid?

Het gevaar van asbest schuilt in het inademen van de vezels. In de buitenlucht bevinden zich zo weinig asbestvezels dat het gezondheidsrisico daarvan zeer klein is. Wanneer de vezels zijn gebonden in stevige materialen kunnen ze niet worden ingeademd en is het risico op inademen relatief klein. Anders wordt het als asbestvezels wel vrijkomen door verwering en beschadiging van het gebruikte materiaal. Ook het schoonspuiten van asbesthoudende dakplaten is een risicoverhogende onderneming.
Als losse asbestvezels worden ingeademd kunnen zij zich vastzetten in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Op termijn kan het inademen van asbestvezels buikvlieskanker, mesothelioom (longvlieskanker) en asbestose (stoflongen) veroorzaken. De periode tussen blootstelling en daadwerkelijk ziek worden kan jaren duren. Kinderen en ouderen lopen het meeste risico op ziekte bij blootstelling aan asbestvezels. 

Waar kunt u asbest aantreffen?

Asbest is vroeger in zo’n 3500 tot 4500 producten verwerkt. Eén van de meest bekende toepassingen is de cementgebonden golfplaat. Maar ook in vensterbankplaten, vinyl vloertegels, vloerbedekkingen, in centrale verwarmingsketels en kachels is asbest verwerkt. 

Verbod

Sinds 1 juli 1993 bestaat er in Nederland een geheel verbod op het gebruik van asbest. Het mag niet meer worden toegepast in producten, bedrijfsmatig op voorraad worden gehouden of worden bewerkt of verwerkt. Er is één uitzondering gemaakt in de wet: particulieren mogen ‘hechtgebonden asbesttoepassingen’ onder voorwaarden verwijderen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Rijksoverheid.

Wat moet u doen als u asbest wilt melden?

Als u getuige bent van het dumpen van asbest of het verwijderen van asbest op een ondeskundige wijze, moet u de politie bellen via 0900-8844. 
Als u wilt doorgeven dat er ergens asbest is aangetroffen adviseren wij u om direct contact op te nemen met Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (OFGV) op nummer 088 6333 000. Hier kunt u ook asbest in de bodem, grond, wegen, paden en erven melden. Daarnaast kunt u ook melding maken van asbest in de vorm van bouwmateriaal of gebruiksvoorwerpen (plantenbakken, etc.). 
De omgevingsdienst bepaalt hoe actie ondernomen moet worden om de gevaren voor de gezondheid weg te nemen. Een aangetroffen asbestverontreiniging moet worden gesaneerd. Wie de kosten van het onderzoek en de sanering moet betalen hangt af van de situatie. Dit zal meestal de veroorzaker zijn, maar ook de eigenaar kan hierop worden aangesproken.  

Wat moet u doen als u asbest wilt laten verwijderen?

Als u van plan bent asbest te (laten) verwijderen, dan moet u dit melden bij de Omgevingsdienst (OFGV). Daarbij is van belang hoeveel, welk soort en toepassing van asbest u wilt verwijderen. In de landelijke wetgeving is bepaald dat er voor het verwijderen van asbest altijd een sloopmelding moet worden gedaan. 
Als u melding wilt maken van het slopen c.q. verwijderen van asbest dan moet u dat via www.omgevingsloket.nl doen. Op deze website kunt u eerst een vergunningcheck doen om te zien of u zelf iets mag verwijderen of dat dit door een gecertificeerd bedrijf moet gebeuren.
Als u voldoet aan de uitzonderingsregels mag u de werkzaamheden zelf uitvoeren (na melding). U moet wel de voorschriften van de Omgevingsdienst opvolgen. Neem bij vragen contact op met de Omgevingsdienst via telefoon 088 6333 000 of via e-mail op info@ofgv.nl.
Op www.ascert.nl kunt u controleren of een door u ingeschakeld bedrijf gecertificeerd is om asbest te mogen verwijderen. Ook kunt u hier zoeken naar een erkend asbest-inventarisatiebureau. 

Subsidie verwijderen asbestdaken

In 2024 worden asbestdaken in ons land verboden. De overheid doet dat omdat asbestvezels kunnen leiden tot levensgevaarlijke ziekte, zoals longkanker.  

Ook in Almere is er door het gemeentebestuur besloten dat het asbestprobleem in kaart gebracht moet worden. Er is inmiddels in kaart gebracht welke daken Asbest “verdacht” zijn in Almere. Dat kunnen alleen panden zijn van voor 1994. Na 1994 is het gebruik van asbest reeds verboden. Voor het verwijderen van asbest stelt de Rijksoverheid subsidies beschikbaar. 

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken  

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Rijksoverheid of Asbestwijzer.

Wat vindt u van onze website?