Commissieleden welstand en erfgoed

De commissie welstand en erfgoed is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en cultuurhistorie. Deze commissie is door de gemeenteraad benoemd om het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken en reclame te toetsen aan de criteria uit de Welstandnota. Daarnaast adviseert de commissie gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders over (toekomstige) monumenten en beschermde stadsgezichten, de plaatsing ervan op de gemeentelijke monumentenlijst en vergunningsaanvragen die hierop betrekking hebben.

De welstandscommissie bestond in 2020 uit de volgende leden:

Bas ten Brinke

Voorzitter en architectlid tot november 2020

Bas ten Brinke studeerde Architectuur en Urbanistiek aan de Technische Universiteit Eindhoven en richtte op zijn 27ste  70F architecture op. De herkenbare handtekening van 70F wordt door architectuurcritici vaak geduid als spartaans hypermodernisme.

Nu, 21 jaar later, staat Ten Brinke’s passie voor moderne architectuur nog steeds voorop in zijn werk. Hij heeft een team van bevlogen architecten om zich heen verzameld, maar is nog altijd nauw betrokken bij elk 70F project.

Hij is spreker op internationale evenementen (o.a. Milaan, Cluj-Napoca, Singapore) en gastprofessor aan de Universiteit van Ljubljana (Slovenië) en La Salle University (Spanje en Nederland).

Opgegroeid in Almere koppelt hij zijn vakkennis aan de stad. Naast zijn werk als architect is hij betrokken Almeerder, voorzitter van het Cultuurfonds Almere, bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds en voormalig voorzitter van de commissie welstand en erfgoed van de stad.

Peer Glandorff

Architectlid tot november 2020, voorzitter en architectlid sinds november 2020

Peer Glandorff is voorzitter van de commissie welstand en erfgoed Almere. Hij gelooft dat door kwaliteit te maken en het creëren van duurzame hoogwaardige gebouwen, wij een positieve bijdrage leveren aan de gebouwde omgeving. Gebouwen die geliefd zijn bij bewoners en gebruikers, waar mensen willen wonen, werken en verblijven. Gebouwen waar mensen zich thuis voelen en in willen investeren. Samen met opdrachtgevers en gebruikers wil hij fantastische gebouwen maken, waarin de opgave is vertaald in mooie en waardevolle architectuur. Architectuur die een visie geeft op hoe we met elkaar leven, wonen, leren, werken en communiceren.  
In 2005 richtte hij Fact Architects op, een all-round architectenbureau. Zij werken aan verschillende opgaves van variërende schaal.  Naast zijn werk als architect werkt hij sinds 2016 voor de commissie welstand en erfgoed Almere, en is ik vanaf eind 2020 ook voorzitter. 

Floris Hund

Architectlid tot maart 2020

Floris Hund is architect en medeoprichter van Hund Falk architecten. Met zijn bureau werkt hij aan een breed scala van projecten op verschillende schaalniveaus. In de overtuiging dat ieder project uniek is werkt hij aan plannen waar de relatie tussen mens, gebouw en omgeving centraal staan.

Deze ambitie is de afgelopen zes jaar de drijfveer geweest voor deelname aan de commissie welstand en erfgoed van Almere. Geboeid door de frisse avontuurlijkheid waarmee deze jonge stad zijn eigen ruimtelijke kwaliteiten schrijft. 

Jolijn Valk

Architectlid sinds maart 2020

Jolijn Valk is mede oprichter en architect- directeur van Urban Echoes. Urban Echoes houdt zich bezig met een breed spectrum van complexe uitdagingen, op zoek naar het volgende niveau in de verschillende schaalniveaus. Strevend naar ontwerpen met gelaagdheid, waar de gebruiker en de context in het heden, verleden en de toekomst het uitgangspunt zijn. Naast het leiden van dit Amsterdamse ontwerpbureau is ze docent en mentor aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam, “visiting critic” bij verschillende architectuuropleidingen en architect-lid van CRK Amersfoort. 

Ben Kuipers

Landschapsarchitect lid

Ben Kuipers, landschapsarchitect, is als zelfstandig ontwerper-adviseur gevestigd in Delft. Hij werkt door alle schaalniveaus heen, in  de stad en in het landschap. Hij draagt met veel plezier bij aan de kwaliteit van Almere, waar het landschap de dragende basiskwaliteit vormt. Een goede afstemming tussen gebouwen en landschap - ook de stedelijke buitenruimte -. Daar maakt hij zich hard voor.  Waarbij hij vaak ook het landschap op de gebouwen (groene daken) aanbeveelt. Hij maakt zich zorgen om de aanpak van de nieuwe opgaven zoals energieproductie in het landschap. En maakt graag ruimte voor natuur in de stad.

Fenna Haakma Wagenaar

Stedenbouwkundig lid 

Fenna Haakma Wagenaar  is architect/planner, momenteel werkzaam als hoofdontwerper voor de gemeente Amsterdam. Als architect werkte zij onder andere voor SANAA (stadstheater Almere) en OMA. In Londen was zij onderdeel van het kleine ontwerpende planning team met de opgave de transformatie van het voormalig industriële gebied in Oost-Londen goed in te zetten bij het realiseren van strategische en groene ambities. Zij was onder meer medeverantwoordelijk voor de London Housing Design Guide (2011), die een enorme verandering teweegbracht in de kwaliteit van de in Londen ontwikkelde woningen. Met de kennis van 15 jaar de enorme Londense opgave op zak, keerde zij in Nederland terug in 2016. Ze werkte de afgelopen jaren als stedenbouwer aan de verdichtingsopgave in Rotterdam en Amsterdam, waar de kwalitatieve uitdaging tegenover de enorme kwantitatieve opgave een spannende uitdaging blijft. Fenna zoekt in haar werk naar de ruimte binnen projecten en beleid, om aan de voorkant te sturen op de kwaliteit van de openbare ruimte en het wonen; ook in Almere de basis voor woongeluk en goede buurten.

Jouke van der Werf

Erfgoedlid

Jouke van der Werf is architectuurhistoricus en samen met Els Bakker eigenaar van Bureau op het Plein dat werkzaam is op het snijvlak van erfgoed en participatie. Daarnaast werkt hij parttime als gebiedsadviseur bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam en is lid van de commissie van welstand en erfgoed. Hij doceerde aan de Gerrit Rietveld Academie en de Academie van Bouwkunst. In Almere was hij korte tijd actief voor stichting Polderblik waarvoor hij samen met Lieke Frielink de lezingenreeks Polderperspectieven – de toekomst van het Almeerse stadslandschap organiseerde. In het cultuurhistorisch onderzoek en de projecten die Bureau op het Plein uitvoert en organiseert, maakt het zoveel mogelijk gebruik van de kennis en deskundigheid die aanwezig zijn bij de bewoners en de ondernemers in het gebied. Zo wordt de ontwikkeling van de geplande en ontworpen steden, dorpen en landschappen verbonden met de geleefde stad, de verhalen en ervaringen van hen die erin wonen en werken. Dit onderzoek kreeg zijn neerslag in verschillende publicaties zoals Het Amsterdamse bos, een geschiedenis (2019) en Het spel met Zaanse identiteiten, Verslag werkateliers ‘Zicht op Zaanstad’, (2018).

Secretariaat

De welstandscommissie wordt ambtelijk ondersteund door het secretariaat welstand. Het secretariaat is de intermediair tussen commissie en betrokkenen zoals de aanvrager, de opdrachtgever, de architect en de dossierverantwoordelijke van VTH, die namens B en W het advies van de commissie vraagt. De secretaris verzorgt de voorbereiding van de vergaderingen, stelt de agenda op en schrijft de verslagen en adviezen.

Het secretariaat bestond in 2020 uit:

  • Frank Keuls, secretaris (tot juni 2020, ✝︎31 juli 2021)
  • Aletta Mes, vicesecretaris (tot augustus 2020)
  • Jolie Kalmijn, secretaris (juni 2020 – januari 2021)
  • Niels ten Wolde, secretaris (augustus 2020 – heden)

Werkwijze en openbaar vergaderen

De commissie vergaderde eens in de 14 dagen op de woensdag. Tijdens deze vergadering is geadviseerd over bouwplannen in het kader van vooroverleg of met betrekking tot aanvragen omgevingsvergunning. Daarnaast zijn beleidsnotities voor de stad, zoals stedenbouwkundige kaders met de commissie besproken.

Voor een gedetailleerd overzicht van de vergaderdata en de behandelde onderwerpen, zie het “Overzicht vergaderdata en onderwerpen commissie welstand en erfgoed 2020” aan het eind van het item “Cijfers”.

De welstandsvergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. De agenda met de te behandelen aanvragen omgevingsvergunning wordt uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering bekend gemaakt op de pagina van de commissie Welstand en Erfgoed op de website van de gemeente Almere.

Vanwege het Coronavirus, zijn sinds maart 2020 de vergaderingen niet meer fysiek op het stadhuis. Sinds die datum vergadert de commissie digitaal vanuit huis of kantoor. Insprekers en bezoekers kunnen zich aanmelden en deelnemen aan de vergaderingen.