Vergunningen en stikstof

Stikstof en vergunningverlening

De landelijke stikstofproblematiek raakt projecten in heel Almere. De gemeente werkt nauw samen met de Provincie Flevoland die in opdracht van het Rijk de regie voert om ontwikkelingen vlot te trekken. Waar mogelijk nemen wij als gemeente ook maatregelen in het belang van onze inwoners en ondernemers en blijven wij verder werken aan de groei van onze groene en gezonde stad. Bekijk onze speciale pagina voor algemene informatie over de gevolgen van stikstofproblematiek.

In navolging van het door het Rijk beschikbare gestelde stappenplan Toestemmingsverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten heeft het college besloten om bij alle lopende en nieuwe aanvragen om omgevingsvergunning gegevens op te vragen over de stikstofdepositie van het aangevraagde project. Dit geldt niet voor kleine verbouwingen aan bestaande woningen en woningbouwprojecten tot en met vijf woningen. Voor alle andere lopende en nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning geldt het wel. Dat betekent dat wij tenminste stikstofberekeningen (met behulp van de meest recente versie van de AERIUS-calculator) zullen opvragen bij de vergunningaanvrager. Hierdoor duren vergunningprocedures langer.

Afhankelijk van de uitkomst van de berekening kan dat betekenen dat verder onderzoek naar de gevolgen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door de aanvrager gedaan moet worden. Dit geldt in elk geval voor aanvragen voor één of meer woningen, een bedrijf, voorzieningen en infrastructurele projecten. Verbouwingen in bestaande woningen vallen hier buiten.

Aan de hand van het door het Rijk vastgestelde stappenplan kunt u bepalen of voor uw project een Natura 2000-vergunning van de provincie vereist is of dat zo’n vergunning moet aanhaken bij de omgevingsvergunning. Download voor meer informatie het stappenplan

Bekijk onderstaande Veelgestelde vragen voor een antwoord op uw vragen. Heeft u een vraag die er niet bij staat? Mail dan uw vraag naar infoverberg dit@almere.nl (Met in de onderwerpsregel: vraag over stikstof) of bel 14036.

Vanuit de Provincie Flevoland hebben wij vernomen dat op termijn Aerius zal worden aangepast. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • aanpassing van emissiefactoren bij bouwprojecten;
  • aanpassing van de wijze waarop verkeer wordt meegenomen in de berekeningen. De grens van 5 km zal worden losgelaten.

Het is nog onduidelijk wanneer de aanpassing zal worden doorgevoerd en wat het precies voor concrete projecten gaat betekenen. Op voorhand kunnen wij niet uitsluiten dat het feit dat een project nu op 0,00 stikstofdepositie uitkomt in de berekeningen, anders kan worden op het moment dat Aerius wordt aangepast.

Aangepaste dienstverlening

U kunt een telefonische afspraak maken voor de Balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. We bellen u dan op de dag en tijdstip dat u wenst. Noteer bij het maken van uw afspraak goed uw telefoonnummer en vermeld duidelijk waar uw afspraak over gaat.

Telefonische afspraak maken

Veelgestelde vragen

Disclaimer

Gemeente Almere vindt het belangrijk om de informatie die nu beschikbaar is te delen. Op dit moment is echter nog veel onduidelijk en daarom moeten we het voorbehoud maken dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan deze informatie. Oplossingen zijn in de praktijk vaak maatwerk.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Er zal echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. De  berichtgeving op deze website en de Q&A’s zijn samengesteld op basis van de informatie zoals bekend is op 12 december 2019.