Welstand

Welstand

Bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, moeten in Almere voldoen aan redelijke eisen van welstand. Met uitzondering van bouwwerken in welstandsvrije gebieden. Reclame is nooit vergunningsvrij. Vergunningaanvragen worden door de welstandscommissie getoetst aan de criteria uit de welstandsnota. De openbare vergadering van de welstandscommissie worden tenminste één keer per maand op de woensdag gehouden in het Stadhuis. Deze vergaderingen zijn openbaar toegankelijk.  Indien u van plan bent een vergadering bij te wonen, verzoeken wij u - vanwege de beperkte vergaderruimte - zich hiervoor aan te melden. Tijdens deze vergadering kunnen aanvragers en betrokkenen hun standpunt mondeling toelichten.

Vooroverleg

De welstands- en erfgoedcommissie biedt de mogelijkheid om vrijblijvend een bouwvoornemen in vooroverleg te komen bespreken. Op deze manier kan in een vroegtijdig stadium duidelijkheid worden verschaft over de vraag of het uit te werken bouwplan zal kunnen voldoen aan redelijke eisen van welstand. U kunt hiervoor een afspraak maken via de secretaris van de commissie. 

Samenstelling van de welstands- en erfgoedcommissie

dhr. B. (Bas) ten Brink - voorzitter

dhr. F. (Floris) Hund - architect

dhr. P.T. (Peer) Glandorff - architect

mevr. F. (Fenna) Haakma Wagenaar - stedebouwkundige/architect

dhr. A.M. (Ben) Kuipers - landschapsarchitect

dhr. J. (Jouke) van der Werf - erfgoed/monumenten

secretaris: R. (Remke) Brouwer

Nieuws: Concept welstandsnota 2018 ter inzage

 

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het concept van de Welstandsnota 2018 is voorbereid.

Wat houdt het plan in?

In een welstandsnota is vastgelegd welke regels de welstandscommissie toepast bij de beoordeling van bouwwerken. Een aantal actuele ontwikkelingen zorgen voor een aanpassing van het welstandsbeleid, zoals de uitvoering van het raadsbesluit over het behoud van kleuren in de Regenboogbuurt, de komst van de Floriade en het aanpassen van het centrumgebied Poort.

Hoe kunt u reageren?

Van dinsdag 2 januari tot en met dinsdag 13 februari kan een ieder schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op het concept welstandsnota indienen.

U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. concept Welstandsnota 2018. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

Waar kunt u het plan inzien?

De papieren concept welstandsnota 2018 ligt ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar de concept Welstandsnota 2018 bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt de Welstandsnota 2018 inzien op de volgende tijden:

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen en een eventuele toelichting over de werking van de welstandsnota kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken of telefonisch op telefoonnummer 14036.

 

Inloopavond

Op 10 januari is er een inloopbijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1. Van 17:00 uur tot 21:00 uur kunnen bewoners, ondernemers en belangstellenden van Almere informatie inwinnen over het voorgenomen welstandsbeleid.

 

 

Agenda Welstandscommissie

Hieronder de agenda van de vergadering op 17 januari 2018 om 9.30 uur:

vergadering 17 januari 2018

Volgende vergaderdata in 2018: 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 6 juni  

Meer over welstand

Wat vindt u van onze website?