Wet kwaliteitsborging

Collegereactie op ontwerptekst Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het college heeft de rijksoverheid een reactie gestuurd op het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hierin wordt geregeld dat bij nieuwbouw niet de gemeente, maar een private partij het pand toetst aan het Bouwbesluit.

Op dit moment is het een taak van de gemeente om bij vergunningsaanvragen te toetsen of wordt voldaan aan het Bouwbesluit. Het gaat dan om bouwtechnische eisen aan de constructie, de brandwerendheid en het energiegebruik van gebouwen. De gemeente moet er ook op toezien dat hier tijdens de bouw niet van wordt afgeweken. In het wetsvoorstel komt deze taak bij een private partij te liggen. De gemeente toetst de aanvraag nog wel aan het bestemmingsplan, de welstandseisen en de bouwverordening.

Het college zegt in zijn reactie vooral belang te hechten aan het verminderen en vereenvoudigen van de bouwtechnische regels, ongeacht of de toetsing van en het toezicht op die regels door de overheid of door de markt gebeurt. Als reactie op de verschuiving van de bouwtechnische toetsing van de overheid naar de markt geeft het college aan te betwijfelen of private partijen wel voldoende kennis hebben van de bouwomstandigheden in Almere: bouwen op een jonge zeekleigrond bijvoorbeeld, en bouwen direct naast bestaande gebouwen. Daarnaast vraagt het college zich af of de nieuwe plannen geen remmende werking zullen hebben op innovaties en experimenten in de bouw. Dat zou van invloed kunnen zijn op bijvoorbeeld de ambitie om energieneutraal te bouwen en zoveel mogelijk duurzame bouwmaterialen te gebruiken. Daarnaast zou ongewijzigde invoering van dit wetsvoorstel bij particulier opdrachtgeverschap kunnen betekenen dat de bouwer zichzelf moet controleren. Wij hebben daarom verzocht om extra checks in te bouwen om die zelfcontrole goed te laten werken.

Het college zal de ontwikkelingen rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kritisch blijven volgen en zo nodig in overleg gaan met het rijk.