Direct naar paginainhoud
menu

Overlijden

Een sterfgeval moet worden aangegeven bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Meestal doet de begrafenisondernemer dit. U hoeft dan zelf geen aangifte te doen. In verband met de begrafenis of crematie vindt de aangifte doorgaans binnen zes werkdagen na het overlijden plaats. Lukt het u niet om voor deze week een afspraak te maken, belt u dan ons Klant Contact Centrum via 14 036. Wij plannen dan voor u een afspraak in.

Wilt u de overlijdensaangifte zoveel mogelijk digitaal doen. Vanwege de coronamaatregelen is er op dit moment geen vrije inloop in het stadhuis. Maak vooraf een afspraak als u langs wilt komen.

Aangifte door Begrafenisondernemers

Begrafenisondernemers kunnen online aangifte doen en persoonlijk langskomen voor het ophalen en betalen van de documenten. Hiervoor hoeft u geen aparte afspraak te maken.

Aangifte begrafenisondernemer via e-herkenning

Een familielid of kennis van de overledene kan de overlijdensaangifte ook doen. Om te voorkomen dat u moet wachten, kunt u hiervoor het beste online een afspraak maken via de oranje button 'Direct een afspraak maken' die onderaan deze tekst staat. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 14 036. Lukt het u niet om online voor deze week een afspraak in te plannen, belt u dan alsnog naar ons Klant Contact Centrum via 14 036. Dan plannen wij voor u een afspraak in. 

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt een overlijdensakte op. Deze akte wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woonplaats van de overledene. Als de overledene in een andere gemeente woonde dan de plaats van overlijden, dan stelt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de woongemeente op de hoogte van het overlijden.

Na verwerking van de persoonsgegevens in de Burgerlijke Stand en de Basisregistratie Personen (BRP) staat de overledene niet meer als inwoner ingeschreven, maar als overleden. Andere (overheids)instanties, zoals De Belastingdienst, SVB, Pensioenfondsen, en zorgverzekeraars krijgen automatisch bericht van deze wijziging. U hoeft het overlijden niet apart aan hen door te geven. Overige organisaties moet u wel zelf op de hoogte brengen. Hiervoor heeft u een afschrift/uittreksel van de overlijdensakte nodig.

Meenemen

Neem bij het aangeven van een overlijden het volgende mee: 

 • een geldig identiteitsbewijs van de aangever;
 • een verklaring van overlijden (A-verklaring) van een arts en een B-verklaring in een gesloten envelop (deze kan ook digitaal via de GGD binnenkomen).

Overleden in het buitenland

Als een inwoner van Almere in het buitenland overlijdt, moet een afschrift/uittreksel van de overlijdensakte aan de gemeente Almere overhandigd worden. Omdat in het buitenland afgegeven documenten in de meeste gevallen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, bevelen wij u aan om voor meer informatie eerst contact op te nemen met Burgerzaken via 14 036. Vanuit het buitenland belt u +31 36 539 99 11.

Tarief verklaring lijkbezorging
Product Kosten
Verklaring lijkbezorging € 11,60

Veelgestelde vragen overlijden

Moet ik toestemming vragen om as uit te strooien?

Ja, u moet toestemming vragen aan de eigenaar/verantwoordelijke van de grond waarop het as uitgestrooid wenst te worden. Dit kan zijn bij Rijkswaterstaat, Provincie of het Waterschap. Over het algemeen kan worden volstaan met het doen van een melding. Als u as wilt verstrooien op water, moet u altijd contact opnemen met het waterschap. Hiervoor geldt de Wet verontreiniging oppervlaktewater. Het is niet toegestaan om as te verstrooien op speelplaatsen en vuilstortplaatsen. 

Wat moet er met het rijbewijs en de reisdocumenten van de overleden persoon gebeuren?

De geldigheid van het rijbewijs vervalt bij overlijden. U bent verplicht het rijbewijs in te leveren.

Voor reisdocumenten geldt ook een inleverplicht. Deze documenten kunt u inleveren bij Burgerzaken. Dit doet u als u ze niet meer nodig heeft om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt. Zoals het opheffen van rekeningen. U krijgt geen oproep om de identiteitskaart of het paspoort in te leveren. 

In mijn directe omgeving is iemand overleden, wat moet ik nu doen?

Als u kennis draagt van het overlijden, mag u volgens de wet aangifte van overlijden doen in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. In de meeste gevallen wordt deze taak overgenomen door een uitvaartonderneming.

Welke uitvaartvoorzieningen zijn er in Almere?

Almere heeft twee gemeentelijke uitvaartvoorzieningen:
 • Begraafplaats Almere Haven
  Oosterdreef 15
  1357 DK Almere
  Telefoonnummer uitvaartcentrum: 036 530 58 71
  Telefoonnummer kantoor: 036 535 72 00
  E-mail: info@flevouitvaartfaciliteiten.nl
 • Begraafplaats/crematorium Almere Stad
  (ook gedeelte Joodse en islamitische begraafplaats)
  Kruidenweg 3
  1312 SR Almere
  Telefoonnummer: 036 535 72 00
  E-mail: info@flevouitvaartfaciliteiten.nl
Flevo uitvaartfaciliteiten exploiteert de begraafplaatsen, uitvaartcentra en het crematorium. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Flevo uitvaartfaciliteiten B.V. via telefoonnummer 036 535 72 00.

Waar regel ik een verlof tot begraven of cremeren bij overlijden in het buitenland?

Dit regelt u bij de gemeente. Neem hiervoor telefonisch contact op via 14 036. Vanuit het buitenland belt u +31 36 539 99 11.

Kan ik bij de gemeente de erfgenamen van een overledene opvragen?

Nee, dit is niet mogelijk. Het is bij de gemeente niet bekend wie de erfgenamen zijn. We kunnen wel de naam en adresgegevens van de oudste nog in leven zijnde nabestaande doorgeven. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken van de aanvrager. We geven niet alle nabestaanden door. Een uitzondering hierop is wanneer een notaris vraagt om een 'Staat van inlichtingen' ten behoeve van het opmaken van een verklaring van erfrecht.

Wat is een verklaring van erfrecht?

In een verklaring van erfrecht staat vermeld wie de wettelijke erfgenamen zijn van een overledene. De verklaring van erfrecht wordt aangevraagd door een executeur testamentair of een ander persoon die daar belang bij heeft, bijvoorbeeld erfgenamen voor het verdelen van de erfenis of voor het vrijmaken van een bankrekening van de overledene. De verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. Voor het opmaken van een verklaring van erfrecht vraagt de notaris bij Burgerzaken een 'Staat van inlichtingen' aan. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Alleen een notaris kan een 'Staat van inlichtingen aanvragen'. De verklaring moet niet verward worden met een testament. In een testament kunnen ook niet-wettelijke erfgenamen worden genoemd.

Wat is de Wet op de lijkbezorging?

In de Wet op de lijkbezorging staat wat er moet gebeuren als iemand overlijdt. Een arts of lijkschouwer van de gemeente moet het overlijden eerst vaststellen. Een overledene moet vervolgens binnen zes werkdagen gecremeerd worden of begraven. Er wordt alleen een beroep op de Wet op de lijkbezorging gedaan als niemand opdracht geeft om een uitvaart te regelen. Dit is het geval als overledenen geen familie of anderen hebben om de uitvaart te regelen. Als er wel nabestaanden zijn die weigeren de uitvaart te regelen, laat de gemeente de overledene cremeren. De kosten worden dan verhaald op de nabestaanden.  Of de crematie in het kader van de Wet op de lijkbezorging plaatsvindt, is dus niet afhankelijk van de vraag of iemand de uitvaart kan bekostigen, maar van de vraag of er iemand is die de uitvaart regelt.

Waar vraag ik een afschrift/uittreksel van een overlijdensakte aan?

U kunt het afschrift/uittreksel alleen aanvragen in de gemeente waar de persoon overleden is. Is de persoon overleden in Almere? Kijk dan voor de aanvraag van het afschrift/uittreksel op de pagina 'Afschrift/uittreksel akte Burgerlijke Stand'.

Wat heb ik nodig voor het aanvragen van een afschrift/uittreksel van een overlijdensakte?

Voor het aanvragen van een afschrift/uittreksel van een akte uit het overlijdensregister heeft u nodig:
 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • de volledige naam van degene die is overleden;
 • eventueel: document waarin staat waarom u het afschrift/uittreksel nodig heeft.

Wie mag een afschrift/uittreksel van een overlijdensakte aanvragen?

Iedereen kan een beknopt uittreksel van de overlijdensakte aanvragen. Uit het uittreksel mag de afstamming van de persoon op wie het uittreksel betrekking heeft niet blijken. Een volledig afschrift mag aangevraagd worden door iemand met een gerechtvaardigd belang. Dat is vaak directe familie, maar kan ook een erfgenaam zijn, iemand die gemachtigd is, iemand die het nodig heeft om een gerechtelijke procedure te starten, een verzekeringsmaatschappij of een andere instantie. Het belang wordt per verzoek afgewogen. Bij twijfel nemen wij contact op met familie voor we tot het verstrekken van het afschrift/uittreksel overgaan.
Wat vindt u van onze website?