Direct naar paginainhoud

Planvorming overgangsstrook Nobelhorst/Oosterwold

Op 14 maart heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de bewoners Oosterwold, die wonen in de zone welke grenst aan Nobelhorst. Aanleiding voor deze bijeenkomst was de vragen die er waren vanuit deze groep bewoners over het traject van planvorming voor de overgangsstrook en werkzaamheden voor fase 4 Noord en fase 4 Zuid. De vragen waren gericht over het gebied dat ‘de haak’ kan worden genoemd. In de afbeelding zie je Nobelhorst liggen met in het rode kader ontwikkelgebieden die grenzen aan Oosterwold. De rode kaders hebben de vorm van een haak.

Eerder verscheen op de pagina 'Nobelhorst fase 4' al informatie over een aantal werkzaamheden en planvorming.

Bezoekers van de informatieavond hebben vragen gesteld, zorgen geuit en aandacht gevraagd. Hier onder een overzicht van de reacties.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 14 maart waren 68 bewoners aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst zijn de aanwezigen geïnformeerd over besluitvorming uit het verleden, aanstaande werkzaamheden, planvorming in voorbereiding en welke procedures er moeten worden gevolgd. Bezoekers van de informatieavond hebben vragen gesteld, zorgen geuit en aandacht gevraagd.

Vragen/opmerkingen uit het publiek tijdens de bewonersavond

 • Waarom willen we Twentse kant en ‘het vlekje’ tegen Oosterwold om-kleuren van bedrijven naar wonen?

In Almere is er veel vraag naar woningen. Om aan deze vraag te voldoen heeft de raad een projectopdracht gegeven om deze onder andere hier mogelijk te maken.

 • Welke type woningen worden toegevoegd in de omkleuring?

In verband met het geluid van de A6 worden appartementengebouwen gerealiseerd die functioneren als geluidsbuffer voor de achterliggende woningen. De type woningen die in deze zone gerealiseerd gaan worden bestaand uit circa 35% appartementen en circa 65% grondgebondenwoningen.

 • Wanneer gaat de bestemmingsplanwijziging voor omkleuring in procedure?

Eerste onderdeel van de gebiedsontwikkeling omvat het opstellen van een ontwikkelingsplan. We werken nu aan dit product. Streven is om deze in Q4 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Na vaststelling in de raad wordt traject gestart om een omgevingsplan te maken. Hiervoor dienen verschillende onderzoeken, afstemming en procedures doorlopen te worden. De verwachting is dat het omgevingsplan medio 2024 in procedure gaat. 

 • Wie bepaalt uiteindelijk of de omkleuring doorgaat?

De vaststelling van het ontwikkelingsplan en het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de raad

 • Wat zijn de gevolgen voor het grondwaterpeil van de bewoners na uitvoering van de werkzaamheden aan de watergang?

Nobelhorst (fase 4) en Oosterwold hebben op dit moment hetzelfde oppervlaktewater regime van Lage  vaart van NAP -6,20 m. De waterstanden en grondwaterstanden zijn dan ook vergelijkbaar.

Er komt wel een verschil in de waterstanden/peilen tussen Oosterwold en Nobelhorst. Het peil van Nobelhorst gaat omhoog NAP -5,20m, waardoor het grondwaterstanden in Nobelhorst ook gaan stijgen. (de bestaande wijk Nobelhorst is ook op 5.20 -NAP, daar vindt geen verandering in waterpeil plaats)

De verhoging van het waterpeil en daarmee de grondwaterstand kan geen doorwerking krijgen naar Oosterwold. Want op de grens tussen Nobelhorst en Oosterwold komen watergangen waarvan de waterpeil niet gaan afwijken van die van De Lage Vaart van NAP -6,20 m.

Een aantal van de bewoners heeft aangegeven zich zorgen te maken over de realisatie van de geplande watergang. In hoeverre heeft de realisatie hiervan effect op hun tuin en woning? Tijdens de informatiebijeenkomst is de afspraak gemaakt dat de bewoners aanvullende informatie zullen ontvangen over dit onderwerp en dat in de nadere planuitwerking aandacht is voor dit onderwerp.

 • Hoe zorgen we ervoor dat er in droge periodes water op de kavel blijft?

Er zijn al langere klachten in Oosterwold over tekort aan water in drogere perioden. Door de aanleg van watervoerende watergang kan een bewoner van de aanliggende kavel zelf bepalen wanneer en hoeveel water er  moet worden aangevoerd richting de eigen kavel.

 • Is er een verschil tussen het grondwaterpeil tussen Oosterwold en Nobelhorst?

Op dit moment hebben de gronden in fase 4 dezelfde grondwaterpeilen als Oosterwold. Dit gaat in de toekomst veranderen als het peil van het oppervlaktewater in Nobelhorst gaat aansluiten op De Hoge Vaart. Hiermee wil gemeente Almere extra zetting van de bodem voorkomen. Door de aanleg van watergangen op de grens met Oosterwold/Nobelhorst, zal verhoging van het oppervlaktewaterpeil in Nobelhorst niet hogere grondwaterstanden in Oosterwold veroorzaken.

 • Wat zijn de risico’s voor waterhuishouding in de tuinen? 

Zomers is er in heel Nederland vaak een watertekort. In Oosterwold is dit niet anders. Het risico bestaat dat de aanliggende tuinen grenzend aan de nieuw te realiseren watergang iets droger worden dan nu het geval is. Dit komt doordat de bodem van bestaande sloten overwegend hoger liggen dan het waterpeil van De Lage Vaart. En daarmee ook de (grond)waterstanden. De waterstanden van deze watergang ligt wel op niveau van het peil van De Lage Vaart omdat de bodem dieper ligt. Daar staat tegenover dat men nu wel water kan aanvoeren, wat anders onmogelijk zou zijn geweest.

 • Wanneer is er een waterpeilbesluit voor Oosterwold

Een peilbesluit is voor Oosterwold niet noodzakelijk. Er worden hier geen peilen door gemeente en/of waterschap aangepast. De bestaande peilbesluiten staan op de website van ArcGIS.

 • Is het waterplan van Almere van toepassing op Nobelhorst en Oosterwold?

Gemeente Almere heeft het waterplan 'Stad van het zuiverste water' (Pdf, 30,1 Mb). Dit plan is van toepassing.

 • Welke invloed heeft het Almeers Bomenkader op de voorgenomen kapwerkzaamheden?

Het Bomenkader gaat over alle bomen, zowel de laanbomen als de bossen binnen de gemeentegrenzen, met uitzondering van bomen van particulieren. Voor de bomenrijen en bossen die onder de Wet natuurbescherming (voorheen de Boswet-gebieden) vallen, geldt dat de uitgangspunten van het Bomenkader aanvullend zijn. Echter het sturende mechanisme is het vastgestelde bestemmingsplan en de wet Natuurbescherming. Overeenkomstig de Wet natuurbescherming zal er boscompensatie plaats vinden.

 • Wanneer komt er een HOV?

Het is niet bekend wanneer de Stichtse lijn gerealiseerd gaat worden. Op korte termijn lijkt hier nog geen sprake van. Meerdere partijen zijn betrokken als er plannen gemaakt (moeten) worden. Dat gaat om gemeente Almere, maar ook het Rijk, de Provincie, omliggende gemeenten, vervoerders enz. Samen bepalen zij of en hoe en wat en wanneer. Strikt genomen is voor wat betreft de gemeente Almere uiteindelijk de gemeenteraad die beslist.

 • Kunnen de HOV en de autoweg niet worden omgedraaid?

De reservering van de HOV ligt vast in het bestemmingsplan van zowel Nobelhorst als Oosterwold. Daarmee kan de reservering niet omgedraaid worden met een andere bestemming.

 • Hoe en wanneer gaan bewoners meedenken over de inrichting van de verkeersstrook?

Wanneer er meer duidelijkheid is over de locatie en invulling van de verkeersstrook. Met de invulling wordt bedoeld hoe breed de weg moet worden. De breedte die nodig is is afhankelijk van de te verwachten verkeersintensiteiten .Inzicht verkrijgen in de te verwachten  verkeersintensiteiten zijn onderdeel van het verkeersonderzoek.

In de terugkoppeling van de scenario’s voor de ontsluitingsweg die voortkomen uit het verkeersonderzoek wordt daar meer duidelijkheid over gegeven.

 • Gaat gemeente Almere het Verkeersonderzoek delen?

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar welke verkeersstructuur benodigd is om stadsdeel Hout voor nu en de toekomst goed te kunnen ontsluiten. Het streven is om dit onderzoek voor de zomervakantie af te ronden. De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld met de bewoners.

 • Hoe is ecologie meegenomen in de werkzaamheden?

De bosstroken zijn onderdeel van het ‘projectteam stadsbos Almeerderhout’. Gemeente Almere werkt samen met Staatsbosbeheer aan het stadsbos van de toekomst, om een bos van hoogwaardige kwaliteit te maken. In het ontwikkelingsplan kunt u lezen hoe dat in grote lijnen gaat verlopen.

In de bosstrook bij Nobelhorst ligt een natte ecologische verbinding. Langs de watergang is wildbos gepland, waar de nadruk op ecologie ligt. Het overige bos rondom Nobelhorst wordt parkbos en puurbos, waar meer nadruk ligt op toegankelijkheid voor bewoners en bezoekers van het bos.

Bij de ontwikkeling van Nobelhorst wordt de infrastructuur en nieuwe bebouwing zo goed mogelijk ingepast en worden waar nodig maatregelen genomen om effecten op ecologie te beperken en kansen voor ecologie te benutten.

 • Welke participatieruimte is geboden door de gemeente Almere

Onze planvorming en besluitvorming is transparant en wij streven er naar om dit zoveel mogelijk met belanghebbenden te delen.

Na de zomervakantie is bekend welke voorzieningen in deze strook gerealiseerd zullen worden. Wanneer alle kaders en uitgangspunten bekend zijn zal een inrichtingsplan worden opgesteld voor deze strook. Als onderdeel van het opstellen van een inrichtingsplan is er straks ruimte voor participatie over de groeninrichting, aan de zijde van de woningen in Oosterwold.

 • Welke invloed heeft het verkeersbesluit voor Nobelhorst op de verkeersstructuur naast deze wijk?

Het verkeersbesluit dat nu voor Nobelhorst is genomen heeft nauwelijks effect op de infrastructuur naast de wijk. Het is beleid in Almere dat de woonstraten buiten de hoofdwegen een maximum snelheid van 30km/u hebben.

Dat is wat in het verkeersbesluit Nobelhorst nu ook wordt vastgelegd. Daarnaast lopen er door het stadsdeel Hout een aantal hoofdwegen om de aan- en afvoer van verkeer te organiseren. We onderzoeken welke structuur op de korte termijn maar ook de langere termijn de meest optimale variant is. Het verkeersbesluit heeft daar geen invloed op.

 • Waarom wordt de bestaande verkeersstructuur van Nobelhorst niet gebruikt voor uitbreiding in de toekomst?  

Met de kennis van nu weten we dat de druk op de bestaande infrastructuur groter wordt dan in het verleden gedacht. Dat heeft impact op de ruimtelijke inpassing en de stedenbouwkundige plannen. Vandaar dat nu wordt gekeken of het netwerk uit de plannen de meest optimale variant is, of dat we de structuur nog kunnen aanpassen en daarmee de situatie verbeteren.

Waarbij uiteraard niet alleen gekeken wordt naar de plannen voor de nog te ontwikkelen gebieden, maar ook gekeken wordt naar de eventuele consequenties voor reeds bestaande woningen in het gebied. De bestaande structuur is dus een van de varianten die wordt bekeken.

 • Veel besluiten zijn politiek, hoe kunnen wij daar invloed op hebben?

De gemeenteraad heeft de hoofdrol in de politieke besluitvorming. De raad besluit, het college voert uit en moet verantwoording afleggen. De raad geeft op haar eigen website aan hoe bewoners invloed kunnen hebben op de gemeenteraad.

 • Hoe is het geregeld met archeologie in het gebied en de werkzaamheden?

Er is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het gebied is vrij gegeven.

 • Ontvangen opmerkingen en zorgen

Tijdens de informatiebijeenkomst was er voor de aanwezigen ruimte om ook zorgen te delen. De zorgen zoals gedeeld zijn gehoord, genoteerd en worden meegenomen in de verdere planuitwerking.

 • Belangrijke zorg van bewoners uit Oosterwold is of de ambities uit het ontwikkelingsplan Stadsbos Almeerderhout gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan voor Nobelhorst kun je zien via ruimtelijkeplannen.nl.
 • Andere zorg die is uitgesproken is in hoeverre de realisatie van de watergang effect heeft op de bestaande waterhuishouding in het gebied Oosterwold. Bewoners vragen zich af of het toevoegen van deze watergang leidt tot het onttrekken van water in het gebied en daarmee invloed heeft op de waterstand in hun tuin en een mogelijk effect op hun woning.
 • Ook hebben aanwezigen de gemeente meegegeven gebruik te maken van de kennis en kunde van bewoners van Oosterwold bij ontwikkelingen die van invloed zijn op hun de woonkwaliteit en leefbaarheid. ‘Bewoners informeren en actief mee laten doen waar dit mogelijk is’.
 • Tot slot gaven de aanwezigen aan dat de communicatie is in het verleden niet altijd eenduidig en volledig geweest.

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening