Direct naar paginainhoud

Informatie voor omwonenden over BW+

De gemeente stelt voor om bij de Hippias van Elisweg een Beschermd wonen plus (BW+) te ontwikkelen. Na goedkeuring door de gemeenteraad, volgt overleg met omwonenden hoe de BW+ zo goed mogelijk kan landen in de wijk. BW+ biedt begeleiding, persoonlijke zorgplannen en dagbesteding in een prikkelarme omgeving.

We informeren en betrekken omwonenden

Wij hebben iedereen in de directe omgeving en iets verder een brief gestuurd dat we de gemeenteraad hebben voorgesteld om een Beschermd wonen plus (BW+) bij de Hippias van Elisweg te laten ontwikkelen.

Dit gebeurt er op de locatie

Op locatie is de hele week, dag en nacht, begeleiding aanwezig. Iedere bewoner heeft een persoonlijk begeleider. Samen met de begeleider werkt de bewoner aan diens zorgplan. In het zorgplan staat waar de bewoner aan wil werken. En welke doelen men wil bereiken op de verschillende levensterreinen. Het kan zijn dat een bewoner wil afkicken om weer zelfstandig te kunnen wonen en werken. Het doel kan ook zijn: minderen met alcohol, een schuldhulptraject starten of het contact met familie herstellen. 

De begeleiding heeft op regelmatig overleg met politie, handhaving, GGZ en verslavingszorg.  

Ook is er passende dagbesteding aanwezig op locatie. Zo kunnen de bewoners zinvol bezig zijn en bovendien wat extra’s verdienen. Daarnaast stimuleert dagbesteding op de eigen locatie bewoners om daar (meer) te blijven.

Opening locatie

Als de gemeenteraad een beslissing heeft genomen, verwachten we nog ruim 2 jaar nodig te hebben voordat de locatie gebouwd is en geopend kan worden.

Keuze voor deze locatie

Mensen in BW+ zijn gebaat bij een prikkelarme omgeving. In gewone woonwijken in de bebouwde kom ervaren zij onrust en druk. Op die opvangplekken in een drukkere woonomgeving, kunnen bewoners bijvoorbeeld het pand alleen maar verlaten via gemeenschappelijke ruimtes. Dit levert minder privacy en meer prikkels op. Als ze daarna buiten komen, lopen ze tegen allerlei nieuwe prikkels aan. Denk hierbij aan verkeer, andere mensen en diverse verleidingen. In Oosterwold is de omgeving rustiger (meer prikkelarm) en wordt het wooncomplex zelf op een heel andere en ruimere en flexibelere manier gebouwd.

Ook kunnen bewoners hun eigen wooneenheid verlaten zonder dat ze door de drukke gemeenschappelijke ruimtes hoeven of direct in de openbare ruimte terechtkomen. Op deze locaties kan een besloten buitenruimte binnen het eigen terrein worden gerealiseerd. De bewoners worden echter niet beperkt in hun bewegingsvrijheid, ze kunnen zelfstandig naar buiten.

Overlast en veiligheid 

Om overlast op de nieuwe locatie zoveel mogelijk te voorkomen en de veiligheid van de buurt te waarborgen, baseren we ons op ervaringen op andere plekken. We hebben geleerd dat ongewenst gedrag van bewoners voornamelijk binnen het afgesloten terrein van de locatie zelf plaatsvindt en daar effectief wordt gereguleerd. Hoewel incidentele overlast buiten de locatie niet volledig kan worden uitgesloten, doen we ons uiterste best om dit te voorkomen.

Daarnaast nemen we proactieve maatregelen voor omgevingsbeheer. Dit omvat niet alleen het voorkomen van overlast en het gevoel van onveiligheid, maar ook het snel en adequaat reageren op meldingen uit de omgeving. 

Bovendien hebben we een outreachende benadering. We begeleiden niet alleen bewoners op de locatie, maar ook daarbuiten. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen begeleiders, politie, GGZ, verslavingszorg en handhaving. Er zijn korte communicatielijnen tussen deze partijen, en indien nodig worden bewoners teruggebracht naar de locatie.

Buurtbeheergroep en veiligheidsplan

De manier waarop de bewoners leven, kan soms overlast veroorzaken. Als er overlast is, kan dit direct gemeld worden aan de buurtbeheergroep of bij het telefoonnummer dat beschikbaar komt voor acute overlast. Samen met de buurtbeheergroep, die bestaat uit mensen van het Leger des Heils, Kwintes, buurtbewoners, de politie, handhavingspersoneel en anderen die belangrijk zijn, worden afspraken gemaakt over hoe we goed kunnen samenleven in de buurt. Deze afspraken worden vastgelegd in een veiligheidsplan. We hebben al een concept-veiligheidsplan gemaakt dat we willen bespreken en verbeteren met de buurtbewoners.

Onze ervaring laat zien dat het net zo veilig blijft op straat als voor de komst van het BW+ project. Door de korte lijnen tussen begeleiding en samenwerkende partners kan er bij eventuele overlast snel geschakeld worden. We maken samen met een buurtbeheergroep heldere afspraken.  

Bovendien is er in de Beschermd wonen+ locatie altijd begeleiding aanwezig, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Deze begeleiding is ook beschikbaar voor buurtbewoners. Buurtbewoners krijgen een telefoonnummer dat ze direct kunnen bellen. Als er klachten zijn, laten we altijd weten wat we ermee hebben gedaan.

Drugs en alcohol

Het is toegestaan om in de BW+ middelen te gebruiken, maar alleen in de eigen kamer. We hebben gemerkt dat wanneer er een rustige omgeving is en er goede begeleiding aanwezig is, er minder behoefte is aan gebruik van deze middelen, omdat er minder stress is.

Dealers

Mensen die in BW+ wonen en drugs gebruiken, hebben meestal vaste personen van wie ze drugs kopen. Er worden afspraken gemaakt om niet bij het gebouw zelf drugs te verhandelen. We zorgen ervoor dat deze afspraken worden nageleefd. Als er onbekende personen rondhangen bij het gebouw en er wordt gedacht dat het om dealers gaat, dan grijpt het personeel in of wordt de politie gebeld.

In de eerste maanden nadat BW+ geopend is, zal er extra beveiliging zijn van een beveiligings- en bewakingsbedrijf. Dit is om extra ogen en oren te hebben en als er iets verdachts is, kan de begeleiding en/of de politie meteen worden ingeschakeld.

Bezwaar maken

Je kan tijdens een politieke markt inspreken bij de gemeenteraad om de politiek van je standpunt te proberen te overtuigen. Raadsleden behandelen daar actuele onderwerpen voordat ze een besluit nemen tijdens een raadsvergadering. Aanmelden kan via raadsgriffie@almere.nl. Zodra de BW+ geagendeerd wordt door de gemeenteraad, kan je dit op de website lezen en op de agenda van de gemeenteraad die gepubliceerd wordt. 

Als de gemeenteraad de locatie gekozen heeft, maakt Woningcorporatie GoedeStede het bouwplan en vraagt zij een omgevingsvergunning aan. Zodra deze afgegeven wordt kan je juridisch bezwaar maken.

Inloopmomenten voor buurtbewoners

Tijdens 2 inloopmomenten op 2 en 5 februari kun je op flexibele tijden met de gemeente, Leger des Heils en Kwintes in gesprek over de mogelijke komst van een beschermd wonen plus voorziening in Oosterwold. We gaan graag met je in gesprek en nemen de tijd om vragen te beantwoorden. 

Vrijwilliger worden

Vrijwilligers zijn van harte welkom. De bewoners zullen zelf werkzaamheden doen als dieren verzorgen en de moestuin onderhouden, maar zij zijn niet heel erg consistent in de aanpak hiervan. Vrijwilligers zijn daarom van harte welkom om hierbij te helpen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening