Direct naar paginainhoud

Verslag bewonersavond 7 maart 2022 Cascadepark Woontorens noordelijk deel

De presentatie van die avond is rondgestuurd naar de deelnemers, volledigheidshalve bij deze een notitie / verslag n.a.v. de inhoudelijke vragen en discussies van de avond.

Verkeersafwikkeling en auto ontsluiting

De verkeersafwikkeling van de te bouwen half verdiepte parkeergarage is zo noordelijk mogelijk aan de Vitus Beringstraat gepland. Door die zo dicht mogelijk bij de Godendreef te situeren, is onderstaande route de meest logische voor autoverkeer dat uit de parkeergarage komt. Dit is namelijk de kortste en snelste route om de wijk uit te rijden of om naar het toekomstige appartement te rijden. De verkeersafwikkeling vindt dan plaats over een klein deel van de Vitus Beringstraat. Hoe zuidelijker de ontsluiting geplaatst wordt, des te meer verkeer in een groter deel van de Vitus Beringstraat en des te groter de kans dat autos door de buurt naar de Poortdreef rijden i.p.v. via de Godendreef. Om die reden is gekozen om de ontsluiting van de parkeergarage zo noordelijk mogelijk te doen.

Verkeersveiligheid en auto ontsluiting half verdiepte parkeergarage.

Door de gekozen ontsluiting is het autoverkeer door het Cascadepark minimaal. Dit is voor de veiligheid van voetgangers, fietsers en (spelende) kinderen in het cascadepark een veilige oplossing. Gezien de zo noordelijke mogelijk gelegen ontsluiting van de half verdiepte parkeergarage, is de verkeerstoename door de 114 appartementen alleen te verwachten in een klein deel van de Vitus Beringstraat. 

Er is na afloop van de presentatie afgesproken om op een ochtend te gaan kijken tussen 8.00 en 9.00 uur - de spits van het naar school brengen van kinderen - hoe de verkeersdrukte op het noordelijk deel van de Vitus Beringstraat is met auto’s en fietsers. Aan de hand van het bezoek wordt bekeken of de verkeersdrukte aanleiding geeft tot eventueel nodige maatregelen. In een nog in te plannen ontwerpsessie zal dat dan uitgewerkt worden, inclusief de overgang van de parkeergarage over het fietspad. Qua verkeersveiligheid voor fietsers geldt dat die gebruik kunnen maken van het vrij liggende fietspad door het Cascadepark dat parallel ligt aan de Vitus Beringstraat. Fietsers kunnen er daarmee voor kiezen om niet op de Vitus Beringstraat te fietsen.

Parkeercapaciteit

Voor de 2 woontorens met 114 appartementen worden 160 parkeerplaatsen gemaakt voor bewoners en bezoekers. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen is conform het bestemmingsplan ‘Parapluherziening parkeren’ onherroepelijk vastgesteld op 17 december 2020. Zie www.ruimtelijkeplannen.nl een klik op de locatie van de kaart in het Cascadepark. Het Cascadepark bevindt zich in gebied D.

Het betreft 57 koopappartementen kleiner dan 90 m² met een norm van 1,5 en 57 huurappartementen kleiner dan 90 m² met een norm van 1,3. Dit geeft totaal de eis van 160 parkeerplaatsen.

De twee geplande woontorens

Er is deze avond middels een presentatie toegelicht hoe in het participatieproces de keuze voor 2 woontorens tot stand is gekomen. De presentatie is op te vragen bij Sandra Brunekreef via sbbrunekreef@almere.nl.

Lengte van het gebouw

De totale lengte van het gebouw - de twee woontorens en tussenliggende half verdiepte parkeergarage - wordt circa 150 meter.

Positie van de gebouwen

De positie van de gebouwen is weergeven in de gehouden presentatie. De presentatie is op te vragen bij Sandra Brunekreef via sbbrunekreef@almere.nl

Verwachte verkeersintensiteit

Conform het CROW (kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid) rekenen wij met 5 verkeersbewegingen per appartement. Voor 114 appartementen betekend dat gemiddeld 570 verkeerbewegingen per dag. De Vitus Beringstraat heeft een capaciteit van 2.500 auto’s per dag.

In onderstaande tabel hebben we een aantal varianten uitgerekend. Niet meegenomen is eventueel (sluip) verkeer tijdens de ‘schoolspits’ voor zover dat aan de orde is.

 Aantal woningen bestaandAantal appartementen nieuwTotaalAantal verkeersbewegingen per dag per woning

 

 

 

 

5

6

7

Vitus Beringstraat

25

114

139

695

834

973

Buurt (niet realistisch)

152

114

266

1.330

1.596

1.862

Ontwerpsessie inrichting niet bebouwd gebied

Eind april zal er een ontwerpsessie gehouden worden over de inrichting van het niet bebouwde deel van het Cascadepark en de verkeersontsluiting. Een uitnodiging daarvoor volgt nog. Heeft u wensen en suggesties, geef dat dan door aan Sandra Brunekreef via sbbrunekreef@almere.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening