Skip to content

Soorten subsidies

Bij de gemeente Almere kunt u subsidie aanvragen op het gebied van onder andere:

  • kunst en cultuur;
  • jeugd en onderwijs;
  • het sociaal domein;
  • sport;
  • duurzaamheid.

Lees meer over het aanvraagproces, de subsidievoorwaarden (inclusief het subsidiebudget) en de behandeling van aanvragen

Speciale regelingen

Voor een aantal subsidies gelden speciale afspraken voor het aanvragen en verantwoorden. Meer daarover leest u via de blokken hieronder.

Peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie

De gemeente vindt het belangrijk dat meer Almeerse peuters gebruikmaken van de voorschool. Dit is namelijk een goede voorbereiding op de basisschool. Kinderopvangorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor VVE. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in de nadere regels subsidie Voorschoolse educatie Almere 2019. Zie ook het wijzigingsbesluit Nadere regels subsidie Voorschoolse educatie Almere 2019.

Naast de reguliere combinatie van het aanbod van voorscholen van 6 uur reguliere opvang en 12 uur VVE is het in 2019 ook mogelijk om de combinatie aan te bieden van 8 uur reguliere opvang en 16 uur VVE. Hiermee komen we tegemoet aan de wettelijke verplichting van 16 uur per week vanaf 2020.

Subsidieaanvragen komen overeen met het aantal kindplaatsen op peildatum 1 oktober 2018 en afwijkingen daarvan moeten schriftelijk gemotiveerd worden.

Aanvraagprocedure:

De volgende stukken dient u te sturen om de subsidie aan te vragen:

  • Algemeen formulier aanvragen subsidie Gemeente Almere. De in dat formulier gevraagde bijlagen jaarbegroting, dekkingsplan en activiteitenplan hoeft u niet mee te sturen.
  • Aanvraagformat peuterspeelzaalwerk 2019. Er is een wijziging in het format t.o.v. vorig jaar. Er zijn drie kolommen gemaakt, waardoor locaties/peuters kunnen worden ingedeeld naar de verschillende momenten waarop het aanbod in de loop van 2019 wijzigt van 6/12 naar 8/16 uur. Lees aub de toelichting in het 3e tabblad.

Zorgt u er svp voor dat de aanvraag compleet is en alle benodigde gegevens bevat, want alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Aanvraagtermijn: Uiterlijk 31 december 2018 moet uw aanvraag door ons zijn ontvangen.

Verantwoording 2018:

Combinatiefuncties

De gemeente Almere vindt het belangrijk dat er dichter bij huis en door meer doelgroepen bewogen wordt. Daarom neemt de gemeente sinds 2009 deel aan de landelijke stimuleringsregeling Combinatiefuncties. Deze regeling is een structurele regeling van het Rijk.

De combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches hebben als belangrijkste doel inwoners van Almere op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het sport- en cultuuraanbod in de stad. De buurtsportcoaches zetten zich in voor alle inwoners, zijn de spin in het web, verbinden partijen met elkaar, hebben intensief contact met de combinatiefunctionarissen en zijn verantwoordelijk voor de programmering van verschillende activiteiten in de wijk. Daarnaast zoeken de buurtsportcoaches naar mogelijkheden om met sport een bijdrage te leveren aan (maatschappelijke) vraagstukken die er in een specifiek gebied leven.

Per 1 januari 2017 zijn de 'combinatiefunctionarissen Sport' ondergebracht bij De Schoor. De combinatiefunctionarissen werken voor één specifiek sportcluster en stemmen hun werkzaamheden af met de Almeerse sportverenigingen en buurtsportcoaches.

Er zijn ook combinatiefunctionarissen actief voor diverse culturele organisaties en middelbare scholen.

Voor de eindverantwoording 2018 kunt u gebruik maken van het format eindrapportage combinatiefunctionaris 2018. Uiterlijk 1 mei 2019 dient u de eindrapportage aan te leveren.

Aanjaaggelden onderwijs

Het vorige college van B en W heeft aanjaaggelden beschikbaar voor nieuwe initiatieven in het onderwijs. Voor het schooljaar 2018-2019 bevat het bestedingsplan drie programmalijnen:

  • Versterken samenwerking tussen onderwijs en andere partners;
  • Versterken doorgaande ontwikkel- en leerlijnen;
  • Streven naar een kwalitatief goed (onderwijs)aanbod.

Voor de verantwoording van de Aanjaaggelden Onderwijs 2018 dient u gebruik te maken van het Format Eindrapportage Aanjaaggelden Onderwijs 2018. De uiterste indieningstermijn is 1 april 2019.

Stimuleringsleningen Energiefonds Almere

In het kader van het programma Energie Werkt! heeft de gemeenteraad het Energiefonds Almere ingesteld. Deze lening is vooralsnog uitgeput voor individuele huishoudens. In 2019 komen alleen bedrijven, schoolbesturen, non-profitorganisaties, particuliere verhuurders, verenigingen van eigenaren (> tien leden) en energiecoöperaties in aanmerking voor een lening. Deze stimuleringsleningen zijn bedoeld voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie (dubbel glas, zonnepanelen, vloer- en dakisolatie). Er geldt een aantrekkelijke lage rente. Zie voor meer informatie over de voorwaarden de verordening stimuleringsleningen en de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Stimuleringsfonds voor circulaire bedrijvigheid

Bent u ondernemer in Almere met een nieuw initiatief op het gebied van circulaire economie? Heeft u echter financiële tegemoetkoming nodig om dit van de grond te krijgen? Dan is een aanvraag bij het Stimuleringsfonds circulaire bedrijvigheid wellicht iets voor uw bedrijf. Ondernemers in Almere kunnen in 2019 gebruik maken van cofinanciering voor innovaties.

Het Stimuleringsfonds ondersteunt bedrijven in de stad die de bedrijfsvoering willen verduurzamen of innovatieve, circulaire initiatieven willen starten. Dat doen we via cofinanciering voor de kosten van onderzoek en ontwikkeling, certificering of vergunningsaanvragen.

"Het Stimuleringsfonds is onderdeel van het programma Almere 2.0 waarbij de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samenwerken aan het nog betere groeien van de stad zoals bijvoorbeeld op het gebied  van duurzaamheid."

Wijkbudget en samen-sterk-budget

Heeft u een idee waardoor buurtbewoners elkaar beter leren kennen en/of helpen, uw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert? Of heeft u een idee om iets voor een ander te betekenen? Dit soort ideeën komen in aanmerking voor een bijdrage uit het wijkbudget of samen-sterk-budget.

Elders op deze website leest u meer over de mogelijkheden en voorwaarden.

Niet-gemeentelijke subsidies

Komt u niet in aanmerking voor subsidie van de gemeente? Misschien is er buiten de gemeente een organisatie of fonds dat u verder kan helpen. Bekijk de mogelijkheden via het zoeksysteem met niet-gemeentelijke subsidies.

Wat vindt u van onze website?