Direct naar paginainhoud
menu

Soorten subsidies

Bij de gemeente Almere kunt u subsidie aanvragen op het gebied van onder andere:

  • kunst en cultuur;
  • jeugd en onderwijs;
  • het sociaal domein;
  • sport;
  • duurzaamheid.

Lees meer over het aanvraagproces, de subsidievoorwaarden (inclusief het subsidiebudget) en de behandeling van aanvragen

Speciale regelingen

Voor een aantal subsidies gelden speciale afspraken voor het aanvragen en verantwoorden. Meer daarover leest u via de blokken hieronder.

Van Groot naar Beter 2019 - 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere heeft de subsidieregeling van Groot naar Beter 2019-2022 vastgesteld. Deze regeling is bedoeld om kleine huishoudens met tenminste een huurder van 55 jaar en ouder in een grote huurwoning te stimuleren om een meer passende woning te betrekken en zo eengezinswoningen vrij te maken voor starters en gezinnen. Hierover zijn prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties en de huurdersvereniging. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient u aan alle voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn in de Nadere regels van Groot naar Beter 2019-2022 opgenomen en op de websites van de woningcorporaties de Alliantie, GoedeStede, Ymere en Woningnet vindt u ook informatie over deze regeling. Het aanvraagformulier voor subsidie van € 1.250,00 per aanvraag voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten binnen de regeling Van Groot naar Beter 2019-2022 dient u volledig ingevuld en ondertekend in te dienen nadat het huurcontract van de nieuwe woning is ondertekend. Voor het jaar 2019 is er een budget van € 37.500,00 beschikbaar (30 verhuizingen). Voor 2020 tot en met 2022 is er jaarlijks € 75.000,00 beschikbaar.

Peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie

De Nadere Regels subsidie Voorscholen voor 2020 - 2022 zijn op 15 november 2019 bekendgemaakt. Deze Nadere Regels staan onder rubriek Subsidievoorwaarden.

Aanvraagprocedure is als volgt:

De volgende stukken dient u te sturen om de subsidie aan te vragen:

Zorgt u er svp voor dat de aanvraag compleet is en alle benodigde gegevens bevat, want alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Aanvraagtermijn:

Subsidiejaar 2020 - Uiterlijk 1 december 2019 moet uw aanvraag door ons zijn ontvangen.

Subsidiejaar 2021 en 2022 - Uiterlijk 1 oktober van het subsidiejaar moet uw aanvraag door ons zijn ontvangen.

Verantwoording 2019:

Combinatiefuncties

De gemeente Almere vindt het belangrijk dat er dichter bij huis en door meer doelgroepen bewogen wordt. Daarom neemt de gemeente sinds 2009 deel aan de landelijke stimuleringsregeling Combinatiefuncties. Deze regeling is een structurele regeling van het Rijk.

De combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches hebben als belangrijkste doel inwoners van Almere op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het sport- en cultuuraanbod in de stad. De buurtsportcoaches zetten zich in voor alle inwoners, zijn de spin in het web, verbinden partijen met elkaar, hebben intensief contact met de combinatiefunctionarissen en zijn verantwoordelijk voor de programmering van verschillende activiteiten in de wijk. Daarnaast zoeken de buurtsportcoaches naar mogelijkheden om met sport een bijdrage te leveren aan (maatschappelijke) vraagstukken die er in een specifiek gebied leven.

Per 1 januari 2017 zijn de 'combinatiefunctionarissen Sport' ondergebracht bij De Schoor. De combinatiefunctionarissen werken voor één specifiek sportcluster en stemmen hun werkzaamheden af met de Almeerse sportverenigingen en buurtsportcoaches.

Er zijn ook combinatiefunctionarissen actief voor diverse culturele organisaties en middelbare scholen.

Voor de eindverantwoording 2019 kunt u gebruik maken van het format eindrapportage combinatiefunctionaris 2019. Uiterlijk 1 mei 2020 dient u de eindrapportage aan te leveren.

Stimuleringsleningen Energiefonds Almere

In het kader van het programma Energie Werkt! heeft de gemeenteraad het Energiefonds Almere ingesteld. Deze lening is vooralsnog uitgeput voor individuele huishoudens. In 2020 komen alleen bedrijven, schoolbesturen, non-profitorganisaties, particuliere verhuurders, verenigingen van eigenaren (> tien leden) en energiecoöperaties in aanmerking voor een lening. Deze stimuleringsleningen zijn bedoeld voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie (dubbel glas, zonnepanelen, vloer- en dakisolatie). Er geldt een aantrekkelijke lage rente. Zie voor meer informatie over de voorwaarden de verordening stimuleringsleningen, 1e wijzigingsverordening en de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Stimuleringsfonds voor circulaire bedrijvigheid

Bent u ondernemer in Almere met een nieuw initiatief op het gebied van circulaire economie? Heeft u echter financiële tegemoetkoming nodig om dit van de grond te krijgen? Dan is een aanvraag bij het Stimuleringsfonds circulaire bedrijvigheid wellicht iets voor uw bedrijf. Ondernemers in Almere kunnen in 2020 gebruik maken van cofinanciering voor innovaties.

Het Stimuleringsfonds ondersteunt bedrijven in de stad die de bedrijfsvoering willen verduurzamen of innovatieve, circulaire initiatieven willen starten. Dat doen we via cofinanciering voor de kosten van onderzoek en ontwikkeling, certificering of vergunningsaanvragen.

"Het Stimuleringsfonds is onderdeel van het programma Almere 2.0 waarbij de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samenwerken aan het nog betere groeien van de stad zoals bijvoorbeeld op het gebied  van duurzaamheid."

Wijkbudget en samen-sterk-budget

Heeft u een idee waardoor buurtbewoners elkaar beter leren kennen en/of helpen, uw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert? Of heeft u een idee om iets voor een ander te betekenen? Dit soort ideeën komen in aanmerking voor een bijdrage uit het wijkbudget of samen-sterk-budget.

Elders op deze website leest u meer over de mogelijkheden en voorwaarden.

Niet-gemeentelijke subsidies

Komt u niet in aanmerking voor subsidie van de gemeente? Misschien is er buiten de gemeente een organisatie of fonds dat u verder kan helpen. Bekijk de mogelijkheden via het zoeksysteem met niet-gemeentelijke subsidies.

Wat vindt u van onze website?