Skip to content

Specifieke subsidies

Energieverduurzaming

Na 3 jaar is het subsidieplafond van 3 ton van het initiatievenbudget bereikt. Via deze regeling kon men € 10.000,- subsidie krijgen voor het uitvoeren van een onderzoek naar energiebesparende maatregelen aan bijvoorbeeld de woning. Ook kon men via deze regeling € 3.000,- subsidie krijgen voor het organiseren van draagvlak voor activiteiten die bijdragen aan een energieneutraal Almere. Een belangrijke voorwaarde van de subsidie was dat deze samen met anderen wordt aangevraagd.

Van 2015 tot en met 2018 heeft de gemeente met behulp van deze subsidieregeling bijna 40 bewonersgroepen en bedrijfscollectieven geholpen om hun duurzaamheidsplannen te verwezenlijken.

Peuterwerk en Voorschoolse Educatie

Het college vindt het belangrijk dat meer Almeerse peuters gebruikmaken van goede voorschoolse voorzieningen. Dit geldt zeker voor peuters met taal- en ontwikkelachterstanden. Voorschoolse educatie helpt kinderen om goed voorbereid naar de basisschool te gaan. 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen kinderopvangorganisaties subsidie aanvragen voor peuterspeelzaalplekken. Ouders betalen, afhankelijk van hun inkomen, een bijdrage. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen worden jaarlijks vastgelegd in nadere regels. Het college heeft deze nadere regels voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie vastgesteld.

Aanvragen subsidie 2018

Aanvragen subsidie 2017

Combinatiefunctionaris/buurtsportcoach

De gemeente Almere vindt het belangrijk dat er dichter bij huis en door meer doelgroepen bewogen wordt. Daarom neemt de gemeente sinds 2009 deel aan de landelijke stimuleringsregeling Combinatiefuncties. Deze regeling is een structurele regeling van het Rijk.

De combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches hebben als belangrijkste doel de jeugd van Almere op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het sport- en cultuuraanbod in Almere. De buurtsportcoaches zetten zich in voor alle inwoners, zijn de spin in het web, verbinden partijen met elkaar, hebben intensief contact met de combinatiefunctionarissen en zijn verantwoordelijk voor de programmering van verschillende activiteiten in de wijk. Daarnaast zoeken de buurtsportcoaches naar mogelijkheden om met sport een bijdrage te leveren aan (maatschappelijke) vraagstukken die er in een specifiek gebied leven.

Per 1 januari 2017 zijn de ‘combinatiefunctionarissen Sport’ ondergebracht bij De Schoor. Een nieuwe situatie, met nieuwe kansen! De combinatiefunctionarissen werken voor één specifiek sportcluster en stemmen hun werkzaamheden af met de Almeerse sportverenigingen en buurtsportcoaches.

Er zijn ook combinatiefunctionarissen actief voor diverse culturele organisaties en middelbare scholen. Voor het aanvragen van subsidie voor 2018 voor een combinatiefunctionaris, kunt u gebruikmaken van het algemene subsidieaanvraagformulier.

Aanjaaggelden Onderwijs

Op grond van het coalitieakkoord 2014-2018 "De Kracht van de Stad', stelt de gemeente Almere aanjaagmiddelen ter beschikking. Aanjaagmiddelen zijn bedoeld om de komende jaren nieuwe initiatieven aan te jagen.

Aanjaaggelden 2017

Voor het schooljaar 2017/2018 kan op basis van het bestedingsplan Aanjaaggelden 2017 subsidie worden aangevraagd voor 3 leerlijnen:

  1. Curriculumontwikkeling Associate Degree-opleidingen
  2. Ontwikkelen doorstroommodules MBO-4 naar HBO
  3. Uitbouwen techniekonderwijs

Voor het aanvragen van subsidie dient naast het algemene subsidieaanvraagformulier een afzonderlijk format ingevuld te worden. 

Aanjaaggelden 2018

Voor het schooljaar 2018/2019 kan op basis van het bestedingsplan Aanjaaggelden 2018 subsidie worden aangevraagd voor 3 programmalijnen:

  1. Versterken samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke partners
  2. Versterken doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen binnen de gehele onderwijskolom
  3. Streven naar een kwalitatief goed (onderwijs)aanbod in de gehele onderwijskolom

Voor het aanvragen van subsidie dient naast het algemene subsidieaanvraagformulier een afzonderlijk format ingevuld te worden.

 

 

Wat vindt u van onze website?