Specifieke subsidies

Van Groot naar Beter

Het college heeft het experiment 'Van Groot naar Beter', in de zin van de Huisvestingsverordening 2015, vastgesteld. Het doel is om de doorstroom te bevorderen: 55-plussers krijgen de mogelijkheid te verhuizen naar een woning die geschikt is voor ouderen. Hierdoor komen eengezinswoningen beschikbaar voor gezinnen.

In de subsidieregeling leest u de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie. Hiervoor dient u gebruik te maken van het daarvoor geldende aanvraagformulier.

De regeling is met een half jaar verlengd. U kunt deze subsidie aanvragen tot 1 juni 2018. U ontvangt uiterlijk zes weken na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier een besluit op uw aanvraag.

Energieverduurzaming

In het kader van het programma Energie Werkt! heeft het college het initiatievenbudget “Samen werken aan duurzame energie” aangenomen. Via deze regeling kunnen Almeerse inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties subsidie krijgen voor:

  • het uitvoeren van onderzoek naar verduurzaming van hun energiegebruik (maximaal € 10.000,-).
  • het organiseren van draagvlak voor activiteiten gericht op gezamenlijke duurzame energieopwekking of energiebesparing (maximaal € 3.000,-).

Voorbeelden van subsidiabele activiteiten zijn o.a. inwoners van een straat die een onderzoek willen laten doen hoe ze het beste  hun woningen kunnen verduurzamen of sportverenigingen die de energierekening van het sportgebouw willen verlagen door het nemen van bepaalde maatregelen. Of bewoners die draagvlak willen creëren om een windmolen te kunnen plaatsen.

Voordat een subsidieaanvraag ingediend kan worden, dient er eerst een gesprek plaats te vinden met een energiedeskundige van de gemeente Almere. U kunt hiervoor een afspraak inplannen via deze link.

De nadere regels van de regeling, de uitleg met stappenplan en de formulieren die u nodig hebt om de subsidie aan te vragen vindt u hieronder:

Peuterwerk en Voorschoolse Educatie

Het college vindt het belangrijk dat meer Almeerse peuters gebruikmaken van goede voorschoolse voorzieningen. Dit geldt zeker voor peuters met taal- en ontwikkelachterstanden. Voorschoolse educatie helpt kinderen om goed voorbereid naar de basisschool te gaan. 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen kinderopvangorganisaties subsidie aanvragen voor peuterspeelzaalplekken. Ouders betalen, afhankelijk van hun inkomen, een bijdrage. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen worden jaarlijks vastgelegd in nadere regels. Het college heeft deze nadere regels voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie vastgesteld.

Aanvragen subsidie 2018

Aanvragen subsidie 2017

Combinatiefunctionaris/buurtsportcoach

De gemeente Almere vindt het belangrijk dat er dichter bij huis en door meer doelgroepen bewogen wordt. Daarom neemt de gemeente sinds 2009 deel aan de landelijke stimuleringsregeling Combinatiefuncties. Deze regeling is een structurele regeling van het Rijk.

De combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches hebben als belangrijkste doel de jeugd van Almere op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het sport- en cultuuraanbod in Almere. De buurtsportcoaches zetten zich in voor alle inwoners, zijn de spin in het web, verbinden partijen met elkaar, hebben intensief contact met de combinatiefunctionarissen en zijn verantwoordelijk voor de programmering van verschillende activiteiten in de wijk. Daarnaast zoeken de buurtsportcoaches naar mogelijkheden om met sport een bijdrage te leveren aan (maatschappelijke) vraagstukken die er in een specifiek gebied leven.

Per 1 januari 2017 zijn de ‘combinatiefunctionarissen Sport’ ondergebracht bij De Schoor. Een nieuwe situatie, met nieuwe kansen! De combinatiefunctionarissen werken voor één specifiek sportcluster en stemmen hun werkzaamheden af met de Almeerse sportverenigingen en buurtsportcoaches.

Er zijn ook combinatiefunctionarissen actief voor diverse culturele organisaties en middelbare scholen. Voor het aanvragen van subsidie voor 2018 voor een combinatiefunctionaris, kunt u gebruikmaken van het algemene subsidieaanvraagformulier.

Aanjaaggelden Onderwijs

Op grond van het coalitieakkoord 2014-2018 "De Kracht van de Stad', stelt de gemeente Almere aanjaagmiddelen ter beschikking. Aanjaagmiddelen zijn bedoeld om de komende jaren nieuwe initiatieven aan te jagen.

Aanjaaggelden 2016

Voor de verantwoording van de subsidie Aanjaaggelden 2016 dient gebruik gemaakt te worden van het format eindrapportage subsidies Aanjaaggelden 2016 (doc, 144kB)

Aanjaaggelden 2017

Voor het schooljaar 2017/2018 kan op basis van het bestedingsplan Aanjaaggelden 2017 subsidie worden aangevraagd voor 3 leerlijnen:

  1. Curriculumontwikkeling Associate Degree-opleidingen
  2. Ontwikkelen doorstroommodules MBO-4 naar HBO
  3. Uitbouwen techniekonderwijs

Voor het aanvragen van subsidie dient naast het algemene subsidieaanvraagformulier een afzonderlijk format ingevuld te worden.

Wat vindt u van onze website?