Skip to content

Woningsplitsing en Kamerbewoning

Op 11 oktober 2018 is door het college van B&W het voorbereidingsbesluit Woningsplitsing en Kamerbewoning vastgesteld. Met dit voorbereidingsbesluit is het vanaf het moment van bekendmaking verboden om gebouwen met de bestemming wonen te wijzigen in of ten behoeve van meer dan één huishouden of een bestaande woning te veranderen of te vergroten in twee of meer woningen. Ook mogen er in een woning waar al meerdere huishoudens zijn gevestigd niet meer huishoudens worden toegevoegd. Dit voorbereidingsbesluit is van toepassong op het gehele grond gebied van de gemeente Almere.

Dit voorbereidingsbesluit is mede opgesteld wegens het toenemende aantal overlastklachten van omwonenden naast en nabij kamerverhuurpanden en gesplitste woningen die de Gemeente Almere ontvangt.

De volledige tekst van het voorbereidingsbesluit kunt u hier vinden.

Bestaande kamerverhuurpanden en gesplitste woningen.

Heeft u een woning in bezit die u zelf of via een derde partij verhuurt voor kamerverhuur en u heeft 5 of meer kamers in die woning dan moet deze woning voldoen aan aanvullende brandveiligheidsvoorschriften. Deze voorschriften komen uit het Bouwbesluit 2012. Vanuit de Rijksoverheid is hiervoor een informatiefolder uitgegeven.

LET OP: bij verhuur van 5 (of meer) kamers dient u ook een gebruiksmelding brandveiligheid te doen via www.omgevingsloket.nl.

Er zijn bedrijven die u kunnen adviseren en begeleiden op dit gebied.

Als rechtmatige eigenaar blijft u verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van de woning. Informeer ook de buren over uw plannen om de woning te verhuren.

Wonen in bedrijfspanden is niet toegestaan

Bedrijfspanden of ombouwen van bedrijfspanden voor woondoeleinden is onwenselijk en verboden vanuit de bestemmingsplannen van de gemeente Almere. Het gebruik van woonruimte een beperkende factor voor de toegestane hoogte van milieucategorieën. Daarom zal niet meegewerkt worden aan de legalisering hiervan.

Bedrijfspanden voldoen ook niet aan de eisen die het Bouwbesluit aan een woning stelt in het kader van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Het wonen in bedrijfspanden vormt ook een groot risico voor de personen die daar verblijven in het geval van een onverhoopte calamiteit zoals brand.

Uitzondering hierop zijn de aangewezen bedrijfswoningen(mits er direct een helden en duidelijke link met de bedrijfsvoering is aangetoond). Bij onjuist gebruik van bedrijfspanden zal door de gemeente handhavend worden opgetreden.

Wat vindt u van onze website?