Direct naar paginainhoud
menu

Maatregelen in Almere tegen coronavirus

Dienstverlening Stadhuis

Het Stadhuis is open: de dienstverlening van de gemeente gaat door. De dienstverlening is wel versoberd. Dit betekent bijvoorbeeld dat we aan de balies van burgerzaken en sociaal domein alleen het strikt noodzakelijke doen. In plaats daarvan doen we de dienstverlening zo goed mogelijk telefonisch en digitaal. De gemeente is bereikbaar via 14 036, chat, contactformulier en de verschillende social media kanalen. Stadsreiniging blijft de afvalbakken legen.

Aanpassingen in Stadhuis

We werken hard aan het geschikt maken van het stadhuis voor de nieuwe situatie rond corona. Op dit moment is er een looproute door het stadhuis ingericht voor bezoekers en zijn de spreekkamers geschikt gemaakt om mensen te ontvangen.

Momenteel geldt een mondkapjesadvies op het stadhuis. Zorg er daarom voor dat u een mondkapje bij u draagt als u een afspraak op het stadhuis heeft.

Activiteiten

Activiteiten die de gemeente organiseert worden geannuleerd of zijn digitaal. Wij volgen hierin de landelijke richtlijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld bewonersavonden en naturalisatieceremonies niet doorgaan of op een andere manier online doorgaan. Bent u van plan om een activiteit in Almere te bezoeken? Controleer dan vooraf bij de betrokken organisatie of de activiteit doorgaat.

 

Basisregels voor iedereen

Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.

Heeft u klachten?

 • Blijf thuis
 • Laat u testen (bel 0800 1202)
 • Bent u ook benauwd en/of heeft u koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. 

Voor iedereen

 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Was vaak uw handen
 • Geef anderen geen handen
 • Nies en hoest in de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Beperkte lockdown: nieuwe maatregelen per 14 oktober 22.00 uur

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. De maatregelen moeten leiden tot minder bijeenkomsten, minder reizen en minder contacten. De regels gelden vanaf woensdag 14 oktober om 22.00 uur en zijn geldig voor 4 weken. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Er is een routekaart gemaakt met de maatregelen per fase:

Noodverordening Veiligheidsregio Flevoland van 14 oktober 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland heeft op 14 oktober 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus. De verordening is direct van kracht.

Download Noodverordening COVIS 19 van 14 oktober 2020 in pdf (249 KB)

In de noodverordening zijn de landelijke maatregelen verwerkt die het kabinet op 13 oktober heeft aangekondigd. Op de website van de Rijksoverheid staan deze in eenvoudige taal uitgelegd. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten tussen mensen sterk terug te dringen. Dit om meer besmettingen en strengere maatregelen te voorkomen.​

Download Noodverordening COVIS 19 van 14 oktober 2020 in pdf (249 KB)

Op dit moment zijn er in Almere geen verboden gebieden.

Veelgestelde vragen bij noodverordening

Basisregels

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen. Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Veilig afstand houden

Voor alle onderstaande vragen en antwoorden (tenzij anders vermeld) geldt zowel binnen als buiten
dat iedereen 1,5 meter afstand moet houden van elkaar, tenzij het gaat om:

 • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling.
 • Kinderen tot en met 12 jaar.
 • Jongeren tot 18 jaar onderling, tenzij zij zich bevinden in een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), een hogeschool of een universiteit.
 • Alle leerlingen (ongeacht de leeftijd) op het voortgezet (speciaal) onderwijs. Leerlingen en het onderwijspersoneel moeten onderling wel 1,5 meter afstand houden.
 • Hulpbehoevenden en hun begeleiders of vaste mantelzorgers, als dit noodzakelijk is. Wat onder ‘begeleider’ wordt verstaan, staat niet expliciet in de noodverordening. De regel is als volgt te interpreteren: als het nodig is voor mensen met een handicap en hun begeleider om binnen 1,5 meter afstand van elkaar te komen, dan mag dat. Het gaat niet alleen om professionele begeleiders. Een familielid in een rolstoel begeleiden, mag binnen 1,5 meter.
 • Personen met een handicap die in dezelfde woongroep of andere woonvorm op hetzelfde adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen onderling.
 • Personen bij wie het voor de uitoefening van hun beroep noodzakelijk is om binnen 1,5 meter afstand van elkaar te komen, zoals voor kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
 • Personen die theater of dans beoefenen, indien het voor de uitoefening noodzakelijk is.
 • Personen in het openbaar vervoer, overig bedrijfsmatig personenvervoer en vervoer voor
 • privédoeleienden, bij vervoer van locatie A naar locatie B en bij het houden aan de gestelde regels
 • voor het dragen van een mondkapje.
 • Sporters in instellingen van topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie tijdens het
 • beoefenen van de sport.

Ben ik verplicht om een mondkapje te dragen?

Vanaf 30 september geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals:

 • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.
 • Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
 • In het voortgezet en hoger onderwijs. Overzicht waar het advies in het onderwijs voor het dragen van een mondkapje geldt.

Alleen in het openbaar vervoer is het verplicht om een mondkapje te dragen. Ook op luchthavens is het dragen van een mondkapje op sommige plekken verplicht. Voor actuele informatie over mondkapjes, kijk op rijksoverheid.nl.
In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.

Samenkomsten

Hoeveel mensen mag ik thuis op bezoek ontvangen?

Voor het ontvangen van bezoek in huis of in de tuin geldt als dringend advies een maximum van 3 bezoekers per dag. Kinderen tot en met 12 jaar en mensen die tot het eigen huishouden behoren, tellen niet mee in dat aantal. Wel geldt de voorwaarde dat het bezoek geen koorts of verkoudheidsklachten heeft.

Hoe wordt hierop gehandhaafd?

Als een samenkomst bij u thuis leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden.

Wat zijn de regels voor groepsvorming in de publieke ruimte?

Verder is het verboden om u op te houden in de publieke ruimte of in een besloten plaats met een groep van meer dan 4 personen, zowel binnen als buiten. Het verbod geldt niet voor:

 • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling.
 • Kinderen tot en met 12 jaar.
 • Kinderen tot en met 17 jaar die sport beoefenen op de eigen club.
 • Sporters in instellingen voor topsport en voetballers van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Personen bij de beoefening van theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting.
 • Personen bij een uitvaartplechtigheid (inclusief de condoleance, als deze op dezelfde locatie is)
 • Personen bij een huwelijksvoltrekking (max. 30 personen), alleen voor genodigden en met zitplaats. Bij de receptie, feest of samenkomst na afloop na afloop geldt het verbod wel. Voor een huwelijksvoltrekking als onderdeel van het belijden van een geloof of levensovertuiging gelden andere regels.
 • Personen bij de uitoefening van een beroep, bedrijf of vereniging. Als het noodzakelijk is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden (max. 100 personen).
 • Personen die samen hun godsdienst of levensovertuiging belijden. Er is regelmatig overleg met de verschillende koepels van geloofsgemeenschappen in Nederland om goede afspraken te maken over maatregelen in de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze vrijwillige afspraken staan in het communiqué ‘Behoedzaam vieren van geloof’.
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
 • Een verkiezing als bedoeld in de Kieswet. 
 • Vergaderingen van (commissies ingesteld door) de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap of andere wettelijk verplichte bijeenkomsten.
 • Bijeenkomsten van een internationale organisatie die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.

Wanneer is samenkomen in de publieke ruimte toegestaan?

Het organiseren van een samenkomst in de publieke ruimte mag alleen als u – naast de basisregels en de regels voor groepsvorming – voldoet aan deze voorwaarden: 

Er mogen niet meer dan 30 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel) samenkomen in een gebouw, vaartuig of voertuig buiten de huiselijke kring. Dit geldt ook voor buiten. In een gebouw geldt dit per zelfstandige ruimte. Een zichtbaar gescheiden podium geldt als zelfstandige ruimte. - Er worden hygiënemaatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. - Er zijn gescheiden publieksstromen, ook bij gebruik van sanitaire voorzieningen. - Alle aanwezigen krijgen een vaste zitplaats toegewezen en maken hier ook gebruik van. 

Gelden er uitzonderingen en, zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, er zijn situaties waarbij de regels voor het maximale aantal personen anders zijn. Dit zijn:

 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
 • Een verkiezing als bedoeld in de Kieswet.
 • Samenkomsten in de kinderopvang, in onderwijsinstellingen en voor educatieve activiteiten.
 • Scouting-, kunst-, cultuur- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen t/m 17 jaar.
 • Samenkomsten in zorginstellingen.
 • Samenkomsten in het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer.
 • Samenkomsten van personen die hun godsdienst of levensovertuiging belijden.
 • Samenkomsten in een eet- en drinkgelegenheid in een hotel, mits de gasten allen hotelgasten zijn.
 • Vergaderingen van (een commissie ingesteld door) de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten.
 • Bijeenkomsten van een internationale organisatie die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.
 • Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor continuering van dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met maximaal 100 personen per zelfstandige ruimte.
 • Detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatieinstellingen, dierentuin, pretparken en vergelijkbare functies waar sprake is van doorstroom.
 • Uitvaarten.

Voor de detailhandel gelden deze aanvullende regels:

 • Winkels in detailhandel sluiten uiterlijk om 20.00 uur met uitzondering van levensmiddelenwinkels.
 • Met de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Locaties in de levensmiddelenbranche moeten minimaal twee keer per dag een uur alleen toegankelijk zijn voor ouderen en kwetsbare mens.
 • Tussen 20.00 – 07.00 uur worden er geen alcoholische dranken meer verkocht of bezorgd.

Voor samenkomsten die gericht zijn op vermaak, een congres of een beurs in de publieke ruimte is het verplicht:

 • Vooraf te reserveren, maximaal 4 personen per reservering.
 • Gebruik te maken van een zitplaats, max. 4 personen bij elkaar.
 • Vooraf een gezondheidscheck te doen.

Wat is het maximum aantal bezoekers bij overige doorstroomlocaties?

Voor de overige doorstroomlocaties ligt de bevoegdheid om het maximum aantal bezoekers in overleg met de doorstroomlocatie vast te stellen, lokaal belegd bij de burgemeesters. Een formeel besluit van de voorzitter is daarvoor niet nodig. Belangrijke vereisten zijn het treffen van hygiënemaatregelen (conform brancherichtlijnen en/of protocollen), afhankelijk van inrichting locatie maximaal 1 persoon per 5 vierkante meter vloeroppervlakte (volgens de norm van Event Safety Institute) en geen overschrijding aantallen bezoekers vergunning.

De volgende locaties worden niet aangemerkt als doorstroomlocatie: vergaderlocaties en zalenverhuur, binnenspeeltuinen, zwembaden en sauna’s, vakantiepark, wijkcentra en buurtcentra, bioscopen en filmhuizen.

Wat is een zelfstandige ruimte?

 • Iedere fysiek afgescheiden zaal voorzien van muren en deuren en met een eigen ingang beschouwen wij als zelfstandige ruimte. Een bar of een verhoging is geen afscheiden ruimte.
 • Als een gebouw uit meerdere verdiepingen bestaat, beschouwen wij iedere verdieping als zelfstandige ruimte, met uitzondering van entresols en balkons die in open verbinding staan met de andere verdieping of begane grond.
 • Een podium die alleen voor muziek of theater (culturele uitingen)gebruikt wordt, geldt als zelfstandige ruimte. De spelers op het podium tellen niet mee voor het aantal personen in een zaal (norm van 30).

Wanneer kan de veiligheidsregio ontheffing verlenen van bovenstaande regels?

Op dit moment kan de voorzitter van de veiligheidsregio geen ontheffing verlenen voor samenkomsten met meer dan 30 personen in gebouwen van groot belang voor de regio. De ontheffingen die bij de vorige noodverordening zijn verleend, komen te vervallen.

Welke regels gelden er bij introductie-activiteiten voor studenten?

Er mogen geen fysieke samenkomsten plaatsvinden voor de werving en introductie van mbo-, hbo- en wo-studenten. De voorzitter van de veiligheidsregio kan ontheffing verlenen voor samenkomsten georganiseerd door onderwijsinstellingen, studenten(sport)verenigingen en studieverenigingen. Er is daarvoor wel toestemming nodig van een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio. Verder moet de samenkomst gericht zijn op kennismaking, studie of sport en kleinschalig zijn. Alcohol verstrekken en drinken is verboden. De samenkomst mag niet plaatsvinden tussen 22.00 en 06.00 uur.

Horeca (eet- en drinkgelegenheden)

Welke regels gelden er voor de horeca?

 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Dit geldt ook voor coffeeshops, shishalounges en eet- en drinkgelegenheden in bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs
 • Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthaven voorbij de security check
  • Afhalen en bezorgen
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. De andere functie moet sluiten tussen 01.00 en 07.00 uur.

Mag je nog wel eten en drinken afhalen?

Verkoop en bezorging van eten, drinken of andere producten is wel toegestaan, als dit niet op de afhaallocatie wordt genuttigd. De afhaallocatie moet gesloten zijn tussen 01.00 – 07.00 uur en de bezoekers moeten 1,5 meter afstand kunnen houden en hun bezoek zo kort mogelijk houden. Daarnaast is het niet toegestaan om commercieel na 20.00 uur alcoholische dranken te verstrekken. Ook is het niet toegestaan om na 20.00 uur alcoholische dranken te nuttigen of bij je te dragen in de publieke ruimte of besloten plaats.

Mag een overkapping boven een buitenterras?

Een overkapping boven een buitenterras moet aangevraagd worden bij de gemeente. In het document ‘richtlijnen terrassen overkappingen’ staan de voorwaarden voor brandveiligheid vermeld. De overkapping mag maximaal aan één zijkant dicht zijn.

Evenementen

Mogen evenementen georganiseerd worden?

Het is verboden een evenement te (laten) organiseren of aan deel te nemen. Behalve als het gaat om regulier exploitatie bij:

 • Bioscopen (geen drive-in bioscopen), filmhuizen, concertzalen, muziekpodia, theaters en vergelijkbare culturele instellingen.
 • Musea, presentatie-instellingen, monumenten met een publieksfunctie, casino’s, arcadehallen en speelhallen.

Voor deze uitzonderingen gelden wel de regels zoals genoemd bij samenkomen in publieke ruimtes. Ook geldt dit verbod niet voor:

 • Wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden van voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en wedstrijden van personen tot 18 jaar op de eigen club.

Contactberoepen

Hoe werkt de registratieplicht bij kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen?

Contactberoepen worden verplicht om aan alle klanten te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens voor dat doel.

De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en kunnen alleen door de regionale GGD worden opgevraagd. De gegevens moeten 10 dagen worden bewaard en daarna vernietigd. Een keuze van een klant om contactgegevens niet te geven, mag niet leiden tot het weigeren van de toegang.

Zijn er uitzonderingen van contactberoepen waarvoor dit niet geldt?

Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

Sport

Mag ik nog in teamverband sporten?

Het is alleen toegestaan om te sporten met maximaal 4 personen. Met uitzondering van jongeren tot 18 jaar, die sport beoefenen op de eigen club.

Wat zijn de regels voor individuele sporten?

Voor het sporten buiten en binnen geldt dat niet met meer dan vier volwassen personen in een groep mag worden gesport. Er mogen wel meerdere groepen van vier personen tegelijk sporten. Voor het sporten binnen geldt aanvullend dat er mag worden gesport met maximaal 30 personen tegelijk.

Mag de sportkantine open?

Nee, net als alle andere eet- en drinkgelegenheden, blijven de sportkantines dicht.

Mag ik als toeschouwer aanwezig zijn bij sportactiviteiten?

Nee, dat is niet toegestaan.

Mogen de douches en kleedkamers wel open zijn?

Nee, dit is niet toegestaan, met uitzondering van de kleedkamers bij zwembaden.

Mag ik blijven kijken naar zwemles van mijn kind?

Nee, het is niet toegestaan om als toeschouwer aanwezig te zijn bij sportactiviteiten.

Zang en muziek

Mag er samen gezongen worden?

Voor zangkoren en zangensembles is repeteren en optreden onder voorwaarden mogelijk. Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan. Voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging is het onder voorwaarden wel toegestaan.

Mag ik geluidsapparatuur gebruiken in de openbare ruimte?

De voorzitter van de veiligheidsregio kan een preventief verbod instellen om (on)versterkte geluidsapparatuur (geluidsinstallaties, muziekinstrumenten) bij u te hebben en te vervoeren naar aangewezen locaties. Er geldt een uitzondering voor woningen en de daarbij behorende erven. Het preventief verbod voorkomt dat grote groepen samenkomen in de vorm van illegale pop-upfeesten, met alle risico’s van dien voor de verspreiding van het coronavirus.

Vervoer

Mag ik met 3 of meer mensen in 1 privéauto zitten?

Ja dat mag, ook als de mensen geen deel uitmaken van een gezamenlijk huishouden. De rit moet wel gericht zijn op vervoer van de ene naar de andere locatie. Het advies is om een niet-medisch mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Welke regels gelden er in het openbaar vervoer?

Vervoerders moeten het vervoer zo inrichten, dat reizigers zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Denk aan looproutes en de inrichting van perrons en haltes. Reizigers zelf houden in en om het station en op (rol)trappen 1,5 meter afstand van andere reizigers (4 treden) en gaan met maximaal 2 personen in een lift. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht voor alle reizigers van 13 jaar en ouder in alle vormen van openbaar vervoer (bus, tram, metro, trein, pont, veerboot). Wie geen mondkapje in het OV draagt, kan een boete van € 95 krijgen.

Wat zijn de regels bij bedrijfsmatig personenvervoer?

Reist u met bedrijfsmatig personenvervoer, zoals een (water)taxi, personenbusje of touringcar? Dan is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht wanneer er meer dan twee personen van 13 jaar en ouder (inclusief de bestuurder) in het voertuig of vaartuig zitten. Ook moet er voor de rit vooraf gereserveerd worden en een gezondheidscheck worden gedaan.

Houdt de vervoerder zich niet aan deze regels, dan kan de voorzitter van de veiligheidsregio besluiten de voorziening te beperken of te beëindigen. Dit mag alleen als hierdoor het noodzakelijk vervoer van personen die werken in vitale processen niet onnodig belemmerd wordt.

Wat zijn de regels bij recreatief vervoer?

Bij recreatief vervoer met een pleziervaartuig zoals een rondvaartboot, sloep of tender, of bij het rondrijden in een (gehuurde) auto of bus is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. In die gevallen is de verplaatsing namelijk niet primair gericht op vervoer van de ene naar de andere locatie.

Voor sommige activiteiten geldt dat zij onder verschillende artikelen van de noodverordening vallen. Hierbij kan gedacht worden aan de bruine vloot. Voor zover daar de zeilsport beoefend wordt, is het niet verplicht 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bevinden de aanwezigen zich echter in het eet- of slaapgedeelte, dan moeten zij wel afstand houden. Wordt een vaartuig uit de bruine vloot ingezet als veerdienst, dan gelden de regels voor personenvervoer per boot.

Wordt het niet te druk in het openbaar vervoer als meer mensen er gebruik van maken?

Het advies is drukte te vermijden, zo veel mogelijk buiten de spits te reizen en elkaar ruimte te geven. Neem bijvoorbeeld extra tijd zodat u bij een drukke bus of trein kunt wachten op een volgende. Als het toch te druk wordt, is het aan de vervoerder om maatregelen te nemen. Een niet-medisch mondkapje is sinds 1 juni verplicht omdat 1,5 meter afstand houden niet altijd kan. Op perrons, stations en bij haltes blijft 1,5 meter afstand houden belangrijk.

Welke regels gelden op een luchthaven?

De locaties van het inchecken, de security- en grensprocessen en het boarden moeten zo ingericht zijn dat passagiers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Bij drukte moet de exploitant erop toezien dat passagiers toch zo goed mogelijk afstand van elkaar kunnen houden. Zolang de 1,5 meter afstand niet kan worden nageleefd, zijn passagiers van 13 jaar en ouder verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen. Dat geldt ook in luchtvaartuigen. Onder luchtvaartuigen vallen ook luchtballonnen.

Vakantie en vrije tijd

Kan ik met meerdere gezinnen in een vakantiehuis in Nederland?

Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 4 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar), tenzij het bestaat uit een huishouden. Het is dus ook niet mogelijk om met meer dan 4 personen (m.u.v. eigen huishouding) een vakantiewoning te huren of te verhuren.

Mogen de bowlingbanen (incl. horeca) open?

Voor bowlingbanen gelden de regels voor samenkomsten in een publieke ruimte of besloten plaats. Er mogen niet meer dan 30 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel) aanwezig zijn. De horeca moet gesloten blijven.

Zorg

Mogen bewoners van verpleeghuizen bezoek ontvangen?

Sinds 15 juni mogen bewoner van verpleeghuizen weer bezoekers ontvangen als er geen coronabesmetting is. Voorwaarde is wel dat de 1,5 meter wordt aangehouden. Bij locaties waar zich één of meer besmettingen voordoen, is bezoek zonder toestemming van de beheerder nog steeds verboden. De beheerder verleent toestemming als het bezoek de beperking van de verspreiding van het coronavirus niet in de weg staat en het praktisch uitvoerbaar is.

Mag ik zonder toestemming op bezoek in een verpleeghuis?

De voorzitter van de veiligheidsregio kan opgetreden tegen bezoekers die zonder toestemming van de beheerder in een verpleeghuis of woonvorm aanwezig zijn.

Mogen bewoners van verpleeghuizen helemaal geen bezoek ontvangen als er een besmetting is?

Op een afdeling waar een coronabesmetting is, vindt geen bezoek plaats. Mogelijk kan er wel bezoek plaatsvinden op andere afdelingen op dezelfde locatie als die afdelingen goed af te sluiten zijn en er een aparte looproute is. Dit kan dus per verpleeghuis verschillen. Er zijn ook uitzonderingssituaties. In de stervensfase, of vergelijkbare omstandigheden, kan een instelling een uitzondering maken. Er zijn ook uitzonderingen mogelijk voor het horen en beoordelen van cliënten in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

Mag ik een wandeling maken met iemand die in een verpleeghuis woont?

Sinds 25 mei is het mogelijk voor bezoekers en bewoners om samen een wandeling te maken. Er is een aantal randvoorwaarden voor deze wandeling:

 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger voldoet aan de algemeen geldende randvoorwaarden voor bezoek.
 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of de bewoner houden tijdens wandeling zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar en tot anderen. Uitzondering hierop is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of de bewoner bezoeken geen drukke plekken.

Mogen de vrijwilligers weer naar de verpleeghuizen?

Sinds 25 mei is het aan de zorgorganisatie, in overleg met de cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR/PAR en regiebehandelaar, om weer vrijwilligers toe te laten in het verpleeghuis. Bijvoorbeeld om te ondersteunen bij de uitvoering van de bezoekregeling. Uiteraard moet de vrijwilliger vrij zijn van klachten die kunnen duiden op het coronavirus.

Waar vind ik meer informatie over de bezoekregeling in verpleeghuizen.
Er is een handreiking gemaakt die te vinden is op de website van koepelorganisatie Actiz.

Feestdagen

Mogen de kinderen met Sint Maarten langs de deuren gaan?

In een aantal gemeenten binnen onze regio’s vieren kinderen op woensdag 11 november Sint Maarten. Er is weliswaar een verbod op schreeuwen en zingen (bijvoorbeeld in voetbalstadions), maar dit verbod geldt niet voor zingen in de woning, in de voortuin, op de stoep voor het huis of op galerijen van flatgebouwen. Het is dus mogelijk om met de kinderen langs de deuren te gaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • Ouders die met hun kinderen meelopen moeten onderling 1,5 meter afstand houden, als ze niet tot hetzelfde gezin behoren.
 • Ouders en de bewoners bij wie gezongen wordt, moeten ook 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • De 1,5 meter afstand geldt ook voor kinderen van 13 jaar en ouder ten opzichte van volwassenen (meelopende ouders die niet tot hun gezin behoren en bewoners die traktaties uitdelen).
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en volwassenen.
 • Het advies is om alleen voorverpakte snoep, fruit of snoepgroenten aan de kinderen te geven.

Onderwijs

Mogen open dagen op scholen plaatsvinden?

Open dagen vallen onder onderwijsactiviteiten, dus onder een uitzondering in de noodverordening. Daarbij geldt wel het advies om zo veel mogelijk digitaal te organiseren en te allen tijde de 1,5 meter in de gaten te houden.

Is het toegestaan om de zelfsluitende deuren op scholen in geopende stand vast te zetten, zodat het makkelijker wordt om afstand te houden bij het elkaar passeren?

Dit is volgens het bouwbesluit niet toegestaan. Bij brand zijn de kans op verspreiding en daardoor de omvang niet onder controle te houden. Er zijn twee mogelijkheden:

1. Tussentijdse oplossing

Als tussentijdse oplossing kan de school besluiten om de zelfsluitende deuren door werknemers te laten sluiten in plaats van automatisch. Hiervoor is dan de afweging gemaakt om de prioriteit van gezondheidsrisico voor te laten gaan op een brandrisico. Het is wel van belang dat:

 • De gebruiker zich bewust is van de risico’s (denk ook aan verzekeringen).
 • De acties en handelingen vast gelegd dienen te worden in het BHV/ontruimingsplan.
 • Persoon/personen verantwoordelijk gemaakt worden voor het sluiten van de deuren.
 • Deuren voorzien van tekst “Branddeur vrij houden in geval van brandmelding sluiten”.
 • De deuren vrij moeten blijven van obstakels.
 • De deuren gesloten worden zodra er geen personen meer aanwezig zijn in het bouwwerk.
 • De gebruiker verantwoordelijk is voor de acties en eventuele gevolgen.

Menselijke handelingen zijn echter een kwetsbaar onderdeel in geval van een calamiteit. De bouwkundige en technische oplossingen die vanuit de wet- en regelgeving vastgesteld zijn, bieden over het algemeen meer zekerheid dan organisatorische.

2. Permanente oplossing

Omdat onbekend is hoe lang de coronacrisis nog duurt, is het advies om de zelfsluitende deuren in de brandwerende scheidingsconstructies te voorzien van kleefmagneten of andere technische oplossingen, zodat de zelfsluitende deuren in de scheidingsconstructies bij een brandmelding automatisch sluiten. Voor meer informatie, zie bijlagen.

Dringend advies tot dragen van mondkapjes

Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes.

Lees het nieuwsbericht van 2 oktober in eenvoudige taal.

Vanaf dat moment geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals:

 • winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations;
 • restaurants, cafés, theaters en concertzalen;
 • bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.

Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.

Mondkapjes

Het gaat hierbij om niet-medische mondkapjes. Medische mondmaskers zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruik in de zorg. Bezoekers van een publiek toegankelijke binnenruimte moeten zelf zorgen voor een mondkapje. Van beheerders van publiek toegankelijke binnenruimtes wordt niet verwacht, dat hij of zij zijn bezoekers van mondkapjes voorziet. In overleg met gemeenten wordt gekeken hoe minima kunnen worden voorzien van mondkapjes. De uitwerking hiervan ligt bij gemeenten en aangesloten partners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voedselbanken. 

Waar wel, waar niet

Voor alle publieke en openbare binnenruimtes waarbij men staand (op een niet aangewezen plek) of lopend verblijft, geldt het advies om het mondkapje continu te dragen. Voor locaties waarbij men een vaste plek heeft, zoals in restaurants of theaters, kan het mondkapje worden afgezet op de aangewezen plek. Dit altijd mits aan de 1,5 meter norm kan worden voldaan. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten.

Voor locaties die deels overdekt zijn en zich deels in de openlucht bevinden, geldt het advies om mondkapjes te dragen, voor de gedeelten waar sprake is van een overkapping. Ten aanzien van locaties die over zowel binnen- als buitenlocaties beschikken (zoals bijvoorbeeld stations, maar ook dierentuinen en pretparken) geldt dat wordt geadviseerd om het mondkapje zo min mogelijk op en af te zetten, ook als bezoekers zich in de buitenlucht bevinden. Ditzelfde geldt voor winkelend publiek dat van de ene naar de andere winkel gaat. Het veelvuldig op- en afdoen van een mondkapje verhoogt immers het risico op besmetting.

Naleving

Het is aan de beheerder van een publiek toegankelijke binnenruimte om te bepalen of dit advies wordt overgenomen en of dit advies onderdeel wordt van de eigen huisregels. Het is vervolgens ook aan de beheerder om te bepalen of bezoekers van de binnenruimte gehouden worden aan dit advies. Indien de beheerder op basis van het advies besluit tot het voorschrijven van het dragen van een mondkapje bij betreding van de locatie, is het tevens aan de beheerder om toe te zien op naleving van dit voorschrift. 

Verplichting

In een aantal gevallen geldt er al een mondkapjesplicht. Op Schiphol zijn een aantal plaatsen aangewezen waar het gebruik van mondkapjes verplicht is. Dit blijft zo en verandert niet in een dringend advies. Ook voor het openbaar vervoer en overig vervoer van A naar B (taxi’s, busjes) geldt nog altijd een mondkapjesplicht. Dit blijft zo. Voor de volledigheid geldt in de auto (en ander privévervoer) dat: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één autoreizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren, tenzij het een vaste chauffeur betreft.

Op vakantie? Bereid u goed voor

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, is het advies: bereid u goed voor en informeer u goed.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid

0800 – 1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

Vanaf 1 juni 08.00 uur kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800 – 1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. Meer informatie bij GGDFlevoland

Algemene informatie coronavirus (COVID-19)

Heeft u vragen over het nieuwe coronavirus? Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Kijk op de volgende websites voor de laatste stand van zaken:

 • Rijksoverheid.nl/corona: voor actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden voor  werknemers, werkgevers, scholen en over reizen van en naar het buitenland
 • GGD Flevoland: voor de actuele stand van zaken in Flevoland
 • Rivm.nl: voor veelgestelde vragen en antwoorden over het nieuwe coronavirus

Wilt u telefonisch contact?

Voor vragen over uw gezondheid kunt u bellen met de GGD Flevoland op telefoonnummer 088 – 0029910.
Voor vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) kunt u bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 tussen 08.00 en 20.00 uur.
Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

De gemeente Almere volgt de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Contact

Telefonisch

Vragen gezondheid: GGD Flevoland: 088 – 0029910
Vragen coronavirus (COVID-19): 0800 – 1351 (8.00 - 20.00 uur)
Afspraak maken voor coronatest: 0800 1202

Coronavirus berichten actueel

Omdat de situatie rond het COVID-19 virus nog niet is veranderd, heeft het Kabinet onlangs laten weten dat de Tozo is verlengd: ook voor de periode na 1 oktober 2020 is er een steunpakket…
Lees meer
Recyclingperron Almere Buiten is gesloten op donderdag 15 oktober en vrijdag 16 oktober. Upcyclecentrum Almere Haven is gesloten vanaf zaterdag 17 oktober tot en met dinsdag 20 oktober. Recyclingper…
Lees meer
Sinds dinsdag 29 september om 18.00 uur is een nieuwe noodverordening voor de Veiligheidsregio Flevoland van kracht. Hierin staan de landelijke coronamaatregelen die het kabinet op maandag 28…
Lees meer

Regionale coronamaatregelen voor nog eens 8 veiligheidsregio’s om het stijgende aantal COVID-19 besmettingen in te dammen

Lees meer
Wat vindt u van onze website?