Maatregelen in Almere tegen coronavirus

Dienstverlening Stadhuis

Het Stadhuis is open: de dienstverlening van de gemeente gaat door. De dienstverlening is wel versoberd. Dit betekent bijvoorbeeld dat we aan de balies van burgerzaken en sociaal domein alleen het strikt noodzakelijke doen. Je kunt ons wel telefonisch en digitaal bereiken. De gemeente is bereikbaar via 14 036, chat, contactformulier en de verschillende social media kanalen.

Activiteiten

Activiteiten die de gemeente organiseert worden geannuleerd of zijn digitaal. Wij volgen hierin de landelijke richtlijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld bewonersavonden en naturalisatieceremonies niet doorgaan of op een andere manier online doorgaan. Ben je van plan om een activiteit in Almere te bezoeken? Controleer dan vooraf bij de betrokken organisatie of de activiteit doorgaat.

Basisregels voor iedereen

Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.

Heb je klachten?

 • Blijf thuis
 • Laat je testen (bel 0800 1202)
 • Ben je benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. 

Voor iedereen

 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Was vaak jouw handen
 • Geef anderen geen handen
 • Nies en hoest in de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Zorg voor voldoende frisse lucht

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

Coronatoegangsbewijs voor extra veiligheid

Het coronatoegangsbewijs wordt juist nu ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.

Vanaf 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) gewerkt alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden. Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd. Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of sluitingstijd. Voor beide type evenementen geldt wel: horeca is na 0.00 uur gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden. Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur. Het kabinet werkt voor de nachthoreca en de ongeplaceerde evenementen met een capaciteitsbeperking aan steunmaatregelen. De uitwerking wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft.

Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Voor horeca en organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.

Mondkapjes in OV en op luchthavens

Op het vliegveld (in ieder geval vanaf de securitycheck en verder op plekken die eventueel door het vliegveld worden aangewezen zoals vertrek- en aankomsthallen), in treinen, bussen, trams, metro, taxi’s en ander bedrijfsmatig persoonsvervoer blijft het gebruik van een mondkapje verplicht. De verplichting vervalt op perrons en stations.

Onderwijs

In het mbo en hoger onderwijs vervalt vanaf 25 september de maximale groepsgrootte van 75 personen in het mbo en hoger onderwijs.

In het voortgezet onderwijs, het mbo en hoger onderwijs vervalt de mondkapjesplicht buiten de les- of collegezalen.

Bij een enkele besmetting in een groep of klas in de kinderopvang en het primair onderwijs, is het niet meer verplicht dat de hele groep of klas in quarantaine gaat en getest wordt.

Derde prik en boostervaccins

Sommige mensen met een ernstige afweerstoornis ontvangen via de medisch specialist die hen behandelt, een uitnodiging voor een derde prik.

Omdat de coronavaccins nog een zeer hoge bescherming bieden tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus, is volgens de Gezondheidsraad een boostervaccinatie voor de algemene bevolking nu nog niet nodig.

Reizen

Vanaf 22 september veranderen de quarantaineregels voor reizen naar Nederland. Gevaccineerde reizigers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of andere zeer hoogrisicogebieden hoeven niet meer in quarantaine. Bereid je reis goed voor en kijk voor vertrek op wijsopreis.nl en reizentijdenscorona.nl.

Het kabinet blijft waakzaam

Deze maatregelen gelden vanaf 25 september voor de komende periode. Mocht het aantal opnames in het ziekenhuis en op de IC voor langere tijd laag zijn, dan zal het kabinet een deel van de huidige maatregelen laten vervallen. Het kabinet blijft waakzaam. Als blijkt dat er in korte tijd veel mensen in het ziekenhuis of op de IC moeten worden opgenomen dan kan dat betekenen dat er extra maatregelen komen. Het kabinet probeert dan zo gericht mogelijk maatregelen te treffen. Het RIVM en kabinet blijven alert op nieuwe varianten van het virus.

Lees Samenvatting in beeld: coronaregels vanaf 25 september 2021

Voorlichtingsbus Corona in Almere

Heb je nog vragen over de corona-vaccinatie, heb je twijfels of ben je bang voor de prik? GGD Flevoland gaat vanaf 1 september 3 weken lang met een bus door Flevoland om mensen te informeren over de corona-vaccinatie. Hier kun je met je vragen terecht. Je kunt ook naar de voorlichtingsbus om een vaccinatie te halen. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken. Wil je weten wanneer de bus bij jou in de buurt is? Kijk op eengezonderflevoland.nl

Lees het hele nieuwsbericht over de voorlichtingsbus in Almere

Vaccinatie tegen het coronavirus, toolkit en keuzehulp

Informatie over vaccinatie tegen het coronavirus vind je bij de Rijksoverheid.

Afspraak maken vaccinatie

coronavaccinatie-afspraak.nl of bel het landelijke nummer 0800 7070.

Prikken zonder afspraak

Je kunt ook zonder afspraak een corona-vaccinatie halen. Kijk op prikkenzonderafspraak.nl op welke locatie je terecht kunt.

Nieuwe toolkits en keuzehulptool coronavaccinaties

Het ministerie van VWS heeft een aparte toolkit voor specifieke doelgroepen. Dit om je nog makkelijker toegang te geven tot de communicatiemiddelen die we maken om onder andere anderstaligen, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden te informeren over vaccineren. Naast de toolkit voor specifieke doelgroepen heeft VWS ook een toolkit ontwikkeld met materiaal van ‘derden’

Meer over communicatiemiddelen anderstaligen

Keuzehulptool

Twijfelt iemand nog om zich wel of niet te laten vaccineren? Verwijs hem/haar dan naar de keuzehulptool: coronavaccinatie-keuzehulp.nl

Beleid gedogen bij bedrijven in Flevoland en Gooi en Vechtstreek i.v.m. coronacrisis verlengd tot 1 april 2022

Bedrijven en instellingen die vanwege coronamaatregelen noodgedwongen regels uit het omgevingsdomein (zoals milieu, bouwen of ruimtelijke ordening) overtreden, kunnen het college verzoeken de overtreding tijdelijk te gedogen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een overtreding van een milieuvoorschrift doordat afval of voorraden tijdelijk niet afgevoerd kunnen worden. Of het plaatsen van een tijdelijke tent bij een sportschool. Dat kan dan strijdig zijn met de gebruiksregels van het bestemmingsplan. Bij gedogen wordt niet tot handhaving overgegaan bij geconstateerde regelovertreding. Om de economische en maatschappelijke gevolgen voor bedrijven enigszins te beperken heeft het college besloten om het beleid om tijdelijk bepaalde overtredingen te gedogen te verlengen. Gedoogverzoeken kunnen nu tot 1 april 2022 schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving van de gemeente.

Voor het gedogen gelden de volgende voorwaarden:

 • geen onevenredige schade of hinder bij derden;
 • beperkt zijn in omvang en tijd;
 • schriftelijk gedoogverzoek;
 • bedrijf of instelling heeft zelf tijdig alle redelijkerwijs mogelijke stappen ondernomen om de overtreding te voorkomen of een legale situatie te creëren.

Gedogen mag niet in de volgende gevallen:

 • bij acuut gevaar;
 • bij dreigend gevaar of onomkeerbare schade aan monumenten, (leef) milieu, volksgezondheid, openbare veiligheid of onaanvaardbare hinder voor derden;

Daarnaast gelden voor het gedogen van milieuovertreding de voorwaarden genoemd in de Beleidsregel “Werkwijze gedogen bij bedrijven in Flevoland en Gooi en Vechtstreek i.v.m. coronacrisis”.

Vrije inloop voor eerste prik in alle vaccinatielocaties in Flevoland

Inwoners van Flevoland kunnen vanaf 4 augustus 2021 hun eerste corona-vaccinatie halen, zonder afspraak. Dit geldt voor iedereen die nog geen vaccinatie heeft gehad en nog geen afspraak heeft gemaakt voor vaccinatie.

GGD Flevoland vraagt mensen die zonder afspraak een vaccinatie komen halen wel om begrip. Als het net heel erg druk is, moet je wat langer wachten of misschien op een ander moment terugkomen.

Tweede prik

Als je de eerste prik hebt gehad, krijg je op de vaccinatielocatie meer informatie over de tweede vaccinatie. Die kan 3 of 4 weken later zijn (mogelijk op dezelfde locatie).

Je kunt 7 dagen per week terecht voor een vaccinatie op de vaccinatielocaties in Almere, Lelystad, Emmeloord, Dronten en Zeewolde tijdens de openingstijden: 

 • Dinsdag en donderdag: 12.30 tot 20.00 uur
 • Maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag: 9.00 – 16.30 uur

Prikken zonder afspraak

Inwoners van Flevoland kunnen vanaf 4 augustus 2021 hun eerste corona-vaccinatie halen, zonder afspraak. Dit geldt voor iedereen die nog geen vaccinatie heeft gehad en nog geen afspraak heeft gemaakt voor vaccinatie. Kijk op prikkenzonderafspraak.nl waar je terecht kunt voor een vaccinatie zonder afspraak.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Heb je minder inkomsten door de coronamaatregelen? En kun je hierdoor jouw noodzakelijke kosten niet meer betalen? Dan kun je mogelijk een vergoeding krijgen uit de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten regeling (TONK)

Coronathermometer Almere (mei 2021)

Sinds maart 2020 houdt corona ons in de greep. We bevinden ons nog altijd in een acute fase van de coronacrisis, waarin we ons zo veel mogelijk richten op het bestrijden van het virus. Maar er wordt ook nagedacht over de toekomst. Naarmate de coronacrisis voortduurt, groeit het besef dat de effecten nog jarenlang merkbaar zijn. Dat maakt het noodzakelijk om met maatregelen de negatieve effecten van corona te dempen en waar mogelijk om te buigen. Maar wat zijn de effecten? Hebben we daar al goed zicht op? Hoe krijgen we deze effecten in beeld?

In Almere wordt sinds april 2020 maandelijks de Monitor Coronacrisis gepubliceerd. Daarin zien we aan de hand van cijfers hoe het in de afgelopen periode ging in Almere. Daarnaast zijn in het voorjaar van 2020 de mogelijke toekomstige effecten van corona op Almere in beeld gebracht aan de hand van verschillende scenario’s.

Download de Coronathermometer (in pdf)

Studie naar langetermijneffecten coronacrisis in Almere

Er ontstaat steeds meer het besef dat de effecten van de coronacrisis nog jarenlang merkbaar zullen zijn. Het is nu nog niet te overzien wanneer er sprake is van een post-corona tijdperk. En hoe economie en samenleving zich daarna verder gaan ontwikkelen. Veel is nog onzeker. De doelstelling van deze notitie is om met de kennis die er al wél is en de kennis die we geleidelijk gaan opbouwen, mogelijke effecten en bijbehorende maatregelen in beeld brengen, zodat het gemeentebestuur op basis van actuele en juiste informatie besluiten kan nemen. Aan de hand van een scenariostudie is nu een eerste verkenning gedaan.

Download studie Langetermijneffecten van corona in Almere (PDF, 5,2 MB)