Maatregelen in Almere tegen coronavirus

Dienstverlening Stadhuis

Het Stadhuis is open: de dienstverlening van de gemeente gaat door. De dienstverlening is wel versoberd. Dit betekent bijvoorbeeld dat we aan de balies van burgerzaken en sociaal domein alleen het strikt noodzakelijke doen. Je kunt ons wel telefonisch en digitaal bereiken. De gemeente is bereikbaar via 14 036, chat, contactformulier en de verschillende social media kanalen. In het stadhuis hoeft de coronacheckapp niet getoond te worden.

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Helaas blijkt het noodzakelijk om planbare zorg zoals heup- of liesbreukoperaties te stoppen, zodat de meest acute zorg nog wel door kan gaan. Bijvoorbeeld zware hartoperaties, kankerbehandelingen en niertransplantaties. We willen allemaal in het ziekenhuis, bij de huisarts en de polikliniek terecht kunnen als dat nodig is. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten.

Deze maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.

Maatregelen en dringende adviezen

 • Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur.
 • 1,5 meter afstand is verplicht voor alle volwassen vanaf 18 jaar.
 • Essentiele winkels zoals supermarkten en drogisterijen, blijven open tot 20.00 uur.
 • Essentiele dienstverlening zoals de notaris of advocaat, hypotheekadviseur en medische contactberoepen houden normale openingstijden.
 • Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan. Topsporters (trainen en wedstrijden spelen) en professionele kunst en cultuur beoefening mag wel na 17.00 uur. Zonder publiek.
 • 1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt. Zoals in de horeca, in bioscopen en theaters. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn.
 • 1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op doorstroomlocaties, bijvoorbeeld op beurzen. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen worden toegelaten.
 • Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga je bij anderen op bezoek of ontvang je bezoek? Doe dan een zelftest.
 • Wees extra voorzichtig bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen onder de 12 jaar.

Bekijk het kort overzicht van maatregelen die gelden vanaf 28 november 2021.

Deze maatregelen komen bovenop de adviezen en regels die op dit moment al voor iedereen gelden zoals:

Onderwijs

Ook met de maatregelen die vanaf 28 november 2021 gelden kan het dagelijks leven overdag doorgaan.

Het onderwijs blijft open. Wel komen er extra afspraken om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals looproutes in de scholen, mondkapjes in de gang voor leerlingen vanaf groep 6 en in het voortgezet onderwijs. En regelmatige zelftesten voor docenten en leerlingen vanaf groep 6 en in het hele voortgezet onderwijs. Kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een snottebel moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD.

Financiële steun

Het kabinet ziet dat de strengere maatregelen grote gevolgen hebben voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna € 2,2 miljard gemoeid.

Booster-offensief

Zoveel mogelijk ouderen krijgen voor het einde van het jaar een booster. De GGD, het RIVM en andere partijen starten hiertoe een booster-offensief. Zo gaan Defensie (met 750 medewerkers) en studenten (van mbo tot universiteit) helpen bij het vaccineren. Ook het vaccineren van niet-mobiele ouderen gaat sneller van start: vanaf volgende week, in plaats van januari 2022.

Vaccinatie tegen het coronavirus, toolkit en keuzehulp

Informatie over vaccinatie tegen het coronavirus vind je bij de Rijksoverheid.

Afspraak maken vaccinatie

coronavaccinatie-afspraak.nl of bel het landelijke nummer 0800 7070.

Prikken zonder afspraak

Je kunt ook zonder afspraak een corona-vaccinatie halen. Kijk op prikkenzonderafspraak.nl op welke locatie je terecht kunt.

Nieuwe toolkits en keuzehulptool coronavaccinaties

Het ministerie van VWS heeft een aparte toolkit voor specifieke doelgroepen. Dit om je nog makkelijker toegang te geven tot de communicatiemiddelen die we maken om onder andere anderstaligen, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden te informeren over vaccineren. Naast de toolkit voor specifieke doelgroepen heeft VWS ook een toolkit ontwikkeld met materiaal van ‘derden’

Meer over communicatiemiddelen anderstaligen

Keuzehulptool

Twijfelt iemand nog om zich wel of niet te laten vaccineren? Verwijs hem/haar dan naar de keuzehulptool: coronavaccinatie-keuzehulp.nl

Beleid gedogen bij bedrijven in Flevoland en Gooi en Vechtstreek i.v.m. coronacrisis verlengd tot 1 april 2022

Bedrijven en instellingen die vanwege coronamaatregelen noodgedwongen regels uit het omgevingsdomein (zoals milieu, bouwen of ruimtelijke ordening) overtreden, kunnen het college verzoeken de overtreding tijdelijk te gedogen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een overtreding van een milieuvoorschrift doordat afval of voorraden tijdelijk niet afgevoerd kunnen worden. Of het plaatsen van een tijdelijke tent bij een sportschool. Dat kan dan strijdig zijn met de gebruiksregels van het bestemmingsplan. Bij gedogen wordt niet tot handhaving overgegaan bij geconstateerde regelovertreding. Om de economische en maatschappelijke gevolgen voor bedrijven enigszins te beperken heeft het college besloten om het beleid om tijdelijk bepaalde overtredingen te gedogen te verlengen. Gedoogverzoeken kunnen nu tot 1 april 2022 schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving van de gemeente.

Voor het gedogen gelden de volgende voorwaarden:

 • geen onevenredige schade of hinder bij derden;
 • beperkt zijn in omvang en tijd;
 • schriftelijk gedoogverzoek;
 • bedrijf of instelling heeft zelf tijdig alle redelijkerwijs mogelijke stappen ondernomen om de overtreding te voorkomen of een legale situatie te creëren.

Gedogen mag niet in de volgende gevallen:

 • bij acuut gevaar;
 • bij dreigend gevaar of onomkeerbare schade aan monumenten, (leef) milieu, volksgezondheid, openbare veiligheid of onaanvaardbare hinder voor derden;

Daarnaast gelden voor het gedogen van milieuovertreding de voorwaarden genoemd in de Beleidsregel “Werkwijze gedogen bij bedrijven in Flevoland en Gooi en Vechtstreek i.v.m. coronacrisis”.

Vrije inloop voor eerste prik in alle vaccinatielocaties in Flevoland

Inwoners van Flevoland kunnen vanaf 4 augustus 2021 hun eerste corona-vaccinatie halen, zonder afspraak. Dit geldt voor iedereen die nog geen vaccinatie heeft gehad en nog geen afspraak heeft gemaakt voor vaccinatie.

GGD Flevoland vraagt mensen die zonder afspraak een vaccinatie komen halen wel om begrip. Als het net heel erg druk is, moet je wat langer wachten of misschien op een ander moment terugkomen.

Tweede prik

Als je de eerste prik hebt gehad, krijg je op de vaccinatielocatie meer informatie over de tweede vaccinatie. Die kan 3 of 4 weken later zijn (mogelijk op dezelfde locatie).

Je kunt 7 dagen per week terecht voor een vaccinatie op de vaccinatielocaties in Almere, Lelystad, Emmeloord, Dronten en Zeewolde tijdens de openingstijden: 

 • Dinsdag en donderdag: 12.30 tot 20.00 uur
 • Maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag: 9.00 – 16.30 uur

Prikken zonder afspraak

Inwoners van Flevoland kunnen vanaf 4 augustus 2021 hun eerste corona-vaccinatie halen, zonder afspraak. Dit geldt voor iedereen die nog geen vaccinatie heeft gehad en nog geen afspraak heeft gemaakt voor vaccinatie. Kijk op prikkenzonderafspraak.nl waar je terecht kunt voor een vaccinatie zonder afspraak.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Heb je minder inkomsten door de coronamaatregelen? En kun je hierdoor jouw noodzakelijke kosten niet meer betalen? Dan kun je mogelijk een vergoeding krijgen uit de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten regeling (TONK)

Coronathermometer Almere (september 2021)

Sinds maart 2020 houdt corona ons in de greep. We bevinden ons nog altijd in een acute fase van de coronacrisis, waarin we ons zo veel mogelijk richten op het bestrijden van het virus. Maar er wordt ook nagedacht over de toekomst. Naarmate de coronacrisis voortduurt, groeit het besef dat de effecten nog jarenlang merkbaar zijn. Dat maakt het noodzakelijk om met maatregelen de negatieve effecten van corona te dempen en waar mogelijk om te buigen. Maar wat zijn de effecten? Hebben we daar al goed zicht op? Hoe krijgen we deze effecten in beeld?

In Almere wordt sinds april 2020 maandelijks de Monitor Coronacrisis gepubliceerd. Daarin zien we aan de hand van cijfers hoe het in de afgelopen periode ging in Almere. Daarnaast zijn in het voorjaar van 2020 de mogelijke toekomstige effecten van corona op Almere in beeld gebracht aan de hand van verschillende scenario’s.

Download de Coronathermometer (in pdf)

Studie naar langetermijneffecten coronacrisis in Almere

Er ontstaat steeds meer het besef dat de effecten van de coronacrisis nog jarenlang merkbaar zullen zijn. Het is nu nog niet te overzien wanneer er sprake is van een post-corona tijdperk. En hoe economie en samenleving zich daarna verder gaan ontwikkelen. Veel is nog onzeker. De doelstelling van deze notitie is om met de kennis die er al wél is en de kennis die we geleidelijk gaan opbouwen, mogelijke effecten en bijbehorende maatregelen in beeld brengen, zodat het gemeentebestuur op basis van actuele en juiste informatie besluiten kan nemen. Aan de hand van een scenariostudie is nu een eerste verkenning gedaan.

Download studie Langetermijneffecten van corona in Almere (PDF, 5,2 MB)