Direct naar paginainhoud

Toezicht

Het lokale en regionale toezicht op de Wmo 2015 voor de kwaliteit en rechtmatigheid is ondergebracht bij de toezichthouders Wmo van de afdeling Werk en inkomen team handhaving. Tevens is het kwaliteitstoezicht lokaal en regionaal bij de GGD Flevoland belegd. 

Bij het regionale toezicht gaat het om beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingsbeleid en de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

Bij een strafrechtelijk onderzoek wordt het onderzoek verricht door de toezichthouders die zich bezig houden met het rechtmatigheidstoezicht Wmo 2015 binnen de gemeente Almere.

Toezicht op de Jeugdwet

De Rijksoverheid oefent landelijk toezicht uit op jeugdhulpaanbieders, de voor justitiële jeugdhulp gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis Flevoland. Dit landelijke toezicht wordt uitgevoerd door de Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ). De drie organisaties treden bij het toezicht op de Jeugdwet gezamenlijk op. De rapporten van de inspectie worden gepubliceerd op Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - Publicaties zoeken (igj.nl).

Het toezicht op de rechtmatigheid is belegd bij de toezichthouders Wmo Jeugdwet van de afdeling Werk en inkomen team handhaving.

Melden kwaliteitsproblemen of oneigenlijk gebruik (fraude)

Het is belangrijk dat zorggelden (Wmo en Jeugdwet) naar mensen gaan die het echt nodig hebben. Als je vermoedt dat zorggeld verkeerd gebruikt wordt, meld dit dan aan de gemeente. Bijvoorbeeld als je denkt dat er onjuist gebruik wordt gemaakt van het persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura (zin).

Iedereen mag een melding doen. De toezichthouder beoordeelt deze melding. De toezichthouder kan op basis van signalen een onderzoek starten. Na jouw melding krijg je bij het achterlaten van een e-mailadres een ontvangstbevestiging. Vanwege privacy wordt over het onderzoek verder niet gecommuniceerd. Een melding kan ook anoniem gedaan worden.

Welke situaties wijzen op mogelijke zorgfraude?

 • Zorg laten betalen (declareren) zonder dat er zorg geleverd is.
 • Zorg leveren met ondeskundig personeel.
 • Geld voor meer of andere zorg vragen of laten betalen (declareren) dan geleverd is.
 • Meer zorg aanvragen of leveren dan nodig is.
 • Geld voor zorg vragen (declareren) die al op een andere manier wordt betaald.
 • Zorg blijven leveren, terwijl het niet (meer) nodig is.
 • Minder (goede) zorg leveren dan nodig is.
 • Als de veiligheid van de inwoner in het geding is.
 • Een administratie die niet op orde is.
 • Het oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden.
 • Aanleveren van vervalste/verzonnen informatie (onjuiste voorstelling van zaken / misbruik van DigiD).
 • De persoon die zorg nodig heeft maakt misbruik van voorzieningen. Bijvoorbeeld: de persoon heeft geen huishoudelijke hulp nodig of besteedt het budget aan iets anders dan aan zorg.

Als u een geval van kwaliteitsproblemen of fraude vermoedt, kunt u contact opnemen met het nummer van de gemeente Almere 14 036 en kunt u vragen naar de toezichthouders van de Wmo of Jeugdwet. U kunt ook uw melding doen of aanvullende informatie melden door te mailen naar tkr@almere.nl.

Melden Calamiteiten en geweldsincidenten

De definitie van een calamiteit voor de Wmo is 'een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een Wmo voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid'. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt;
 • Elke suïcide van een cliënt;
 • Elk overlijden van een ander door het handelen van een cliënt;
 • Ernstig/blijvend letsel (fysiek of psychosociaal) van een cliënt of een ander door het handelen van een cliënt.

De definitie van een calamiteit voor de jeugdhulp is 'een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de Jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een jeugdige of ouder heeft geleid'. Er is dus sprake van een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die:

 • Heeft plaatsgevonden bij verlening jeugdhulp of uitvoering kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering;
 • Én betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp;
 • Én heeft geleid tot een ernstig schadelijk gevolg of de dood van een jeugdige(n) of ouder(s).

De definitie van een geweldsincident is 'lichamelijk en geestelijk geweld of ontucht’ jegens een cliënt/jeugdige of het seksueel binnendringen van het lichaam van een cliënt door een beroepskracht of een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een zorgaanbieder verblijft'.

Wmo

De toezichthouders Wmo van de GGD Flevoland houden toezicht op calamiteiten en geweldsincidenten. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om calamiteiten en geweldsincidenten te melden. Dit kan in de regio Flevoland via GGD Flevoland of via 088-0029910 (algemene nummer GGD).  Een aanbieder dient binnen drie werkdagen een melding bij de toezichthouder te hebben gemaakt.

Jeugdhulp

Jeugdhulpaanbieders (inclusief Jeugd ggz) en gecertificeerde instelling zijn volgens de Jeugdwet ‘onverwijld’ verplicht een calamiteit of geweld bij de inspectie te melden, zie Leidraad meldingen Jeugd

De melding moet binnen 3 werkdagen gedaan worden. Twijfelt een aanbieder over de melding dan kunnen zij besluiten eerst zelf te onderzoeken om na te gaan of de gebeurtenis voldoet aan de definitie van calamiteit of geweld volgens de Jeugdwet. Een aanbieder heeft hier maximaal 6 weken de tijd voor. Als tijdens het onderzoek ontdekt wordt dat het aan de definitie voldoet, moet er direct een melding worden gedaan bij de inspectie.

Toezicht op de Participatiewet

Het toezicht op de Participatiewet (fraude met uitkeringen) wordt uitgevoerd door de toezichthouders Participatiewet/sociaal rechercheurs van de gemeente Almere. We gaan om met onze bijstandsgerechtigden op basis van vertrouwen. Er is een flinke groep inwoners met een uitkering die niet goed regie kan voeren over de eigen situatie en financiën. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen. Deze mensen bieden we een helpende hand. Ook andere klanten kunnen fouten maken, zonder dat er opzet of kwaadaardigheid in het spel is. Er moet dus voldoende gelegenheid zijn om te vertellen wat er aan de hand is en om fouten te herstellen. Gaat iemand wel willens en wetens over de schreef, dan treden we daar tegen op. 

Als je een geval van fraude vermoedt, kun je het digitale formulier 'Fraudemelding' invullen. Je kunt ook telefonisch een fraudemelding doen. Dit kan via het telefoonnummer 14 036. Deze melding kun je zowel digitaal als telefonisch anoniem doen als je dat wenst.

Toezicht op onderwijs en kinderopvang

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school of instelling goed is. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

Alle instellingen voor kinderopvang moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Het moet er bijvoorbeeld veilig en schoon zijn. Ook moet het personeel goed werk leveren. GGD Flevoland controleert elk jaar of instellingen voldoen aan de kwaliteitseisen. De inspectierapporten kun je bekijken op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening