Feiten en cijfers

Feiten en cijfers Almere

Mensen maken de stad

In 'Feiten en cijfers in Almere' vindt u gegevens over de stad en de stadsdelen van Almere. Van het aantal inwoners, de bevolkingsopbouw, de woningmarkt en de woningvoorraad, de inkomsten en de uitkeringen tot veiligheid, verkeer en vervoer, arbeidsplaatsen en bedrijventerreinen. 

Aantal inwoners

Het aantal inwoners van Almere is 201.454 (1 april 2017).

Almere in de Peiling

Almere in de Peiling 2014 is het achtste onderzoek, dat elke twee jaar wordt uitgevoerd onder een grote groep Almeerders van 18 jaar en ouder. Alle resultaten zijn beschreven in twaalf thema-factsheets die gebundeld zijn in deze uitgave.

Het vorige onderzoek ‘Almere in de Peiling’ stamt uit 2012.  

Veiligheidsmonitor - Wijkpeiling 2013

In de Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling 2013 geven bewoners van Almere hun mening over de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt. Doordat er maar liefst 9.332 Almeerders hebben meegedaan aan het enquête-onderzoek in het najaar van 2013 zijn er resultaten beschikbaar voor elke Almeerse wijk.

In het rapport worden de resultaten voor de stad als geheel, de stadsdelen en de wijken overzichtelijk beschreven. De onveiligheidsgevoelens in Almere zijn iets groter dan gemiddeld in de grote steden. Meer dan in andere grote steden hebben de inwoners het idee dat criminaliteit veel voorkomt in hun buurt. Almeerders ervaren meer fysieke verloedering maar minder sociale overlast en minder verkeersoverlast.

De tevredenheid over de hoeveelheid en de fysieke kwaliteit van de buurtvoorzieningen is toegenomen in de afgelopen vier jaar. 

Leefbaarometer BZK

Het ministerie van BZK meet de leefbaarheid in Nederland met de 'Leefbaarometer'
 
In het bijbehorende rapport 'Atlas voor gemeenten' staat dat de leefbaarheid in Almere tussen 2010 en 2012 verbeterd is, hoewel de leefbaarheidsontwikkeling in nieuwe steden over het algemeen iets achterbleef bij de landelijke ontwikkeling. Het veiligheidsgevoel is verbeterd, terwijl de woningvoorraad en de publieke ruimte minder goed beoordeeld worden.
Almere is gevoelig voor economische schommelingen; dat zien we terug in de ontwikkeling van de werkloosheid. Ook kwetsbaar zijn de bloemkoolwijken, die niet meer aantrekkelijk blijken voor een brede groep woningzoekenden.

Slechtere arbeidsmarktpositie laagopgeleiden

De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komt de komende jaren onder druk te staan. Van alle groepen op de arbeidsmarkt hebben de laagopgeleiden de slechtste uitgangssituatie. Dit komt tot uiting in de relatief lage participatie en de relatief hoge werkloosheid.
Dit komt vooral door de aanhoudende recessie. Die beperkt de uitbreidingsvraag op korte termijn en zorgt voor concurrentie van andere groepen op de arbeidsmarkt, die vaak hoger opgeleid zijn maar op hun eigen niveau geen passende baan kunnen vinden.

Ook de vergrijzing speelt een rol: de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking is toegenomen en mensen blijven langer aan het werk. Verder komt het door internationale arbeidsmigratie, de verwachte voorzetting van de flexibilisering en de perceptie van werkgevers.

Een gezamenlijk onderzoek van de gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Lelystad, Purmerend, Zaanstad en de regio Het Gooi en Vechtstreek, uitgewerkt voor O+S Amsterdam, beschrijft de ontwikkelingen tussen 2001 en 2011. In het onderzoek staan de verschillen binnen de MRA en binnen de beroepsbevolking, naar leeftijd, geslacht, herkomst en sector. 

Wat vindt u van onze website?