Skip to content

Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Vastgesteld bestemmingsplan Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt, Almere Buiten en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 oktober 2018 het bestemmingsplan Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen met bijbehorende stukken met ingang van 6 december 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 16 januari 2019).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft voornamelijk een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen in het gebied, getoetst aan nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen zijn:
1. Wonen: de woonbestemming is verruimd op basis van de huidige inzichten in relatie tot vergunningsvrij bouwen.
2. Gemeentelijke Visie op Werklocaties 2016, Horecavisie 2016 en Detailhandelsvisie 2014: de gevolgen van deze beleidsnota’s zijn overgenomen in het plan. Zo is functiemenging op het binnenstedelijk bedrijventerrein Striptekenaar toegestaan.
3. Voedselbos: ten noorden van de Sieradenweg is het bestaande bos ‘omgevormd’ tot een voedselbos in overleg met bewoners. Dit gebruik is aan de bestemming toegevoegd.
4. Ontwikkellocaties: het gebied bevat twee ontwikkellocaties: locatie Sieradenweg (ter hoogte van de Diadeemstraat) en voormalig bedrijventerrein Stripmaker. Deze locaties worden bestemd voor wonen en maatschappelijke voorzieningen.
5. Oostvaarderskliniek: de Tbs-kliniek is in 2016 uitgebreid vanwege de komst van het Pieter Baancentrum. Het bestemmingsvlak is in dit bestemmingsplan aan de noordzijde vergroot om extra parkeerplaatsen te kunnen realiseren.

Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 2 november tot en met 13 december 2017 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn drie zienswijzen, waarvan een namens 861 personen, bij de gemeenteraad ingediend. Deze hebben niet geleid tot aanpassing van het plan. Daarnaast heeft de gemeenteraad ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht. Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen:

Regels

• bij de begripsbepalingen zijn de nieuwste horecabegrippen toegevoegd overeenkomstig de vastgestelde Horecavisie 2016.
• de parkeerregels bij de bestemming ‘Gemengd-3’ zijn aangepast;
• de wijzigingsbevoegdheden met betrekking tot additionele gronduitgifte bij bestemmingen ‘Groen’ en Verkeer-Verblijfsgebied’ zijn geschrapt, omdat deze in praktijk nooit gebruikt worden en daarom overbodig zijn;
• aan artikelen 4.3, 7.3, 10.3 en 11.3 bij bestemmingen Gemengd-1, ‘Groen’, ‘Verkeer’ en ‘Verkeer-Verblijfsgebied’ is met betrekking tot de afwijkingsmogelijkheid voor antennemasten een voorwaarde toegevoegd: het bouwwerk moet uit stedenbouwkundig, landschappelijk en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar zijn en geen onaanvaardbare afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
• aan artikelen 7.1 en 7.2 bij bestemming ‘Groen’ zijn regels toegevoegd aangaande de op 9 april 2018 vergunde zendmast, locatie tussen de Striptekenaar en de Hogering (kenmerk 174403).
Verbeelding
• aan de noordoostkant van de Sieradenbuurt is een deel van het groen met bestemming ‘Groen’ bestemd voor ‘water’ ter plaatse van de bestaande waterplas;
• het bestemmingsvlak van nieuwbouwlocatie de Stripmaker is aan de groen-boszijden iets groter gemaakt vanwege de aanleg van parkeerplaatsen ten behoeve van de geplande ontwikkeling;
• op de bestemming ‘Groen’ is de aanduiding ‘zend- en ontvangstinstallatie’ gelegd vanwege de op 9 april 2018 vergunde zendmast, locatie tussen de Striptekenaar en de Hogering (kenmerk 174403).
• het Carol Vogespad vanaf de Carl Barksweg richting de Buitenring wordt bestemd voor ‘verkeers-verblijfgebied’ in plaats van ‘groen’.

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de gevolgen zie bij ‘Hoe kunt u reageren?’

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Op 19 januari 2018 zijn voor locatie Sieradenbuurt en Stripmaker hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder vastgesteld. Het ontwerp besluit heeft tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Hoe kunt u reageren?

Van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt. U kunt tegelijkertijd ook beroep indienen tegen het besluit hogere waarden Wet geluidhinder o.v.v. Besluit hogere waarden bestemmingsplan Sieraden en Stripheldenbuurt.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende binnen deze termijn beroep instellen.

Op het raadsbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. U moet in het beroepschrift vermelden, dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Waar kunt u het plan inzien? 

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken waaronder het besluit hogere waarden, ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. U kunt hiernaar vragen bij één van de medewerkers van deze afdeling. De stukken zijn in te zien op de volgende tijden:

- maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
- donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor alle vragen kunt u verder terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie van het bestemmingsplan inclusief de bijbehorende stukken, waaronder het besluit hogere waarden, is in te zien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het inzien via de landelijke website, of de technische bestanden ervan downloaden. Het is ook mogelijk alle stukken op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij één van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken. 

Naar boven

Vastgesteld bestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout, Almere Poort

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 oktober 2018 het bestemmingsplan Almere Poort en Pampushout heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 6 december 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 16 januari 2019).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout heeft betrekking op Europakwartier West, Columbuskwartier, Homeruskwartier, het Cascadepark en Pampushout. In het nieuwe bestemmingsplan zijn voor de woongebieden gedetailleerde bestemmingen opgenomen conform het bestaande gebruik en bestaande bebouwingsmogelijkheden. Voor de ontwikkeling van Cascadepark en Pampushout zijn gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden opgenomen. Ook is nieuw beleid, onder andere op het gebied van archeologie en Gemeentelijke visie Werklocaties Almere, verwerkt in het plan.

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Daarnaast heeft de gemeenteraad heeft bij de vaststelling ook wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kunnen belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende in deze termijn beroep instellen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan

Europakwartier West
• Er is een gemengde bestemming opgenomen voor alle panden in de Europalaan, gelegen tussen de Andorrastraat/Denemarkenstraat en de Flevolijn, voor Hongarijeplaats en voor Zwitserlandstraat 6, zodat de bestemming overeenkomt met het gebruik van deze panden.
• Voor het overige zijn bestemmingen en situaties op de verbeelding aangepast aan het werkelijk legaal gebruik en aan aanwezige legale bouwwerken.
Homeruskwartier
• Hier is een aparte bestemming opgenomen voor het tiny housing gebied
• Voor het overige zijn bestemmingen en situaties op de verbeelding aangepast aan het werkelijk legaal gebruik en aan aanwezige legale bouwwerken.
Columbuskwartier
• In dit woongebied zijn bestemmingen en situaties op de verbeelding aangepast aan het werkelijk legaal gebruik en aan aanwezige legale bouwwerken.
Cascadepark
• De bestemmingsnaam is veranderd van Gemengd-2 naar Groen-Recreatie en de aanduiding in de noordzijde van het park waar woningbouw mogelijk is, is verkleind.
Pampushout
• Binnen de bestemming Bos is de ‘uit te werken bestemming’ gewijzigd in een ‘te wijzigen bestemming’.
• De raad heeft met een amendement een voorwaarde toegevoegd aan de regels waarbinnen het college de bestemming kan wijzigen waardoor er een aaneengesloten en robuust groen aanzicht vanaf de Godendreef behouden blijft.

Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit van 11 oktober 2018 en de daarbij horende zienswijzenota.

Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder

Het ontwerp besluit hogere waarden Wet Geluidhinder heeft tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. In deze periode zijn hiertegen geen zienswijzen ingediend. Bij besluit van 5 maart 2018 zijn de hogere waarden ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp, verleend. Dit besluit is opgenomen in bijlage 3 van de Regels van het bestemmingsplan.
Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp besluit kunnen gedurende de ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 6 december 2018 tot en met woensdag16 januari 2019 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Op het raadsbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op nummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Vastgesteld bestemmingsplan Literatuurwijk en besluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder De Binderij.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 november 2018 het bestemmingsplan Literatuurwijk heeft vastgesteld. Ten behoeve van dit bestemmingsplan is tevens een besluit Hogere Waarden op grond van de Wet Geluidhinder voor een deel van De Binderij vastgesteld. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn meerdere wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 6 december 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 16 januari 2019).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft het woongebied Literatuurwijk en het bedrijventerrein De Binderij. Het plangebied ligt ingesloten tussen de Hogering, de spoorlijn, de Hollandsedreef, de Havendreef en de bedrijventerreinen Gooisekant en De Uitgeverij.

Het bestemmingsplan ‘Literatuurwijk’ is voornamelijk een actualisatieplan, waarin het bestaande toegestane gebruik en bebouwingsmogelijkheden zijn vastgelegd. In het plangebied bevinden zich enkele panden voor maatschappelijke voorzieningen die leeg staan of mogelijk op korte termijn leeg komen. Voor deze panden is niet alleen het huidige/voormalige gebruik bestemd, maar zijn de ruimere planologische mogelijkheden uit de nu nog geldende bestemmingsplannen overgenomen om eventuele herontwikkeling mogelijk te maken. Daarnaast bevinden zich op de Binderij twee kantoorpanden die al langere tijd kampen met leegstand. Voor deze panden is de mogelijkheid voor een transformatie naar wonen opgenomen.

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie of het rijk plaatsgevonden.

Besluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder

Om het ombouwen van De Binderij 65 en 67 tot woningen mogelijk te maken is het nodig om af te kunnen wijken van de wettelijke voorkeursgrenswaarde voor het geluid van het spoor en de Hollandsedreef. Hiertoe zijn hogere waarden van maximaal 63 dB vanwege het railverkeer en van maximaal 54 dB vanwege het wegverkeer voor een deel van De Binderij vastgesteld. Het besluit is opgenomen in Bijlage 3  van de toelichting van het bestemmingsplan.

Wijzigingen

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn onder andere de volgende wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan:

Regels

Artikel

Aanpassingen

artikel 1.21 bijbehorend bouwwerk

Er is een nieuw artikellid 1.21 bijbehorend bouwwerk ingevoegd, luidende: “uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.”

Artikel 1.30 cafetaria/snackbar/afhaalrestaurant

De begripsbepaling van artikel 1.30 is aangepast en luidt: “1.30 cafetaria/snackbar/afhaalrestaurant

een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het snel verstrekken van etenswaren, al dan niet voor de consumptie ter plaatse en al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholvrije en alcoholhoudende dranken”

artikel 1.31 café

De begripsbepaling van artikel 1.31 is aangepast en luidt:  “1.31 café

een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken voor de consumptie ter plaatse, al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren.”

Artikel 1.37 detailhandel in ABC-goederen

Nieuw artikellid ingevoegd:

‘1.37 detailhandel in ABC-goederen

detailhandel in auto's, boten, motoren en caravans’

Artikel 1.39 discotheek/bar-dancing/danscafé

Er is een nieuw artikel 1.39 discotheek/bar-dancing/danscafé ingevoegd, luidende: “een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het ten gehore brengen van muziek, het gelegenheid geven tot dansbeoefening en het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken voor consumptie ter plaatse, al dan niet met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren.”

Artikel 1.42 eetcafé

Er is een nieuw artikel 1.42 eetcafé ingevoegd, luidende: “een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken voor de consumptie ter plaatse en het verstrekken van maaltijden voor de consumptie ter plaatse.”

artikel 1.43 erf

De woorden “een bestemmingsplan van toepassing is” zijn geschrapt; 

Artikel 1.47 (oud) gevellijn

Dit artikel is geschrapt.

Artikel 1.57 ijssalon

Er is een nieuw artikel 1.57 ijssalon ingevoegd, luidende: “een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van consumptie-ijs voor de consumptie ter plaatse.”

Artikel 1.67 lunchroom

Er is een nieuw artikel 1.67 lunchroom ingevoegd, luidende: “een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide of bewerkte etenswaren al dan niet voor consumptie ter plaatse.”

Artikel 1.74 (oud) productiegebonden detailhandel

Het oude artikel 1.74 productiegebonden detailhandel is geschrapt

Artikel 1.82 restaurant

Het woord “(alcoholische)” is vervangen door de woorden “alcoholvrije en alcoholhoudende”

Artikel 1.91straatmeubilair

De woorden “reclameobjecten, alsmede” en “abri’s” zijn geschrapt

Artikel 1.94 tuinmeubilair

Het woord “erfafscheidingen” is geschrapt

Artikel 1.98 voorgevellijn

Er is een nieuw artikel 1.98 voorgevellijn ingevoegd, luidende: “de denkbeeldig doorgetrokken lijn van de voorgevel van een gebouw’

artikel 1.102 (oud) woon-zorg-combinatie

Dit artikel is geschrapt.

Artikel 3 Gemengd – 1

De tekst van artikel 3.1 sub a wordt vervangen door de volgende tekst: “bedrijven, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijven tot en met categorie 2', 'bedrijven tot en met categorie 3.1' en 'bedrijven tot en met categorie 3.2' bedrijven tot maximaal de aangegeven categorie (respectievelijk dus milieucategorie 2, 3.1 en 3.2) als bedoeld in de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009 zijn toegestaan, inclusief bijbehorende ondergeschikte workshops;”

Artikel 3 Gemengd - 1

De tekst van artikel 3.1 onder e. is vervangen door: “cultuur en ontspanning, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijven tot en met categorie 2', 'bedrijven tot en met categorie 3.1' en 'bedrijven tot en met categorie 3.2' ook cultuur en ontspanning tot maximaal de aangegeven categorie (respectievelijk dus milieucategorie 2, 3.1 en 3.2) als bedoeld in de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009 is toegestaan, inclusief bijbehorende ondergeschikte workshops;”

Artikel 3 Gemengd - 1

Aan artikel 3.1 is een nieuw sub g ingevoegd, luidende: “dienstverlening, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijven tot en met categorie 2', 'bedrijven tot en met categorie 3.1' en 'bedrijven tot en met categorie 3.2' ook dienstverlening, inclusief bijbehorende ondergeschikte workshops, tot maximaal de aangegeven categorie (respectievelijk dus milieucategorie 2, 3.1 en 3.2) als bedoeld in de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009 is toegestaan;”

Artikel 3 Gemengd – 1

De tekst van artikel 3.1 sub i. is vervangen door:  maatschappelijke voorzieningen met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijven tot en met categorie 2', 'bedrijven tot en met categorie 3.1' en 'bedrijven tot en met categorie 3.2' ook maatschappelijke voorzieningen, inclusief bijbehorende ondergeschikte workshops, tot maximaal de aangegeven categorie (respectievelijk dus milieucategorie 2, 3.1 en 3.2) als bedoeld in de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009 en voor zover niet geluidsgevoelig als bedoeld in de Wet geluidhinder zijn toegestaan;”

Artikel 3 Gemengd – 1

De tekst van artikel 3.1 onder j. is vervangen door:  “sportvoorzieningen,  met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijven tot en met categorie 2', 'bedrijven tot en met categorie 3.1' en 'bedrijven tot en met categorie 3.2' ook sportvoorzieningen tot maximaal de aangegeven categorie (respectievelijk dus milieucategorie 2, 3.1 en 3.2) als bedoeld in de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009 zijn toegestaan;”

Artikel 3 Gemengd - 1

Na artikel 3.2 sub f. is de aanhef aangepast en luidt: “ten aanzien van  een bijbehorend bouwwerk ten behoeve van een (bedrijfs)woning geldt bovendien dat:”

Artikel 3 Gemengd - 1

In artikel 3.2 sub f. is de tekst : “(de gronden achter en naast het hoofdgebouw , gerekend vanaf 1 meter achter de voorgevel naar het achter- of zijerf toe)” geschrapt

Artikel 3 Gemengd - 1

In artikel 3.2 sub h is”5” vervangen door “4”

Artikel 3 Gemengd - 1

In artikel 3.2 sub i. is “4” vervangen door “5”

Artikel 3 Gemengd - 1

In artikel 3.2 is een nieuw sub k. ingevoegd, luidende: “de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m;”

Artikel 3 Gemengd - 1

In artikel 3.4 sub a is onder deel sub 1 (oud), het gebruik van onbebouwde gronden ten behoeve van de opslag van goederen, geschrapt

Artikel 3 Gemengd - 1

De tekst van artikel 3.4 sub b. onderdeel 4 is aangevuld met de tekst: “met uitzondering van ruimten voor bed & breakfast”

Artikel 3 Gemengd - 1

In artikel 3.5 sub a. is de zinsnede: “die in de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009 voorkomen in twee categorieën hoger dan op basis van de bestemmingsomschrijving toelaatbaar of” ingevoegd, en is de verwijzing naar de Staat van bedrijfsactiviteiten – Functiemenging vervangen door een verwijzing naar de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009.

 Artikel 3 Gemengd - 1

Artikel 3.5 sub d (oud) is geschrapt

Artikel 3 Gemengd - 1

In artikel 3.5 sub f is na “onverminderd het bepaalde onder 3.4 onder b sub”, “3” ingevoegd.

Artikel 3 Gemengd - 1

Artikel 3.5 sub a (de a volgend op g oud) is geschrapt.

Artikel 4 Gemengd - 2

In artikel 4.3 onder a. is sub 2 (oud, dat het gebruik van ruimten in een bedrijfswoning ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten aan huis dan wel detailhandel, in strijd is met de bestemming) geschrapt;

Artikel 4 Gemengd - 2

De tekst van artikel 4.3 onder c. sub 4 is aangevuld met de tekst: “met uitzondering van ruimten voor bed & breakfast”

Artikel 4 Gemengd - 2

In artikel 4.4 sub e. is na “onverminderd het bepaalde onder 4.3 onder b sub”, “3” ingevoegd.

Artikel 4 Gemengd – 2

Artikel 4.4 sub a (de a volgend op e oud) is geschrapt.

Artikel 5 Gemengd - 3

In artikel 5.1 is een nieuw sub u. ingevoegd, luidende: “De (gevel)belasting van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen genoemd in 5.1 en zoals gedefinieerd volgens de Wet geluidhinder (inclusief het Besluit geluidhinder), mag niet meer bedragen dan de desbetreffende geldende voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder (inclusief het Besluit geluidhinder) dan wel de toe te kennen hogere waarde.

Artikel 5 Gemengd - 3

In artikel 5.1 onder v zijn de woorden “de aanduiding ‘parkeerterrein’”, vervangen door “Betje Wolffstraat 5”.

Artikel 5 Gemengd - 3

De tekst van artikel 5.3 onder a. is vervangen door: ‘Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en de daarop voorkomende bouwwerken ten behoeve van coffeeshops, seksinrichtingen en de daaraan verwante detailhandel’

Artikel 5 Gemengd - 3

Artikel 5.3 sub b. oud  is geschrapt

Artikel 5 Gemengd - 3

De tekst van artikel 5.3 sub b. onderdeel 4 is aangevuld met de tekst: ‘met uitzondering van ruimten voor bed & breakfast’;

Artikel 5 Gemengd - 3

In artikel 5.4 onder e. is na “onverminderd het bepaalde onder 5.3 onder b sub”, “3” ingevoegd.

Artikel 5 Gemengd - 3

Artikel 5.4 sub f (oud) is geschrapt;

Artikel 6 Gemengd - 4

In artikel 6.1 is na sub i. een nieuw sub j. ingevoegd, luidende: “met dien verstande dat:

De (gevel)belasting van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen genoemd in 6.1 en zoals gedefinieerd volgens de Wet geluidhinder (inclusief het Besluit geluidhinder), mag niet meer bedragen dan de desbetreffende geldende voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder (inclusief het Besluit geluidhinder) danwel de toe te kennen hogere waarde.”

Artikel 6 Gemengd - 4

De tekst van artikel 6.3 onder a. is vervangen door: ‘Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en de daarop voorkomende bouwwerken ten behoeve van coffeeshops, seksinrichtingen en de daaraan verwante detailhandel’

Artikel 6 Gemengd - 4

Artikel 6.3 sub b. oud is geschrapt

Artikel 6 Gemengd - 4

De tekst van artikel 6.3 onder b. sub 4 is aangevuld met de tekst: ‘met uitzondering van ruimten voor bed & breakfast’

Artikel 6 Gemengd - 4

In artikel 6.4 onder e. is na “onverminderd het bepaalde onder 6.3 onder c sub”, “3” ingevoegd.

Artikel 6 Gemengd - 4

Artikel 6.4 sub f (oud) is geschrapt.

Artikel 7 Gemengd - 5

De tekst van artikel 7.1 onder a is vervangen door de tekst: ” bedrijven behorende tot ten hoogste 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009, inclusief bijbehorende ondergeschikte workshops;

Artikel 7 Gemengd - 5

In artikel 7.1 onder e, i en k is de tekst na ‘categorie’ vervangen door: “1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009 zijn toegestaan;”

Artikel 7 Gemengd - 5

In artikel 7.1 is een nieuw sub g ingevoegd met de tekst: “dienstverlening, met dien verstande dat alleen de functies tot en met categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009 zijn toegestaan;”

Artikel 7 Gemengd - 5

Artikel 7.1 sub l. (oud) is geschrapt

Artikel 7 Gemengd - 5

In artikel 7.1 sub u. is de verwijzing naar artikel 3.1 onder h en k vervangen door de verwijzing naar artikel 7.1 onder i en l en is pm vervangen door ‘8-1-2018’

Artikel 7 Gemengd - 5

Artikel 7.1 sub v. (oud) is geschrapt

Artikel 7 Gemengd - 5

De tekst van artikel 7.4 onder b. sub 4 is aangevuld met de tekst: “met uitzondering van ruimten voor bed & breakfast”

Artikel 7 Gemengd - 5

Artikel 7.5 onder a en b (oud) zijn inhoudelijk samengevoegd (en het oude sub b. is vervallen), waarbij (in het nieuwe sub a.) de mogelijkheid voor de afwijkingsmogelijkheid voor twee categorieën hoger is opgenomen, de verwijzing naar de Staat van Bedrijfsactiviteiten – Functiemenging is vervangen door de verwijzing naar de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009 en de onjuiste verwijzing naar artikel 7.5 onder c is vervangen door de verwijzing naar artikel 7.1 onder a. De tekst van het nieuwe sub a. luidt:

7.1 onder a, e, g, i en k om functies toe te laten die voorkomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009 in twee categorieën hoger dan op basis van de bestemmingsomschrijving toelaatbaar, of die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009 zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de volgens de bestemmingsomschrijving toelaatbare categorie(ën) van de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009;

Artikel 7 Gemengd - 5

Artikel 7.5 sub c. (oud) is geschrapt

Artikel 7 Gemengd - 5

In artikel 7.5 onder e. is na “onverminderd het bepaalde onder 7.4 onder b sub”, “3” ingevoegd.

Artikel 7 Gemengd - 5

Artikel 7.5 sub a (de a volgend op g oud) is geschrapt

Artikel 8 Groen

In artikel 8.2 is de nummering vervangen door letters en is in sub h. “5 m” vervangen door: “8 m”

Artikel 8 Groen

De tekst van artikel 8.4 sub a. is vervangen door: “Het is verboden de gronden te gebruiken voor de opslag van goederen;”

Artikel 8 Groen

In artikel 8.5 sub a. is de tekst: “, met inachtneming van het bepaalde in artkel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening,” geschrapt

Artikel 9 Maatschappelijk

In artikel 9.1 sub a. is de tekst: “, met dien verstande dat voor zover het gaat om nieuwe geluidsgevoelige objecten als bedoeld in de Wet geluidhinder bovendien het bepaalde in artikel 9.3 onder b geldt” geschrapt

Artikel 9 Maatschappelijk

Na artikel 9.1 sub g is een nieuw sub h. ingevoegd, luidende: “met dien verstande dat:

h. de (gevel)belasting van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen genoemd in 9.1 en zoals gedefinieerd volgens de Wet geluidhinder (inclusief het Besluit geluidhinder), mag niet meer bedragen dan de desbetreffende geldende voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder (inclusief het Besluit geluidhinder) danwel de toe te kennen hogere waarde.”

Artikel 9 Maatschappelijk

Artikel 9.3 sub b. oud is geschrapt

Artikel 12 Verkeer - Verblijfsgebied

In artikel 12.2 onder g. is “5 m” vervangen door: “8 m”

Artikel 12 Verkeer - Verblijfsgebied

In artikel 12.4 is de tekst “, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening,” geschrapt

Artikel 14 Wonen - 1

Na artikel 14.1 sub g is een nieuw sub h. ingevoegd, luidende: “met dien verstande dat:

h. de (gevel)belasting van geluidsgevoelige bestemmingen genoemd in 14.1 en zoals gedefinieerd volgens de Wet geluidhinder (inclusief het Besluit geluidhinder), niet meer mag bedragen dan de desbetreffende geldende voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder (inclusief het Besluit geluidhinder) danwel de toe te kennen hogere waarde;”

Artikel 14 Wonen - 1

Artikel 14.2 sub b. oud is geschrapt

Artikel 14 Wonen - 1

Artikel 14.3 sub a. oud is geschrapt

Artikel 14 Wonen - 1

De tekst van artikel 14.3 onder a. sub 4 is aangevuld met de tekst: ‘met uitzondering van ruimten voor bed & breakfast’.

Artikel 14 Wonen - 1

In artikel 14.4 onder c. is na “onverminderd het bepaalde onder 14.3 onder b sub”, “3” ingevoegd.

Artikel 14 Wonen - 1

Artikel 14.4 sub a (de a volgend op g oud) is geschrapt

Artikel 14 Wonen – 1

Artikel 14.5 (oud) is geschrapt

Artikel 15 Wonen - 2

Na artikel 15.1 sub f. is een nieuw sub g. ingevoegd, luidende: “met dien verstande dat:

g. de (gevel)belasting van geluidsgevoelige bestemmingen genoemd in 15.1 en zoals gedefinieerd volgens de Wet geluidhinder (inclusief het Besluit geluidhinder), mag niet meer bedragen dan de desbetreffende geldende voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder (inclusief het Besluit geluidhinder) danwel de toe te kennen hogere waarde.”

Artikel 15 Wonen - 2

Artikel 15.3 sub a. oud is geschrapt

Artikel 15 Wonen - 2

De tekst van artikel 15.3 onder a. sub 4 is aangevuld met de tekst: ‘met uitzondering van ruimten voor bed & breakfast’

Artikel 15 Wonen - 2

In artikel 15.4 onder c. is na “onverminderd het bepaalde onder 15.3 onder b sub”, “3” ingevoegd.

Artikel 15 Wonen - 2

Artikel 15.4 sub a (de a volgend op c oud) is geschrapt

Artikel 15 Wonen - 2

Artikel 15.5 (oud) is geschrapt

Artikel 17 Waarde – Archeologie 1

In artikel 17.2 is een nieuw sub c. ingevoegd, luidende: “Een uitzondering op het verbod, zoals bedoeld in lid 17.2, sub b onder 2, is niet van toepassing als gedurende de periode van 36 maanden voor verstrekking van de omgevingsvergunning een uitzondering op het verbod in lid 17.2, sub b onder 2, van toepassing is geweest op bouw- en aanlegactiviteiten zoals genoemd in lid 17.4 sub a in terreinen op een afstand van minder dan 50 m van het onderhavige terrein, voor zover de voorgenomen activiteiten in het onderhavige terrein een oppervlakte hebben van meer dan 100 m2.”

Artikel 17 Waarde – Archeologie 1

Artikel 17.3 sub d. oud is geschrapt

Artikel 17 Waarde – Archeologie 1

De tekst van de eerste zin van artikel 17.4 sub a. is vervangen door de tekst: “Het is verboden zonder omgevingsvergunning op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie  1' de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren”

Artikel 17 Waarde – Archeologie 1

In artikel 17.5 sub b. is het woord “veranderd” vervangen door het woord “gewijzigd”

Artikel 19 Algemene bouwregels

Na artikel 19.1 sub b. is de zin “Dit artikel is niet van toepassing op gronden met de bestemming 'Tuin' ” toegevoegd

Artikel 20 Algemene aanduidingsregels

De tekst van artikel 20.1 is vervangen door de tekst:

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' zijn de gronden primair bestemd als aandachtsgebied voor een plasbrand vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

Ter plaatse van de aanduiding als genoemd in lid 20.1 onder a zijn nieuwe kwetsbare objecten en/ of beperkt kwetsbare objecten niet toegestaan.

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 20.1 onder b om nieuwe kwetsbare objecten en/ of beperkt kwetsbare objecten toe te staan, mits:

ingeval van een zeer kwetsbaar object: indien maatregelen worden getroffen aan de bronkant of aan de ontvangende kant, waardoor de kans op een ongewoon voorval of op het overlijden van een persoon als rechtstreeks gevolg van zo'n voorval verwaarloosbaar klein is;

de redenen worden vermeld die er toe hebben geleid om binnen de aanduiding nieuwe zeer kwetsbare, kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toe te laten, gelet op de mogelijke gevolgen van een ongeval met brandbare vloeistoffen;

de invloed op het groepsrisico, de hulpverlening en het plasbrandaandachtsgebied voldoende is gemotiveerd conform de motiveringseisen van de artikelen 7, 8 en 9 van het Besluit externe veiligheid transportroutes.

Artikel 20 Algemene aanduidingsregels

De tekst van artikel 20.2 is vervangen door de tekst: “Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen in die zin dat de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' wordt gewijzigd of verwijderd, indien nieuwe technische inzichten, de verandering van wetgeving of nieuwe rekenmodellen daar aanleiding toe geven en / of  het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor ter plaatse is gewijzigd of beëindigd.”

Artikel 21 Algemene afwijkingsregels

Aan artikel 21.1 sub a. is de zinsnede: “,met dien verstande dat dit niet geldt voor de verkoopvloeroppervlakte van een supermarkt” toegevoegd;

Artikel 22 Algemene wijzigingsregels

In artikel 22.1 is de zinsnede: “, met inachtneming van het bepaalde in artkel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening,” geschrapt

Artikel 22 Algemene wijzigingsregels

In artikel 22 is een nieuw lid 22.2 tussengevoegd met de tekst: “Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009 te wijzigen in die zin dat de categorie-indeling van bedrijven kan worden gewijzigd, indien en voor zover een wijziging van de milieubelasting van de desbetreffende typen van bedrijven daartoe aanleiding geeft.”

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009

Als nieuwe bijlage 1 is de zogenaamde functiescheidingslijst op basis van de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009 ingevoegd, zoals opgenomen in bijlage 6 van deze Nota zienswijzen.

Bijlage 6 Waarde - Archeologie 5

In Bijlage 6 Waarde – Archeologie 5 is in de aanhef van artikel 4.2 de tekst: ‘die voor aanvullend definitief archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Ten behoeve van samenvallende bestemmingen mogen geen bouwwerken worden gebouwd’, vervangen door de tekst:

‘met dien verstande dat:

deze bouwwerken voor aanvullend definitief archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn;

in afwijking van het bepaalde in lid 4.2 onder a mogen bouwwerken ten behoeve van de herkenbaarheid, inrichting en/ of markering van de bestemming 'Waarde -  Archeologie 5' worden gebouwd tot een maximale bouwhoogte van 10 m en een oppervlakte van maximaal 100 m²;

ten behoeve van samenvallende bestemmingen mogen geen bouwwerken worden gebouwd.

Verbeelding

Locatie

Aanpassing

Ter plaatse van de bestaande werkplaats van De Binderij 69

Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’ verwijderd

Ter plaatse van het perceel De Binderij 69

Aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 2’ toegevoegd

Ter plaatse van De Binderij 65

Over een afstand van ca. 15 meter is ten noorden van De Binderij 65 de plangrens ca. 2 meter naar het noorden verschoven en is over een afstand van ca. 30 meter het bestemmingsvlak Gemengd – 5 eveneens ca. 2 meter naar het noorden uitgebreid.

Ter plaatse van de percelen De Binderij 65 en 67

De bouwvlakken zijn strakker om de bestaande bebouwing gelegd;

Ter plaatse van de percelen De Binderij 6 t/m 68, even nummers

Aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’ toegevoegd

Ter plaatse van de percelen De Binderij 2, 4, 70 en 72

Aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’ toegevoegd

Ter plaatse van de percelen De Binderij 1 t/m 55, oneven nummers

Aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’ toegevoegd

Ter plaatse van De Binderij

De gebiedsaanduiding ‘geluidzone – spoor 3’ is verwijderd

Ter plaatse van De Binderij

De gebiedsaanduiding ‘geluidzone – spoor 4’ is verwijderd     

De halfronde openbaar groen gebiedjes aan de Cees Buddinghstraat en de Ida Gerhardtstraat en het groengebiedje tussen de woningen aan de Gerrit Achterbergstraat en de Pierre Kempstraat

Bestemming ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ aangepast naar de bestemming ‘Groen’

Aan de voorzijde van de woningen Cees Buddinghstraat 2 t/m 52 (even nummers)

Een deel van de bestemming ‘Verkeer-Verblijfsgebied’ vervangen door de bestemming ‘Tuin’;

Aan de zijde van de Poëziestraat van het pand Poëziestraat 101- 117, 141- 157, 171-181, 195-209.

De bestemming ‘Tuin’ is vervangen door de bestemming ‘Verkeer-Verblijfsgebied’.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 6 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Literatuurwijk. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende binnen deze termijn beroep instellen.

Op het raadsbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

  • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
  • donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?