Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Vastgesteld bestemmingsplan Muziekwijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 januari 2017 het bestemmingsplan Muziekwijk heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 23 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 3 mei 2017).  

Wat houdt het plan in?

Het ontwerp bestemmingsplan Muziekwijk heeft betrekking op de gelijknamige wijk in Almere Stad. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden, waarbij de bouwregels zijn geactualiseerd en actueel beleid is verwerkt in de planregels.

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Wijzigingen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 2 mei 2016 tot en met 13 juni 2016 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen deze periode zienswijzen ingediend. Naar aanleiding daarvan is het plan op een aantal punten gewijzigd. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling ook enige ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht:

Regels

  • Toegevoegd artikel 1.55, hobbymatig houden van landbouwhuis(dieren): een activiteit waarbij dieren worden gehouden uitsluitend bestemd om te worden aangewend voor recreatief gebruik en er geen activiteiten voor en door derden worden uitgevoerd, met dien verstande dat er geen sprake mag zijn van activiteiten die onder de Wet milieubeheer vallen.
  • Toegevoegd artikel 1.92, stadsweide. Definitie gewijzigd in: een perceel grond dat gebruikt wordt voor het hobbymatig houden van (landbouwhuis)dieren.
  • Gewijzigd artikel 10.4 onder a Het is verboden de gronden te gebruiken voor: toegevoegd lid 4: het bedrijfsmatig gebruik van een stadsweide.
  • Toegevoegd artikel 10.1 onder l: voor het maximum aantal dieren per stadsweide, met een maximum van 50 punten, geldt de tabel uit bijlage 5. Bijlage 5 is toegevoegd aan de regels.
  • Gewijzigd artikel 9.5.1, additionele gronduitgifte: Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Groen', uitgezonderd ter plaatse van de dubbelbestemming 'Leiding - Leidingstrook', te wijzigen in de bestemming 'Wonen - 1', 'Wonen - 2' of 'Tuin', indien in het kader van een verzoek om additionele gronduitgifte positief is beslist en de eigendom van de gronden is overgedragen. Door de wijziging mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en gebouwen.
  • Gewijzigd artikel 19.1 bestemmingsomschrijving: De voor 'Leiding - Leidingstrook' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor
  • Gewijzigd artikel 9.2 bouwregels: Op de als 'Leiding - Leidingstrook' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de dubbelbestemming 'Leiding - Leidingstrook' worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 3 m.

Verbeelding

Aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – stadsweiden’ is verkleind tot de huidige locatie van de stadsweide aan de Youri Egorovweg.

Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 23 maart 2017 tot en met woensdag 3 mei 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Muziekwijk.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kunnen belanghebbenden binnen deze termijn beroep instellen.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

  • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
  • donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder (kaart werkt alleen met internet explorer). Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Kennisgeving besluit tot opstellen van drie nieuwe bestemmingsplannen ex art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de volgende gebieden in Almere drie nieuwe bestemmingsplannen worden voorbereid. Het gaat om:

Bestemmingsplan Hanny Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark

Het plangebied wordt van west naar oost en met de klok mee globaal begrensd door:
• bedrijventerrein Randstad
• Waterwijk
• Hogering
• Tussenring
• Vrijheidsdreef (grens met Tussen de Vaarten en Verzetswijk)

Bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark

 Het plangebied wordt globaal begrensd door:
• In het noordwesten de Buitenring
• In het zuidwesten de Lage Vaart
• In het zuidoosten het spoor en het centrum van Almere Buiten
• In het noordoosten het Bosrandpark
• Bedrijventerrein Poldervlak, gelegen ten noorden van Molenbuurt en tussen Molenbuurt en Bouwmeesterbuurt, hoort niet bij het plangebied. 

Bestemmingsplan Centrum Almere Haven, De Velden, Gooimeer en Kromslootpark

 Het plangebied wordt globaal begrensd door:
• In het noordwesten: de (uitbreiding van de) A6;
• In het noordoosten: de watergang nabij het Burgerspad-Farflerpad in het Beginbos;
• In het oosten: de wijken De Laren en  de Wierden;
• Ter hoogte van het centrum van Almere Haven: de wijken De Hoven en de Werven en de begraafplaats;
• In het zuiden: de grens met de gemeente Gooise Meren (voorheen Naarden) in het Gooimeer; Het buitendijkse gebied is (afgezien van de jachthaven) niet meegenomen in het plangebied.


Het is op dit moment nog niet mogelijk om te reageren, want er liggen nog geen stukken ter inzage. Voor bovengenoemde plannen wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel wordt advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners.

Te zijner tijd wordt per plan in de Stadhuis-aan-huis pagina in de Almere Deze Week en op gemeenteblad.almere.nl de kennisgeving gepubliceerd waar en wanneer de terinzagelegging plaats vindt en wanneer en hoe kan worden gereageerd op het betreffende ontwerp bestemmingsplan.

Naar boven

Vastgesteld bestemmingsplan Vogelhorst, 1e partiële herziening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 februari 2017 het bestemmingsplan Vogelhorst, 1e partiële herziening heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 23 februari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 5 april 2017).

Wat houdt het plan in?

Inleiding

Het bestemmingsplan betreft een reparatie van het op 17 december 2015 vastgestelde bestemmingsplan ‘Vogelhorst’. Hiertegen was beroep ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 26 oktober 2016 dit plan op één onderdeel vernietigd: de mogelijkheid voor het vestigen van een bed & breakfast. Voor het overige deel geldt dit bestemmingsplan wel. De Afdeling heeft de gemeente opgedragen uiterlijk 15 maart 2017 een nieuw besluit te nemen omtrent het vernietigde onderdeel. Met het vaststellen van de partiële herziening is aan deze opdracht voldaan.

Inhoudelijk

De Afdeling heeft in haar uitspraak bepaald dat de planregels een nadere afweging ten aanzien van het realiseren van een bed & breakfast bevatten en dat is niet toegestaan. Al bij de planvaststelling hadden alle ruimtelijke gevolgen onderzocht moeten zijn en aanvaardbaar zijn geacht. In het reparatieplan is dit hersteld door de afweging in een afwijkingsbepaling op te nemen.

Procedureel

De Afdeling heeft in haar uitspraak van 26 oktober 2016 de gemeente opgedragen binnen 20 weken (dus uiterlijk 15 maart 2017) na de uitspraak een nieuw besluit te nemen omtrent het vernietigde onderdeel. Hiervoor is niet de gebruikelijke procedure gevoerd in de zin dat een ontwerp ter inzage is gelegd voor het kunnen indienen van zienswijzen. Dit was niet nodig, omdat de aanpassingen naar aard en omvang niet zo groot zijn, dat een wezenlijk ander plan wordt vastgesteld waardoor belanghebbenden worden benadeeld. Met de opdracht heeft de Afdeling ook bedoeld om geen procedure te voeren, omdat het praktisch gezien niet mogelijk is om binnen 20 weken een dergelijke procedure te voeren en het plan vast te stellen.

Hoe kunt u reageren?

Vanaf 23 februari tot en met 5 april 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Vogelhorst, 1e partiële herziening. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?