Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Vastgesteld bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater Noord

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juli 2017 het bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater Noord heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 7 september 2017 tot en met 18 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Wat houdt het plan in?

Het plangebied ligt in het stadsdeel Almere Stad en wordt begrensd door:
1. bedrijventerrein Gooisekant, de Havendreef en de Stedendreef aan de westzijde en de Stedendreef tevens aan de noordwestzijde;
2. de Flevospoorlijn/ Waddendreef aan de noordkant (deze vallen buiten het plangebied);
3. het stadscentrum van Almere aan de oostkant. Verder naar het zuiden loopt de grens door het Weerwater;
4. het plangebied van het ontwikkelingsplan Centrum Almere Weerwater aan de zuidkant.
Het plan handhaaft grotendeels de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. Verder zijn de planregels geactualiseerd en is nieuw beleid verwerkt in de planregels. Als gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld de (mogelijke) archeologische waarden als dubbelbestemmingen in het plan opgenomen. Ook zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor woningen verruimd als gevolg van de ruimere mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen en krijgen bedrijven op het bedrijventerrein Draaiersplaats meer gebruiksmogelijkheden. Langs de Sas van Gentlaan zijn de verleende vrijstellingen voor het sportgebouw en het schoolgebouw positief bestemd. Verder zijn daar de planologische mogelijkheden voor zover die op korte termijn gerealiseerd worden ook overgenomen. Dit betreft een bestemmingsvlak met maatschappelijk en sport.

De provincie of het rijk heeft tegen dit besluit geen reactieve aanwijzing ingediend.

Wijzigingen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen deze periode 118 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding daarvan is het plan op een aantal punten gewijzigd.

Regels

• Artikel 6.1  (omgenummerd naar 7.1): parkeerregels zijn aangepast.
• Horecacategorienummering in hele plan en de Staat van Horeca-activiteiten is aangepast aan de op 8-12-2016 vastgestelde Vestigingsvisie Horeca.
• Als gevolg van de op 8-12-2016 vastgesteld Gemeentelijke Visie op Werklocaties is aan artikel 5.1 de functie dienstverlening toegevoegd, zijn kantoren alleen via afwijking mogelijk.
• Regels bij ‘wonen’ met betrekking tot ‘gs’ zijn geschrapt en met betrekking tot ‘gab’ toegevoegd.
• Regels voor aan-huis-verbonden-beroep of bedrijf zijn geactualiseerd.
• Regels voor bestemming ‘bos’ zijn toegevoegd.

Verbeelding

• Diverse groenstroken langs de busbanen (ter hoogte van school Echnaton) zijn conform het geldende plan voor ‘groen’ bestemd in plaats van voor ‘verkeer-verblijfsgebied’.
• Aantal groenstroken (bij Breukelenbrug, Bredaweg 25-27) zijn bestemd voor ‘groen’ in plaats van voor ‘verkeer-verblijfsgebied’.
• Diverse gronden bij de supermarkt op ’s-Hertogenboschplein zijn bestemd voor ‘gemengd-3 in plaats van voor ‘verkeer-verblijfsgebied’.
• De Fantasie: aan perceel De Fantasie 9 is functie ‘architectenbureau’ toegevoegd, bestemming ‘groen’ bij Fantasie 1 en 4 is gewijzigd wegens verkoop in bestemming ‘wonen-2’.
• Aanduidingen horeca zijn aangepast aan de nieuwe Horecavisie.
• Aanduidingen ‘gs’ zijn geschrapt.
• Bestemmingsvlak gezondheidscentrum aan het ’s-Hertogenboschplein is aangepast ten behoeve van een uitbreiding.
Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij u naar het raadsbesluit.

Hoe kunt u reageren?

Van 7 september tot en met 18 oktober 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater-noord. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn, als gezegd, zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Mede naar aanleiding daarvan, maar ook ambtshalve is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Daarom kunnen belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende in deze termijn beroep instellen.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.
De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?