Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Ontwerp bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder Almere Poort Oost en Duin

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Almere Poort Oost en Duin een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 7 december 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met donderdag 18 januari 2018).

Wat houdt het plan in?

Het ontwerp bestemmingsplan Almere Poort Oost en Duin heeft betrekking op het gebied van Almere Duin en het gebied van Poort Oost, dit is Olympiakwartier-West (Zandpoort), Olympiakwartier-Oost (stadsdeelcentrum), Europakwartier Oost (het te ontwikkelen woongebied Stadstuinen), de bedrijventerreinen Hogekant en Lagekant en het gebied De Voortuin (gelegen nabij de A6).

Het concept ontwerp van dit bestemmingsplan heeft eerder, van 26 april 2017 tot en met 17 mei 2017 ter inzage gelegen en kon worden ingezien tijdens een inloopbijeenkomst op 9 mei 2017. In deze periode zijn veel reacties ontvangen die gedeeltelijk hebben geleid tot aanpassingen van het concept ontwerp bestemmingsplan. Tijdens de inloopavond van 14 november 2017 kon kennis worden genomen van het aangepaste ontwerp bestemmingsplan.

De gemeenteraad is geconsulteerd en heeft ingestemd met de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan.

Hoe kunt u reageren op het ontwerp bestemmingsplan?

Van donderdag 7 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 kan een ieder schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen.

U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan Almere Poort Oost en Duin. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM). 

Ontwerp besluit hogere waarden Wet Geluidhinder

In sommige delen van het plangebied is het mogelijk om de voorkeurgrenswaarde uit de Wet Geluidhinder te overschrijden als wordt voldaan aan voorwaarden die in de regels van het bestemmingsplan zijn opgenomen. In het ontwerp besluit zijn de maximale hogere waarden aangegeven waarvoor toestemming kan worden verleend. Het ontwerp besluit is als bijlage bij de regels van het bestemmingsplan gevoegd. 

Hoe kunt u reageren op het ontwerp besluit hogere waarden?

Van donderdag 7 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 kunnen belanghebbenden zienswijzen op het ontwerp besluit hogere waarden indienen. U kunt u zienswijzen richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp besluit hogere waarden Poort Oost en Duin’.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Ontwerp bestemmingsplan Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt, Almere Buiten en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de gebieden Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken waaronder het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder met ingang van donderdag 2 november 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 13 december 2017).

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro (melding voornemen bestemmingsplanherziening). Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners. Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent strengere eisen aan beroepschriften en een versnelde behandeling van de beroepsprocedure.

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft voornamelijk een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen in het gebied, getoetst aan nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen zijn:
1. Wonen: de woonbestemming is verruimd op basis van de huidige inzichten in relatie tot vergunningsvrij bouwen.
2. Gemeentelijke Visie op Werklocaties 2016, Horecavisie 2016 en Detailhandelsvisie 2014: de gevolgen van deze beleidsnota’s zijn overgenomen in het plan. Zo is functiemenging op het binnenstedelijk bedrijventerrein Striptekenaar toegestaan en zijn afhaalpunten en e-commerce op bepaalde plekken mogelijk gemaakt.
3. Voedselbos: ten noorden van de Sieradenweg is het bestaande bos ‘omgevormd’ tot een voedselbos. Dit plan is tot stand gekomen samen met bewoners. Het gebruik als voedselbos is aan de bestemming toegevoegd.
4. Ontwikkellocaties: het gebied bevat twee ontwikkellocaties: locatie Sieradenweg (ter hoogte van de Diadeemstraat) en voormalig bedrijventerrein Stripmaker. Deze locaties worden bestemd voor wonen en maatschappelijke voorzieningen. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat vanwege de ligging nabij de Buitenring hogere waarden van de Wet geluidhinder noodzakelijk zijn. De procedure hiervan loopt gelijk op met de bestemmingsplanprocedure.                    
5. Oostvaarderskliniek: ten zuiden van de Stripmaker is deze Tbs-kliniek gevestigd. Deze is in 2016 uitgebreid vanwege de komst van het Pieter Baancentrum.  Het bestemmingsvlak is in dit bestemmingsplan aan de noordzijde vergroot om parkeerplaatsen te kunnen realiseren.

Ontwerp besluit hogere waarden

Het ontwerp besluit hogere waarden heeft betrekking op het plangebied. Op twee ontwikkellocaties wordt de voorkeursgrenswaarde uit de Wet Geluidhinder overschreden. Het ontwerpbesluit is hieronder in te zien.

Informatieavond

Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op dinsdag 14 november 2017
 van 19.00 uur tot 21.00 uur, een inloopavond gehouden in buurtcentrum De Cartoon, Gerrit Th. Rotmanlaan 28. Medewerkers van de gemeente zijn hierbij aanwezig voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen over het bestemmingsplan. 

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 2 november tot en met woensdag 13 december 2017 kan een ieder schriftelijk (geen email) zijn zienswijze indienen omtrent:
1. het ontwerp bestemmingsplan en dit richten aan de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt.
2. het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder en dit richten aan het college van burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp besluit hogere waarden Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt.

Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?