Skip to content

Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Ontwerp besluit vaststellen van maatregelen en hogere waarden voor de reconstructie van de Botterweg en Godendreef in Almere

Doorgetrokken Godendreef. Aansluiting Botterweg. Aangepast tracé Botterweg. Vanaf rotonde Godendreef tot Hogering: grotendeels geluidreducerend wegdek. 2 meter hoge schermen ten noorden van Homeruskwartier. Geluidwal van 1,5 meter hoog nabij Botterweg 4

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de reconstructie van de Botterweg en Godendreef in Almere een besluit voor het vaststellen van maatregelen en hogere waarden is voorbereid. Het ontwerp ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 11 oktober 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 22 november 2018).

Wat houdt de reconstructie van de Botterweg en Godendreef in?

Ten noorden van Almere Poort ligt de Godendreef. De Godendreef sluit aan op de Botterweg en deze sluit aan op de Hogering. De Godendreef wordt verlegd en vervangt de bestaande Botterweg en vormt de nieuwe aansluiting op de Hogering.

Ontwerp besluit vaststellen van maatregelen en hogere waarden  t.b.v de reconstructie Botterweg en Godendreef

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit is gebleken dat er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Vervolgens is bekeken welke geluidmaatregelen effectief zijn om de toename in de geluidbelasting bij woningen te minimaliseren. Dit heeft geresulteerd in een pakket aan geluidmaatregelen die bestaat uit het toepassen van geluid reducerend asfalt en aanvullende overdrachtsmaatregelen.

Bij 4 woningen kan de toename in de geluidbelasting ten opzichte van de huidige situatie niet geheel worden weggenomen. Voor deze woningen moeten opnieuw hogere waarden worden vastgesteld, voor de bouw van deze woningen waren namelijk ook hogere waarde vastgesteld. De nieuw te verlenen hogere waarden zijn niet hoger dan de in het verleden vastgestelde hogere waarden, met uitzondering van de vierde bouwlaag voor Saturnussingel 1. Deze bouwlaag is niet gerealiseerd maar wel op grond van het bestemmingsplan mogelijk.

De maatregelen worden vastgelegd in een zogenaamd Maatregelenbesluit op grond van artikel 99 lid 1 Wet geluidhinder.

De volgende geluidmaatregelen worden genomen:

  • geluid reducerend asfalt van het type dunne deklaag A op de Godendreef tussen de Hogering en de rotonde op de Botterweg en op de Godendreef tussen de rotonde Botterweg richting het zuidwesten;
  •   een scherm van circa 60 m lang en 0,5 m hoog en een scherm van circa 143 m lengte en 2 m hoog ter hoogte van Saturnussingel/Iyhohof;
  • een wal ter hoogte van de Botterweg 4 met een lengte van 190 meter lang en hoogte van 1,5 meter.

Voor  de woningen Iyohof 2, 3 en 4 en Saturnussingel 1 worden hogere waarden vastgesteld.

Informatieavond

Op dinsdag 16 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur in het Aeres College (Heliumweg 1, Almere Poort) wordt tijdens de inloopbijeenkomst over Almere Poort de mogelijkheid geboden voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen over (de procedure van) het besluit vaststellen van maatregelen en hogere waarden Wet geluidhinder voor de reconstructie van de Botterweg en Godendreef.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 11 oktober tot en met woensdag 22 november 2018 kunnen schriftelijk (geen e-mail) zienswijzen worden ingediend door een belanghebbende omtrent het ontwerp besluit vaststellen van maatregelen en hogere waarden Wet geluidhinder en dit richten aan het college van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerpbesluit vaststellen van maatregelen en hogere waarden Botterweg en Godendreef.

Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. U kunt daarvoor een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling ROM op telefoonnummer 14036.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren ontwerpbesluit vaststellen van maatregelen en hogere waarden ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag ernaar bij een van de medewerkers. U kunt het inzien op de volgende tijden:

•          maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

•          donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Als u vragen heeft of specifieke informatie wilt, kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dit kan alleen op afspraak, die u online (www.almere.nl/afspraak) of telefonisch op telefoonnummer 14036 kunt maken.

Digitaal zijn de stukken hieronder in te zien:

Ontwerpbesluit (pdf, 162 kb)

Akoestisch onderzoek (pdf, 6,7Mb)

Verzoek aan OFGV (pdf, 2,8 Mb)

Naar boven

Ontwerp wijzigingsplan Centrum Almere Stad, De Voetnoot en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Almere

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het huidige parkeerterrein naast gebouw De Voetnoot een wijzigingsplan is voorbereid. Het ontwerp ligt met bijbehorende stukken, waaronder het ontwerp besluit hogere waarden, met ingang van donderdag 27 september 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 7 november 2018).

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro (melding voornemen wijzigingsplanherziening). Voor bovengenoemd wijzigingsplan is geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners.
Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent strengere eisen aan beroepschriften en een versnelde behandeling van de beroepsprocedure.

Wat houdt het plan in?

Ontwerp wijzigingsplan

De gemeente wil een centrum met een voorzieningenniveau dat past bij een stad waar in de toekomst 300.000 tot 350.000 mensen wonen. In dit geval wordt een onbebouwd deel van het centrum bebouwd met een woontoren met woningen en voorzieningen in de plint. Deze ontwikkeling versterkt de positie van Almere als hart van de regio en past in de ambities van de stad. Het complex zal dé entree van Almere gaan vormen, een markeringspunt in het centrum. Het gebouw wordt maximaal 60 m hoog en zal circa 150 woningen bevatten. In de plint zijn voorzieningen mogelijk zoals winkels, wasserette, restaurant of een koffiebar.

Ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Redelijkerwijs zijn er geen maatregelen mogelijk om de geluidsbelasting te verminderen. Dit betekent dat het college voornemens is om de maximaal toelaatbare geluidbelasting te verhogen en een hogere waarde van 63 dB te verlenen. Het ontwerpbesluit is opgenomen in bijlage 6 van de toelichting van het ontwerp wijzigingsplan. 

Informatieavond

Om kennis te kunnen nemen van het ontwerp wijzigingsplan wordt op dinsdag16 oktober van 18.00 uur tot 20.30 uur, een inloopavond gehouden in de Burgerzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1Medewerkers van de gemeente zijn hierbij aanwezig voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen over (de procedure van) het wijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden. Ook medewerkers van de ontwikkelaar van de woontoren zullen aanwezig zijn om het voorlopige ontwerp van het gebouw te presenteren en informatie te geven aan en vragen te beantwoorden van omwonenden, omliggende bedrijven en potentiële bewoners.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 27 september tot en met woensdag 7 november 2018 kunnen schriftelijk (geen e-mail) zienswijzen worden ingediend door een belanghebbende omtrent het ontwerp wijzigingsplan en/ of het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder en dit richten aan het college van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp wijzigingsplan en/ of ontwerpbesluit hogere waarden Centrum Almere Stad, De Voetnoot.
Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. U kunt daarvoor een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling ROM op telefoonnummer 14036.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren wijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag ernaar
bij een van de medewerkers. U kunt het inzien op de volgende tijden:
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Als u vragen heeft of specifieke informatie wilt, kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Dit kan alleen op afspraak, die u online (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch via telefoonnummer 14036 kunt maken.

De digitale versie van het plan en de bijbehorende stukken kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website of de technische bestanden van het wijzigingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken. 

Naar boven

Wat vindt u van onze website?