Skip to content

Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Ontwerp bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de wijken Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 9 augustus 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 september 2018).

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro (melding voornemen bestemmingsplanherziening). Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners.

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft voornamelijk een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen in het gebied, getoetst aan nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen zijn:
1. Wonen: de woonbestemming is verruimd op basis van de huidige inzichten in relatie tot vergunningsvrij bouwen.
2. Gemeentelijke Visie op Werklocaties 2016, Horecavisie 2016 en Detailhandelsvisie 2014: de gevolgen van deze beleidsnota’s zijn overgenomen in het plan. Zo is functiemenging op het binnenstedelijk bedrijventerrein Bouwmeesterbuurt toegestaan en zijn afhaalpunten en e-commerce op bepaalde plekken mogelijk gemaakt.
3. Archeologie: bij de vorige bestemmingsplannen was er geen verplichting om archeologische waarden te beschermen via het bestemmingsplan. Deze verplichting is er nu wel: deze waarden worden via dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie beschermd in dit plan
4. Kinderboerderij Beestenbende in het Polderpark: de beheerder heeft plannen om de kinderboerderij toekomstproof te maken, een volwaardige functie, ontmoetingsplek voor de wijk waarin natuur en duurzaamheid centraal staan. Omdat deze plannen nog niet concreet zijn en er ook geen verkeerde verwachtingen gewekt moeten worden, is de locatie van de kinderboerderij uit het plan gelaten. Hiervoor wordt een aparte planologische procedure gevoerd met bijbehorend participatietraject.

Informatieavond

Om kennis te kunnen nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op dinsdag 4 september 2018  van 19.00 uur tot 21.00 uur, een inloopavond gehouden in De Verbinding, E.F. van den Banweg 25. Medewerkers van de gemeente zijn hierbij aanwezig voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen over het bestemmingsplan. 

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 9 augustus tot en met woensdag 19 september 2018 kunnen schriftelijk (geen e-mail) zienswijzen worden ingediend door een ieder omtrent het ontwerp bestemmingsplan en dit richten aan de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark.

Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. Voor het ontwerp bestemmingsplan kunt u daarvoor een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling ROM op telefoonnummer 14036. Ook kunt u daar terecht voor vragen of nadere informatie.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag ernaar bij een van de medewerkers. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden.

Naar boven

Bestuurlijke lus Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater - Floriade

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 juli 2018 het Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade  opnieuw heeft vastgesteld. Dit besluit volgt uit de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 mei 2018 (201707427/1/R6). Met deze tussenuitspraak werd de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van de zogenoemde bestuurlijke lus: gebreken in het eerder op 20 juli 2017 vastgestelde bestemmingsplan kunnen worden hersteld zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw moet worden doorlopen. 

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 2 augustus 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 12 september 2018).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan geeft voor de komende 20 jaar regels voor de ontwikkeling van de stadswijk Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022 en de directe omgeving. Het plangebied omvat naast het Floriadeterrein: de A6 met het onderliggend wegennet, het gebied ten noorden van bedrijventerrein De Steiger, de Oorweg, het Atlantis- en Fantasiestrand, het Sturmeypad en een deel van het Weerwater en Lumièrepark.

Wijzigingen

 Op basis van de uitspraak zijn de volgende wijzigingen aangebracht ten opzichte van het eerder op 20 juli 2017 vastgestelde bestemmingsplan:

  • op de verbeelding zijn de bestemmingsvlakken van de bestemmingen ‘Floriade Jachthaven’, ‘Floriade Jachthaven – bouwen 1’, ‘Floriade Jachthaven – bouwen 2’ en ‘Hinderzone Bedrijf’ uitgebreid en de bestemmingen ‘Floriade Evenement – bouwen 8’, ‘Floriade Stadswijk – bouwen 7’, ‘Floriade Evenement – bouwen 3’, ‘Floriade Stadswijk – bouwen 3’, ‘Floriade Evenement – bouwen 1’ en ‘Floriade Stadswijk – bouwen 1’ zijn hierop aangepast;
  • in de regels van de bestemming ‘Floriade Jachthaven – bouwen 2’ is de maximum bouwhoogte voor bouwwerken gewijzigd van 5 naar 12 meter;
  • in de toelichting die bij het bestemmingsplan hoort is een nadere motivering opgenomen dat de jachthavenactiviteiten met een herinrichting kunnen worden ingepast in het plangebied.

Beroep

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht ten opzichte van de eerdere vaststelling op 20 juli 2017.  Degenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 20 juli 2017 tot vaststelling van het Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater - Floriade, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven plandelen.

Hoe kunt u beroep instellen?

Van donderdag 2 augustus 2018 tot en met woensdag 12 september 2018 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

  • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
  • donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Ontwerp omgevingsvergunningen en ontwerp verklaringen van geen bedenkingen nieuw te bouwen bedrijfspand en bedrijfswoning, hoek Grote Vaartweg/ Groene Kadeweg, Almere (dossiernummers SBA 182318 en182334)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van donderdag 26 juli 2018 gedurende zes weken (tot en met woensdag 5 september 2018) voor een ieder de ontwerp omgevingsvergunningen en de ontwerp verklaringen van geen bedenkingen voor het bedrijfspand en de bedrijfswoning ter inzage liggen.

Wat houdt het plan in?

Voor een nieuw te bouwen bedrijfspand en bedrijfswoning in Almere Buiten moet worden afgeweken van het bestemmingsplan De Vaart IV. Op 24 mei 2018 hebben de initiatiefnemers ten behoeve hiervan twee aanvragen om omgevingsvergunning (bedrijfspand en bedrijfswoning) ingediend voor de Wabo-activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Het college van B&W is voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen.

Waar kunt u de ontwerp omgevingsvergunning inzien?

De aanvragen, ontwerp omgevingsvergunningen en ontwerp verklaringen van geen bedenkingen liggen met bijbehorende stukken gedurende zes weken van donderdag 26 juli 2018 tot en met woensdag 5 september 2018 ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1. De ter inzage gelegde stukken zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Via het digitaal loket (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch via telefoonnummer 14036, kunt u hiervoor een afspraak maken.

U kunt de stukken ook digitaal (in pdf) inzien door op onderstaande titels te klikken:

Hoe kunt u reageren?

Van 26 juli 2018 tot en met 5 september 2018 kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) of mondeling zijn zienswijze indienen en deze richten aan: het college van B&W, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp omgevingsvergunningen ACB’. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

 

 

Naar boven

Wat vindt u van onze website?