Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Vastgesteld bestemmingsplan Waterwijk 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van donderdag 24 november 2016 het bestemmingsplan Waterwijk 2016 heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 1 maart 2017).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan heeft betrekking op Waterwijk. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden, waarbij de bouwregels zijn geactualiseerd en actueel beleid is verwerkt in de planregels.

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Daarnaast heeft de gemeenteraad heeft bij de vaststelling ook wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kunnen belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kan iedere belanghebbende in deze termijn beroep instellen.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 16 juni tot en met 27 juli 2016 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is een tweetal zienswijzen ingediend. Deze hadden betrekking op de wijzigingsbevoegdheid van gronden met de dubbelbestemming ‘Leiding – Leidingstrook’ en een dierenartspraktijk aan de Berkelstraat. Beide zienswijzen zijn (gedeeltelijk) overgenomen.

Ambtshalve zijn enkele wijzigingen doorgevoerd om de juridische kwaliteit te verhogen
of als gevolg van gewijzigde inzichten qua regels. De belangrijkste zijn de volgende:
• De parkeerregeling is opgenomen bij de betreffende bestemmingen in plaats van bij de algemene regels zodat deze beter vindbaar en raadpleegbaar is.
• Enkele kleine verbeteringen aan de regels en verbeelding: enkele bestaande carports toegevoegd, een perceel met de bestemming ‘Wonen-1’ gewijzigd naar ‘Maatschappelijk’, enkele bouwvlakken aangepast en twee percelen met de bestemming ‘Gemengd-2’ gewijzigd naar ‘Wonen-1’.

Voor een volledig overzicht van de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen wordt verwezen
naar de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Waterwijk 2016.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 19 januari 2017 tot en met woensdag 1 maart 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Waterwijk 2016. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.
De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

 

 

Naar boven

Vastgesteld bestemmingplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 december 2016 het bestemmingsplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 1 maart 2017).

Wat houdt het plan in?

Het plangebied ligt oostelijk in Almere Stad tussen de A6 en de noordelijk grenzende woonwijken Filmwijk, Danswijk en Tussen de Vaarten. Het gaat om de reguliere bedrijventerreinen Veluwsekant en Sallandsekant alsmede het binnenstedelijke bedrijventerrein Het Atelier.
Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. Wel voldoet het plan aan de actuele wetgeving en is de nieuwe regeling globaler van aard. Zo zijn op Sallandsekant naast logistieke nu ook productiegerichte bedrijven toegestaan en is meer functiemenging mogelijk gemaakt op delen van Veluwsekant. Voorts sluit de nieuwe regeling aan op het ten tijde van de vaststelling geldende vestigingsbeleid voor bedrijven en voorzieningen en het actuele detailhandelsbeleid.
Ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan is nieuw vestigingsbeleid in voorbereiding. De nieuwe Gemeentelijke Visie Werklocaties zal meer flexibiliteit gaan bieden in vestigingsmogelijkheden. Toekomstige initiatieven die niet direct op grond van het bestemmingsplan kunnen worden toegelaten zullen dan in het kader van een omgevingsvergunning worden afgewogen. Een goede ruimtelijke ordening vormt daarbij een randvoorwaarde. 
Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.
Tegen het ontwerp bestemmingsplan is binnen de daarvoor geldende termijn 1 zienswijze ingediend. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling enkele ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht. Zo ontbrak de milieuzonering op Sallandsekant en zijn verbeteringen doorgevoerd voor wat betreft de ligging van de leidingenstrook en de ondergrondse hoogspanningsleiding met bijbehorende veiligheidszones op de verbeelding. Gelet hierop kunnen belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende in deze termijn beroep instellen.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 19 januari tot en met woensdag 1 maart 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. ‘beroepschrift bestemmingsplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier’. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kunt u de plannen inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1, bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het betreffende bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

 

 

Naar boven

Ontwerp Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Floriade en omgeving een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 5 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 15 februari 2017).

Wat houdt het plan in?

Het ontwerp ‘Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade’ is een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening, maar maakt ook gebruik van extra mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet. Vandaar de naam Chw bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan geeft voor de komende 20 jaar regels voor de ontwikkeling van de stadswijk Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022 en de directe omgeving. Het plangebied omvat naast het Floriadeterrein: de A6 met het onderliggend wegennet, het gebied ten noorden van bedrijventerrein De Steiger, de Oorweg, het Atlantis- en Fantasiestrand, het Sturmeypad en een deel van het Weerwater en Lumièrepark.
Een milieueffectrapport en een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder maken onderdeel uit van het ontwerp bestemmingsplan. 

Milieueffectrapport

De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage verplichten tot een onderzoek naar de milieueffecten. Deze effecten zijn beschreven in het Milieueffectrapport Almere Centrum Weerwater (MER). In het MER zijn de milieueffecten van drie situaties onderzocht:
• het evenement Floriade 2022;
• de Floriadewijk (na 2022);
• de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater (2030).
Het MER is opgenomen in Bijlage 4 van de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan.  

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het ontwerp besluit hogere waarden heeft betrekking op het vaststellen van hogere waarden voor geluid in het plangebied van het bestemmingsplan. In een deel van het gebied wordt de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder namelijk overschreden. Het ontwerpbesluit is opgenomen in Bijlage 3 van de regels van het ontwerp bestemmingsplan.

Inloopavond

Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op woensdag 18 januari 2017 een inloopavond gehouden in de Burgerzaal in het stadshuis. U kunt vrij inlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. U kunt tijdens deze avond informatie inwinnen over het bestemmingsplan en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 5 januari 2017 tot en met woensdag 15 februari 2017 kan een ieder schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze indienen op het ontwerp bestemmingsplan, het milieueffectrapport en het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder.
U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Van het bestemmingsplan is ook een korte publieksversie gemaakt. Deze is in te zien via de link hieronder en ligt ook ter inzage bij het papieren bestemmingsplan. De informatie in deze publieksversie bevat uitsluitend algemene informatie over het bestemmingsplan. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Naar boven

Vastgesteld bestemmingsplan Indische Buurt en Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 november 2016 het bestemmingsplan Indische Buurt heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 29 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 8 februari 2017).

Wat houdt het plan in?

Het ontwerp bestemmingsplan Indische Buurt heeft betrekking op de gelijknamige wijk in Almere Buiten. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden, waarbij de bouwregels zijn geactualiseerd en actueel beleid is verwerkt in de planregels. Het is een gevarieerd gebied, waarin functiemenging voorop staat. Het gebied bevat dan ook meerdere soorten functies: van detailhandel, horeca, religieuze voorzieningen, scholen en woningen. De middenzone van de Evenaar is een overwegend groene zone, die wordt gebruikt voor sport- en speelvoorzieningen.

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Wijzigingen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 16 juni tot en met 27 juli 2016 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen deze periode drie zienswijzen ingediend. Naar aanleiding daarvan is het plan op een aantal punten gewijzigd. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling ook enige ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht:
Regels
• in artikel 3.1 onder c sub 1 wordt een maximum bvo van 2000 m² voor één supermarkt opgenomen en het maximum vvo van 1.500 m² geschrapt;
• aan artikel 4.4 onder a en b is toegevoegd dat afwijken van de bouwhoogte mogelijk is, mits wordt aangetoond dat de hogere hoogte uit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt als ook uit oogpunt van het woon- en leefklimaat en de  gebruiksmogelijkheden in de directe omgeving aanvaardbaar is;
• Artikel 18.1 Algemene gebruiksregel-parkeerregeling is vervallen en de parkeerregeling is verplaatst naar de relevante bestemmingen  artikel 3 ‘Centrum’, artikel 4 ‘Gemengd-1’, artikel 5 ‘Gemengd-2’, artikel 7 ‘Maatschappelijk’, artikel 12 ‘Wonen-1’ en artikel 13 ‘Wonen-2’;
• artikel 20.1 algemene afwijkingsregel is aangepast door de zinsnede ‘de verkoopvloeroppervlakte van’ te wijzigen in ‘de bedrijfsvloer- of verkoopoppervlakte’;
• Artikel 21.2 is toegevoegd. Dit betreft een wijzigingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders om de Lijst van parkeernormen te wijzigen;

Verbeelding:
• een groenstrook is gewijzigd van bestemming ‘groen’ in bestemming ‘verkeer-verblijfsgebied’;
• bouwperceel naast vindplaatsen Zenit is aangepast wegens recente grondverkoop;
• aanduiding voor toren en poort toegevoerd bij perceel Sumatraweg 350.

Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 16 september 2016 hogere waarden vastgesteld vanwege het wegverkeer en het railverkeer voor een aantal nog te realiseren ontwikkelingen binnen het plangebied. Het ontwerpbesluit hogere waarden heeft gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit hogere waarden is binnen de termijn van terinzageligging één zienswijze ingediend. Het besluit hogere waarden is opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 29 december 2016 tot en met woensdag 8 februari 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Indische Buurt. U kunt tegelijkertijd ook beroep indienen tegen het besluit hogere waarden Wet geluidhinder o.v.v. Besluit hogere waarden bestemmingsplan Indische Buurt.
Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende binnen deze termijn beroep instellen.

Op het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden zij of hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift moet worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met het besluit hogere waarden Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder (kaart werkt alleen met internet explorer). Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Bestemmingplan Hollandsekant vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 december 2016 het bestemmingsplan Hollandsekant ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 29 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 8 februari 2017).

Wat houdt het plan in?

Het plangebied omvat het gelijknamige bedrijventerrein gelegen in de oksel Hogering – Flevolijn tussen Muziekwijk en Literatuurwijk. Het is een ruim opgezet regulier bedrijventerrein gericht op logistieke bedrijven, te weten transport-, groothandel- en distributiebedrijven. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. Wel voldoet het plan aan de actuele wetgeving en is de nieuwe regeling globaler van aard. Zo zijn naast logistieke nu ook productiegerichte bedrijven toegestaan. Voorts sluit de nieuwe regeling aan op het ten tijde van de vaststelling geldende vestigingsbeleid voor bedrijven en voorzieningen en het actuele detailhandelsbeleid.

Ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan is nieuw vestigingsbeleid in voorbereiding. De nieuwe Gemeentelijke Visie Werklocaties zal meer flexibiliteit gaan bieden in vestigingsmogelijkheden op onder meer reguliere bedrijventerreinen. Toekomstige initiatieven die niet direct op grond van het bestemmingsplan kunnen worden toegelaten zullen dan in het kader van een omgevingsvergunning worden afgewogen. Een goede ruimtelijke ordening vormt daarbij een randvoorwaarde.

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Tegen het ontwerp van het plan zijn binnen de daarvoor geldende termijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Ook heeft de gemeenteraad bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kan alleen een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze (op tijd) in te dienen, beroep instellen.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 29 december 2016 tot en met woensdag 8 februari 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. ‘beroepschrift bestemmingsplan Hollandsekant’. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kunt u de plannen inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het betreffende bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt  online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Rectificatie: Ontwerp bestemmingsplan Centrum Almere Buiten en ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het centrum van Almere Buiten een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder liggen met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 29 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 8 februari 2017). Op 12 januari is er van 18.00 tot en met 20.00 uur een inloopavond in gebiedskantoor Almere buiten, Straat van Florida 12.

Rectificatie

Op 21 december 2016 heeft reeds een bekendmaking van voornoemd ontwerpbestemmingsplan in de Staatscourant gestaan. Per abuis is toen echter niet het ter inzage gaan van het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor dit bestemmingsplan gepubliceerd.

Wat houdt het plan in?

Het ontwerpbestemmingsplan Centrum Almere Buiten handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden, waarbij de bouwregels zijn geactualiseerd en actueel beleid is verwerkt in de planregels.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Het ontwerpbesluit hogere waarden heeft betrekking op het plangebied. In sommige deelgebieden wordt de voorkeursgrenswaarde uit de Wet Geluidhinder overschreden.

Inloopavond bestemmingsplan

Om kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan wordt op 12 januari 2017 een inloopavond gehouden in gebiedskantoor Almere buiten, Straat van Florida 12. U kunt vrij inlopen tussen 18.00 en 20.00 uur. Tijdens deze avond kunt u informatie inwinnen over het plan en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren.

Hoe kunt u reageren?

Van 29 december 2016 tot en met 8 februari 2017 kan een ieder schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen.
U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan Centrum Almere Buiten. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Ontwerp bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater-noord

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ‘Stedenwijk en Weerwater-noord’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tot en met woensdag 18 januari 2017.

Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners.

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Het plangebied ligt in het stadsdeel Almere Stad en wordt begrensd door:
1. bedrijventerrein Gooisekant, de Havendreef en de Stedendreef aan de westzijde en de Stedendreef tevens aan de noordwestzijde;
2. de Flevospoorlijn/ Waddendreef aan de noordkant (deze vallen buiten het plangebied);
3. het stadscentrum van Almere aan de oostkant. Verder naar het zuiden loopt de grens door het Weerwater;
4. het plangebied van het ontwikkelingsplan Centrum Almere Weerwater aan de zuidkant.

Het plan handhaaft grotendeels de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. Verder zijn de planregels geactualiseerd en is nieuw beleid verwerkt in de planregels. Als gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld de (mogelijke) archeologische waarden als dubbelbestemmingen in het plan opgenomen. Ook zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor woningen verruimd als gevolg van de ruimere mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen en krijgen bedrijven op het bedrijventerrein Draaiersplaats meer gebruiksmogelijkheden. Langs de Sas van Gentlaan zijn de verleende vrijstellingen voor het sportgebouw en het schoolgebouw positief bestemd. Verder zijn daar de planologische mogelijkheden voor zover die op korte termijn gerealiseerd worden ook overgenomen. Dit betreft een bestemmingsvlak met maatschappelijk en sport.

Inloopavond bestemmingsplan 14 december

Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op woensdag 14 december 2016 een inloopavond gehouden in buurthuis De Inloop, ’s-Hertogenboschplein 8. U kunt vrij inlopen tussen 18.00 en 20.00 uur. U kunt tijdens deze avond informatie inwinnen over het plan en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren.

Hoe kunt u reageren?

Van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) of mondeling zijn zienswijze indienen omtrent het ontwerp bestemmingsplan en dit richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater-noord. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij één van de medewerkers van deze afdeling. U kunt het plan inzien op de volgende tijden:
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij één van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

 

 

Naar boven

Wat vindt u van onze website?