Skip to content

Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hoofdwegen en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 februari 2019 het bestemmingsplan Hoofdwegen heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn een of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen met bijbehorende stukken met ingang van 28 februari 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 10 april 2019).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft aan de ene kant een actualisatie van de huidige bestemmingsplannen, omdat deze verouderd zijn. Dit gaat om het grootste deel van de Hogering, de Buitenring, de Tussenring, de Waterlandseweg, een restant van de A6 ter hoogte van Buitenhout en een deel van de A27 ter hoogte van de Stichtse brug.  Het bestaande gebruik en de bestaande bebouwingsmogelijkheden zijn in het nieuwe ontwerp overgenomen waarbij tegelijk de regels zijn aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Ook is een aantal al eerdere vergunde ontwikkelingen meegenomen: de verbreding van en een fietsbrug over de Waterlandseweg.
Aan de andere kant maakt het nieuwe bestemmingsplan de verbreding van de Hogering tussen de Elementendreef en de Hollandsedreef planologisch mogelijk. In een convenant hebben Rijk, Provincie en Almere namelijk afspraken gemaakt  om Almere ook in de toekomst bereikbaar te houden. Een van de maatregelen is het verbreden van dit deel van de Hogering van 2x2 naar 2x3 rijstroken. 

Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 31 mei tot en met 11 juli 2018 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn drie zienswijzen ingediend. Deze hebben deels geleid tot aanpassing van het plan. Daarnaast heeft de gemeenteraad ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht. Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen: 

Regels

1. de begrippen ‘zeer kwetsbaar object’, ‘geurgevoelig object’, ‘geurgevoelige bestemmingen’,  ‘minder geurgevoelige bestemmingen’, ‘archeologisch onderzoek’ toegevoegd;2. het begrip peil is aangepast aan de meest recente standaarden;3. bij artikel 2 ‘Wijze van meten’ is ‘de hoogte van het oorspronkelijk, aansluitend afgewerkt maaiveld’ toegevoegd;4. bij geluidwerende voorzieningen (bestemmingen ‘Groen’, ‘Verkeer’, ‘Verkeer-verblijfsgebied’, ‘Verkeer-Railverkeer’) zijn ook erbij behorende  of geïntegreerde zonnepanelen toegestaan;5. nieuw toegevoegd zijn de artikelen ‘Leiding-Riool’, Waarde-Archeologie 1’, ‘Waarde-Archeologie 4’, ‘Veiligheidszone windturbine’.6. artikel ‘Leiding-Hoogspanningsverbinding’ is gewijzigd, omdat hier zowel een 380 kV als een 150kV leiding invallen. Ook is een wetgevingszone-wijzigingsgebied toegevoegd;7. artikelen ‘Leiding-Hoogspanning’, ‘Leiding-Hoogspanningsverbinding’, ‘Leiding-Leidingstrook’, ‘Waarde-Ecologie’, ‘Waterstaat-Waterkering’, ‘Geluidzone – industrie’, Milieuzone – geurzone rwzi’, ‘Veiligheidszones –LPG’, Veiligheidszone-magneetveldzone’, ‘Veiligheidszones-propaan’, ‘Veiligheidszones- vervoer gevaarlijke stoffen’ zijn geactualiseerd naar de meest recente standaarden;8. de dubbelbestemming ‘Waarde-Ecologie’ is geschrapt. 

Verbeelding

9. delen van de bestemming ‘Verkeer’ langs de wegen zijn gewijzigd in ‘Groen’;10. bestemming ‘Verkeer-Railverkeer’ bij kruising Flevolijn- Buitenring in plaats van ‘Verkeer-Verblijfsgebied’; 11. bestemming ‘Verkeer’ bij A27 in plaats van ‘Groen’;12. toegevoegd zijn de dubbelbestemmingen ‘Leiding-Hoogspanning’, ‘Leiding-Leidingstrook’, ‘Leiding-Riool’, ‘Waarde-Archeologie 1’, ‘Waarde-Archeologie 4’, ‘Veiligheidszone windturbine’, ‘Leiding-Hoogspanningsverbinding -2’;13. toegevoegd zijn de hartlijnen gas, riool en hoogspanning.14. de dubbelbestemming ‘Leiding-Hoogspanningsverbinding’ is ook gelegd bij A27/ Waterlandseweg in plaats van ‘Leiding-Hoogspanning’;15. toegevoegd zijn de aanduidingen ‘Milieuzone-geurzone 1’, ‘Milieuzone-geurzone 2’ en ‘Veiligheidszone-propaan 2’, ‘Veiligheidszone-propaan 3’ bij stortplaats Braambergen;16. de aanduiding ‘infrastructuur’ is toegevoegd bij de rijksweg A27;17. de naam ‘Milieuzone-geurzone’ is gewijzigd in ‘Milieuzone-geurzone rwzi’; 18. aanpassing van de breedte van de ‘Veiligheidszone-magneetveldzone’ als gevolg van nieuw landelijk rapport;19. nabij de kruising Hogering-Botterweg was de verkeersbestemming ten behoeve van de verbreding van de Hogering ten opzichte van het concept ontwerp plan weggevallen. Dit is hersteld. Daardoor is ook de dubbelbestemming ‘Waarde-Ecologie’ geschrapt. 

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen

20. De gasleidingen en hoogspanningsleidingen zijn als aparte dubbelbestemmingen in de regels en op de verbeelding opgenomen. Daarvoor is de dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’ als regel apart toegevoegd. 
21. De verkeersbestemming langs de te verbreden Hogering is op een aantal plekken gewijzigd in een groenbestemming. 

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Op 25 september 2018 zijn voor 12 woningen aan de Vondelstraat hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder vastgesteld. Het ontwerp besluit heeft tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. 

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de gevolgen zie bij ‘Hoe kunt u reageren?’

Hoe kunt u reageren?

Van 28 februari 2019 tot en met 10 april 2019 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Hoofdwegen. U kunt tegelijkertijd ook beroep indienen tegen het besluit hogere waarden Wet geluidhinder o.v.v. Besluit hogere waarden bestemmingsplan Hoofdwegen.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende binnen deze termijn beroep instellen.

Op het raadsbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. U moet in het beroepschrift vermelden, dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken waaronder het besluit hogere waarden, ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. U kunt hiernaar vragen bij één van de medewerkers van deze afdeling. De stukken zijn in te zien op de volgende tijden:

• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor alle vragen kunt u verder terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie van het bestemmingsplan inclusief de bijbehorende stukken, waaronder het besluit hogere waarden, is in te zien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het inzien via de landelijke website, of de technische bestanden ervan downloaden. Het is ook mogelijk alle stukken op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij één van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 januari 2019 het bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn een of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 14 februari 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 27 maart 2019).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft voornamelijk een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen in het gebied, getoetst aan nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

1. Wonen: de woonbestemming is verruimd op basis van de huidige inzichten in relatie tot vergunningsvrij bouwen.

2. Gemeentelijke Visie op Werklocaties 2016, Horecavisie 2016 en Detailhandelsvisie 2014: de gevolgen van deze beleidsnota’s zijn overgenomen in het plan. Zo is functiemenging op het binnenstedelijk bedrijventerrein Bouwmeesterbuurt toegestaan en zijn afhaalpunten en e-commerce op bepaalde plekken mogelijk gemaakt.

3. Archeologie: bij de vorige bestemmingsplannen was er geen verplichting om archeologische waarden te beschermen via het bestemmingsplan. Deze verplichting is er nu wel: deze waarden worden via dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie beschermd in dit plan

Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 9 augustus tot en met 19 september 2018 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn twee zienswijzen ingediend. Deze hebben deels geleid tot aanpassing van het plan. Daarnaast heeft de gemeenteraad ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht. Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen:

Regels

1. begrippen ‘geurgevoelige objecten’, ‘archeologisch onderzoek’, ‘zeer kwetsbaar object’ zijn toegevoegd;
2. begrip ‘ondergeschikte workshops’ is aangepast aan de meest recente standaard;
3. bij bestemming ‘Gemengd-1’ is de regeling met betrekking tot vuurwerk geactualiseerd naar de meest recente standaard;
4. in de bestemming ‘Groen’ de aanduidingen ‘kinderboerderij’ en ‘jongerenontmoetingsplek’ toegevoegd met bijbehorende bouwregels;
5. de dubbelbestemming ‘Leiding-gas’ is opgenomen daar waar de gasleiding zonder andere ruimtelijke relevante leidingen in het gebied ligt met bijbehorende regels;
6. de aanduiding ‘milieuzone – geurzone rwzi’ is toegevoegd met bijbehorende regels;
7. de dubbelbestemmingen ‘Leiding-leidingstrook’, ‘Waarde-archeologie 1’, ‘Waarde-archeologie 4’ zijn geactualiseerd naar de meest recente standaarden;
8. de aanduidingen ‘geluidzone- industrie’, ‘veiligheidszone-effectafstand Bleve’, veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen’ zijn geactualiseerd naar de meest recente standaarden;
9. de parkeerregels bij bestemmingen ‘Wonen-1’, ‘Wonen-2’, ‘Gemengd-1’, ‘Gemengd-2’, ‘Maatschappelijk’, ‘Sport’, ‘Gemengd-1, -2 en -3’ zijn geactualiseerd naar de meest recente standaarden;

Verbeelding

10. de ligging van de hartlijn ondergrondse hoogspanningsleiding is op de verbeelding weergegeven (binnen de dubbelbestemming ‘Leiding-leidingstrook’);
11. de gastransportleiding is weergegeven als dubbelbestemming ‘Leiding-gas’ inclusief de hartlijn ervan, voor zover deze zonder andere ruimtelijk relevante leidingen in het plangebied ligt;
12. op een aantal plekken zijn stukjes grond bestemd voor ‘Groen’ in plaats van voor ‘Verkeer-verblijfsgebied’ en vice versa. Dit betrof structureel groen, zodat dit een groenbestemming krijgt of juist niet;
13. bij een aantal woningen is de maximale bouwhoogte en / of het bouwvlak gewijzigd conform de huidige, vergunde situatie;
14. bij sommige woningen is een maximale goothoogte opgenomen;
15. bij sommige woningen is een aanduiding ‘sba-ovk’ opgenomen, daar waar een bestaande overkapping in de voortuin (bestemming ‘Tuin’) aanwezig is;
16. bij bedrijventerrein Bouwmeesterbuurt zijn twee aanduidingen ‘kinderdagverblijf’ opgenomen, daar waar een kinderdagverblijf legaal aanwezig of vergund is;
17. een aanduiding ‘gemengd’ is toegevoegd aan een woning aan de Klarenbeekstraat. omdat dat conform de verleende vergunning is;
18. aanduidingen ‘garagebox’ is opgenomen op een strook met dergelijke gebouwen aan de E.F. van den Banweg;
19. de aanduiding ‘jongerenontmoetingsplek’ is opgenomen daar waar een bestaande JOP ligt (Polderpark en nabij het Johnsonpad naast de spoorlijn);

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen

20. de ligging van de (hartlijn van de) gastransportleiding is aangepast conform de huidige situatie.
21. de kinderboerderij in het Polderpark is conform de feitelijke, bestaande situatie aangeduid.

Hoe kunt u reageren?

Van 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende binnen deze termijn beroep instellen.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken waaronder het besluit hogere waarden, ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. U kunt hiernaar vragen bij één van de medewerkers van deze afdeling. De stukken zijn in te zien op de volgende tijden:

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor alle vragen kunt u verder terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie van het bestemmingsplan inclusief de bijbehorende stukken, waaronder het besluit hogere waarden, is in te zien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het inzien via de landelijke website, of de technische bestanden ervan downloaden. Het is ook mogelijk alle stukken op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij één van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?