Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Vastgesteld bestemmingsplan Gooisekant en De Uitgeverij

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 november 2016 het bestemmingsplan Gooisekant en De Uitgeverij heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 26 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 8 maart 2017).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft de bedrijventerreinen Gooisekant en De Uitgeverij. Het plangebied ligt ingesloten tussen de Hogering in het westen, Literatuurwijk in het noorden, ’t Spanningsveld en het Anna Korver Sportpark in het oosten en de A6 in het zuiden. In grote lijnen behoudt het voorliggende bestemmingsplan de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan, met (hieronder globaal weergegeven) enkele nuanceringen.

Op Gooisekant zijn bedrijven tot en met categorie 3.2 toegestaan, met uitzondering van de strook direct langs de Literatuurwijk, waar vanwege de korte afstand tot de woningen maximaal categorie 3.1 is toegestaan. Waar in het vorige bestemmingsplan zelfstandige kantoren mogelijk waren, is dit in het voorliggende bestemmingsplan ook weer het geval.

Op De Uitgeverij is eveneens bedrijvigheid toegestaan. Tevens is hier een bepaalde mate aan functiemenging (maatschappelijke en overige voorzieningen) en een beperkte mate aan zelfstandige kantoren mogelijk gemaakt.

Het Bastionhotel en het naastgelegen restaurant en kinderdagverblijf hebben een eigen gemengde bestemming gekregen waarbinnen het huidige horeca en maatschappelijke gebruik is toegestaan.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn als volgt:

Regels

 • In artikel 3.5 onder d is de verwijzing naar lid 3.1 onder d vervangen door lid 3.1 onder e. De verwijzing naar 3.1 onder d was onjuist.
 • In artikel 5.3 onder b is de verwijzing naar b vervangen door c. De verwijzing naar b was onjuist.
 • Artikel 6.5 onder b is vervallen. De regel opgenomen in 6.5 onder b is ook opgenomen onder 6.3 onder b, waar deze regeling thuishoort (afwijking van de bouwregels).
 • In artikel 11.1 is het woord ‘mede’ vervangen door het woord ‘primair’. Deze aanpassing is gedaan om de rangorde te bepalen bij de dubbelbestemming t.o.v. de samenvallende bestemming.
 • In artikel 12.1 is het woord ‘mede’ vervangen door het woord ‘primair’. Deze aanpassing is gedaan om de rangorde te bepalen bij de dubbelbestemming t.o.v. de samenvallende bestemming.
 • In artikel 13.1 is het woord ‘mede’ vervangen door het woord ‘primair’. Deze aanpassing is gedaan om de rangorde te bepalen bij de dubbelbestemming t.o.v. de samenvallende bestemming.
 • Artikel 18.1 sub d. is vervallen en sub e is hernoemd tot sub d. De in het vervallen sub d genoemde voorgeschreven minimale bouwhoogtes en bebouwingspercentages komen niet in het plan voor. Een afwijkingsmogelijkheid daarvan is dan ook niet nodig.
 • Aan artikel 18.2 zijn de volgende onderdelen (na nummering van het bestaande onderdeel) toegevoegd:

b. Voordat tot afwijking wordt overgegaan, wordt daar waar de beoogde afwijking samenvalt met de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' of 'Leiding - Leidingstrook', schriftelijk advies ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder(s);

c. Een omgevingsvergunning met afwijking ter plaatse van de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' of 'Leiding - Leidingstrook' kan slechts worden verleend indien dit geen belemmering vormt uit oogpunt van externe veiligheid.

Verbeelding

 • De bestemming ‘Water’ ter hoogte van Audioweg 5 is aangepast conform de feitelijke situatie;
 • De bestemming ‘Leiding – Gas’ is hernoemd naar ‘Leiding – Leidingstrook’;
 • De ligging van de gasleiding binnen de dubbelbestemming ‘Leiding – Leidingstrook’ is opgenomen;
 • De plangrens ter plaatse van Radioweg 15 is gelijk getrokken met de kadastrale grens van het perceel.

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling ook wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kunnen belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende in deze termijn beroep instellen.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 26 januari 2017 tot en met woensdag 8 maart 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Gooisekant en De Uitgeverij. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

 • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
 • donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken. 

Naar boven

Vastgesteld bestemmingsplan Waterwijk 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van donderdag 24 november 2016 het bestemmingsplan Waterwijk 2016 heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 1 maart 2017).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan heeft betrekking op Waterwijk. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden, waarbij de bouwregels zijn geactualiseerd en actueel beleid is verwerkt in de planregels.

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Daarnaast heeft de gemeenteraad heeft bij de vaststelling ook wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kunnen belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kan iedere belanghebbende in deze termijn beroep instellen.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 16 juni tot en met 27 juli 2016 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is een tweetal zienswijzen ingediend. Deze hadden betrekking op de wijzigingsbevoegdheid van gronden met de dubbelbestemming ‘Leiding – Leidingstrook’ en een dierenartspraktijk aan de Berkelstraat. Beide zienswijzen zijn (gedeeltelijk) overgenomen.

Ambtshalve zijn enkele wijzigingen doorgevoerd om de juridische kwaliteit te verhogen
of als gevolg van gewijzigde inzichten qua regels. De belangrijkste zijn de volgende:
• De parkeerregeling is opgenomen bij de betreffende bestemmingen in plaats van bij de algemene regels zodat deze beter vindbaar en raadpleegbaar is.
• Enkele kleine verbeteringen aan de regels en verbeelding: enkele bestaande carports toegevoegd, een perceel met de bestemming ‘Wonen-1’ gewijzigd naar ‘Maatschappelijk’, enkele bouwvlakken aangepast en twee percelen met de bestemming ‘Gemengd-2’ gewijzigd naar ‘Wonen-1’.

Voor een volledig overzicht van de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen wordt verwezen
naar de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Waterwijk 2016.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 19 januari 2017 tot en met woensdag 1 maart 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Waterwijk 2016. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.
De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

 

 

Naar boven

Vastgesteld bestemmingplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 december 2016 het bestemmingsplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 1 maart 2017).

Wat houdt het plan in?

Het plangebied ligt oostelijk in Almere Stad tussen de A6 en de noordelijk grenzende woonwijken Filmwijk, Danswijk en Tussen de Vaarten. Het gaat om de reguliere bedrijventerreinen Veluwsekant en Sallandsekant alsmede het binnenstedelijke bedrijventerrein Het Atelier.
Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. Wel voldoet het plan aan de actuele wetgeving en is de nieuwe regeling globaler van aard. Zo zijn op Sallandsekant naast logistieke nu ook productiegerichte bedrijven toegestaan en is meer functiemenging mogelijk gemaakt op delen van Veluwsekant. Voorts sluit de nieuwe regeling aan op het ten tijde van de vaststelling geldende vestigingsbeleid voor bedrijven en voorzieningen en het actuele detailhandelsbeleid.
Ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan is nieuw vestigingsbeleid in voorbereiding. De nieuwe Gemeentelijke Visie Werklocaties zal meer flexibiliteit gaan bieden in vestigingsmogelijkheden. Toekomstige initiatieven die niet direct op grond van het bestemmingsplan kunnen worden toegelaten zullen dan in het kader van een omgevingsvergunning worden afgewogen. Een goede ruimtelijke ordening vormt daarbij een randvoorwaarde. 
Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.
Tegen het ontwerp bestemmingsplan is binnen de daarvoor geldende termijn 1 zienswijze ingediend. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling enkele ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht. Zo ontbrak de milieuzonering op Sallandsekant en zijn verbeteringen doorgevoerd voor wat betreft de ligging van de leidingenstrook en de ondergrondse hoogspanningsleiding met bijbehorende veiligheidszones op de verbeelding. Gelet hierop kunnen belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende in deze termijn beroep instellen.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 19 januari tot en met woensdag 1 maart 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. ‘beroepschrift bestemmingsplan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier’. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kunt u de plannen inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1, bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het betreffende bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

 

 

Naar boven

Wat vindt u van onze website?