Skip to content

Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Ontwerp bestemmingsplan Hoofdwegen en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Almere

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de Hoofdwegen in Almere (Hogering, Tussenring, Buitenring, Waterlandseweg en een deel van de A27 en een reststuk van de A6) een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken, waaronder het ontwerp besluit hogere waarden voor de verbreding van een deel van de Hogering, met ingang van donderdag 31 mei 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 11 juli 2018).

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro (melding voornemen bestemmingsplanherziening). Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners. 

Wat houdt het plan in?

Ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft aan de ene kant een actualisatie van de huidige bestemmingsplannen, omdat deze verouderd zijn. Dit gaat om het grootste deel van de Hogering, de Buitenring, de Tussenring, de Waterlandseweg, een restant van de A6 ter hoogte van Buitenhout en een deel van de A27 ter hoogte van de Stichtse brug.  Het bestaande gebruik en de bestaande bebouwingsmogelijkheden zijn in het nieuwe ontwerp overgenomen waarbij tegelijk de regels en motivering zijn aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Ook is een aantal al eerdere vergunde ontwikkelingen meegenomen: de verbreding van en een fietsbrug over de Waterlandseweg.

Aan de andere kant maakt het nieuwe bestemmingsplan de verbreding van de Hogering tussen de Elementendreef en de Hollandsedreef planologisch mogelijk. In een convenant hebben Rijk, Provincie en Almere namelijk afspraken gemaakt  om Almere ook in de toekomst bereikbaar te houden. Een van de maatregelen is het verbreden van dit deel van de Hogering van 2x2 naar 2x3 rijstroken. 

De raad van de gemeente Almere is bevoegd gezag over het bestemmingsplan.

Ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het ontwerp besluit hogere waarden heeft uitsluitend betrekking op de verbreding van de Hogering vanaf de Elementendreef tot en met de Hollandsedreef.  De geluidsbelasting op in de omgeving liggende woningen neemt hierdoor toe. Ter voorkoming hiervan wordt de weg voorzien van geluidreducerend asfalt en wordt het geluidsscherm bij de Literatuurwijk verhoogd. Voor de derde bouwlaag van 12 woningen aan de Vondelstraat neemt de geluidbelasting desondanks met maximaal 2dB toe. Het realiseren van extra hoge geluidschermen stuit op stedenbouwkundige bezwaren, is niet doelmatig en niet kosten effectief. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten van de provincie voornemens is de maximaal toelaatbare geluidbelasting te verhogen, een hogere waarde op grond van artikel 110a lid 2 en 3 Wet geluidhinder wil verlenen. Het ontwerpbesluit is hieronder in te zien:

Ontwerpbesluit Hogere Waarden bestaande woningen in de Literatuurwijk te Almere voor de verbreding van de Hogering

en via

http://www.flevoland.nl/loket/ter-inzage

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland is bevoegd gezag omtrent het ontwerp besluit hogere waarden.

Informatieavond

Om kennis te kunnen nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op dinsdag 12 juni  van 19.00 uur tot 21.00 uur, een inloopavond gehouden in buurtcentrum Het Boegbeeld, Prozastraat 121. Medewerkers van de gemeente en provincie zijn hierbij aanwezig voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen over het bestemmingsplan.  

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 31 mei tot en met woensdag 11 juli 2018 kunnen schriftelijk (geen e-mail) zienswijzen worden ingediend:

1. door een ieder omtrent het ontwerp bestemmingsplan en dit richten aan de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan Hoofdwegen. 

2. door belanghebbenden omtrent het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder en dit richten aan het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad  o.v.v. ontwerp besluit hogere waarden verbreding Hogering.

Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. Voor het ontwerp bestemmingsplan kunt u daarvoor een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling ROM op telefoonnummer 14036. Ook kunt u daar terecht voor vragen of nadere informatie. 

Inzake het ontwerp besluit hogere waarden kunt u bellen naar de provincie Flevoland: 0320-265386.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag ernaar bij een van de medewerkers. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het ontwerpbesluit hogere waarden is ook in te zien via de provinciale website:  http://www.flevoland.nl/loket/ter-inzage . Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?