Skip to content

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers Almere

Mensen maken de stad

In 'Feiten en cijfers in Almere' vindt u gegevens over de stad en de stadsdelen van Almere. Van het aantal inwoners, de bevolkingsopbouw, de woningmarkt en de woningvoorraad, de inkomsten en de uitkeringen tot veiligheid, verkeer en vervoer, arbeidsplaatsen en bedrijventerreinen. 

Aantal inwoners

Het aantal inwoners van Almere is 207.094 (1 november 2018).

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2018

Uit deze rapportage blijkt dat Almeerse cliënten, in het algemeen, te spreken zijn over het contact met de gemeente en de Wmo maatwerkvoorzieningen die zij hebben ontvangen. Op alle thematische onderdelen is door de respondenten voornamelijk positief gereageerd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan gemeente Almere stellen dat de toegang naar Wmo-voorzieningen en de Wmo-ondersteuning volgens cliënten van goede kwaliteit is. Ook zijn de respondenten met betrekking tot het opgeleverde effect van de ondersteuning tevreden.
De uitkomsten van de tien algemene vragen zijn in deze rapportage vergeleken met de uitkomsten van 2016 en 2017 en met de gemiddelde percentage van middelgrote gemeenten, waardoor het mogelijk is om uitspraken te doen over voorgaande jaren en landelijke trends.

Experimenteren met de bijstand

Dit pilotonderzoek voor een experiment waarbij bijstandsklanten met korte afstand tot de arbeidsmarkt meer zeggenschap en vrijheid krijgen bij het vormgeven van hun eigen re-integratietraject. Het experiment is opgezet door een initiatiefgroep van de Raad van Almere. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als:

 • Zorgt het bieden van meer eigen regie voor een effectievere re-integratie?
 • Zorgt het bieden van meer eigen regie voor een grotere mate van tevredenheid bij werkzoekenden?
 • En als er (geen) sprake is van betere resultaten, waar worden die dan door veroorzaakt?
 • Is een grootschalig experimenteel onderzoek mogelijk en wenselijk?

Monitor sociaal domein

Deze monitor sociaal domein biedt gegevens over onder andere het gebruik van hulp en ondersteuning, de ervaringen van Almeerders en de voortgang van verbeteringen. Elke drie maanden komen er actuele cijfers bij (behalve voor onderzoeken die bijvoorbeeld maar een keer per jaar plaatsvinden). Waar mogelijk maken we vergelijkingen met andere (grote) steden of regio’s in Nederland.

Rapportage Clienten inkomensregelingen Almere 2017

De rapportage geeft een overzicht van het gebruik van de verschillende inkomensregelingen in de gemeente Almere. Deze rapportage is een voortzetting van de Minimarapportage en geeft een overzicht van het gebruik van de verschillende gemeentelijke inkomensregelingen in Almere in 2017. Er wordt ook ingegaan op schuldenproblematiek bij Almeerse huishoudens in 2017.

Sportdeelname Almere 2018

Sinds 2006 wordt eens in de vier jaar een sportdeelnameonderzoek uitgevoerd als onderdeel van de uitvoering van het Almeerse sportbeleid. Uit het onderzoek 'Sportdeelname Almere 2018' blijkt dat Almeerders van 6 jaar of ouder 84% sport, hiervan sport 63% elke week, 77% sport iedere maand.
Vooral de sportdeelname onder volwassenen in Almere stijgt, jaarlijks 83%, maandelijks 75%, wekelijks 61% is ook beduidend hoger dan gemiddeld in Nederland (jaarlijks 74%, maandelijks 67%, wekelijks 51%).
Onder de jeugd is de sportdeelname sinds de vorige meting in 2014 nagenoeg hetzelfde gebleven, jaarlijks 83%, maandelijks 82%, wekelijks 68%. De trend dat steeds meer mensen kiezen voor sporten als fitness en duursporten als wandelen, hardlopen en fietsen zet zich verder door, terwijl het marktaandeel van meer traditionele verenigingssporten daalt.

"Ze moeten sterk in hun schoenen staan om niet terug te vallen"

Onderzoek naar de behoefte aan inzet van Tactus/ Amethist in Almere

In dit onderzoek staan twee hoofdvragen centraal:
1) hoe groot is de (onvervulde) behoefte aan ondersteuning bij verslaving onder clienten maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Almere, en waar bestaat die behoefte uit?
2) waar liggen de prioriteiten bij het versterken van de ondersteuning van Almeerders met verslavingsproblemen?

De eerste vraag is onderzocht met een kwantitatieve peiling onder 86 clienten maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Op de tweede vraag hebben in totaal 29 direct betrokken deskundigen en clientvertegenwoordigers input gegeven in kwalitatieve groepsinterviews. Aanbevelingen zijn:
1. Versterk maatschappelijke nazorg
2. Visie op herstel waaronder omgaan met verslaving in opvang en woonvoorzieningen
3. Vergroot capaciteit outreachend werken
4. Zorg voor een droge voorziening
5. Aanbod voor en herkennen van lichte verstandelijke beperkingen
6. Integrale behandeling

Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling 2017

De Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling geeft een uitgebreid beeld van de mening van de bewoners over veiligheid en leefbaarheid in de wijken van Almere. Een korte samenvatting vindt u hier.

Almeerse vergunninghouders in beeld 2017

Het huisvesten van vergunninghouders in Almere is een wettelijke taak en is niet nieuw. In de afgelopen jaren heeft Almere gemiddeld 200 vergunninghouders per jaar gehuisvest. Eind 2015 is, door de hoge instroom van vluchtelingen, de wettelijke huisvestingstaak voor Almere toegenomen. De hoge instroom gaf de gemeente grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting, maar ook op het gebied van integratie: onderwijs, gezondheid, en werk. Dat gaf aanleiding tot het programmaplan Van vluchteling naar Almeerder, dat in juni 2016 werd vastgesteld door de raad.

Het programma is gebaseerd op vijf hoofdambities:

 • Huisvesting
 • Taal, maatschappelijke begeleiding, participatie en werk
 • Toeleiden naar onderwijs
 • Gezondheid
 • Kwetsbare doelgroepen (ex-amv’s)

Lokale Staat van het onderwijs in Almere 2016-2017

De Lokale Staat van het Onderwijs is dit jaar voor de achtste keer verschenen en brengt de ontwikkelingen in kaart op de diverse beleidsterreinen waarop gemeente, onderwijs en welzijn samenwerken. Deze nieuwe Lokale Staat 2016/2017 richt zich op de kerndoelstellingen die binnen de drie programmalijnen van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2015-2019 zijn geformuleerd:

 • Versterking samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke partners;
 • Versterking doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen binnen de gehele kolom;
 • Kwalitatief goed (onderwijs)aanbod in de gehele kolom.

Deze Lokale Staat laat een opvallend beeld zien rond de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. In Almere worden in 2016/2017 relatief veel schooladviezen heroverwogen en bijgesteld ten opzichte van 2015/2016 en ten opzichte van landelijk.

De stemmen geteld: Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

De uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in Almere staan in dit rapport centraal. Er wordt nader ingegaan op de opkomst en de stemverhoudingen en daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van Nederland als geheel en met die van de vorige verkiezingen. Ook komen de verschillen tussen de stadsdelen en wijken van Almere aan de orde.

Ontwikkeling bevolking Almere 2017

De Almeerse bevolking is in 2017 met 1,5% gegroeid. Dit is de sterkste groei sinds 2011. In totaal is de bevolking met 3.111 inwoners toegenomen. De groei in 2017 is veroorzaakt door een positief geboortesaldo en een positief migratiesaldo. In ontwikkeling bevolking Almere 2017 meer cijfers, grafieken en prognoses.

Wijkteams gewaardeerd

Wat vinden burgers die contact hebben met de wijkteams van die wijkteams? Wat bepaalt of ze tevreden zijn of ontevreden? Hebben ze baat bij het contact met de wijkteams? Deze vragen worden beantwoord in Wijkteams gewaardeerd.
Gemiddeld waarderen bezoekers het contact met het wijkteam met een rapportcijfer 9. De geïnterviewde personen zijn over het algemeen positief over de bejegening door de wijkteams en over de bereidheid van wijkwerkers om te luisteren en mee te denken. Minder positief scoren de bereikbaarheid van de wijkteams (met name telefonisch) en de voortgangsinformatie wanneer het traject om tot een oplossing te komen langer duurt.

De Staat van Almere 2017

De Staat van Almere 2017 is tot stand gekomen via het op een rij zetten van eigen onderzoeken en documenten. Dit betrof beleidsdocumenten en onderzoeksmateriaal van diensten, (vak)afdelingen en uit lopende programma’s.

Aanjaaggelden 2015 en 2016, een inhoudelijke evaluatie

De aanjaaggelden zijn geïntroduceerd in het coalitieakkoord. Daarin werd besloten op het gebied van innovatie, kunst en cultuur, onderwijs, onderwijs en arbeidsmarkt en wonen en wijken incidenteel en aanvullend te investeren, om op die manier een (extra) impuls te geven aan initiatieven in de stad of aan onderwerpen die voor de stad belangrijk zijn. In dit rapport de inhoudelijke evaluatie van de besteding van de aanjaaggelden in 2015 en 2016.

Het imago van Almere anno 2017

Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het beeld dat inwoners van Nederland en van Almere (van 18 jaar en ouder) anno 2017 van Almere hebben. Ook was de vraag in hoeverre dit beeld is veranderd ten opzichte van de vorige meting in 2015. Deze landelijke meting is inmiddels de vijfde meting op rij.

Integrale wijkaanpak De Wierden, tweemeting 2016

Dit document beschrijft de uitkomsten van de tweemeting van de Integrale wijkaanpak De Wierden. De integrale wijkaanpak is een intensieve samenwerking tussen de gemeente en diverse partners zoals woningcorporaties, politie, welzijnsorganisatie De Schoor en de Zorggroep.
Vanaf 2008 voeren verschillende partners in deze wijk in Almere een actieprogramma uit waarin maatregelen voor de verbetering en samenhang in de wijk zijn opgenomen.

Cliëntervaringsonderzoek opvang en beschermd wonen in Flevoland 2017

In dit onderzoek naar de ervaringen van Flevolandse cliënten is te lezen wat zij vinden van de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen, de geboden hulp en ondersteuning. Wat vinden zij van de leefomstandigheden in de voorziening, worden zij serieus genomen door hun hulpverlener, past de hulp bij hun vraag, worden zij ondersteund om een zo normaal mogelijk leven te leiden?

Ruimte voor bijzondere doelgroepen - Evaluatie spaceboxen Odeonstraat 2017

Op 9 maart 2016 ondertekenden de Gemeente Almere, een projectontwikkelaar, een vastgoedbeheerder en twee zorgaanbieders een intentieovereenkomst. Hierin spraken zij af om dertig kleine gestapelde woonunits aan de Odeonstraat, zogenoemde spaceboxen, de komende tien jaar te bestemmen als tijdelijke zorgwoningen voor specifieke doelgroepen die met begeleiding worden voorbereid op uitstroom naar (begeleid) zelfstandig wonen. De eerste van deze spaceboxen werden betrokken op 1 april 2016. Inmiddels is het project ruim een jaar verder. Hoe loopt dit project en hoe kijken de betrokkenen terug op de afgelopen periode? U leest het hier.

Cultuur in Almere 2017: De cultuurparticipatie van Almeerders

De inwoners van Almere genieten veel en graag van cultuur, maar doen dat nog vaak in een andere stad omdat ze naar eigen zeggen in Almere niet vinden wat ze zoeken. Veel Almeerders missen hier cultuur. Tegelijkertijd zijn ze volop cultureel actief in hun eigen woonplaats: ze bezoeken de schouwburg of een festival, gaan naar de film, volgen een cursus fotografie, ze schilderen en tekenen of maken muziek. Anders gezegd, vraag en aanbod sluiten niet naadloos op elkaar aan. Om inzicht te krijgen in de deelname en het bezoek van Almeerders aan culturele activiteiten binnen en buiten de stad, is in opdracht van de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur van de Dienst Sociaal Domein het onderzoek 'Cultuur in Almere 2017' gehouden. Het onderzoek is gehouden in het voorjaar (maart - april) van 2017.

Rapportage inkomensregelingen Almere 2016

Deze rapportage geeft een overzicht van het gebruik van de verschillende inkomensregelingen in de gemeente Almere.

De rapportage is een voortzetting van de Minimarapportage en geeft een overzicht van het gebruik van de verschillende gemeentelijke inkomensregelingen in Almere in 2016. Er wordt ook ingegaan op schuldenproblematiek bij Almeerse huishoudens in 2016.

Ontwikkeling bevolking Almere 2016

In 2016 was het 40 jaar geleden dat de eerste bewoners zich vestigden in Almere Haven. En in 2016 was het jaar dat Almere de 200.000ste inwoner mocht verwelkomen. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 2618 inwoners. In de Ontwikkeling bevolking Almere 2016 aandacht voor de herkomst van de vestigers en waar oud-Almeerders naartoe vertrekken? 

Monitor programma statushouders Almere, nulmeting 2016

In 2017 is gestart met de integrale uitvoering van het programma Van vluchteling naar Almeerder. Dit programma wordt gemonitord door Status update. De doelgroep begint nu in beeld te komen, maar het duurt minimaal een jaar (na vestiging) voordat de effecten van de activiteiten en investeringen op het succesvol integreren en duurzaam participeren van de statushouder zichtbaar worden. Bovendien blijken een aantal ambities moeilijk meetbaar te maken. Centrale vragen in deze monitor zijn: wie zijn in Almere komen wonen, wat hebben wij samen met partners gedaan en wat hebben wij geleerd?

Maatschappelijke ondersteuning dicht bij de burger: mogelijk en wenselijk?

Is het mogelijk en wenselijk om de (toegang tot) maatschappelijke ondersteuning en zorg vergaand te decentraliseren, waarbij mandaat wordt belegd bij min of meer autonome wijkteams?
In dit stuk krijgt u antwoord op de volgende vragen:
- Hoe zijn sociale teams ingericht?
- Welke voorbeelden zijn er van mandaat beleggen bij de uitvoering?
- Is vergaande decentralisatie mogelijk?
- Is vergaande decentralisatie wenselijk?
- Wat is daarvoor nodig?
- Welke conclusies trekt O&S?

Almere in de Peiling 2016

De rapportage ‘Almere in de Peiling 2016’ geeft een samenvattend overzicht van de uitkomsten van de stadsenquête Almere in de Peiling. Deze enquête wordt elke twee jaar door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente uitgevoerd. Het rapport gaat in op onderwerpen variërend van mantelzorg tot geluidshinder en van informatievoorziening door de gemeente tot politieke betrokkenheid. Nieuw dit jaar is het thema Discriminatie. Er zijn nu meer Almeerders trotser op hun stad dan in de voorgaande Almere in de Peiling. Ook de betrokkenheid van de inwoners bij de eigen wijk of buurt, stadsdeel en stad is toegenomen. En meer dan 80% van de Almeerders vindt het (zeer) prettig om in Almere te wonen.
Ook zijn er vragen gesteld over energie en duurzaamheid. Het gebruik van groene stroom neemt toe, maar meerderheid Almeerders maakt nog wel gebruik van grijze stroom. Dit is slechts een greep uit de resultaten van Almere in de Peiling 2016.  En omdat 2016 in het teken stond van ‘Almere 40 jaar’ staan in deze Almere in de Peiling foto’s van het prille begin tot nu.

Dit PDF-document is in vorm van een e-book gepubliceerd. Om deze rapportage op een iPad te openen en om gebruik te kunnen maken van de tabbladen, is het noodzakelijk om Adobe Acrobat Reader op de iPad te installeren.

De Lokale Staat van het Onderwijs in Almere 2015/2016

De Lokale Staat van het Onderwijs brengt de voortgang in kaart op de diverse beleidsterreinen waarop gemeente, onderwijs en welzijn gezamenlijk beleid ontwikkeld hebben. De Lokale Staat 2015/2016 is de eerste Lokale Staat in deze nieuwe opzet.

Dit rapport richt zich op de kerndoelstelling binnen de drie programmalijnen uit de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda 2015-2019 (LEA 2015-2019). De programmalijnen zijn:
- het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke partners
- het versterken van doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen, en,
- een kwalitatief goed onderwijsaanbod.

Rapportage Dienstverlening gemeente Almere 2016

Verbetering van de dienstverlening is één van de hoofdpunten uit de begroting 2017. De ‘Rapportage dienstverlening gemeente Almere 2016’  doet verslag van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de ambities om deze te verbeteren. Gemeente Almere streeft naar een klanttevredenheid van meer dan 80%. Dit is een ambitieuze norm. Waar de klanttevredenheid nog onder de norm is, wordt nader onderzoek gedaan om vervolgens de processen te verbeteren.
Dit PDF-document is in vorm van een e-book gepubliceerd. Om deze rapportage op een iPad te openen en om gebruik te kunnen maken van de tabbladen, is het noodzakelijk om Adobe Acrobat Reader op de iPad te installeren.

De stemmen geteld

Op woensdag 15 maart 2017 vonden in Nederland Tweede Kamerverkiezingen der Staten-Generaal plaats. In dit document worden de opkomst en de uitslagen van de verkiezingen in Almere beschreven en vergeleken met het landelijke beeld. Ook wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de opkomst in de loop der jaren, en worden de uitslagen vergeleken met de uitslagen van de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012. Ook wordt aandacht besteed aan de uitkomsten in de Almeerse stadsdelen en wijken.

Monitor (transitie) Sociaal Domein Almere. Vierde rapportage, eerste half jaar 2016

De Monitor Sociaal Domein Almere geeft een beeld van hoe in de gemeente Almere de ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen verloopt. U treft hierin cijfers over hoeveel Almeerders in het eerste half jaar van 2016 gebruik hebben gemaakt van welk soort ondersteuning. Het geeft daarmee een beeld van de vraag naar ondersteuning en de prestaties die geleverd worden door de gemeente en haar partners in het sociale domein.

Minima in Almere 2015

Bijna een op de acht Almeerse huishoudens maakt in 2015 gebruik van een of meerdere inkomensregelingen van de gemeente Almere. In totaal gaat het om 9.937 huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Het aantal en percentage is hiermee licht gedaald ten opzichte van 2014: van 12,1 naar 11,7. Het grootste deel van deze huishoudens (90 procent) heeft een inkomen op bijstands- of AOW-niveau. Het percentage huishoudens met een inkomen op dit niveau (tot 105 procent van het sociaal minimum) is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2014. U vindt het document hier.

Wat vindt u van onze website?