Feiten en cijfers

Feiten en cijfers Almere

In 'Feiten en cijfers in Almere' vind je gegevens over de stad en de stadsdelen van Almere. Van het aantal inwoners, de bevolkingsopbouw, de woningmarkt en de woningvoorraad, de inkomsten en de uitkeringen tot veiligheid, verkeer en vervoer, arbeidsplaatsen en bedrijventerreinen. 

Aantal inwoners

Het aantal inwoners van Almere is 215.995 (1 juni 2021).

De Monitor Coronacrisis laat relevante trends en ontwikkelingen zien als gevolg van de coronacrisis in Almere.  Door het monitoren van de korte- en langetermijngevolgen kunnen de effecten van de coronacrisis op Almere in beeld worden gebracht.

De informatie is verdeeld over de volgende thema’s:

 • Gezondheid en Zorg
 • Openbare orde en veiligheid
 • Samenleving en welzijn
 • Werk en inkomen
 • Economie, wonen en mobiliteit
 • Onderwijs, cultuur en sport

Op de website Almere.incijfers.nl staan alle cijfers van zeer veel onderwerpen overzichtelijk op één website. Verschillende onderwerpen zijn ook op stadsdeel- en buurtniveau, bijvoorbeeld werk en inkomen, duurzaamheid en wonen. De Almeerse data op deze website zijn vergelijkbaar met data op verschillende niveaus, zoals arbeidsmarktregio, COROP-gebied, regio Jeugdzorg, regio Woningmarkt, Nederland, grote gemeenten (meer dan 200.000 inwoners) of Flevoland. Dus altijd meer willen weten over de bevolking, wonen, onderwijs, werk en inkomen, economie, sociale zekerheid, zorg en gezondheid, openbare orde en veiligheid, bestuur, financiën, duurzaamheid en corona? Neem dan een kijkje op Almere.incijfers.nl

Wil je meedenken over Almere? Meld je dan aan voor het onderzoekspanel van de Gemeente Almere. Ga naar het onderzoekspanel. Daar vind je een link naar het digitale aanmeldformulier.

In het najaar van 2020 vroeg de Gemeente Almere aan 16.550 Almeerders van 18 jaar en ouder om hun mening te geven over 17 uiteenlopende onderwerpen. Deze onderwerpen waren verdeeld over drie vragenlijsten met als overkoepelende thema’s: Communicatie, Woonomgeving en Sociaal.

Alhoewel er niet specifiek om is gevraagd, heeft de coronacrisis wel degelijk invloed op de uitkomsten van bepaalde onderwerpen. De invloed van de coronapandemie is daarom een van de drie rode draden die in de beschouwing wordt beschreven. Nooit eerder is er een beschouwing toegevoegd aan Almere in de Peiling; uit een stadspeiling met zoveel onderwerpen laten rode draden zich maar met moeite onderscheiden. Toch is er een poging gedaan. Naast de invloed van de coronapandemie zijn de andere twee roden draden: de meeste Almeerders zijn tevreden en betrokken en het grote belang van natuur en groen voor Almeerders.

Bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 hebben 109.076 kiezers in Almere de gang naar het stembureau gemaakt. Ten opzichte van de 152.741 Almeerse stemgerechtigden betekent dat een opkomstpercentage van 71,4%. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezing in 2017 was de opkomst 76,8%. De opkomst is hiermee in 2021 ten opzichte van 2017 met  5,4 procentpunt gedaald. Deze en meer cijfers vind je in de factsheet met de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen.

In 2017, 2018 en 2019 is het programma Van vluchteling naar Almeerder’ elk jaar gemonitord. De geleerde lessen zijn in de diverse monitoren ‘vergunninghouders in beeld’ opgenomen. Er is voor gekozen om het jaar 2020 in beeld te brengen door middel van een 0-meting, waarbij bij verschillende onderdelen de impact van corona in meer of mindere mate aan de orde komt. Corona heeft veel invloed gehad op o.a. het huisvestingsproces, het uitvoeren van assessments, (taal)onderwijs dat grotendeels online is uitgevoerd, de uitvoering van de voorbereidende trajecten en het daadwerkelijk kunnen starten op een arbeidsplek.

De Almeerse bevolking is in 2020 met 2.867 inwoners gegroeid, dit is 1,35%. Vorig jaar was de groei 1,9%. In 2020 zijn 2.477 kinderen geboren, dit zijn er 60 minder dan in 2019. Er stierven 62 meer mensen in 2020 dan in 2019; in totaal 1.085 in 2020. Het overzicht van alle cijfers is te vinden in de factsheet.

De afdeling Onderwijs, Cultuur en Sport heeft Onderzoek & Statistiek gevraagd om de uitvoering van het actieplan ‘Leraren voor Almere’ te monitoren. De uitvoering van het actieplan is in 2019 gestart. In het eerste kwartaal van 2020 is de raad op de hoogte gebracht door een raadsbrief. Deze monitor rapporteert over het tweede kwartaal van 2020 en is gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Er zijn interviews afgenomen met betrokkenen en er is gebruik gemaakt van bronmateriaal.

De rapportage Cliënten inkomensregelingen 2019 geeft een overzicht van het gebruik van zeven inkomensregelingen in Almere. Deze regelingen zijn: de Algemene bijstand, de Bijzondere bijstand, de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen, de Individuele inkomenstoeslag, de kwijtschelding gemeentebelastingen, het Woonlastenfonds en de Collectieve Ziektekostenverzekering minima. Op basis van het gebruik van de regelingen wordt in kaart gebracht hoeveel huishoudens in Almere een inkomen hebben tot 105% en 120% sociaal minimum. In het rapport wordt ook ingegaan op het gebruik van schulddienstverlening in Almere en de situatie van kinderen in huishoudens die gebruik maken van inkomensregelingen.

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2020 (pdf, 1,88 Mb)

Rapportage onderzoek ervaringen cliënten Wmo voorzieningen 2020

Hoe ervaren cliënten die in 2020 een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben ontvangen de steun? In het algemeen zijn de Almeerse cliënten tevreden over de Wmo ondersteuning. Zij zijn het meest tevreden over de bejegening door de medewerker, de kwaliteit en passende ondersteuning en het effect van de ondersteuning. De cliënten geven hun zorgaanbieder of leverancier een ruime voldoende en geven complimenten over de behulpzame en vriendelijke begeleiders en hulpverleners. Over het algemeen oordelen Almeerse cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening niet anders over de ondersteuning dan in voorgaande jaren of in andere gemeenten.

De prognoses in dit rapport schetsen de ontwikkeling van het aantal zelfstandig wonende Almeerders met zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de eigendomssituatie van hun woning de komende tien jaar.
De aannames worden beargumenteerd. In het berekende scenario tonen de prognoses een verdubbeling van het aantal volwassen Wlz-cliënten in Almere, van ruim 1.800 in 2019 naar bijna 3.600 in 2030. Het aantal zelfstandig wonende Wlz-cliënten neemt toe van bijna 700 naar ruim 2.300 in 2030. Van hen wonen er dan naar verwachting 1.400 in een huurwoning en ruim 900 in een koopwoning.
Onderzoek & Statistiek maakte de prognoses ten behoeve van het programma Ambulantisering. Zelfstandig wonende Wlz-cliënten maken veelal gebruik van intensieve mantelzorg en Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals vervoersdiensten en woningaanpassingen.

Dit rapport beschrijft Almeerders met zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz): om hoeveel en wat voor mensen gaat het, wat voor zorg krijgen zij, en hoe wonen zij? De basis voor deze beschrijving vormden geregistreerde gegevens van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het Centraal administratiekantoor (CAK) en bevolkings- en woningkenmerken van de Gemeente Almere.

Om de raad te helpen om de het gesprek over de begroting (meer) in de context van verschillende corona-gerelateerde onzekerheden te voeren, heeft de griffie het team Onderzoek & Statistiek gevraagd om (mogelijke) effecten van corona in beeld te brengen. Deze rapportage geeft een overzicht van de uitkomsten van deze vraag. Er is voor gekozen om te focussen op drie onderwerpen:

 • Economie (hoofdstuk 2)
 • Wonen en Openbare ruimte (hoofdstuk 3)
 • Zorg en Welzijn (hoofdstuk 4).

Per onderwerp wordt aangegeven welke effecten van corona nu in de stad te zien zijn en wat er mogelijk nog zou kunnen gebeuren. In hoofdstuk 5 worden daarnaast als aanvulling cijfers over de stad weergegeven. Deze cijfers geven een goede indruk van de sociaaleconomische kenmerken van Almere.

Cultuur is voor alle Almeerders dichtbij. Cultuur kan niet zonder participatie. Dat is de reden waarom er elke drie jaar een enquête onder de bevolking van Almere wordt uitgezet waarin wordt gevraagd naar de cultuurdeelname van de Almeerders. Dit onderzoek is uitgevoerd in de eerste maanden van 2020. Als aan de respondenten is gevraagd naar welke culturele voorstellingen ze hebben bezocht en welke culturele activiteiten ze hebben ondernomen gaat het over hun gedrag in de afgelopen twaalf maanden. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van deze enquête.

De behoefte aan een of meer basisscholen in Oosterwold is groot, driekwart van de respondenten heeft nu of binnenkort kinderen die naar de basisschool gaan. De kinderen van Oosterwold gaan nu naar de Verwondering (24%) en de Vrijeschool (21%). Uit de motivatie voor de schoolkeuze blijkt dat het onderwijsconcept/pedagogische visie van de school doorslaggevend (72%). Afstand speelt veel minder een rol (43%), maar wordt wel als tweede keuze gegeven. De beoordeling door de inspectie en goede scores op de eindtoets spelen het minst een rol bij de keuze van de huidige school. De respondenten geven de voorkeur aan antroposofisch onderwijs, gevolgd door de ecologische school en het openbaar onderwijs. Aandacht voor de individuele talenten van de kinderen, leren door ervaring op te doen en aandacht voor sociale ontwikkeling vinden de respondenten belangrijk in het onderwijs.

De Lokale Staat van het Onderwijs geeft een overzicht van het onderwijs in Almere over het schooljaar 2018/2019. De informatie in deze Lokale Staat is ingedeeld naar drie (overlappende) leeftijdsgroepen: 0 tot 6 jaar, 4 tot 19 jaar, en 16 tot 23 jaar en ouder, oftewel de voorschoolse periode, de basisschool en het voortgezet onderwijs, en het middelbaar en/of hoger onderwijs.

Deze jaarlijkse monitor geeft een overzicht van de uitvoering van het programmaplan Van vluchteling naar Almeerder. In dit programmaplan staan de vluchtelingen met een verblijfsvergunning centraal die vanaf 2016 in Almere wonen. In de afgelopen jaren heeft Almere gemiddeld 200 vergunninghouders per jaar gehuisvest. De hoge instroom gaf de gemeente grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting, maar ook op het gebied van integratie: onderwijs, gezondheid, en werk. Het programma is gebaseerd op volgende vijf hoofdambities:

 • Huisvesting
 • Taal, maatschappelijke begeleiding, participatie en werk
 • Toeleiden naar onderwijs
 • Gezondheid
 • Kwetsbare doelgroepen (ex-amv’s)

De Almeerse bevolking is in 2019 met 1,9% gegroeid. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 3.946 inwoners. In 2019 zijn 2.537 kinderen geboren. De stijging, die na 2017 is ingezet, houdt aan. 

Veel Almeerders waarderen de bomen in hun woonomgeving om verschillende redenen. Een deel ervaart ook minder leuke kanten van bomen en klopt daarvoor aan bij de gemeente. Dit is ook de reden waarom het Bomenkader is opgesteld. Dat de gemeente bewoners wil betrekken bij keuzes rond bomen in hun woonomgeving is nog niet breed bekend, maar wordt ook (nog) niet zo ervaren. Dit laatste komt voort uit de (als te beperkt ervaren) informatie over onderhoudswerkzaamheden van bomen en ervaringen met de afhandeling van meldingen over bomen.

Van essentaksterfte heeft bijna 40% van de Almeerders nog niet eerder gehoord. De meeste bewoners weten ook niet of essentaksterfte in hun buurt speelt, eventueel recent verwijderde bomen essen waren of toch andere bomen. Er bestaat wel een groot vertrouwen in de gemeente als het gaat om de aanpak van essentaksterfte.

In dit project schatte O&S de woonbehoefte van Almeerders die in instellingen verblijven, maar in een woning hadden kunnen wonen als die beschikbaar zou zijn. Hieruit blijkt dat er jaarlijks ongeveer 500 woningen nodig zijn om deze mensen te huisvesten en positieve door- en uitstroom uit de opvanginstellingen te bevorderen. Het is een vervolg op een meta-analyse uit 2018 waarin O&S 16 onderzoeken samenvatte naar de woonbehoefte van Almeerders in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In 2019 werden hieraan gegevens toegevoegd over de woonbehoefte van cliënten uit de vrouwenopvang, ex-gedetineerden en jongeren die uitstromen uit jeugdhulp met verblijf.

Ook maakte O&S prognoses voor de woonbehoefte tot 2030 en rekende drie scenario's door: een bij ongewijzigd beleid, een waarbij voorzien wordt in een 'woonladder' via tussenvoorzieningen, en een extramuraliseringsscenario waarbij meer cliënten van beschermd wonen uitstromen naar (begeleid) zelfstandig wonen.

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een in 2019 gehouden enquête onder woningeigenaren in de Regenboogbuurt naar hun mening over het behouden dan wel loslaten van de oorspronkelijke kleuren van de huizen in de buurt. 
De meeste respondenten (69%) zijn het over eens dat de gemeente er op moet toezien dat de huizen in de Regenboogbuurt in de oorspronkelijke kleur blijven. Over de wijze waarop en de mate waarin kleurbehoud vorm moet krijgen zijn de meningen duidelijk verdeeld: het aandeel respondenten dat vindt dat woningeigenaren de vrijheid moeten hebben de kleur van hun huis op onderdelen aan te passen is vrijwel gelijk aan het aandeel dat dit juist niet vindt.
Een meerderheid van de respondenten vindt dat op muren, vlakken en panelen de oorspronkelijke kleur behouden moet worden en waar nodig teruggebracht naar de oorspronkelijke kleur. Ten aanzien van kleurbehoud van elementen als daklijsten, afdakjes en balkons is er sprake van een kleine meerderheid van voorstanders. Als het gaat om deuren en kozijnen zijn er evenveel voor- als tegenstanders.

Bijna een derde van de inwoners van Stedenwijk en Almere Stad Centrum maakt gebruik van het Stedenwijkstrand. Dit zijn voornamelijk gezinnen met kinderen en mensen tussen de 25 t/m 55 jaar. De overlast van de zwanen verdeelt de strandgangers, 52% geeft aan last te hebben van de zwanen en 48% heeft geen last van deze dieren. De overlast bestaat voornamelijk uit poep en bedreigend gedrag van de dieren.

Aan de inwoners van de twee wijken is ook de vraag voorgelegd of de gemeente er voor moet kiezen om:

 1. het Stedenwijkstrand op te heffen als officieel zwemstrand en het zand te laten ‘vergrassen’. De waterkwaliteit wordt dan niet meer gecontroleerd door de omgevingsdienst.
 2. het zand regelmatig schoon te maken in de zomer. De kosten zijn jaarlijks ongeveer € 20.000,- dit wordt deels betaald uit het wijkbudget Stedenwijk.

Voor optie 1 is 54,5% van de respondenten en voor optie 2 is 44,5%.

Er is een verschil tussen de mensen die gebruik maken van het strand (de strandgangers) en mensen die geen gebruik maken van het Stedenwijkstrand. Van de strandgangers is 23% voor het opheffen van het strand (optie 1) en 77% voor schoonmaken (optie 2). Bij de mensen die geen gebruik maken van dit strand is 70% voor opheffing (optie 1) en 30% voor schoonmaken.

Uit de open antwoorden blijkt dat ruim een kwart van de respondenten graag wil dat het strand blijft en evenveel respondenten wil graag dat er iets met deze plek gebeurt. Het Stedenwijkstrand heeft een centrale plek in de wijk. De mensen uit de omliggende wijken willen graag dat het strand blijft of dat het een andere openbare bestemming krijgt, zoals een speeltuintje, ontmoetingsplek als het als strand niet behouden kan worden.

Almere heeft in vergelijking met de rest van Nederland een relatief late, maar sterke groei van senioren. In een aantal wijken van de stad vindt de komende tien jaar een sterke toename plaats van het aantal 65- en 70-plussers. Dat geldt voor een aantal wijken in het bijzonder. Het gaat om grote delen van Almere Haven en een aantal wijken in Almere Stad en enkele wijken in Almere Buiten. In een aantal gevallen gaat het om een verwachte verdubbeling van het aantal 70-plussers. Dit vraagt om een andere kijk op beleidsthema's als huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, gezondheid en levensstijl.
Vanuit de politiek is de wens uitgesproken om op woongebied meer te doen voor senioren. Uit verschillende enquêtes en onderzoeken valt een beeld af te leiden van wat senioren wensen. Maar wat mensen willen kan afwijken van wat zij in de praktijk (kunnen) doen. Om daar zicht op te krijgen is een analyse van de verhuisbewegingen nodig.
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van feitelijke informatie over verhuisbewegingen van senioren (55 jaar en ouder) in de stad. Blijven ze in hun eigen wijk of stadsdeel? Verhuizen ze naar elders in Almere of verlaten ze de gemeente? Wat voor soort woning laten ze achter en wat voor soort woning gaan ze naar toe?

De respondenten waarderen de ruimte en het groen van Almere. Ze willen daar graag meer bij worden betrokken door de gemeente, maar dit houdt niet automatisch in dat ze ook de handen uit de mouwen willen steken. Het gaat meer om inspraak en advies, de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud. Voor velen is de natuur in de stad er om gebruikt én om beschermd te worden. Nieuwe gebouwen met natuurvriendelijke maatregelen op groene plekken in een wijk worden door bijna de helft de respondenten gezien als een achteruitgang van de natuur.

Uit de enquête (en dan voornamelijk uit de open antwoorden) komt naar voren dat er twee groepen bewoners zijn; de een houdt van een keurig onderhouden groen en de ander van kruidenvegetaties, wat ruiger, minder gemaaid groen. Het is dan ook de uitdaging van de gemeente om deze twee visies te verenigen. Waar de respondenten voornamelijk behoefte aan hebben (of denken dat andere Almeerders behoefte aan hebben) is voorlichting over het groen in de stad (flora en fauna). Daarnaast heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en moet zij de inwoners verleiden tot hetzelfde gedrag.

De meeste respondenten zijn tevreden, maar ze zien duidelijk nog ruimte voor verbetering!

De rapportage Cliënten inkomensregelingen 2018 geeft een overzicht van het gebruik van zeven inkomensregelingen in Almere. Deze regelingen zijn: de Algemene bijstand, de Bijzondere bijstand, de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen, de Individuele inkomenstoeslag, de kwijtschelding gemeentebelastingen, het Woonlastenfonds en de Collectieve Ziektekostenverzekering minima. Op basis van het gebruik van de regelingen wordt in kaart gebracht hoeveel huishoudens in Almere een inkomen hebben tot 105% en 120% sociaal minimum. In het rapport wordt ook ingegaan op het gebruik van schulddienstverlening in Almere en de situatie van kinderen in huishoudens die gebruik maken van inkomensregelingen. Voor het eerst wordt ook een schatting gegeven van het aantal Almeerse huishoudens met een laag inkomen en laag vermogen, ongeacht of deze huishoudens wel of niet gebruik maken van inkomensregelingen.

De uitkomsten van het rapport in een oogopslag: de infographic.

Iets minder dan één op de drie Almeerders steekt zelf vuurwerk af. De meeste Almeerders houden wel van vuurwerk, maar de meningen over het verbieden van het zelf afsteken van vuurwerk lopen erg uiteen. Zo vindt een ruime meerderheid vuurwerk leuk en ervaart weinig of geen overlast, maar één op de drie Almeerders ervaart veel overlast.

Meer dan de helft van de Almeerders is vóór een uitbreiding van locaties waar een vuurwerkverbod geldt en vóór een algeheel vuurwerkverbod in combinatie met een centrale vuurwerkshow. Tezelfdertijd is bijna de helft van de Almeerders hier tégen. Het draagvlak voor een algeheel vuurwerkverbod is gering: negen op de tien Almeerders zijn hier tegen.

Wel blijkt dat een groot deel van de vuurwerkliefhebbers ook vindt dat excessen en illegaal knalvuurwerk aangepakt moet worden. Ook vuurwerkliefhebbers ervaren overlast, vooral op momenten dat er niet afgestoken mag worden.

Wat gebeurt er in de bestaande stad als gevolg van de verhuizingen naar de nieuwbouw? Wat is het profiel van de wijken waaruit mensen verhuizen en waar zij zich (nieuw) vestigen? Monitoring van de doorstroom- en verhuisdynamiek kan antwoord geven op deze vragen en is zodoende een middel om in zicht te krijgen op de effecten van nieuwbouw op bestaande wijken.

De afdeling ROM is in opdracht van College en Raad bezig met het ontwikkelen en opstellen van een nieuwe Woonvisie. Hiervoor is behoefte aan informatie uit verschillende bronnen. Zo is eind 2018 in stadsgesprekken aan bewoners gevraagd wat zij van de gemeente verwachten rond wonen. Samen met een analyse van de woningmarkt levert dit een eerste beeld op van wat speerpunten kunnen zijn voor een nieuwe woonvisie.
Aanvullend op wensen en woningmarktinformatie is inzicht in verhuisbewegingen van belang bij het vaststellen van het bouwbeleid en de woonvisie. Het geeft een feitelijke onderbouwingen en kan aannames over woonwensen controleren op juistheid. Het onderzoek heeft tot doel om meer zicht te krijgen op verhuisbewegingen van, naar en binnen Almere.

De gemeente Almere heeft dit voorjaar via een enquête laten onderzoeken hoe inwoners en bezoekers de parkeerfaciliteiten in het centrum van Almere Buiten ervaren en waarderen. De enquête geeft ook inzicht in aanrijroutes, verblijfsduur, parkeergedrag en betaalmethoden. Bijna 2000 mensen hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat parkeerders in meerderheid tevreden zijn met de parkeermogelijkheden en parkeervoorzieningen. Verbeterpunten ziet men op het gebied van de apparatuur, de infrastructuur en de uitstraling van het centrumgebied.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Almere, samen met onderzoeks- en adviesbureau Significant. Het onderzoek had als doel twee vragen te beantwoorden:

 1. Waarom zijn er relatief veel woninginbraken in Almere vergeleken met de rest van Nederland?
 2. Wat is de effectiviteit van de verschillende preventiemiddelen binnen de gemeente?

De kans op een (poging tot) woninginbraak in Almere ligt een half procentpunt hoger dan landelijk. De helft van dit verschil kan verklaard worden door verschillen in kenmerken van Almere in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Deze kenmerken hebben bijvoorbeeld te maken met de samenstelling van de bevolking en met de inrichting van de openbare ruimte.
Dit onderzoek laat verder zien dat alle preventiemiddelen die Almere inzet op adresniveau een positief effect hebben.
Het volledige onderzoeksrapport lees je op de website van veilig.almere: link naar rapport (pdf, 1,37 Mb).

Wat vinden de Almeerders van Almere? Om antwoord te krijgen op deze vraag nodigt de gemeente elke twee jaar een grote groep Almeerders (van 18 jaar en ouder) uit om mee te doen aan de stadsenquête ‘Almere in de Peiling’. 

Straatintimidatie is een fenomeen dat ook voorkomt in Almere. De meeste straatintimidatie komt voor op plaatsen waar veel mensen samenkomen of waar het druk is. Straatintimidatie komt het meest voor in Almere Stad Centrum, de centra van de andere stadsdelen en de stations.
Een op de vier Almeerders geeft aan hier mee te maken te hebben gehad. Nagestaard worden en nageroepen worden met opmerkingen of beledigingen zijn de meest voorkomende vormen. 
Het zijn voornamelijk jonge meisjes en vrouwen die met straatintimidatie te maken krijgen. De ernstige vormen van straatintimidatie worden als bedreigend ervaren, de mindere vormen vinden de respondenten vervelend. Respondenten die straatintimidatie hebben meegemaakt voelen zich onveiliger (driekwart voelt zich wel eens onveilig) dan respondenten die dit niet hebben meegemaakt (een derde voelt zich wel eens onveilig).
Zes op de tien respondenten die straatintimidatie heeft meegemaakt, past het gedrag aan. De dader is meestal een jongen/man of een groep jongens/mannen.
Dertien procent van de mensen die wel eens te maken heeft gehad met straatintimidatie heeft hiervan aangifte gedaan of dit gemeld.
Door straatverlichting, zicht op de omgeving, aanwezigheid van camera’s en nabijheid van toezichthouders voelen de respondenten zich veiliger. Volgens hen kan straatintimidatie het beste worden aangepakt door meer toezicht en de daders strenger te straffen. 

De gemeente Almere brengt al jaren het aantal huishoudens met een laag inkomen in kaart op basis van het gebruik van gemeentelijke inkomensregelingen. Daarmee heeft de gemeente echter niet de huishoudens met een laag inkomen in beeld, die deze regelingen niet gebruiken.
In dit onderzoek zijn niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt om in kaart te brengen welk aandeel huishoudens met  een laag inkomen niet ‘in beeld zijn’ bij de gemeente omdat ze geen gebruik maken van inkomensregelingen. Onder huishoudens met een laag inkomen worden hier huishoudens verstaan die óf een inkomen tot en met 120% sociaal minimum en een laag vermogen hebben  en/of gebruik maken van een of meerdere inkomensregelingen van de gemeente.  Er is gekeken naar het niet-gebruik van regelingen over de jaren 2016 en 2017.
Nadere gegevens over de eigenschappen van particuliere huishoudens met een inkomen tot en met 120% kunnen opgevraagd worden bij het team Onderzoek & Statistiek van de gemeente Almere (onderzoek&statistiek@almere.nl). U ontvangt dan een cijferbijlage, met daarin een overzicht van de eigenschappen van vijf groepen huishoudens: alle particuliere Almeerse huishoudens met inkomen tot en met 120% sociaal minimum, en de vier hierboven uitgelichte groepen.

De gemeente Almere brengt al jaren het aantal huishoudens met een laag inkomen in kaart op basis van het gebruik van gemeentelijke inkomensregelingen. Daarmee heeft de gemeente echter niet de huishoudens met een laag inkomen in beeld, die deze regelingen niet gebruiken.
In dit onderzoek zijn niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt om de eigenschappen van Almeerse huishoudens met een laag inkomen in kaart te brengen. Onder huishoudens met een laag inkomen worden hier huishoudens verstaan die in 2017 óf een inkomen tot en met 120% sociaal minimum  en een laag vermogen hebben  en/of in dat jaar gebruik maken van een of meerdere inkomensregelingen van de gemeente.

Bij de verkiezingen van het Europees Parlement in 2019 hebben 50.511 kiezers in Almere de gang naar het stembureau gemaakt. Ten opzichte van de 149.748 Almeerse stemgerechtigden betekent dat een opkomstpercentage van 33,8%. Bij de vorige verkiezingen van het Europees Parlement in 2014 was de opkomst 30,5%, een stijging van 3,3 procentpunten. 

Almere in de peiling 2018 geeft een samenvattend overzicht van de uitkomsten van de stadsenquête. Deze enquête wordt elke twee jaar door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente uitgevoerd. Het rapport gaat in op de onderwerpen:

Het imago van Almere, informatievoorziening door de gemeente, dienstverlening van de gemeente, inkomen en rondkomen, afvalscheiding, vrijwilligerswerk,  mantelzorg, woonomgeving: verkeer, groen en onderhoud, geluidshinder, duurzaamheid en energie, politieke betrokkenheid, discriminatie en growing green cities.

Dit PDF-document is in vorm van een e-book gepubliceerd. Om deze rapportage op een iPad te openen en om gebruik te kunnen maken van de tabbladen, is het noodzakelijk om Adobe Acrobat Reader op de iPad te installeren.

Centerdata publiceert jaarlijks in opdracht van het ministerie van OCW een nieuwe arbeidsmarktraming voor onderwijspersoneel in het PO en VO. De jongste raming voor de arbeidsmarkt in Flevoland is gepubliceerd eind november 20181 en bevat o.a. cijfers over de arbeidsmarkt in Almere met een raming van het te verwachten tekort. De uitkomsten laten weliswaar tekorten zien voor Almere maar die tekorten zijn niet groot en relatief bescheiden ten opzichte van andere regio’s.
Er zou daarom in Almere geen ernstig lerarentekort bestaan. Dat wordt echter door de Almeerse schoolbesturen heel anders ervaren. Die voelen wel degelijk schaarste in de arbeidsmarkt van onderwijzend personeel en moeten veel moeite doen om voldoende leraren voor de klas te krijgen. De vraag is dan ook in hoeverre de regionale component van de landelijke ramingen wel recht doet aan de lokale situatie in Almere.
Onderzoek & statistiek van de gemeente Almere heeft, samen met de gemeente Lelystad, het ministerie gevraagd een herrekening te laten doen door Centerdata op basis van leerlingenprognoses van de gemeenten zelf. Die herrekening is inmiddels uitgevoerd en de uitkomsten daarvan worden hieronder toegelicht.

De pilot ‘Onzelfstandige huisvesting van statushouders in Almere’ kan niet los gezien worden van de context. Zo was voor een aantal partijen, maar met name de gemeente, de start en de ingebruikname van de huisvesting een zoektocht. Want Almere was in 2016 een van de eerste gemeenten (in de regio Utrecht/Flevoland) die onzelfstandig wonen op grote schaal toepaste.
De betrokken organisatie zijn tevreden over het verloop van pilot 1 (de vrije sector woningen van de woningcorporaties) en pilot 3 (woningen van Vesteda). Uit pilot 2 (Tussen de Vaarten) komen de meeste leerpunten naar voren. Het regelen en afstemmen van praktische zaken en het (al dan niet formeel) afspraken maken bleek in de beginfase tijd nodig te hebben. Deze punten zijn door de gemeente daarna wel opgepakt.
De betrokken organisaties vinden jonge statushouders (ex-amv-ers en jongeren onder de 23 jaar) en statushouders die wachten op gezinshereniging het meest geschikt om onzelfstandig te huisvesten. 
De helft van de geïnterviewde statushouders die onzelfstandig wonen (of hebben gewoond) ervaren onzelfstandige huisvesting als goede oplossing. De bewoners geven ook aan dat het een prima (tijdelijke) oplossing is voor jonge singles. 

Deze jaarlijkse monitor geeft een overzicht van de uitvoering van het programmaplan Van vluchteling naar Almeerder. In dit programmaplan staan de vluchtelingen met een verblijfsvergunning centraal die vanaf 2016 in Almere wonen. In de afgelopen jaren heeft Almere gemiddeld 200 vergunninghouders per jaar gehuisvest. De hoge instroom gaf de gemeente grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting, maar ook op het gebied van integratie: onderwijs, gezondheid, en werk. Het programma is gebaseerd op volgende vijf hoofdambities:

 • Huisvesting
 • Taal, maatschappelijke begeleiding, participatie en werk
 • Toeleiden naar onderwijs
 • Gezondheid
 • Kwetsbare doelgroepen (ex-amv’s)

De voorlopige opkomst en uitslag van Almere als geheel en per stadsdeel.

De voorlopige opkomst en uitslag van de Waterschapsverkiezingen 2019 in Almere, ook per stadsdeel.

Deze Lokale Staat geeft een overzicht van basisinformatie over het onderwijs in Almere over het schooljaar 2017/2018.

De informatie in deze Lokale Staat van het Onderwijs is ingedeeld naar drie (overlappende) leeftijdsgroepen; 0 tot 6 jaar, 4 tot 19 jaar, en 16 tot 23 jaar en ouder, die in grote lijnen drie fasen in een onderwijsloopbaan (kunnen) omspannen: de voorschoolse periode, de basisschool en het voortgezet onderwijs, en het middelbaar en/of hoger onderwijs.

Deze leeftijdsgroepen staan ook centraal binnen de huidig geldende Lokaal Educatieve Agenda 2015-2019. Naast deze leeftijdsgroepen zijn er binnen deze LEA 2015-2019 drie programmalijnen vastgelegd:

 • het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke partners
 • het versterken van doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen
 • kwalitatief goed (onderwijs-) aanbod

De samenvatting van de Lokale Staat (pdf, 0,39 Mb)

Kwalitatief onderzoek onder 24 raadsleden en ambtenaren in 16 gemeenten over de rol van de lokale monitor sociaal domein in het informeren van gemeenteraden over het sociaal domein. De volgende vragen worden beantwoord: Wat is de lokale monitor sociaal domein? Op welke manieren is deze ontwikkeld? Wat levert de lokale monitor sociaal domein op? Wat ontbreekt er? Wat maakt een monitor effectief?

De Almeerse bevolking is in 2018 met 1,9% gegroeid. Dat is de sterkste groei sinds 2011. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 3.867 inwoners. Na jaren van daling is het geboortecijfer gestegen en is hoger dan het geboortecijfer in 2013: er zijn in 2018 2.344 kinderen geboren. 

Concluderend kan worden gesteld dat de cliënten tevreden zijn over de jeugdhulp. Op basis van de gemiddelde schaalscore is deze tevredenheid vergelijkbaar met de tevredenheid van de cliënten uit het cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp uit 2016. De cliënten van de jeugdhulp zijn het meest te spreken over de samenwerking met hun begeleider. Bij de uitvoering van de hulp zijn de cliënten vooral positief over de bejegening. Ook al zijn de Almeerse cliënten over het algemeen tevreden over de jeugdhulp, er is nog ruimte voor verbetering. Zo is maar 53% van de cliënten het eens met de stelling dat ze snel werden geholpen. Cliënten zetten vraagtekens bij het effect van de hulp ten aanzien van het verbeteren van hun relatie met vrienden en anderen. Slechts de helft ziet een verbetering.  

Uit deze rapportage blijkt dat Almeerse cliënten, in het algemeen, te spreken zijn over het contact met de gemeente en de Wmo maatwerkvoorzieningen die zij hebben ontvangen. Op alle thematische onderdelen is door de respondenten voornamelijk positief gereageerd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan gemeente Almere stellen dat de toegang naar Wmo-voorzieningen en de Wmo-ondersteuning volgens cliënten van goede kwaliteit is. Ook zijn de respondenten met betrekking tot het opgeleverde effect van de ondersteuning tevreden.
De uitkomsten van de tien algemene vragen zijn in deze rapportage vergeleken met de uitkomsten van 2016 en 2017 en met de gemiddelde percentage van middelgrote gemeenten, waardoor het mogelijk is om uitspraken te doen over voorgaande jaren en landelijke trends.

Dit pilotonderzoek voor een experiment waarbij bijstandsklanten met korte afstand tot de arbeidsmarkt meer zeggenschap en vrijheid krijgen bij het vormgeven van hun eigen re-integratietraject. Het experiment is opgezet door een initiatiefgroep van de Raad van Almere. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als:

 • Zorgt het bieden van meer eigen regie voor een effectievere re-integratie?
 • Zorgt het bieden van meer eigen regie voor een grotere mate van tevredenheid bij werkzoekenden?
 • En als er (geen) sprake is van betere resultaten, waar worden die dan door veroorzaakt?
 • Is een grootschalig experimenteel onderzoek mogelijk en wenselijk?

Deze monitor sociaal domein biedt gegevens over onder andere het gebruik van hulp en ondersteuning, de ervaringen van Almeerders en de voortgang van verbeteringen. Elke drie maanden komen er actuele cijfers bij (behalve voor onderzoeken die bijvoorbeeld maar een keer per jaar plaatsvinden). Waar mogelijk maken we vergelijkingen met andere (grote) steden of regio’s in Nederland.

De rapportage geeft een overzicht van het gebruik van de verschillende inkomensregelingen in de gemeente Almere. Deze rapportage is een voortzetting van de Minimarapportage en geeft een overzicht van het gebruik van de verschillende gemeentelijke inkomensregelingen in Almere in 2017. Er wordt ook ingegaan op schuldenproblematiek bij Almeerse huishoudens in 2017.

Sinds 2006 wordt eens in de vier jaar een sportdeelnameonderzoek uitgevoerd als onderdeel van de uitvoering van het Almeerse sportbeleid. Uit het onderzoek 'Sportdeelname Almere 2018' blijkt dat Almeerders van 6 jaar of ouder 84% sport, hiervan sport 63% elke week, 77% sport iedere maand.
Vooral de sportdeelname onder volwassenen in Almere stijgt, jaarlijks 83%, maandelijks 75%, wekelijks 61% is ook beduidend hoger dan gemiddeld in Nederland (jaarlijks 74%, maandelijks 67%, wekelijks 51%).
Onder de jeugd is de sportdeelname sinds de vorige meting in 2014 nagenoeg hetzelfde gebleven, jaarlijks 83%, maandelijks 82%, wekelijks 68%. De trend dat steeds meer mensen kiezen voor sporten als fitness en duursporten als wandelen, hardlopen en fietsen zet zich verder door, terwijl het marktaandeel van meer traditionele verenigingssporten daalt.

Onderzoek naar de behoefte aan inzet van Tactus/ Amethist in Almere

In dit onderzoek staan twee hoofdvragen centraal:

 1. hoe groot is de (onvervulde) behoefte aan ondersteuning bij verslaving onder cliënten maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Almere, en waar bestaat die behoefte uit?
 2. waar liggen de prioriteiten bij het versterken van de ondersteuning van Almeerders met verslavingsproblemen?

De eerste vraag is onderzocht met een kwantitatieve peiling onder 86 cliënten maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Op de tweede vraag hebben in totaal 29 direct betrokken deskundigen en cliëntvertegenwoordigers input gegeven in kwalitatieve groepsinterviews. Aanbevelingen zijn:

 1. Versterk maatschappelijke nazorg
 2. Visie op herstel waaronder omgaan met verslaving in opvang en woonvoorzieningen
 3. Vergroot capaciteit outreachend werken
 4. Zorg voor een droge voorziening
 5. Aanbod voor en herkennen van lichte verstandelijke beperkingen
 6. Integrale behandeling

De Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling geeft een uitgebreid beeld van de mening van de bewoners over veiligheid en leefbaarheid in de wijken van Almere. U kunt het volledige rapport lezen of een korte samenvatting.

Het huisvesten van vergunninghouders in Almere is een wettelijke taak. De afgelopen jaren heeft Almere gemiddeld 200 vergunninghouders per jaar gehuisvest. Eind 2015 is, door de hoge instroom van vluchtelingen, de wettelijke huisvestingstaak voor Almere groter geworden. Dit gaf de gemeente grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting en integratie: onderwijs, gezondheid en werk. Dat gaf aanleiding tot het programma Almeerse vergunninghouders in beeld 2017, dat in juni 2016 werd vastgesteld door de raad.
Het programma is gebaseerd op vijf hoofdambities:

 • Huisvesting
 • Taal, maatschappelijke begeleiding, participatie en werk
 • Toeleiden naar onderwijs
 • Gezondheid
 • Kwetsbare doelgroepen (ex-amv’s)

Een deel van de activiteiten wordt mogelijk gemaakt door inzet van AMIF-subsidie.

In 2017 is gestart met de integrale uitvoering van het programma Van vluchteling naar Almeerder. In de nulmeting 2016, wordt een Status update (pdf, 0,39 Mb) gegeven. De doelgroep begint nu in beeld te komen, maar het duurt minimaal een jaar (na vestiging) voordat de effecten van de activiteiten en investeringen op het succesvol integreren en duurzaam participeren van de statushouder zichtbaar worden. Bovendien blijken een aantal ambities moeilijk meetbaar te maken. Centrale vragen in deze monitor zijn: wie zijn in Almere komen wonen, wat hebben wij samen met partners gedaan en wat hebben wij geleerd? 

De Lokale Staat van het Onderwijs is dit jaar voor de achtste keer verschenen en brengt de ontwikkelingen in kaart op de diverse beleidsterreinen waarop gemeente, onderwijs en welzijn samenwerken. De Lokale Staat 2016/2017 richt zich op de kerndoelstellingen van de drie programmalijnen van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2015-2019:

 • Versterking samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke partners
 • Versterking doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen in de hele kolom
 • Kwalitatief goed (onderwijs)aanbod in de hele kolom

Deze Lokale Staat laat een opvallend beeld zien rond de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. In Almere worden in 2016/2017 relatief veel schooladviezen heroverwogen en bijgesteld ten opzichte van 2015/2016 en landelijk.

De uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in Almere staan in dit rapport (pdf, 2,1 Mb) centraal. Er wordt nader ingegaan op de opkomst en de stemverhoudingen en daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van Nederland als geheel en met die van de vorige verkiezingen. Ook komen de verschillen tussen de stadsdelen en wijken van Almere aan de orde.

De Almeerse bevolking is in 2017 met 1,5% gegroeid. Dit is de sterkste groei sinds 2011. In totaal is de bevolking met 3.111 inwoners toegenomen. De groei in 2017 is veroorzaakt door een positief geboortesaldo en een positief migratiesaldo. In de Ontwikkeling bevolking Almere 2017 vindt u meer cijfers, grafieken en prognoses.

Wat vinden burgers die contact hebben met de wijkteams van die wijkteams? Wat bepaalt of ze tevreden zijn of ontevreden? Hebben ze baat bij het contact met de wijkteams? Deze vragen worden beantwoord in Wijkteams gewaardeerd.
Gemiddeld waarderen bezoekers het contact met het wijkteam met een rapportcijfer 9. De geïnterviewde personen zijn over het algemeen positief over de bejegening door de wijkteams en over de bereidheid van wijkwerkers om te luisteren en mee te denken. Minder positief scoren de bereikbaarheid van de wijkteams (met name telefonisch) en de voortgangsinformatie wanneer het traject om tot een oplossing te komen langer duurt.

De Staat van Almere 2017 is tot stand gekomen via het op een rij zetten van eigen onderzoeken en documenten. Dit betrof beleidsdocumenten en onderzoeksmateriaal van diensten, (vak)afdelingen en uit lopende programma’s.

De aanjaaggelden zijn geïntroduceerd in het coalitieakkoord. Daarin werd besloten op het gebied van innovatie, kunst en cultuur, onderwijs, onderwijs en arbeidsmarkt en wonen en wijken incidenteel en aanvullend te investeren, om op die manier een (extra) impuls te geven aan initiatieven in de stad of aan onderwerpen die voor de stad belangrijk zijn. In dit rapport de inhoudelijke evaluatie van de besteding van de aanjaaggelden in 2015 en 2016.

Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het beeld dat inwoners van Nederland en van Almere (van 18 jaar en ouder) anno 2017 van Almere hebben. Ook was de vraag in hoeverre dit beeld is veranderd ten opzichte van de vorige meting in 2015. Deze landelijke meting is inmiddels de vijfde meting op rij.

Dit document beschrijft de uitkomsten van de tweemeting van de Integrale wijkaanpak De Wierden. De integrale wijkaanpak is een intensieve samenwerking tussen de gemeente en diverse partners zoals woningcorporaties, politie, welzijnsorganisatie De Schoor en de Zorggroep.
Vanaf 2008 voeren verschillende partners in deze wijk in Almere een actieprogramma uit waarin maatregelen voor de verbetering en samenhang in de wijk zijn opgenomen.

In dit onderzoek naar de ervaringen van Flevolandse cliënten is te lezen wat zij vinden van de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen, de geboden hulp en ondersteuning. Wat vinden zij van de leefomstandigheden in de voorziening, worden zij serieus genomen door hun hulpverlener, past de hulp bij hun vraag, worden zij ondersteund om een zo normaal mogelijk leven te leiden?

Op 9 maart 2016 ondertekenden de Gemeente Almere, een projectontwikkelaar, een vastgoedbeheerder en twee zorgaanbieders een intentieovereenkomst. Hierin spraken zij af om dertig kleine gestapelde woonunits aan de Odeonstraat, zogenoemde spaceboxen, de komende tien jaar te bestemmen als tijdelijke zorgwoningen voor specifieke doelgroepen die met begeleiding worden voorbereid op uitstroom naar (begeleid) zelfstandig wonen. De eerste van deze spaceboxen werden betrokken op 1 april 2016. Inmiddels is het project ruim een jaar verder. Hoe loopt dit project en hoe kijken de betrokkenen terug op de afgelopen periode?

De inwoners van Almere genieten veel en graag van cultuur, maar doen dat nog vaak in een andere stad omdat ze naar eigen zeggen in Almere niet vinden wat ze zoeken. Veel Almeerders missen hier cultuur. Tegelijkertijd zijn ze volop cultureel actief in hun eigen woonplaats: ze bezoeken de schouwburg of een festival, gaan naar de film, volgen een cursus fotografie, ze schilderen en tekenen of maken muziek. Anders gezegd, vraag en aanbod sluiten niet naadloos op elkaar aan. Om inzicht te krijgen in de deelname en het bezoek van Almeerders aan culturele activiteiten binnen en buiten de stad, is in opdracht van de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur van de Dienst Sociaal Domein het onderzoek 'Cultuur in Almere 2017' gehouden. Het onderzoek is gehouden in het voorjaar (maart - april) van 2017.

Deze rapportage geeft een overzicht van het gebruik van de verschillende inkomensregelingen in de gemeente Almere. De rapportage is een voortzetting van de Minimarapportage en geeft een overzicht van het gebruik van de verschillende gemeentelijke inkomensregelingen in Almere in 2016. Er wordt ook ingegaan op schuldenproblematiek bij Almeerse huishoudens in 2016.

In 2016 was het 40 jaar geleden dat de eerste bewoners zich vestigden in Almere Haven. En in 2016 was het jaar dat Almere de 200.000ste inwoner mocht verwelkomen. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 2618 inwoners. In de Ontwikkeling bevolking Almere 2016 aandacht voor de herkomst van de vestigers en waar oud-Almeerders naartoe vertrekken? 

Is het mogelijk en wenselijk om de (toegang tot) maatschappelijke ondersteuning en zorg vergaand te decentraliseren, waarbij mandaat wordt belegd bij min of meer autonome wijkteams?
In dit stuk krijgt u antwoord op de volgende vragen:
- Hoe zijn sociale teams ingericht?
- Welke voorbeelden zijn er van mandaat beleggen bij de uitvoering?
- Is vergaande decentralisatie mogelijk?
- Is vergaande decentralisatie wenselijk?
- Wat is daarvoor nodig?
- Welke conclusies trekt O&S?

De rapportage ‘Almere in de Peiling 2016' (pdf, 6,97 Mb) geeft een samenvattend overzicht van de uitkomsten van de stadsenquête Almere in de Peiling. Deze enquête wordt elke twee jaar door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente uitgevoerd. Het rapport gaat in op onderwerpen variërend van mantelzorg tot geluidshinder en van informatievoorziening door de gemeente tot politieke betrokkenheid. Nieuw dit jaar is het thema Discriminatie. Er zijn nu meer Almeerders trotser op hun stad dan in de voorgaande Almere in de Peiling. Ook de betrokkenheid van de inwoners bij de eigen wijk of buurt, stadsdeel en stad is toegenomen. En meer dan 80% van de Almeerders vindt het (zeer) prettig om in Almere te wonen.
Ook zijn er vragen gesteld over energie en duurzaamheid. Het gebruik van groene stroom neemt toe, maar meerderheid Almeerders maakt nog wel gebruik van grijze stroom. Dit is slechts een greep uit de resultaten van Almere in de Peiling 2016.  En omdat 2016 in het teken stond van ‘Almere 40 jaar’ staan in deze Almere in de Peiling foto’s van het prille begin tot nu.

Dit PDF-document is in vorm van een e-book gepubliceerd. Om deze rapportage op een iPad te openen en om gebruik te kunnen maken van de tabbladen, is het noodzakelijk om Adobe Acrobat Reader op de iPad te installeren.

De Lokale Staat van het Onderwijs in Almere 2015/2016

De Lokale Staat van het Onderwijs brengt de voortgang in kaart op de diverse beleidsterreinen waarop gemeente, onderwijs en welzijn gezamenlijk beleid ontwikkeld hebben. De Lokale Staat 2015/2016 is de eerste Lokale Staat in deze nieuwe opzet.

Dit rapport richt zich op de kerndoelstelling binnen de drie programmalijnen uit de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda 2015-2019 (LEA 2015-2019). De programmalijnen zijn:
- het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke partners
- het versterken van doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen, en,
- een kwalitatief goed onderwijsaanbod.

Verbetering van de dienstverlening is een van de hoofdpunten uit de begroting 2017. De Rapportage dienstverlening gemeente Almere 2016 doet verslag van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de ambities om die te verbeteren. De gemeente Almere streeft naar een klanttevredenheid van meer dan 80%. Dit is een ambitieuze norm. Waar de klanttevredenheid nog onder de norm is, doen we nader onderzoek om vervolgens de processen te verbeteren.
Dit PDF-document is in vorm van een e-book gepubliceerd. Om deze rapportage op een iPad te openen en gebruik te kunnen maken van de tabbladen, moet u Adobe Acrobat Reader op de iPad installeren.

Op woensdag 15 maart 2017 waren in Nederland de Tweede Kamerverkiezingen der Staten-Generaal. In dit document staan de opkomst en de uitslagen van de verkiezingen in Almere, vergeleken met het landelijke beeld. U vindt een overzicht van de ontwikkeling van de opkomst in de loop der jaren en een vergelijking met de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. Ook wordt aandacht besteed aan de uitkomsten in de Almeerse stadsdelen en wijken.

De Monitor Sociaal Domein Almere geeft een beeld van de ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen in de gemeente Almere. U treft hierin cijfers over hoeveel Almeerders in het eerste half jaar van 2016 gebruik hebben gemaakt van welk soort ondersteuning. Het toont de vraag naar ondersteuning en de prestaties die geleverd worden door de gemeente en haar partners in het sociale domein.

Bijna een op de acht Almeerse huishoudens maakt in 2015 gebruik van een of meerdere inkomensregelingen van de gemeente Almere. In totaal gaat het om 9.937 huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Het aantal en percentage is hiermee licht gedaald ten opzichte van 2014: van 12,1 naar 11,7. Het grootste deel van deze huishoudens (90 procent) heeft een inkomen op bijstands- of AOW-niveau. Het percentage huishoudens met een inkomen op dit niveau (tot 105 procent van het sociaal minimum) is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2014.