Woonvisie Almere

De Woonvisie 2020-2030: Thuis in Almere, Evenwichtig bouwen aan de toekomst (pdf, 5,13 Mb) draagt bij aan de doorgroei van Almere tot een complete stad.

Zij doet dit door vanuit de invalshoek wonen invulling te geven aan vijf ambities van en voor de stad:

  • Almere is proeftuin cradle-to-cradle bouwen
  • Almere wordt een gedifferentieerde stad
  • Wonen is betaalbaar en toegankelijk in Almere
  • Almere is een zorgzame en leefbare stad
  • De eindgebruiker staat centraal 

Stedelijk Woningbouwprogramma voegt de daad bij het woord 

In het Stedelijk Woningbouwprogramma Almere 2021-2024 staat hoe de gemeente de woningbouwopgaven van 24.500 woningen in tien jaar aanpakt.  Ook wordt nagegaan waar, wanneer, welke en voor wie er woningen gerealiseerd worden.

Versnelling woningbouwproductie 

Om de doelstellingen tot en met 2030 te halen is een aanzienlijke versnelling nodig in de woningbouwproductie. Per jaar moeten er gemiddeld 2.225 woningen worden gerealiseerd. Voor deze versnelling is inspanning nodig van zowel de gemeente als marktpartijen en woningcorporaties. Om deze inspanning vast te leggen in afspraken wordt er gewerkt aan het Stadsakkoord versnelling woningbouw Almere, dat naar verwachting wordt afgerond in het voorjaar van 2021.

Terugdringen van schaarste  

In de huidige Almeerse woningmarkt is er sprake van schaarste op zowel de huur- als koopmarkt. De belangrijkste maatregel om deze schaarste terug te dringen is het toevoegen van meer woningen en het bevorderen van doorstroming. Om de mogelijkheden tot het kopen of huren van een woning van verschillende inkomensgroepen uit te drukken maakt dit Stedelijk Woningbouwprogramma Almere 2021-2024 gebruik van betaalruimte per inkomensgroep. Uit het uitgevoerde onderzoek door het team Onderzoek & Statistiek (hierna: O&S) blijkt dat het hanteren van het begrip betaalruimte voor de vraagkant van de woonopgave goed bruikbaar is. Bij betaalruimte houden we naast het inkomen ook rekening met o.a. vermogen en spaargeld.  

De confrontatie tussen de vraag en de plancapaciteit laat op dit moment zien dat er kwantitatief voldoende woningen in de planning zitten om de doelstelling van 2030 te behalen. In het algemeen is het streven om meer te sturen op de realisatie van de versnelling van huidige projecten en om meer te sturen op de kwaliteit van projecten.  

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de volgende uitgangspunten

A. voor de verdere ontwikkeling van de verschillende woongebieden de strategie te hanteren zoals die per gebied is vastgelegd in het concept Stedelijk Woningbouwprogramma Almere 2021-2024; 

B. voor de definities van lage-(< € 39.055), midden-(€ 39.055 tot € 78.110) en hoge inkomens (>€ 78.110), uit te gaan van een indeling van alle Almeerse huishoudens in drie even grote groepen en voor de vertaling naar woningwaardes, de financiële mogelijkheden (inkomen en vermogen) als de definitie van het begrip “betaalruimte” te gebruiken; 

C. voor de plancapaciteit houden we 130% aan van de woningbouwopgave uit de woonvisie om jaarlijks gemiddeld de benodigde 2.225 woningen te kunnen realiseren; 

D. in het Stedelijk Woningbouwprogramma Almere 2021-2024 een groter aandeel (60%) appartementen te accepteren dan is opgenomen in de Woonvisie (1/3);  

E. in de huidige marktomstandigheden voorlopig te accepteren dat er minder aan koopwoningen < €300.000 en koopwoningen > €450.000 zijn opgenomen en meer gereguleerde en geliberaliseerde huurwoningen dan op basis van de doorvertaling van de woonvisie. 

Focus en versnelling van de woonopgave is gewenst 

Versnelling is nodig om in 2030 de woningbouwopgave van 24.500 woningen te realiseren. We hanteren daarom een grotere plancapaciteit om risico’s van planuitval op te kunnen vangen. We houden vooralsnog 130% plancapaciteit aan, circa 31.850 woningen om eind 2030 netto 24.500 woningen te kunnen toevoegen. Deze projecten hebben we momenteel in beeld, hieraan werken we de komende jaren. Om dit te realiseren is een gemiddelde netto toevoeging nodig van 2.250 woningen per jaar nodig. Concreet is dat een extra inspanning in opgeleverde woningen van meer dan 50% ten opzichte van de afgelopen 10 jaar.  

Om te versnellen in de woningbouwproductie is focus vereist waarbij je keuzes maakt waar je wel en niet voor kiest. We werken aan de opgave die we gestart zijn. Daarom zijn we tot 1-6-2023 terughoudend met het toelaten van nieuwe bouwinitiatieven en wordt de ambtelijke capaciteit vooral ingezet op het begeleiden en afronden van opgaven die eerder in gang zijn gezet. Het gaat hier niet om projecten die al passen in bestemmingsplannen maar wel om verzoeken van partijen die niet zijn opgenomen in de plancapaciteit van het stedelijk woningbouwprogramma. Deze verzoeken maken dan even pas op de plaats. Dit geeft ons de mogelijkheid om meer te focussen op onze primaire opgave en strategie. Over twee jaar bekijken we opnieuw deze situatie.

Wil je het document Stedelijk Woningprogramma Almere 2021-2024 lezen, stuur een e-mail naar infoverberg dit@almere.nl. Je krijgt het zo snel mogelijk opgestuurd.

Deel deze pagina