Direct naar paginainhoud

Besluit verlenen subsidie Activiteiten Floriade 2022

Stichting Kunstmuseum Flevoland
t.a.v. het bestuur
Esplanade 10
1315 TA Almere

Besluit verlenen subsidie Activiteiten Floriade 2022

Geacht bestuur,

Uw meerjarige subsidieaanvraag voor Kunstmuseum Flevoland voor de programmering en overige exploitatie in de periode 2021-2025 hebben wij onder kenmerk 21000463 SA  behandeld. U heeft hiervoor een besluit ontvangen voor het verlenen van subsidie voor een bedrag van € 4.707.000,00. Hieronder leest u ons besluit voor de specifieke activiteiten voor de Floriade in het jaar 2022 onder kenmerk 21000470 SA.

Besluit

Wij besluiten u een subsidie te verlenen voor de activiteiten Floriade in het jaar 2022  voor een bedrag van € 1.000.000 zoals beschreven in uw activiteitenplan van augustus 2021.

Van 14 april 2022 tot 10 oktober 2022 vindt de 7e Nederlandse Wereldtentoonstelling Floriade in Almere plaats. Stichting Kunstmuseum realiseert hiervoor in de aanloop, tijdens en na de tentoonstelling allerlei activiteiten in 2022 in het Kunstpaviljoen en daarbuiten.

De subsidie is bestemd voor:

 • Tentoonstelling ‘The Future of Nature’ in het Kunstpaviljoen
 • Educatieprogramma bij de tentoonstelling
 • 2 immersieve installaties in Almere Centrum
 • Het panorama van de groene stad
 • Doolhof van deze groene stad
 • Het randprogramma In my Backyard
 • Lezingen Environmental Humanities VU
 • Internationale expertsessie paviljoen
 • De exploitatie van het Kunstpaviljoen, inclusief bemensing

Staatssteun

Voor de activiteitensubsidie Floriade is onderzoek gedaan naar mogelijke staatssteun. De subsidie wordt verder verleend onder de voorwaarden die volgen uit artikel 53 van de Verordening 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard ("AGVV"). Het feit dat deze subsidie wordt verleend zullen wij publiceren om te voldoen aan Europese Staatssteunregels.

Betaling

U ontvangt het totale subsidiebedrag van € 1.000.000. Dit bedrag maken wij volgens onderstaand schema over op rekeningnummer NL66ABNA0882764071 van Stichting Kunstmuseum Flevoland onder vermelding van ‘21000470 SA’ en ‘Activiteiten Floriade 2022’.

Betaalschema met vervaldatum

€ 250.000: 20-01-2022

€ 250.000: 01-04-2022

€ 250.000: 01-07-2022

€ 250.000: 01-10-2022

Verplichtingen

1. Algemeen

 • U voert de activiteiten uit zoals beschreven in uw activiteitenplan van augustus 2021.
 • U overlegt een gezamenlijke verklaring van het Kunstmuseum en de Floriade waaruit blijkt dat:
  - tegen het Kunstmuseum noch de Floriade een bevel tot terugvordering van eerder verkregen staatssteun loopt;
  - dat geen cumulering van staatssteun plaatsvindt die tot overschrijding van de steunmaxima uit artikel 53 jo artikel 4 lid 1 onder z Verordening 651/2014 leidt;
  - en dat u beiden instemt met publicatie van de subsidiebeschikking.
  De verklaring kan worden toegezonden aan subsidiebureau@almere.nl.
 • U bent verplicht om direct contact op te nemen via subsidiebureau@almere.nl als:
  - u de gesubsidieerde activiteiten niet (helemaal) kunt uitvoeren;
  - er iets verandert in de organisatie van de gesubsidieerde activiteiten;
  - er iets verandert in de begroting voor de gesubsidieerde activiteiten;
  - u niet kunt voldoen aan de verplichtingen in dit besluit.

2. Tussentijdse rapportages en verslagen

 • U levert driemaal per jaar een voortgangsrapportage aan, te weten per 1 april,
  1 september en 31 december
  waaruit blijkt wat de stand van zaken is en hoe de uitvoering van uw plannen verloopt voor wat betreft de activiteiten waarvoor wij u subsidie hebben verleend. U ontvangt hiervoor via het Subsidiebureau jaarlijks een format Voortgangsrapportage projecten FVA.
 • Tweemaal per jaar, in de maanden mei en oktober/november, voeren wij ambtelijk een formeel voortgangsgesprek waarover verslaglegging plaats vindt, het zogeheten voorjaars- en najaarsgesprek. In deze voortgangsgesprekken bespreken we de inhoudelijke en financiële stand van zaken en de voortgang van activiteiten waarvoor wij u subsidie hebben verleend.
 • Aansluitend aan het ambtelijk overleg vindt in juni en november een bestuurlijk overleg plaats.

De verslagen van de ambtelijke en bestuurlijke overleggen voegen wij toe aan de subsidiedossiers met kenmerk 21000470 SA en 21000463 SA.

3. Eindrapportage

 • U levert uiterlijk 1 juli 2023 een inhoudelijk verslag aan waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht. Deze moeten door het bestuur zijn vastgesteld. Hierin meldt u of de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en de resultaten zijn behaald. Uw bestuur moet het verslag vaststellen.
 • U levert uiterlijk 1 juli 2023 een financieel overzicht van de activiteiten Floriade en gemaakte kosten en ontvangsten. De vormgeving van het overzicht moet vergelijkbaar zijn met de aangeleverde begroting.  Uw bestuur moet het verslag vaststellen.
 • U levert uiterlijk 1 juli 2023 een controleverklaring aan van een onafhankelijke accountant van de gesubsidieerde activiteiten Floriade in het jaar 2022.
 • U levert uiterlijk 1 juli 2023 een jaarrekening aan over het jaar 2022 met de balans en een toelichting.
 • U levert uiterlijk 1 juli 2023 een jaarverslag aan over het jaar 2022. Hierin meldt u ook ontwikkelingen die invloed hebben op uw bedrijfsvoering.
 • U werkt mee aan eventuele controles of steekproeven.
 • U bewaart alle financiële bewijsstukken (bijvoorbeeld bonnen, facturen) over uw gesubsidieerde activiteit tot twee jaar na de subsidieperiode.
 • U neemt tijdig contact op als u aan het einde van de subsidieperiode een deel van de subsidie overhoudt. Wij overleggen hier dan over met u.

De gemeente Almere hecht veel waarde aan juist omgaan met persoonsgegevens. Wij volgen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat u
verslagen met persoonsgegevens alleen kunt mailen via een beveiligde omgeving.

Vraag op tijd uitstel aan als u niet kunt voldoen aan de verantwoordingseisen uit dit besluit. Mail onder vermelding van ons kenmerk de reden waarom u uitstel vraagt en een voorstel voor een nieuwe datum naar subsidiebureau@almere.nl. Daarna ontvangt u bericht of wij akkoord gaan met uw voorstel.

Na ontvangst van uw verslag(en) stellen wij de subsidie vast. Het subsidiebedrag wordt in beginsel lager vastgesteld als:

 • er minder gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd;
 • niet is voldaan aan de verplichtingen in dit besluit;
 • er minder subsidie nodig was voor de gesubsidieerde activiteiten.

Bij een lagere vaststelling vorderen wij het verschil tussen de betaalde subsidie en de vastgestelde subsidie terug, tenzij er andere afspraken worden gemaakt.

Vraag op tijd uitstel aan als u niet kunt voldoen aan de verplichtingen uit dit besluit. Mail de reden waarom u uitstel vraagt en uw voorstel voor een nieuwe datum naar subsidiebureau@almere.nl. Daarna ontvangt u bericht of wij akkoord gaan met deze nieuwe datum.

Sanctiebeleid

In de “Beleidsregel vaststellen subsidies gemeente Almere 2021” is vastgelegd hoe wij omgaan als er sprake is van termijnoverschrijding of een onvolledige aanvraag tot subsidievaststelling (incomplete verantwoording). Het niet voldoen aan de verantwoordingseisen kan tot gevolg hebben dat de subsidie met een percentage tot 100% lager wordt vastgesteld. U kunt deze beleidsregel vinden op overheid.nl.

Wettelijk kader

Dit subsidiebesluit is gebaseerd op artikel 4:21 en verder van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Almere 2020.

Bezwaar

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit besluit? Neem dan contact op met XXXXX XX XXXXX via telefoonnummer 14 036. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. U kunt het bezwaarschrift versturen via eHerkenning of per post. Het adres is Bezwaarschriftencommissie, Postbus 200, 1300 AE Almere.
Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, datum en handtekening. Omschrijf tegen welk besluit u een bezwaarschrift indient of stuur een kopie van het besluit mee. Vermeld de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Bij eHerkenning krijgt u de bevestiging via MijnOverheid.

Tot slot wensen wij u veel succes met het uitvoeren van uw activiteiten.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,
namens hen,

Afdelingsmanager Interimbureau Almere

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening