Direct naar paginainhoud

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties

Op deze pagina staat de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging van het college 2024 – 2026. Ook maken we de gegevens openbaar over de nevenfuncties van de collegeleden. Wanneer van toepassing of wettelijk voorgeschreven, vermelden wij de hoogte van inkomsten uit deze nevenfuncties; het gaat hierbij om brutobedragen per jaar. Elk jaar in april geven wij de daadwerkelijke inkomsten uit nevenfuncties van het voorafgaande kalenderjaar, conform de opgave die de betreffende portefeuillehouder aan de belastingdienst doet.

W.H.J.M. van der Loo (Burgemeester)

Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid en Externe Betrekkingen

Bestuursorgaan burgemeester

 • Coördinatie van veiligheidsvraagstukken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie
 • Brandweer
 • Crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Integriteit

Bestuursorgaan college

 • Externe betrekkingen (Representatie en coördinatie, MRA, VNG, G40)
 • Internationale samenwerking
 • Strategie en communicatie
 • Straatnaamgeving

P.J.G. Tang (PvdA)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ontwikkeling, Grondbedrijf, Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Omgevingsvergunningen, Sport

 • 1e locoburgemeester
 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Grondbedrijf
 • Omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunningen
 • Sport
 • Programmalijn Almere 2.0: Vernieuwend Wonen, Cultuur, toerisme en sport

M. Veeningen (D66)

Economische Ontwikkeling, mbo en hbo, Ontwikkeling Centrum Stad, Stedelijke vernieuwing, Diversiteit en Inclusiviteit

 • 2e locoburgemeester
 • Economie
  • Werkgelegenheid/vestigingsbeleid
  • Circulaire economie
  • Revitalisering bedrijventerreinen
  • Toerisme en recreatie
  • Marketing
  • Evenementenbeleid
  • Markt
 • Ontwikkeling Centrum Stad
 • Stedelijke vernieuwing Buiten en Haven
 • Onderwijs
  • Mbo en hoger onderwijs
  • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Programmalijn Almere 2.0: Hart van de Stad, Leer- en werkomgeving

A.Y. Sprong (SP)

Milieu en klimaat, Vergunningen, toezicht en handhaving, Energiearmoede, Vastgoed

 • 3e locoburgemeester
 • Milieu en klimaat:
  • Asbestaanpak en luchtkwaliteit
  • Omgevingsdienst
  • Omgevingswet
  • Duurzaamheidsmaatregelen mobiliteit inclusief laadpalenbeleid
  • Warmte en energietransitie
  • Netcongestie
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Voorkomen en bestrijden energiearmoede
 • Vastgoed
 • Programmalijn Almere 2.0: Circulaire economie en Energie

J. Luijendijk (Partij voor de Dieren)

Dierenwelzijn, Openbare ruimte, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit, Natuur, Circulaire grondstoffen

 • 4e locoburgemeester
 • Beheer openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie
 • Biodiversiteit
 • Dierenwelzijn
 • Natuur en water
 • Stadslandbouw en voedselvoorziening
 • Stadsreiniging
 • Coördinatie Duurzaamheidsagenda
 • Almere 2.0 Fonds Verstedelijking Almere
 • Programmalijn Almere 2.0: Groene en waterrijke identiteit

M.N.A. Mos (GroenLinks)

Werk en inkomen, Armoede, Integratie, Mobiliteit, Participatie

 • 5e locoburgemeester
 • Werk en inkomen
 • Armoede en schulden
 • Asiel en inburgering
 • Mobiliteit (inclusief parkeren)
 • Participatie
 • Circulair ambachtscentrum
 • Leefbaarheid

C. Ahles (Leefbaar Almere)

Financiën, Organisatie, Dienstverlening, Kunst en cultuur

 • 6e locoburgemeester
 • Financiën
 • Organisatie:
  • HRM
  • Digitalisering/ICT
  • Bedrijfsvoering
 • Dienstverlening
 • Kunst en cultuur

F.T. de Jonge (CDA)

Volksgezondheid, Jeugdhulp, Onderwijs, Wonen en zorg, Welzijn

 • 7e locoburgemeester
 • Wmo en woon-zorgvoorzieningen (inclusief Veilig thuis)
 • Positieve gezondheid
 • Jeugd(hulp) en gezin
 • Onderwijs
  • Primair en voortgezet onderwijs
  • Sluitende aanpak zorg en onderwijs
 • Welzijn
 • Wijk- en buurtgericht werken

Onderlinge vervanging

Vervanging van de burgemeester vindt plaats in deze volgorde van wethouders:

 1. P.J.G. Tang
 2. M. Veeningen
 3. A.Y. Sprong
 4. J. Luijendijk
 5. M.N.A. Mos
 6. C. Ahles
 7. F.T. de Jonge 

De vervanging van de wethouders is als volgt:

 • Wethouder P.J.G. Tang vervangt wethouder C. Ahles
 • Wethouder M. Veeningen vervangt wethouder P.J.G. Tang 
 • Wethouder A.Y. Sprong vervangt wethouder J. Luijendijk
 • Wethouder J. Luijendijk vervangt wethouder A.Y. Sprong
 • Wethouder M.N.A. Mos vervangt wethouder F.T. de Jonge
 • Wethouder C. Ahles vervangt wethouder M. Veeningen
 • Wethouder F.T. de Jonge vervangt wethouder M.N.A. Mos 

Ambtsgebonden nevenfuncties

W.H.J.M. van der Loo

 • Voorzitter Veiligheidsregio Flevoland
 • Vicevoorzitter Algemene vergadering MRA
 • Lid Amsterdam Economic Board
 • Voorzitter Districtelijk Veiligheidscollege Flevoland
 • Vicevoorzitter Adviescollege Veiligheid eenheid Midden-Nederland
 • Voorzitter bestuurlijke contactgroep Flevoland

P.J.G. Tang

 • Geen

M. Veeningen

 • Lid Bestuurlijke Regiegroep Schiphol
 • Lid CROL (Commissie Regionaal Overleg Lelystad Airport)
 • Lid Amsterdam Network Council (behorend bij Amsterdam Economic Board)
 • Lid Bestuur Nationaal Park Oostvaardersplassen
 • Lid Comité van Toezicht EFRO Kansen voor West II
 • Voorzitter van de Fysieke Pijler (G40)
 • Lid Dagelijks Bestuur (G40)
 • Commissielid van de VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu

A.Y. Sprong

 • Voorzitter Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 • Lid Bestuurlijk OmgevingsOverleg Flevoland
 • Voorzitter Innovatieplatform HVC
 • Lid Energy Board Flevoland

J. Luijendijk

 • Lid Stuurgroep Afvalwaterketen Flevoland
 • Lid kerngroep van het platform Slappe Bodem
 • Vervanger van wethouder Ahles als vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Huisvuilcentrale
 • Vervanger van wethouder Sprong als lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 • Lid Algemene Vergadering Gastvrije Randmeren

M.N.A. Mos

 • Lid Algemene Vergadering Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur
 • Lid Vervoerberaad Flevoland
 • Lid Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep
 • Lid Regionaal Werkbedrijf Flevoland

C. Ahles

 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Vitens
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Alliander
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Omala NV/CV
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Huisvuilcentrale
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Floriade Almere 2022 BV
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
 • Fondsbeheerder Fonds Verstedelijking Almere
 • Voorzitter Georganiseerd Overleg gemeente Almere
 • Plaatsvervangend lid Comité van Toezicht EFRO Kansen voor West II
 • Commissielid van de VNG commissie Financiën
 • Penningmeester VNG Flevoland

F.T. de Jonge

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep
 • Vicevoorzitter Sociale Pijler (G40)
 • Lid Algemeen Bestuur (G40)
 • Commissielid van de VNG-commissie Zorg, Jeugd, Onderwijs
 • Voorzitter Stuurgroep MRA huisvesting aandachtsgroepen

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

W.H.J.M. van der Loo

 • Bestuurslid Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs (bezoldigd)
 • Voorzitter van het Bestuur van de Geschillencommissie (bezoldigd)

P.J.G. Tang

 • Lid van het Europees Parlement (tot 1 augustus 2024, bezoldigd; tot 1 augustus 2024 onbezoldigd als wethouder in Almere)
 • Bestuurslid Stichting Defend Democracy (onbezoldigd) 

M. Veeningen

•    Geen

A.Y. Sprong

 • Bestuurder Zorgcoöperatie Lifetime U.A. te Harderwijk (bezoldigd)
 • Eigenaar eenmanszaak ambulante begeleiding (bezoldigd)
 • Lid partijbestuur SP Landelijk (onbezoldigd)

J. Luijendijk

 • Geen

M.N.A. Mos

 • Geen

C. Ahles

 • Geen

F.T. de Jonge

 • Bestuurslid Wetenschappelijk Instituut CDA (onbezoldigd)

Overzicht neveninkomsten collegeleden 2023

De wet (artikel 41b lid 4 Gemeentewet) schrijft voor dat de inkomsten uit nevenfuncties van collegeleden die hun wethouderschap NIET in deeltijd vervullen uit een voorgaand kalenderjaar uiterlijk op 1 april van het volgende jaar openbaar worden gemaakt. 

Onderstaand overzicht voorziet daarin. Het overzicht wordt toegevoegd aan de Portefeuilleverdeling, Vervangingsregeling en Overzicht Nevenfuncties dat ter openbare inzage ligt.
 

CollegelidInkomsten uit functiegebonden nevenfuncties in 2023Inkomsten uit niet-functiegebonden nevenfuncties in 2023Betreffende nevenfuncties in 2023
Burgemeester Bijleveld (tot 8 maart 2023)GeenGeen 
Burgemeester Van der Loo (vanaf 8 maart 2023)Geen€ 11.344 (uitgaande van volledig 2023)Voorzitter Raad van Toezicht Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.
Wethouder LindenberghGeenGeen 
Wethouder Veeningen (tot 13 november 2023)GeenGeen 
Wethouder Peeters (vanaf 13 november 2023)GeenGeen 
Wethouder SprongGeenIn verband met het ontbreken van de jaarrekening is de informatie nog niet aanwezig. De informatie volgt naar verwachting in het 2e kwartaal 2024.Bestuurder Zorgcoöperatie Lifetime U.A. te Harderwijk (bezoldigd). Eigenaar eenmanszaak ambulante begeleiding (bezoldigd).
Wethouder LuijendijkGeenGeen 
Wethouder AhlesGeenGeen 
Wethouder Bosch-NijeboerGeenGeen 
Wethouder De JongeGeenGeen 
Illustratie Almere skyline
Jouw mening