Direct naar paginainhoud

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties

Op deze pagina staat de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging van het college 2022 – 2026. Ook maken we de gegevens openbaar over de nevenfuncties van de collegeleden. Wanneer van toepassing of wettelijk voorgeschreven, vermelden wij de hoogte van inkomsten uit deze nevenfuncties; het gaat hierbij om brutobedragen per jaar. Elk jaar in april geven wij de daadwerkelijke inkomsten uit nevenfuncties van het voorafgaande kalenderjaar, conform de opgave die de betreffende portefeuillehouder aan de belastingdienst doet.

W.H.J.M. van der Loo (Burgemeester)

Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid en Externe Betrekkingen

Bestuursorgaan burgemeester

 • Coördinatie van veiligheidsvraagstukken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie
 • Brandweer
 • Crisis- en rampenbestrijding
 • Integriteit

Bestuursorgaan college

 • Externe betrekkingen (Representatie en coördinatie, MRA, VNG, G40)
 • Internationale samenwerking
 • Strategie en communicatie
 • Coördinatie participatie
 • Straatnaamgeving
 • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Versterken regionale en strategische inzet
 • Coördinatie Floriade

  J.P. Lindenbergh (VVD)

  Bouwen, Wonen en Bereikbaarheid

  • 1e locoburgemeester
  • Wonen
  • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief Oostkavels, Wisselweg en Randstad)
  • Almere 2.0 (coördinatie)
  • Grondbedrijf
  • Mobiliteit (inclusief parkeren)
  • Programmalijn Almere 2.0: Vernieuwend Wonen
  • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Pampus en IJmeerverbinding

  R.H.M. Peeters (D66)

  Economische Ontwikkeling, mbo en hbo, Ontwikkeling Centrum Stad, Stedelijke vernieuwing, Sport, Diversiteit en Inclusiviteit

  • 2e locoburgemeester
  • Economie
   • Werkgelegenheid/vestigingsbeleid
   • Circulaire economie
   • Revitalisering bedrijventerreinen
   • Toerisme en recreatie
   • Marketing
   • Markt
  • Ontwikkeling centrum Stad (exclusief Oostkavels, Wisselweg en Randstad)
  • Stedelijke vernieuwing Buiten en Haven
  • Onderwijs
   • Mbo en hoger onderwijs
   • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • Sport
  • Diversiteit en inclusiviteit
  • Programmalijnen Almere 2.0: Hart van de Stad, Leer- en werkomgeving
  • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: AlmereLAB, Economie

  A.Y. Sprong (SP)

  Milieu en klimaat, Omgevingsplan, Omgevingsvergunningen, Handhaving en Vastgoed

  • Milieu en klimaat
   • Asbestaanpak en luchtkwaliteit
   • Omgevingsdienst
   • Omgevingswet
   • Duurzaamheidsmaatregelen mobiliteit inclusief laadpalenbeleid
   • Warmte en energietransitie
  • Voorkomen en bestrijden energiearmoede
  • Vergunningen, toezicht en handhaving (Omgevingsvergunningen)
  • Bestemmingsplannen (Omgevingsplan)
  • Vastgoed
  • Programmalijn Almere 2.0: Circulaire economie en Energie
  • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Smart Mobility

  J. Luijendijk (Partij voor de Dieren)

  Dierenwelzijn, Openbare ruimte, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit, Natuur en Circulaire grondstoffen

  • Beheer openbare ruimte
  • Klimaatadaptatie
  • Biodiversiteit
  • Dierenwelzijn
  • Natuur en water
  • Stadslandbouw en voedselvoorziening
  • Circulaire grondstoffen
  • Coördinatie Duurzaamheidsagenda
  • Programmalijn Almere 2.0: Groene en waterrijke identiteit
  • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Ecologie IJmeer Markermeer

  C. Ahles (Leefbaar Almere)

  Financiën, Organisatie, Dienstverlening, Kunst en cultuur

  • Financien
  • Organisatie
   • HRM
   • Digitalisering/ICT
   • Bedrijfsvoering
  • Dienstverlening
  • Kunst en cultuur
  • Programmalijn Almere 2.0: Cultuur, toerisme en sport

  R. Bosch-Nijeboer (ChristenUnie)

  Jeugd en gezin, Onderwijs, Welzijn en Leefbaarheid

  • Jeugd(hulp) en gezin
  • Onderwijs
   • Primair en voortgezet onderwijs
   • Sluitende aanpak zorg en onderwijs
  • Welzijn
  • Leefbaarheid

  F.T. de Jonge (CDA)

  Werk en inkomen, Armoede, Wonen en zorg, Integratie en Volksgezondheid

  • Werk en inkomen
  • Armoede en schulden
  • Wmo en woon-zorgvoorzieningen (inclusief Veilig Thuis)
  • Asiel en inburgering
  • Volksgezondheid
  • Wijk- en buurtgericht werken
  • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Preventieve wijkaanpak

  Onderlinge vervanging

  Vervanging van de burgemeester vindt plaats in de volgende wethouders volgorde:

  1. J.P. Lindenbergh
  2. R.H.M. Peeters
  3. A.Y. Sprong
  4. J. Luijendijk
  5. C. Ahles
  6. R. Bosch-Nijeboer
  7. F.T. de Jonge

  De vervanging van de wethouders is als volgt:

  • Wethouder J.P. Lindenbergh vervangt wethouder C. Ahles
  • Wethouder R.H.M. Peeters vervangt wethouder J.P. Lindenbergh
  • Wethouder A.Y. Sprong vervangt wethouder J. Luijendijk
  • Wethouder J. Luijendijk vervangt wethouder A.Y. Sprong
  • Wethouder C. Ahles vervangt wethouder R.H.M. Peeters
  • Wethouder R. Bosch-Nijeboer vervangt wethouder F.T. de Jonge
  • Wethouder F.T. de Jonge vervangt wethouder R. Bosch-Nijeboer

  Ambtsgebonden nevenfuncties

  W.H.J.M. van der Loo

  • Voorzitter Veiligheidsregio Flevoland
  • Vicevoorzitter Algemene vergadering MRA
  • Lid Amsterdam Economic Board

  J.P. Lindenbergh

  • Lid Algemene Vergadering Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur
  • Lid Vervoerberaad Flevoland

  R.H.M. Peeters

  •    Lid Bestuurlijke Regiegroep Schiphol
  •    Lid CROL (Commissie Regionaal Overleg Lelystad Airport)
  •    Lid Amsterdam Network Council (behorend bij Amsterdam Economic Board)
  •    Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Omala NV/CV
  •    Lid Economic Development Board Almere (EDBA)
  •    Lid Bestuur Nationaal Park Oostvaardersplassen
  •    Lid Comité van Toezicht EFRO Kansen voor West II

   A.Y. Sprong

   • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
   • Voorzitter Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
   • Lid Bestuurlijk Omgevings Overleg Flevoland
   • Voorzitter Innovatieplatform HVC

   J. Luijendijk

   • Lid Stuurgroep Afvalwaterketen Flevoland
   • Lid kerngroep van het platform Slappe Bodem
   • Vervanger van wethouder Ahles in de functie van vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Huisvuilcentrale
   • Vervanger van wethouder Sprong in de functie van lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
   • Lid Algemene Vergadering Gastvrije Randmeren

   C. Ahles

   • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Vitens
   • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Alliander
   • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Omala NV/CV
   • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Huisvuilcentrale
   • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Floriade Almere 2022 BV
   • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
   • Fondsbeheerder Fonds Verstedelijking Almere
   • Voorzitter Georganiseerd Overleg gemeente Almere
   • Plaatsvervangend lid Comité van Toezicht EFRO Kansen voor West II
   • Commissielid van de VNG commissie Financiën

   R. Bosch-Nijeboer

   • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep
   • Bestuurslid van de Wethoudersvereniging
   • Bestuurslid (penningmeester) VNG Flevoland

   F.T. de Jonge

   • Voorzitter Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur GGD Flevoland
   • Voorzitter Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep
   • Voorzitter Regionaal Werkbedrijf Flevoland
   • Lid Algemeen Bestuur (G40)
   • Commissielid van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
   • Voorzitter Stuurgroep MRA huisvesting aandachtsgroepen

   Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

   W.H.J.M. van der Loo

   • Bestuurslid Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 (onbezoldigd)
   • Voorzitter Raad van Toezicht Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs (bezoldigd)

   J.P. Lindenbergh

   • Trainer bij de Haya van Somerenstichting (onbezoldigd)

   R.H.M. Peeters

   •    Eigenaar eenmanszaak Opmaat en Groei (bezoldigd)(niet actief)
   •    Lid Raad van Toezicht Stichting Orion (openbaar (V)SO Amsterdam) (bezoldigd)
   •    Voorzitter Hoofdbestuur Vereniging Humanitas, tijdelijke situatie van belet waarbij de taken worden overgenomen door andere bestuursleden (onbezoldigd)

   A.Y. Sprong

   • Bestuurder Zorgcoöperatie Lifetime U.A. te Harderwijk (bezoldigd)
   • Eigenaar eenmanszaak ambulante begeleiding (bezoldigd)
   • Voorzitter SP afdeling Lelystad (tot aan verhuizing) (onbezoldigd)
   • Lid partijbestuur SP Landelijk (onbezoldigd)

   J. Luijendijk

   Geen

   C. Ahles

   Geen

   R. Bosch-Nijeboer

   • Eigen bedrijf Pro-Raad (niet actief)

   F.T. de Jonge

   • Bestuurslid Wetenschappelijk Instituut CDA (onbezoldigd)

   Overzicht neveninkomsten collegeleden 2022

   De Gemeentewet (art. 41b lid 4) schrijft voor dat de inkomsten uit nevenfuncties van collegeleden uit een voorgaand kalenderjaar uiterlijk op 1 april van het volgende jaar openbaar worden gemaakt. Onderstaand overzicht voorziet daarin. 

   NaamInkomsten uit functiegebonden nevenfuncties in 2022Inkomsten uit niet-functiegebonden nevenfuncties in 2022Betreffende nevenfuncties in 2022

   Burgemeester Weerwind
   (tot 17 januari 2022)

   GeenGeen 
   Burgemeester Bijleveld
   (vanaf 17 januari 2022)
   Geen€ 2.160Lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Reisopera (bezoldigd)
   Wethouder Van Garderen
   (tot 14 juli 2022)
   GeenGeen 
   Wethouder LindenberghGeenGeen 
   Wethouder VeeningenGeenGeen 
   Wethouder Hoek
   (tot 14 juli 2022)
   GeenGeen 
   Wethouder BoschGeenGeen 
   Wethouder De JongeGeenGeen 

   Wethouder Sprong
   (vanaf 14 juli 2022)

   GeenIn verband met het ontbreken van de jaarrekening is de informatie nog niet aanwezig. De informatie volgt naar verwachting in het 3e kwartaal 2023.

   Bestuurder Zorgcoöperatie Lifetime U.A. te Harderwijk (bezoldigd)

    

   Eigenaar eenmanszaak ambulante begeleiding (bezoldigd)

   Wethouder Luijendijk
   (vanaf 14 juli 2022)
   GeenGeen 
   Wethouder Ahles
   (vanaf 14 juli 2022)
   Geen€ 8.416,57Atos Nederland BV

   De overzichten van de eerdere jaren zijn te vinden in het webarchief

   Illustratie Almere skyline
   Jouw mening