Direct naar paginainhoud

Advies constructierichtlijnen bouwproces

Om tot een voorspoedige afhandeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning te komen is het belangrijk om de constructieve gegevens van het bouwplan aan te leveren bij de omgevingsvergunning.

Je bent verplicht de noodzakelijke bescheiden in te dienen conform de indieningsvereisten zoals omschreven in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Echter heeft de gemeente Almere vanwege de wisselvallige grondgesteldheid én om problemen bij het ontwerpen volgens de reguliere normen te ondervangen, in aanvulling op de indieningsvereisten specifieke adviezen opgesteld. Hier lees je welke gegevens wij nodig hebben om een juiste en volledige aanvraag voor de omgevingsvergunning te kunnen behandelen.

Wat zijn constructie-eisen?

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning doorloop je een aantal stappen.  Eén van de stappen in dit proces is de toetsing van de constructie van het bouwwerk. De keuze voor het bouwsysteem wordt vaak al vroeg in het ontwerpproces gemaakt. 

Belangrijk is dat het bouwwerk dient te voldoen aan de in het Bouwbesluit opgenomen eisen met betrekking tot de constructieve veiligheid.  

In tegenstelling tot grote delen van de rest van Nederland is in Almere de bodemgesteldheid zeer wisselvallig. Vanwege de bodemgesteldheid heeft de gemeente Almere richtlijnen opgesteld met specifieke adviezen voor constructie. 

Wanneer je deze hanteert bereik je een betere kwaliteit van het ingediende werk en leidt dit tot een soepele afhandeling van de constructieve beoordeling in een omgevingsvergunning.

Almeerse adviezen

Voor een vlotte afhandeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning moet je de constructieve gegevens van het bouwplan compleet en juist aanleveren als je de aanvraag voor een omgevingsvergunning indient.

Je bent verplicht de noodzakelijke bescheiden in te dienen conform de indieningsvereisten zoals omschreven in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Echter heeft de gemeente Almere vanwege de wisselvallige grondgesteldheid én om problemen volgens de reguliere normen te ondervangen, in aanvulling op de indieningsvereisten specifieke adviezen op gesteld. Onder Almeers advies voor in te dienen stukken tref je een overzicht aan van alle indieningsvereisten én adviezen voor het funderen in Almere.

Moment van indiening

In de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) is vastgelegd welke constructieve documenten de aanvraag van een omgevingsvergunning dient te bevatten en wat de vereisten zijn aan de tekeningen en berekeningen. Dit is tevens terug te vinden op het Kennisportaal Constructieve veiligheid. Alle constructieve tekeningen en berekeningen dienen in principe, met de aanvraag om een omgevingsvergunning, aangeleverd te worden. Er is echter in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) geregeld dat de aanvrager een verzoek tot latere aanlevering van bepaalde constructieve onderdelen kan indienen. De gegevens voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie of constructieprincipe betreft mogen volgend de Ministeriële Omgevingsrecht (Mor) altijd later aangeleverd worden.

Met het oog op de bodemgesteldheid in Almere raden wij je aan om de definitieve gegevens (tekeningen en berekeningen) van de fundering tot de begane grond al direct bij jouw aanvraag in te dienen. Maak dan geen gebruik van de bovengenoemde mogelijkheid tot uitgestelde indiening. Dit om vertragingen tijdens de bouw te verminderen. Onder Almeers advies voor in te dienen stukken tref je een overzicht van constructieve stukken waarvan wij adviseren om deze direct bij de aanvraag in te dienen. Onder Gegevens en bescheiden die  je later mag aanleveren, tref je een lijst met stukken die je zonder problemen later kunt indienen. Als je gebruik wilt maken van uitgestelde indiening dan dien je dit wel aan te geven in je aanvraag en dient je ze later tijdig in te dienen.

Omdat detailberekeningen en tekeningen vaak door de leveranciers van de betreffende onderdelen gemaakt worden, geven wij het dringende advies detailberekeningen en tekeningen te laten controleren en te waarmerken door de hoofdconstructeur. Als hij niet aanwezig is, kan een andere coördinerende deskundige dit doen. Laat ze vervolgens door de aanvrager of zijn gemachtigde via het Omgevingsloket indienen.

De keuze van de te gebruiken materialen van de draagstructuur van het bouwwerk (traditioneel, houtskeletbouw, staal) heeft veel invloed op de in te dienen constructieve gegevens. Lees meer onder draagconstructie. Onder Advies voor funderen tref je een overzicht een samenvatting van alle adviezen voor het funderen in Almere. De onderbouwing hiervan kun je vinden bij Funderen in Almere.

Almeers advies voor in te dienen stukken

1.    Eén of meer tekeningen waaruit het constructieprincipe blijkt voor nieuwe en/of 
       bestaande situatie

 1. Tekeningen van de definitieve hoofdopzet van de constructieve van alle verdiepingen. Inclusief stabiliteitsvoorzieningen, maatvoering en bijzonderheden
 2. Definitief funderingsoverzicht
 3. Palenplan met definitieve plaatsing, aantallen en paalpuntniveaus (alleen grondverdringende palen toepassen, bij voorkeur geheid). Het draagvermogen van de grondverdringende paal is beter controleerbaar d.m.v. het kalenderen, vooral bij wisselende zandlagen. Dit komt het totale heiwerk te goede en verkleint de kans op vertragingen in het heiwerk. Bij avegaarpalen is controle slechts mogelijk door per paal na te sonderen en/of proefbelasting uit te voeren.
 4. Plattegronden van vloeren en daken (incl. maatvoering en veranderlijke belastingen, overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton met stabiliteitsvoorzieningen, dilataties, principedetails en karakteristieke constructieonderdelen.

2    Definitief ontwerp van de constructie in berekening

 1. Aangehouden belastingen en belastingcombinaties
 2. Constructieve samenhang
 3. Stabiliteit (overzichtstekeningen van plaats/soort van de stabiliserende onderdelen, stabiliteitsberekening en stabiliteitsbeschouwing)
 4. Berekening bij brand en aanrijding

3.   Tekeningen en berekening m.b.t. detaillering bouwconstructie (belastingen, 
      belastingcombinaties en uiterste grenstoestand).

 1. Wapening van palen en fundering
 2. Ankerplan
 3. Gewichtsberekening
 4. Principe van detaillering van de bovenbouw (zoals staalconstructie, betonconstructie, houtconstructie, wapening wanden en vloeren, dak- en gevelbeplating en hun bevestiging, trappen/bordessen/balkons, liggers/balklagen/lateien e.d.
 5. Berekening onderdelen hoofdlijn constructie waaruit blijkt dat de constructieve delen van het bouwwerk en het bouwwerk zelf voldoen aan de uiterste grenstoestand in relatie tot de belastingen en belastingcombinaties bij brand en aanrijding
 6. Berekening weerstand van bezwijken

4.   Geotechnisch rapport met beschouwing van de volgende onderdelen

 1. Bodemonderzoek (tenminste bestaande uit voldoende sonderingen)
 2. Berekening draagkracht ondergrond (druk-en trekpalen)
 3. Ontwerpberekeningen grond en waterkerende constructieve delen van het bouwwerk zelf

5.  Gedetailleerd palenplan met RD punten (schaal 1:100, incl. maatvoering en noordpijl) met:

 1. Aanduiding paaltype en paalbelastingen (rekenwaarden)
 2. Detail af te hakken paalkop (steklengten) en palenstaat (met vermelding van paallengte en afmetingen)
 3. Inheiniveau en bouwpeil in meters t.o.v. NAP
 4. Maatvoering en paalnummering
 5. Plaats sondeerpunten
 6. Palenstaat
 7. Woningen en gebouwen >3 laags:
  Tekeningen en toelichting op de (hoofd)draagconstructie bij brand:
  1. Weerstand van bezwijken brand (hoofd)draagconstructie
  2. Onderdelen (hoofd)draagconstructie
 8. Verzoek: In verband met de landelijke database voor sonderingen www. dinoloket.nl wil de gemeente Almere graag de sonderingen in GEF format toegestuurd krijgen via info@almere.nl t.a.v. VTH cluster constructie), zodat deze in de landelijke database opgenomen kunnen worden. De gemeente Almere ziet graag medewerking in het verstrekken van deze GEF bestanden inc. x-y coördinaten in RD stelsel. De voorkeur gaat uit naar GEF bestanden die voldoen aan de BRO-eisen. Bij de aanlevering hiervan ontvangt de gemeente ook graag een schriftelijke toestemming voor het gebruik van deze gegevens.

6.   Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen

      Gegevens met betrekking tot de gelijkwaardigheid (indien van toepassing):

 1. De opbouw van de constructie
 2. Toegepaste materialen

Vanwege de bodemgesteldheid heeft de gemeente Almere specifieke adviezen voor het funderen Voor meer informatie Funderen in Almere

Bij het indienen van de tekeningen en berekeningen via het Omgevingsloket (www.omgevingsloketonline) ontvangt de gemeente Almere graag iedere tekening en of berekening als een apart bestand. Bij bundeling van de bescheiden is de consequentie dat als 1 document niet akkoord bevonden kan worden, alle documenten de status "niet akkoord" krijgen.

In het Ministeriële regeling omgevingsrecht (artikel 1.4) staan de vereisten aan de bestanden die langs elektronische weg bij de aanvraag worden verstrekt, aangegeven.

Namelijk:
a. Foto's: PNG en JPG
b. Scans: TIFF, JPG, PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4
c. Officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4
d. Tekeningen: PDF/X en PDF 1.4

Bouwkundige tekeningen en constructieve tekeningen moeten op elkaar afgestemd zijn. Bijvoorbeeld stabiliteitswanden zoals aangegeven op de constructieve tekening, dienen ook op de bouwkundige tekening (zonder deur- of raamsparingen) aangegeven te zijn. Bijvoorbeeld: indien er voor de verankering van de stabiliteitswand 4 stekken zijn, dient dit op de tekening aangegeven zijn.

Let op: in de omgevingsvergunning moeten alle zaken over de stabiliteit van een bouwplan aangetoond worden. Bijvoorbeeld als bij een houtskeletbouwwoning de stabiliteit uit de verbindingen tussen de vloeren en wanden gehaald wordt. Dan moet de haalbaarheid hiervan in de aanvraag om een omgevingsvergunning aangetoond zijn. Meer informatie kun je vinden onder draagconstructie.

Indienen tekeningen en berekeningen

Bij het indienen van de tekeningen en berekeningen via het Omgevingsloket.nl ontvangt de gemeente Almere graag iedere tekening of berekening als een apart bestand. Bij bundeling van de bescheiden is de consequentie dat als één document niet akkoord bevonden kan worden, alle documenten de status “niet akkoord” krijgen.

In de Mor (artikel 1.4) staan de vereisten aan de bestanden die langs elektronische weg bij de aanvraag worden verstrekt, aangegeven.

Namelijk:

 1. Foto’s: PNG en JPG
 2. Scans: Tiff, JPG, PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4
 3. Officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4
 4. Tekeningen: PDF/X en PDF 1.4

Bouwkundige tekeningen en constructieve tekeningen moeten op elkaar afgestemd zijn. Bijvoorbeeld stabiliteitswanden zoals aangegeven op de bouwkundige tekening (zonder deur- of raamsparingen) aangegeven te zijn.

Bijvoorbeeld: indien er voor de verankering van de stabiliteitswand 4 stekken zijn berekend, moet dit op de tekening aangegeven zijn.

Let op: in de omgevingsvergunning dienen alle zaken wat betreft de stabiliteit van een bouwplan aangetoond te worden. Dus als dit bijvoorbeeld inhoudt dat bij een houtskeletbouw woning de stabiliteit uit verbindingen tussen de vloeren en wanden gehaald wordt, dient de haalbaarheid hiervan in de aanvraag van een omgevingsvergunning aangetoond te zijn. Voor meer informatie draagconstructie

Gegevens en bescheiden die je later mag aanleveren

Als je hier gebruik van maakt dienen deze gegevens en bescheiden bij minimaal 3 weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden te worden overlegd. Wij ontvangen deze gegevens bij voorkeur minimaal 6 weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden. Zo heb je bij een niet-akkoord nog tijd om nadere constructietekeningen en/of berekeningen aan te vullen. Doe je dit niet, dan kan dit van directe invloed zijn op het bouwproces.

 1. Detaillering van de onderdelen:Paalbewapening, begane grond- en verdiepingsvloer(en), dakvloer, betonconstructie bovenbouw, betonbalkenverdieping, balkon(s), casco, galerij(en), kelder, betonkolom(men) betonlateien en betontrap(pen)
 2. Ankerplannen (zoals bij balkons, hout en staalconstructies en vloerafscheidingen)
 3. Houtconstructie
 4. Dakconstructie incl. dakbeplating en verankering dakconstructie
 5. Steen- en glasconstructie
 6. Staalconstructie incl. gevelbeplating en stalen dakbeplating
 7. Lateien en geveldragers
 8. Trappen
 9. Vloerafscheidingen en glasconstructie in vloerafscheidingen t.b.v. doorvalveiligheid en slingerproef t.b.v. stootbelasting op vloerafscheiding
 10. Brandwerende bekleding (indien van toepassing)
 11. Damwand (indien van toepassing)
 12. Gegevens met betrekking tot de CE-markering
  1. CE-markering/certificaat houtkwaliteit
  2. CE-markering glasconstructie
  3. CE-markering steenconstructie
  4. CE-markering overige constructies op het bouwproces.

Adviezen voor funderen

Hieronder treft je een samenvatting van de adviezen voor het funderen in Almere. De onderbouwing van deze adviezen is terug te vinden bij Funderen in Almere:

Puntspanning en gelimiteerd positief kleef draagvermogen

Op Almeers grondgebied is op basis van eerder uitgevoerde proefbelastingen al een begrensde puntspanning van 12 N/mm² van de paal geadviseerd. Naast een gelimiteerd positief kleef draagvermogen (50% van het puntdraagvermogen van de paal).

Benodigde sonderingen

 1. In principe wordt de lijn van de NEN-EN 1997 gevolgd. Voor de gemiddelde onderlinge afstand van de onderzoekpunten wordt geadviseerd uit te gaan van ∆Rc;cal > 0,4 *Rc;cal;gem (grote variatie in ondergrond):
 2. Voor een woning met afmetingen groter dan 9 x 9 m geldt dan al gauw dat 4 sonderingen gemaakt dienen te worden (i.v.m. de 0,6 * agem regel).
 3. Bij gebieden waar een zeer wisselende grondslag te verwachten is
 4. waarbij algemeen geldt dat: ∆Rc;cal >= 0,5 *Rc;cal;gem , is de aanbeveling: • ∆Rc;cal ≥ 0,5 *Rc;cal;gem met agem x agem = 10 x 10 m.

Advies gebruik palen

Alleen grondverdringende palen toepassen, bij voorkeur geheid. Het draagvermogen van de grondverdringende paal is beter controleerbaar d.m.v. het kalenderen, vooral bij wisselende zandlagen. Dit komt het totale heiwerk ten goede en verkleint de kans op vertragingen in het heiwerk.
Bij avegaarpalen is controle slechts mogelijk door per paal na te sonderen en/of proefbelasting uit te voeren. Houten palen met betonopzetter worden vrijwel niet toegepast omdat het grote aandeel in negatieve kleef het draagvermogen aanzienlijk reduceert. Voor tijdelijke constructies of lichte kasconstructies kan dit paaltype wel toegepast worden.

Rekenmethode voor drukpalen

Binnen het gemeentelijk grondgebied zal al gauw blijken dat hieraan niet voldaan kan worden, vandaar dat geadviseerd wordt te rekenen op basis van een enkelvoudige sondering:
·         ξ3 = ξ4 =1,39
·         ξ3 = ξ4 =1,26 (voor stijf bouwwerk)
Omdat de tussenlagen van de ondergrond waaraan palen hun schachtdraagvermogen zouden kunnen ontlenen (soms onverwachts!) een heel wisselend karakter kunnen hebben, wordt geadviseerd voor op druk belaste palen het schachtdraagvermogen te beperken tot 75 % van het totale paaldraagvermogen:
Rc;sch ≤ 0,75 * Rc;punt -> komt overeen met R c;punt ≥ 0,57 (Rc;punt + Rc;sch)

Horizontale paalbelastingen

Randpalen van bedrijfsgebouwen met de mogelijkheid van langdurig opslag en zwaar verkeer langs het bouwwerk moeten minimaal een buigend schachtmoment kunnen opnemen. De rekenwaarde is 35 kNm vermenigvuldigd met de schachtomtrek in meters. Eventueel kan door berekening worden aangetoond dat met lagere momentwaarden kan worden volstaan.

Grond- en waterkering

T.a.v. de keuze voor de grondeigenschappen is organisch slap het meest realistisch. Aan te houden karakteristieke waarden voor de passieve zijde van de grondkering:
Hogere waarden dienen door onderzoek te worden aangetoond.
NEN-EN is niet consequent met de omschrijving van de karakteristieke waarde van φ’. Hier wordt eigenlijk φ’k bedoeld, zie art. 1.6 – symbolen.
Opmerking: Steunbermen mogen alleen worden meegerekend als verticale bovenbelasting; evt. geleverde steundruk uit steunbermen dus niet meenemen, tenzij deze een permanente karakter hebben, d.w.z. niet per abuis te verwijderen zijn.
Voor damwand- of keermuren kan de rekenmethode uit het CUR-Rapport 166 – Damwandconstructies worden gevolgd.

Windbelasting

Voor het bepalen van de windbelasting moet terreincategorie II, onbebouwd gebied, aangehouden worden tenzij aangetoond wordt, conform de Eurocode voor windbelastingen op constructies: NEN-EN 1991-1-4 (art. 4.2 en 4.4), dat met terreincategorie III, bebouwing omgeving, gerekend mag worden. Langs de kust van het Markermeer, IJmeer en het Gooimeer dient te worden gerekend op terreincategorie “Zee of kustgebied”.

Draagconstructie

In het ontwerpproces moet een keuze gemaakt te worden wat betreft de te gebruiken materialen van de draagstructuur van het bouwplan. Dit kan zijn:

Deze materiaalkeuze hangt af van veel verschillende factoren, zoals tijd, geld, het ontwerp, etc. De meest voorkomende constructieve aandachtspunten van de verschillende materialen toegelicht. Uiteraard is ieder ontwerp uniek, waardoor de constructieve aandachtspunten per project kunnen verschillen.

Funderen in Almere

Uit jarenlange ervaring is gebleken dat de bodemgesteldheid in Almere grillig is en discontinuïteiten vertoont. Deze discontinuïteiten worden veroorzaakt door oude stroomgeulen (zie voorbeeld bijlage 3) en verschillende ijstijdverschijnselen zoals permafrost en stuwwallen. Daarnaast zijn er verstorende effecten zoals drooglegging, ontwatering en opspuiting. De combinatie van deze factoren is uniek voor het Nederlandse grondgebied en verdient daarom extra aandacht.

Om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen moet een bouwplan voldoen aan het Bouwbesluit en de daarin aangestuurde Europese normen (NEN-EN). Wanneer men wat betreft de funderingen alleen deze normen volgt, kan dit leiden tot problemen tijdens de bouw en een daarmee gepaard gaande vertraging. Om de kans hierop te verkleinen heeft de gemeente Almere een aantal richtlijnen opgesteld die een belangrijke aanvulling vormt op de relevante normen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op analyses van vele sonderingen (en boringen) en in het verleden uitgevoerde proefbelastingen. Voor toelichting hierover of inzage in onderliggende onderzoeken, rapporten of documentatie kan contact opgenomen worden met één van de gemeentelijke constructeurs.

Vanaf 1 januari 2017 geldt de gewijzigde, door het Bouwbesluit aangewezen, Eurocode NEN-EN 1997-1/C1+A1:2016/NB2016 nl. De belangrijkste wijziging betreft de 30% lagere paalpuntfactoren voor alle beschreven paaltypes. Dit alles had te maken met tegenvallende proefbelastingen. Enerzijds op het puntdraagvermogen van op druk belaste palen; anderzijds een grote spreiding binnen de resultaten van het schachtdraagvermogen. Op Almeers grondgebied is op basis van eerder uitgevoerde proefbelastingen al een begrensde puntspanning 12 N/mm2 van de paal geadviseerd. Naast een gelimiteerd positieve kleef draagvermogen (50% van het puntdraagvermogen van de paal). Het verschijnen van de gewijzigde Eurocode 1997, waarbij alleen de paalpuntfactor 30% naar beneden is bijgesteld, heeft zijn consequenties voor de Almeerse situatie. Met nadruk wordt gesteld dat de onder beschreven regels een adviserend karakter hebben, maar bij het toepassen ervan een grotere kans aanwezig is dat het heiwerk soepeler verloopt.

Het artikel 2.4.3 - Grondeigenschappen, zie Eurocode 1997, geeft onder (5) dat iedere geotechnische parameter behoort te zijn beschouwd in vergelijking met relevante gepubliceerde gegevens en plaatselijke en algemene ervaring. Met de hieronder vermelde aanbevelingen proberen deze richtlijnen hierin te voorzien.

Zie:

Vragen

Heb je advies nodig of heb je een vraag over een vergunning dan kun je contact opnemen met de constructeurs via de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Je kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. Je kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via telefoonnummer 14 036 of door het contactformulier in te vullen.

Je vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening