Direct naar paginainhoud

Huisregels

De gemeente vindt het belangrijk onze gasten en bezoekers respectvol, gastvrij en veilig te ontvangen. Daartoe hebben wij huisregels opgesteld. De huisregels gelden in het stadhuis en de overige gemeentelijke locaties.

1 Algemeen

Medewerkers en bezoekers/klanten van de gemeente Almere behandelen elkaar met respect en houden zich aan algemeen erkende omgangsvormen. Voor iedere bezoeker/klant van het stadhuis en de overige gemeentelijke locaties gelden de onderhavige huisregels.

2 Werkingssfeer

2.1 De huisregels ten aanzien van bezoekers van het Stadhuis en overige gemeentelijke locaties gelden voor de volgende ruimten:
a. alle voor bezoekers vrij toegankelijke ruimten in het Stadhuis en overige gemeentelijke locaties, zijnde de ruimten waarvan de toegangen niet elektronisch of anderszins worden bewaakt, en welke daardoor in principe vrij zijn te betreden voor bezoekers;
b. alle andere ruimten in het Stadhuis en overige gemeentelijke locaties, zijnde de niet-vrij toegankelijke ruimten, ongeacht of bezoekers zich hierin geautoriseerd (met toestemming) of niet-geautoriseerd (zonder toestemming) bevinden.

2.2 De huisregels laten onverlet de publiekrechtelijke bevoegdheden die aan bepaalde gemeentelijke organen toekomen, zoals bijvoorbeeld die welke met betrekking tot het handhaven van de orde in Politieke Markten toekomen aan de voorzitter van die vergadering.

2.3 Voor de vrij toegankelijke ruimten die voor een specifiek gebruik zijn bedoeld, zoals bijvoorbeeld de Raadszaal, de Burgerzaal, het vergadercentrum, de trouwzaal en dergelijke, kunnen door de beheerder van het Stadhuis nadere regels worden gesteld.

3 Toegankelijkheid

3.1 Gedurende de voor bezoekers geldende openingstijden van het Stadhuis, dan wel op de momenten dat specifieke ruimten voor openbare aangelegenheden worden gebruikt, zijn de vrij toegankelijke ruimten voor iedere bezoeker opengesteld, tenzij de beheerder van het Stadhuis hierover afwijkend beslist. 

3.2 Buiten de openingstijden, zoals genoemd in artikel 4.1, is het voor bezoekers van het Stadhuis verboden de vrij toegankelijke ruimten te betreden, tenzij het gaat om:
a.  als zodanig aangegeven noodsituaties, zoals rampen en calamiteiten;
b.  situaties waarin door de beheerder van het Stadhuis betreding van dergelijke ruimten uitdrukkelijk is toegestaan.

3.3 De niet-vrij toegankelijke ruimten in het Stadhuis mogen alleen betreden worden door bestuurders, ambtelijk personeel en ander specifiek tot toegang bevoegde (geautoriseerde) personen.

3.4 Geautoriseerde personen als bedoeld in het vorige artikel kunnen een dag toegangskey verkrijgen bij de servicedesk, welke na afloop van het verblijf in het Stadhuis daar weer dient te worden ingeleverd. Omtrent van het gebruik van de toegangskey kunnen nadere regels worden gesteld.

3.5 Bezoekers die een afspraak hebben met een persoon in een niet-vrij toegankelijke ruimte van het Stadhuis en overige gemeentelijke locaties, dienen zich bij hun contactpersoon te melden en te wachten totdat deze persoon hem of haar ophaalt of laat ophalen. Deze persoon zorgt er ook weer voor dat de bezoeker wordt teruggebracht naar de uitgang.

4 Verboden gedragingen

4.1 Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van de onderhavige Huisregels worden de volgende gedragingen ten aanzien van onze bestuurders, bezoekers en medewerkers of hun familieleden in ieder geval niet getolereerd:
a. alle vormen van fysiek geweld (schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, vastpakken, knijpen, haren trekken)
b. alle vormen van dreiging met geweld (schelden, beledigen, vernederen, ruzie zoeken)
c. Schriftelijke agressie (belediging, dreigbrieven, intimidatie)
d. Verbale agressie (beledigingen, uitschelden, vernederen, treiteren)
e. Fysieke agressie tegen goederen (vernielen/beschadigen van voorwerpen, diefstal)
f. Fysieke agressie tegen mensen (schoppen, vastgrijpen, slaan, verwonden, spugen, bijten)
g. Psychisch geweld (lastig vallen, onder druk zetten, irriteren, pesten, stalken, dreigen)
h. Seksuele intimidatie (seksistische opmerkingen of toespelingen, ongewenste intimiteiten)
i. Discriminatie (negatieve opmerkingen over sekse, huidkleur en overtuiging)
j. Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen in gemeentelijk gebouw of op gemeentelijke terreinen
k. Geweld tegen de organisatie (bommelding, inbraak, brandstichting)
l. Goederen, van welke aard ook, te koop aanbieden dan wel kosteloos te verstrekken
m. Het aanbrengen van zaken aan deuren, wanden of aan ramen
n. Het lastig vallen van andere klanten of bezoekers 
o. Zich onnodig of langer dan noodzakelijk op te houden

4.2 Het is verboden om zich te gedragen op een wijze die als provocerend, bedreigend, beledigend, discriminerend of hinderlijk wordt of kan worden ervaren. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien:
a. met voorwerpen of vloeistoffen wordt gegooid
b. uit het gedrag van de bezoeker blijkt dat deze zich in staat van dronkenschap of onder invloed van drugs bevindt
c. de rust wordt verstoord door het roepen van leuzen
d. al dan niet door middel van hulpmiddelen (waaronder mobiele telefoons, audiovisuele apparatuur en dergelijke) overlast wordt veroorzaakt in de vorm van lawaai, licht, geur en dergelijke.
e. verbale dan wel fysieke bedreigingen worden geuit ten aanzien van andere in het Stadhuis aanwezige personen, ongeacht of het andere bezoekers, ambtelijk personeel of bestuurders betreft.

4.3  Het is verboden om:
a. misbruik te maken van voorzieningen in of aan het Stadhuis, dan wel gebruik te maken van voorzieningen op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn
b. zich waar dan ook in het Stadhuis onnodig of langer dan nodig op te houden
c. zonder voorafgaande toestemming van de beheerder van het Stadhuis waar dan ook in het Stadhuis goederen neer te zetten of achter te laten
d. welke ruimte van het Stadhuis dan ook te gebruiken als slaap- en/of rustruimte
e. apparatuur, installaties of onderdelen daarvan in of aan het Stadhuis in werking te stellen, dan wel de werking daarvan te verminderen of te belemmeren, dan wel de bereikbaarheid daarvan te bemoeilijken
f. het Stadhuis en/of bijbehorende bouwdelen en inrichtingselementen te beklimmen
g. meubilair op een andere wijze te gebruiken dan waarvoor dit is bestemd, dan wel dit te verplaatsen.

4.4 Het is verboden om beschadigingen dan wel het risico daarop te veroorzaken, zoals:
a. het aanbrengen van zaken met behulp van plakband, lijm, stickers, punaises, spijkers, schroeven en dergelijke
b. het zich zodanig gedragen dat daardoor schade aan gemeente-eigendommen of eigendommen van derden ontstaat of kan ontstaan.

4.5 Het is behoudens toestemming van de beheerder van het Stadhuis verboden om goederen en/of diensten aan te bieden, dan wel daarmee vergelijkbare activiteiten uit te oefenen zoals:
a. het uitoefenen van een beroep of bedrijf
b. het te koop aanbieden van handelswaren
c. het maken van reclame of propaganda
d. het verspreiden van drukwerken of vlugschriften
e. het houden van inzamelingen (waaronder bedelen) of verlotingen
f. het houden van publieksenquêtes of tellingen
g. het houden van publieke voorstellingen
i. het organiseren van evenementen en bijeenkomsten

4.6 Het is verboden fietsen, bromfietsen, voertuigen, rolschaatsen en andere transportmiddelen of rollend materieel mee te brengen, mee te voeren dan wel te gebruiken, tenzij het betreft voor het vervoer van goederen noodzakelijke transportmiddelen, dan wel voor mindervaliden noodzakelijke vervoermiddelen.

4 .7 Beeld-, video- en/of geluidsopnamen, fotograferen
a. Het is verboden om beeld- en/of geluidsopnamen van of in de niet-vrij toegankelijke ruimten van het Stadhuis te maken, tenzij dit bij afzonderlijk besluit is toegestaan. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van in de vrij toegankelijke ruimten van het Stadhuis, zonder dat dit herleidbaar is tot bezoekers en medewerkers, is toegestaan, mits dit vooraf wordt gemeld aan de beheerder en persvoorlichter. Over het maken van de opnamen kunnen nadere regels worden gesteld.
b. Het is verboden om te filmen, te fotograferen of geluidsopnamen te maken in of op gemeentelijke terreinen zonder voorafgaande toestemming van persvoorlichter, met uitzondering van huwelijksvoltrekkingen en openbare vergaderingen en/of politieke markten .
c . Het is, behoudens bijzondere omstandigheden, verboden om beeld-,video- en/of geluidsopnamen van gemeentelijke medewerkers in het Stadhuis en overige gemeentelijke locaties te maken .
d . Fotograferen van documenten en archiefstukken is toegestaan na vooraf overleg met de betreffende medewerker .

4.8  Etenswaren en dranken
a. Het is verboden etenswaren en dranken te nuttigen, tenzij dit plaatsvindt in (een) speciaal daartoe aangewezen en als zodanig kenbare ruimte(n).
b. Het is verboden etenswaren, dranken en etensresten achter te laten in het Stadhuis en de overige gemeentelijke locaties.

4.9 (Huis-)dieren
Het meebrengen van (huis)dieren is niet toegestaan, Uitgezonderd zijn hulphonden .

4.10 Alcohol, roken en drugs
In de gemeentelijke ruimten is roken en het gebruik van drugs verboden. Behoudens tijdens officiële ontvangsten en recepties is ook het gebruik van alcohol verboden.

4.11 Wapens en explosieven
Het is verboden om wapens en/of explosieven, dan wel voorwerpen die als zodanig kunnen worden aangewend, bij zich te hebben, te vervoeren of te gebruiken.

4.12 Vuurwerk en open vuren
Het is verboden om vuurwerk bij zich te hebben, te vervoeren, te gebruiken en om open vuren te ontsteken of aan te houden.

4.13 Afval
Het is verboden om afval van welke aard dan ook te deponeren of achter te laten op andere dan de daarvoor door de beheerder van het Stadhuis bestemde en als zodanig kenbare plaatsen.

4.14 Diefstal c .q . ontvreemding
Het is behoudens toestemming van de beheerder van het Stadhuis verboden voorwerpen van welke aard dan ook uit het Stadhuis mee te nemen.

5 Handhaving

a. De Gemeente Almere hanteert een zero-tolerance beleid ten aanzien van agressie en/of geweld tegen haar medewerkers. De gemeentelijke medewerkers behandelen bezoekers met respect
en verwachten dat bezoekers hen met respect behandelen. Ingeval van wangedrag kan de dienstverlening (tijdelijk) worden opgeschort. De bezoeker wordt dan niet verder geholpen en dient het gebouw, met inachtneming van artikel 5.b, te verlaten.
b. Iedere bezoeker van het Stadhuis en overige gemeentelijke locaties die zich gedraagt op een zodanige wijze dat dit in strijd is met deze Huisregels, kan hier door een medewerker namens de beheerder van het Stadhuis op worden gewezen. De medewerker geeft de overtreder vervolgens opdracht om het geconstateerde gedrag te staken. Indien dit wordt geweigerd, of indien andermaal een overtreding wordt geconstateerd, zal de beheerder de overtreder sommeren het Stadhuis onmiddellijk te verlaten.
c. Indien een bezoeker weigert, na hiertoe door de medewerker te zijn gesommeerd, het Stadhuis en de overige gemeentelijke locaties onmiddellijk te verlaten, wordt de politie ingeschakeld en wordt nogmaals in het bijzijn van de politie gesommeerd het Stadhuis onmiddellijk te verlaten. Indien aan deze hernieuwde vordering wederom geen gevolg wordt gegeven, wordt de bezoeker door de politie uit het Stadhuis verwijderd. Bovendien wordt hem of haar de toegang tot het Stadhuis ontzegd. Deze ontzegging houdt in een verbod om het Stadhuis gedurende een bepaalde periode te betreden. Overtreding van dit verbod leidt tot verwijdering uit het Stadhuis en het doen van aangifte van overtreding van artikel 139 van het Wetboek van Strafrecht (aanklacht wegens lokaalvredebreuk).
d. Het wederom handelen in strijd met de Huisregels, zoals genoemd in bovenstaand artikel, leidt altijd tot het inschakelen van de politie.

6 Aansprakelijkheid

a. Iedere bezoeker die welke ruimte van het Stadhuis en overige gemeentelijke locaties betreedt, is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij of zij veroorzaakt, al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze Huisregels. De Gemeente Almere blijft gevrijwaard van aanspraken van derden.
b. De Gemeente Almere is niet aansprakelijk voor het zoekraken danwel de beschadiging van door bezoekers van het Stadhuis en overige gemeentelijke locaties meegebrachte zaken, waaronder in de garderoberuimten opgehangen of achtergelaten kleding of goederen.
c. De Gemeente Almere is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers van het Stadhuis en overige gemeentelijke locaties lijden ten gevolge van gedragingen ten opzichte van elkaar.

7 Toezicht en bevoegdheden

a. Het beheer van het Stadhuis en overige gemeentelijke locaties berust bij de afdeling Facilitaire Zaken (SBV/FZ). Namens de beheerder kunnen bepaalde daartoe aangewezen personen of instanties belast worden met taken op het gebied van het beheer van het Stadhuis en overige gemeentelijke locaties. Aanwijzingen van deze personen of instanties, zoals de beveiligingsdienst, rampencoördinatoren, evenals van gezagsdragers van politie, brandweer, GGD en dergelijke, dienen terstond te worden opgevolgd.
b. Fysiek en dagelijks toezicht ten aanzien van het Stadhuis en overige gemeentelijke locaties wordt namens de beheerder uitgeoefend door de in het Stadhuis aanwezige bodedienst, toezichthouders en bewakers.
c. Technisch toezicht op het Stadhuis en de daarin aanwezige ruimten alsmede de overige gemeentelijke locaties wordt onder andere uitgeoefend door middel van een videobewakingssysteem. Verdere informatie daarover kan worden gevonden in het protocol camerabewaking.
d. De beheerder van het Stadhuis is te allen tijde gerechtigd de in het Stadhuis binnenkomende telefoongesprekken te controleren en te registreren. Binnenkomende gesprekken kunnen conform de wetgeving worden bewaard.
e. De bodedienst is bij gerede twijfel over de bedoelingen van (een) bezoeker(s) gerechtigd deze, tijdens het verblijf in het Stadhuis dan wel op het moment van het verlaten of het betreden van het Stadhuis, om zijn of haar (hun) legitimatie te vragen, dan wel te visiteren.
f. Indien de beveiligingsdienst het vermoeden heeft dat een bezoeker van het Stadhuis en overige gemeentelijke locaties (een) verboden voorwerp(en) bij zich heeft, kan hij de bezoeker vragen om dit (deze) te tonen. Indien het desbetreffende voorwerp daadwerkelijk een verboden voorwerp blijkt te zijn, zal de bezoeker dit, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, bij de beveiligingsdienst in bewaring dienen te geven.

8 Gedragsregels voor de pers

De pers is gehouden aan bepaalde gedragsregels zoals beschreven in het protocol Gedragsregels Pers.

9 Slotbepalingen

a. Indien één of meer van de bepalingen van deze Huisregels niet meer rechtsgeldig zijn of zullen worden, bijvoorbeeld door wijzigingen in de wetgeving, laat dit de overige bepalingen onverlet. In dat geval word(t)en de meer niet-geldige bepaling(en) aangepast dan wel vervangen door (een) nieuwe bepaling(en) die, qua tekst en strekking, zoveel mogelijk overeenkom(en)t met de oude bepaling(en). De aangepaste dan wel nieuwe bepalingen treden niet eerder in werking dan nadat deze zijn vastgesteld.
b. In geval van strijdigheid van de Huisregels met wet- en regelgeving prevaleert het bepaalde in de wet- en regelgeving.
c. Het bestaan van deze Huisregels wordt kenbaar gemaakt bij alle toegangen tot het Stadhuis en overige gemeentelijke locaties. Tevens wordt op deze plaatsen vermeld waar de Huisregels kunnen worden ingezien/opgevraagd.
d. De Huisregels treden de dag na bekendmaking in werking en liggen ter inzage bij de bestuursbalie en zijn opvraagbaar bij de dienstdoende beveiliger.

10 Wijziging Huisregels

Wijzigingen van de Huisregels welke van ondergeschikte aard zijn, worden door de directeur SBV vastgesteld .

Aldus vastgesteld door de gemeentesecretaris op ....

Gemeentesecretaris,
R. Wielinga

Illustratie Almere skyline
Jouw mening