Direct naar paginainhoud

Nota van Beantwoording

Nota van beantwoording op de reacties van belanghebbenden die zijn ingediend tussen juni 2019 en februari 2021 op de concept-gebiedsvisie De Paal Almere Haven.

Nota van beantwoording concept gebiedsvisie de Paal

De nota is ingedeeld in:

 1. Reacties belanghebbenden op het concept gebiedsvisie de Paal november 2020-februari 2021 
 2. Verwerkte wensen van belanghebbenden gebiedsvisie de Paal 
 3. Reacties belanghebbenden bewonersavond 19 juni 2019
   

1. Reacties op het concept gebiedsvisie de Paal november 2020-februari 2021

Alle reacties van betrokkenen zijn letterlijk overgenomen. Daarom staan soms gelijksoortige reacties in onderstaande tabel. Alle vragen van de bewoners zijn hieronder van een antwoord voorzien, omdat bewoners soms dezelfde vragen hebben, zijn soms dezelfde antwoorden te lezen.

Reactie 1

Reactie

Ik ben al meer dan 1 jaar bezig om toestemming te krijgen mijn benedengedeelte van mijn pand aan De Paal 132 en 134 te transformeren naar woonruimte. Via diverse voorgangers van u heb ik echter te verstaan gekregen eerst op de gebiedsvisie te moeten wachten. Nu het concept klaar is wil ik opnieuw een poging wagen. In het concept lees ik echter niets van het toestaan de huidige werkruimte om te zetten naar woonruimte, ondanks dat ik dat bij diverse gelegenheden, zoals inloop en ter plekke bij de gemeente op kantoor, een verzoek heb neergelegd. In het concept wordt gesproken over minimaal 50% van de plintfunctie dient bedrijf te zijn. Betekent dit dan dat mijn woon/werkruimte binnen de 50% valt en derhalve volledig als woonruimte mag worden ingericht?

Wat is er wel/niet mee gedaan?

U heeft inderdaad meermaals contact hierover gehad. We zien de cluster met alle bedrijfswoningen (op de plek van het voormalig tuincentrum) als één gebied. De 50% bedrijfsruimte ( of kantoor - voorziening) geldt dan dus niet per pand maar voor het totaal gebied. Als de gebiedsvisie de Paal op deze wijze wordt vastgesteld, dan kan u op de begane grond uw woning maken. Dit is van toepassing voor de plint (de onderste laag) van alle panden in de hele cluster. Elke tweede eigenaar kan dan zijn begane grond laag als woonruimte gebruiken.

Reactie 2

Reactie

Er wordt gesproken over een gracht. (die oranje lijnen). Ik neem aan dat er geen water of iets dergelijks komt? En dat ik gewoon voor kan blijven parkeren? Verder is het wel wenselijk dat als er gebouwd gaat worden dit allemaal gelijk gaat. Niet dat ik dan jaren lang geluidshinder heb van het heien. Overigens mag het stilstaan/parkeren op de weg wel verboden worden van mij Dan heb ik ook geen last meer van tokkies dit mijn oprit blokkeren.

Wie heeft bedacht dat het een goed idee is om bedrijven en woningen bij elkaar te bouwen woont vast niet zelf op zo een terrein. Veel bedrijven geven overlast. Er gaan vaak gigantische vrachtauto’s door de straat. Slecht voor de straat maar zeker voor de fietsers. In een woning wil je rustig kunnen slapen zonder herrie. Een industrieterrein is dan geen goede plaats.

Wat is er wel/niet mee gedaan?

Er komt inderdaad geen extra water binnen het gebied, conform de concept visie. De gemeente gaat bij de menging van wonen en werken op de Paal uit van bedrijven en kantoren die niet veel hinder geven, dus geen binnenstedelijk bedrijventerrein. Zolang er bedrijven zitten met een zwaardere milieuhinderzone (zoals groenvoorzieningen of bedrijven met veel vrachtverkeer) kan er geen woningbouw worden gerealiseerd. Mede daarom zal de herontwikkeling waarschijnlijk geleidelijk gaan en kan er niet in één keer worden gebouwd, maar ik begrijp uw zorg over de geluidshinder. De gemeente ontwikkelt zelf niet, maar toetst initiatieven aan de visie en aan alle milieuaspecten. Het is aan de eigenaren om met een plan te komen dat aan alle voorwaarden voldoet.

Reactie 3

Reactie

Wat betekenen de plannen nu concreet voor ons op de Paal unit 1-7? Wij zijn namelijk wegens onze bedrijfsvoering als zeilmakerij bewust gevestigd. De centrale ligging voor ons werkgebied, de bereikbaarheid voor onze klanten. Ook de ligging ten opzichte voor woon- werkverkeer. En natuurlijk de grote en faciliteit die het pand bied. Hierom zouden wij deze locatie niet willen verlaten.

Moeten wij hier nu straks weg? En binnen welk tijdsbestek zou dit moeten gebeuren? Hoe gaat de gemeente ons helpen om een vergelijkbaar pand en locatie te vinden.

Zoals u begrijpt heeft het onze voorkeur om hier te blijven. En zouden wij er voor kiezen om samen met de gemeente te kijken hoe wij hier kunnen blijven als bedrijf.

Wat is er wel/niet gedaan?

We willen ons in spannen om u in de buurt te behouden. Bij het blijven zitten van bedrijven gaan we in feite uit van de grotere bedrijven die al dan niet in eigendom zijn. Het lijkt ons goed om mee na te denken, maar de gemeente is geen eigenaar. We kunnen wel bij eigenaren en ontwikkelaars aangeven dat in de plinten bedrijvigheid moet komen, waarbij wij graag zien dat huidige bedrijven hierbij een kans maken om terug te keren. De huurders kunnen bij de eigenaar informeren welke plannen hij heeft en daar eventueel de eigen wensen aangeven. Wij willen dat bestaande bedrijven de mogelijkheid hebben in het gebied te kunnen blijven en kunnen om samen met de gemeente te kijken hoe wij hier kunnen blijven als bedrijf. huurders desgewenst in contact brengen met andere ontwikkelaars in het gebied.

Het bestemmingsplan wordt niet gewijzigd. De voorliggende gebiedsvisie is toetsingskader voor plannen van eigenaren. Deze plannen worden bij een aanvraag voor omgevingsvergunning nog formeel gedeeld met bewoners en zij kunnen reacties geven. De Gemeente stelt een inrichtingsplan op voor het openbaar gebied. De gebiedsvisie is basis voor het op te stellen omgevingsplan volgens de nieuwe omgevingswet. Dat moet voor 2029 gebeuren en wordt niet binnen de komende drie jaar verwacht. Wij gaan uit van een geleidelijke ontwikkeling die jaren kan duren.

Reactie 4

Reactie

Wij hebben voor u de volgende vragen:

 • Wanneer is de gemeente Almere van plan om het bestemmingsplan op de Paal 7-2 te wijzigen?
 • Wat is er op dit moment bekend qua sloop van het huidige pand en start / eind van het nieuwbouwproject?
 • Jullie geven aan dat huidige bedrijven kunnen blijven zitten? Hoe zien jullie dit? Kunnen jullie specificeren hoe dit wordt gezien? Kunnen wij als bedrijf zijnde ons vestigen in het nieuwbouwproject? Zo ja, wat zijn hier de randvoorwaarden van? Kunnen wij meebeslissen in opties/mogelijkheden/indeling? Hoe zit dit qua huurcontract en kosten?
 • Welke invloed hebben jullie als gemeente op de eigenaren van de bedrijfspanden?
 • Weten jullie wie de ontwikkelaar van het project gaat zijn?
 • Is het mogelijk dat wij ons buiten de Paal 7-2 moeten gaan vestigen omdat hier geen plek meer voor ons is? 
 • Wij voelen ons totaal niet meegenomen in het project, hoe kunnen wij meebeslissen?
 • Zijn er organisaties / bedrijven die zich hebben aangemeld om in het nieuwbouw te vestigen? Zo ja wie en hoe gaan jullie hiermee om gezien het feit dat bestaande bedrijven mogen blijven zitten?

Wat is er wel/niet mee gedaan?

Bij het blijven zitten van bedrijven gaan we in feite uit van de grotere bedrijven die al dan niet in eigendom zijn. Het lijkt ons goed om mee na te denken, maar de gemeente is geen eigenaar. We kunnen wel bij eigenaren en ontwikkelaars aangeven dat in de plinten bedrijvigheid moet komen, waarbij wij graag zien dat huidige bedrijven hierbij een kans maken om terug te keren. Zittende bedrijven met een hogere milieucategorie zullen misschien moeten uitwijken naar een ander bedrijventerrein, zoals de Steiger , Gooisekant of een bedrijfsruimte in centrum Haven. Een bestemmingsplan wijzigen we voorlopig niet. De gemeente maakt geen stedenbouwkundig plan, maar maakt een inrichtingsplan voor het openbaar gebied. Op kosten van de ontwikkelende partijen en in overleg met alle betrokkenen, maar dit wordt niet in de eerste drie jaar verwacht. De ontwikkeling van het gebied gaat namelijk organisch, langzaam en kan jaren duren.

Reactie 5

Reactie

In het plan wordt gesproken over de plinten waarbij gedacht wordt om op de 1e etage woningen te positioneren. Als biljartvereniging huren wij op dit moment op deze etage onze ruimte en wij zullen dus al dan niet gedwongen worden om te verhuizen. Wij hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het pand, denk aan vloerbedekking, airco’s, koelinstallaties, keuken, enz. Onze vraag: wie gaat dat betalen?

Op dit moment staat het pand te koop, mede naar aanleiding van het concept plan, en wij hebben vernomen dat er al zes gegadigden zijn die het pand allemaal willen kopen en afbreken om het daarna volgens uw concept plan weer op te bouwen. Onze vraag : wie zorgt voor een alternatieve ruimte gedurende de nieuwbouw. wie betaald de kosten voor de verhuizing en voor de tijdelijke inrichting.

In het concept plan wordt gesproken over kleinschalige voorzieningen.

Onze vraag : wordt er een toezegging gedaan om onze vereniging in deze voorziening op te nemen met dezelfde ruimte die wij nu ook hebben, en wordt er ook gekeken naar de betaalbaarheid van de ruimte.

Onze biljartvereniging heeft op dit moment 45 leden, het merendeel zijn gepensioneerde en bestaat uit zowel vrouwen als mannen en heeft een belangrijke sociale functie en deze willen wij het liefst in deze buurt behouden.

Wat is er wel/niet mee gedaan?

Het lijkt ons goed om mee na te denken, maar de gemeente is voor alle duidelijkheid geen eigenaar, heeft geen bouwplannen en ook geen plan ontwikkeld. We kunnen wel bij eigenaren en ontwikkelaars aangeven dat in de plinten bedrijvigheid moet komen, waarbij wij graag zien dat huidige bedrijven, verenigingen hierbij een kans maken om terug te keren. De gemeente heeft nu spelregels gemaakt voor eigenaren en ontwikkelende partijen : een concept “kader-stellende visie”. Binnen deze spelregels kán het gebied verkleuren naar een gemengd woon-werkgebied, maar dit hoeft niet. De visie is natuurlijk opgesteld om meer appartementen in Haven toe te voegen. Hier is op dit moment immers grote behoefte aan. De gemeente ziet graag dat er bedrijven en voorzieningen in het gebied blijven of terugkeren en heeft daarom minimale percentages en harde randvoorwaarden meegegeven, maar bij de uitvoering van de transformatie of sloopnieuwbouw is de rol van de gemeente beperkt tot een toetsende rol en tot de zorg voor het openbaar gebied.

Tijdelijke huisvesting of vergoedingen voor de inrichting vormen is een onderdeel van de afspraken tussen verhuurder en huurder. Dat is in principe per situatie en/of per contract bepaald. Bij de meeste wensen en eisen is uitgegaan van een situatie waarbij de eigenaar van het pand ook eigenaar is van het bedrijf of dat er 1 (hoofd) huurder is. Dat is natuurlijk niet altijd van sprake per situatie. Bij Paal 7 is sprake van meerdere huurders. Dit zal in overleg met de eigenaar wel een aandachtspunt zijn. De nieuwe eigenaar krijgt de plicht om bedrijvigheid in de plinten te realiseren en daarbij is het de wens om voor zittende bedrijven, verenigingen of voorzieningen een oplossing te bieden, maar de gemeente kan hierbij niets eisen en zelf geen oplossingen bieden.

De biljartvereniging heeft inderdaad een belangrijke sociale functie en deze willen wij het liefst in deze buurt behouden, maar een harde toezegging kunnen we niet doen, maar uiteraard wel meedenken met eigenaren. Bedrijven en voorzieningen zijn ook op verdieping mogelijk volgens de gebiedsvisie. Alleen in de plinten zijn minimale meters vereist. Het is afhankelijk van het programma dat de eigenaar opstelt.

Reactie 6

Reactie

In de brief omtrent de Visie De Paal van 19 november jl., die aan de belanghebbenden is verstrekt, staat duidelijk dat aan die wens tegemoet is gekomen en dat de bruggen in de buurt worden behouden.

Tot onze verbazing blijkt nu dat de brug Overheen (vele omwonenden strijden al heel lang voor het behoud daarvan) inmiddels toch op de lijst staat van te slopen bruggen. Binnenkort wordt zelfs al overgegaan tot het aanvragen van een onttrekkingsbesluit. We nemen aan dat hier wellicht sprake is van een communicatiestoornis binnen de gemeentelijke afdelingen.

Het is vast veel efficiënter om de procedure voor sloop van de brug Overheen tijdig te staken. Het zou in elk geval een hoop af te handelen protest procedures schelen.

Bovendien zal de brug onmisbaar zijn om, tijdens de bouw langs het fietspad op de Paal, het fietsverkeer richting het centrum tijdelijk om te leiden. Het is erg omslachtig om dat via een heel veel verder gelegen brug te doen. Een extra argument om de brug nu eindelijk te gaan vernieuwen.

Door de planologen van de Rijksdienst is destijds trouwens Overheen niet als pretbruggetje in het plan voor Kromgouw en Overgouw opgenomen, maar als logische verbinding tussen twee wijken, als onderdeel van de infrastructuur voor voetgangers en fietsers in Almere-Haven.

Het behoud van de brug in het kader van de ontwikkeling van De Paal levert veel op. Niet alleen voor de vele senioren die op dit moment in de twee wijken wonen, maar ook voor de toekomstige bewoners van de geplande seniorenwoningen. De mogelijkheden voor een noodzakelijke dagelijkse wandeling in de buurt blijven behouden. De huidige gemeenteraad streeft er immers ook naar om het leefklimaat voor ouderen in hun directe woonomgeving zo optimaal mogelijke te maken, dan wel te houden.

Wat is er wel/niet mee gedaan?

Na vele reacties van bewoners op de concept gebiedsvisie de Paal in relatie tot de brug Overheen wordt binnen de gemeente Almere gekeken naar behoud (en opknappen) van de brug Overheen. Deze brug is belangrijk voor de looproute tussen de te transformeren omgeving en de bushalte als onderdeel van de infrastructuur voor voetgangers en fietsers.

Na vele reacties van bewoners op de concept gebiedsvisie de Paal in relatie tot de brug Overheen wordt binnen de gemeente Almere gekeken naar behoud (en opknappen) van de brug Overheen. Deze brug is belangrijk voor de looproute tussen de te transformeren omgeving en de bushalte als onderdeel van de infrastructuur voor voetgangers en fietsers.

Wij hebben de brug Overheen opgenomen bij de verbeterpunten openbare ruimte in het bewustzijn dat bewoners ook wel graag zien dat de brug blijft. Komen er meer mensen wonen dan zou de brug nog belangrijker worden. Wij zijn ervan uitgegaan dat de brug bij de verbeterpunten OR hoort die.

Er is desnoods ook een andere route mogelijk noordelijk daarvan. Die is ook aangegeven in de visie deelkaart route OV (zie bijlage). Deze route is wel langer en minder prettig en alleen bruikbaar voor het noordelijke deel van De Paal.

Reactie 7

Reactie

Ik ben zelf gevestigd op de paal 7-6 sinds eind augustus. Na flink wat te hebben geïnvesteerd baal ik er wel van dat het ernaar uitziet dat ik weer zou moeten vertrekken wat ik absoluut niet wil gezien de mooie locatie en vooruitgang van mijn bedrijf. Mijn vragen zijn:

 • Wat zijn de mogelijkheden voor mij?
 • Is er een optie dat ik kan blijven na de verbouwing?
 • Waar moet ik overbruggen tijdens de verbouwing?
 • Wordt er geholpen voor een nieuwe locatie?
 • Krijg ik iets vergelijkbaars terug wat ik nu heb qua ruimte en kosten?

Wat is er wel/niet mee gedaan?

Het lijkt ons goed om mee na te denken, maar de gemeente is voor alle duidelijkheid geen eigenaar, heeft geen bouwplannen en ook geen plan ontwikkeld. We zullen wel bij eigenaren en ontwikkelaars aangeven dat in de plinten bedrijvigheid moet komen, waarbij wij graag zien dat huidige bedrijven, verenigingen hierbij een kans maken om terug te keren. De gemeente heeft nu spelregels gemaakt voor eigenaren en ontwikkelende partijen : een concept “kader-stellende visie”. Binnen deze spelregels kán het gebied verkleuren naar een gemengd woon-werkgebied, maar dit hoeft niet. De visie is natuurlijk opgesteld om meer appartementen in Haven toe te voegen. Hier is op dit moment immers grote behoefte aan. De gemeente ziet graag dat er bedrijven en voorzieningen in het gebied blijven of terugkeren en heeft daarom minimale percentages en harde randvoorwaarden meegegeven, maar bij de uitvoering van de transformatie of sloopnieuwbouw is de rol van de gemeente beperkt tot een toetsende rol en tot de zorg voor het openbaar gebied. Tijdelijke huisvesting of vergoedingen voor de inrichting vormen is een onderdeel van de afspraken tussen verhuurder en huurder. Dat is in principe per situatie en/of per contract bepaald. Bij de meeste wensen en eisen is uitgegaan van een situatie waarbij de eigenaar van het pand ook eigenaar is van het bedrijf of dat er 1 (hoofd) huurder is. Dat is natuurlijk niet altijd van sprake per situatie. Bij Paal 7 is sprake van meerdere huurders. Dit zal in overleg met de eigenaar wel een aandachtspunt zijn. De nieuwe eigenaar krijgt de plicht om bedrijvigheid in de plinten te realiseren en daarbij is het de wens om voor zittende bedrijven, verenigingen of voorzieningen te behouden en/of een oplossing te bieden, maar de gemeente kan hierbij niets eisen en zelf geen oplossingen bieden, maar uiteraard wel meedenken met eigenaren.

Reactie 8

Reactie

Naar aanleiding van de door ons ontvangen brief Gebiedsvisie de Paal zijn er toch een aantal vragen c.q. opmerkingen.

 1. De brief en de gebiedsvisie vertellen een mooi verhaal maar tevens zijn niet volledig helder - hier graag meer uitleg over liefst in gesprek.
 2. Kunt u ons uitleggen hoe de procedure planschade verloopt?
 3. Klopt het dat bebouwing trapsgewijs zal verlopen en dat in gebied A (in de gebiedsvisie) wat nu het pand van Herome is de bebouwing niet hoger zal zijn dan 10 meter? Dat is de hoogte van de woningen die aan het fietspad naast Herome grenzen en ook de hoogte van de woonwerk panden tegenover Herome.
 4. Is er een berekening gemaakt hoe de geplande hoogbouw de bezonning-situatie beïnvloed? Aangezien de zon in het oosten zullen de woningen aan Overgouw 12 t/m 20 minder zon hebben indien nieuwbouw aan de dreef hoger word dan de huidige bebouwing.
 5. Is er een analyse gemaakt m.b.t.de gevolgen van geluid busbaan/dreef?
 6. In de laatste jaren is er veel groen verwijderd uit de woonwijk die tegen bedrijventerrein De Paal aanligt - prachtige struiken hebben bijvoorbeeld plaats moeten maken voor onooglijk gras. Is er in de gebiedsvisie ruimte voor meer groen bijvoorbeeld struiken en bomen?
 7. Komt er op de plek van het Cikam gebouw en de panden daar tegenover waar nu o.a. Post NL, een snackbar, fysio enz. zit ook nieuwbouw? En wordt dan die hoogte minimaal 15 meter?
 8. Is er onderzoek gedaan naar parkeermogelijkheden als er woningen komen? Er is nu al weinig ruimte in dat gebied qua parkeren.
 9. Klopt het dat de huidige ondernemer Herome zal vertrekken van haar huidige plek? En wat gebeurt er met de bedrijven/ondernemers die reeds jaren in deze wijk gevestigd zijn ?
 10. Is er rekening gehouden met het feit dat er in dit gebied eerst archeologisch onderzoek dient plaats te vinden?
 11. Zal er een bodemonderzoek gedaan worden?
 12. Zal het grasveld grenzend aan de Noorderdreef en Westerdreef bebouwd worden?
 13. Klopt het dat in deze gebiedsvisie geen seniorenwoningen (laagbouw) zijn opgenomen?
 14. In dit gebied is het bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen op 2015- 07- 02 onherroepelijk vastgesteld. De omgevingswet zal in januari 2022 in werking treden- dit betekent dat de visie voor dit gebied niet later dan januari 2022 definitief dient te zijn omdat anders de regels van het huidige bestemmingsplan van kracht blijven. Wat is de termijn vaststelling van deze gebiedsvisie?

Wat is er wel/niet mee gedaan?

 1. -
 2. -
 3. Ja, dat klopt, in veld A loopt de maximale bouwhoogte op van maximaal 3 lagen aan de fietsstraat naar maximaal 6 lagen aan de dreef. Een plintlaag wordt met 4,50 meter en een woonlaag met 3 meter geschat. De bebouwing wordt daar niet hoger dan 10- 11 meter. Dat is ongeveer de nokhoogte van de woningen Overgouw.
 4. Bij transformatie of optopping kan er een laag bijkomen voor Herome. Gebouw Herome is nu 6,60 meter. Voor transformatie en optopping ligt echter de rooilijn achter de huidige bebouwingslijn. Nu staat de bebouwing pal op het fietspad wat niet prettig is. Door de maximaal mogelijke bebouwing zal tussen voorjaar en herfst de bezonning niet essentieel verminderen. Eventueel een half uur op de begane grond. Zie bijgevoegde tekening (profiel busbaan 6_a).
 5. Ja, zie hier onderwerp geluidsverkeer uit het bijlagenboekje de Paal
 6. Ik verwijs u naar pagina 29 en 43 van de gebiedsvisie. Daar is de vlek aangegeven waar verbeteringen in de openbare ruimte plaatsvinden. Dat zijn de grasvelden noordelijk en zuidelijk van de Paal en de randen langs gracht en fietspad en op de Paal zelf. De ontwikkelende partijen moeten het eigen terrein bij transformatie naar wonen vergroenen en een bijdrage leveren aan de verbeteringen van de openbare ruimte in de directe omgeving. Gemeente zal daarvoor een inrichtingsplan opstellen en afstemmen met bewoners. Beoogd zijn meer biodiversiteit en klimaat-bestendigheid. Daar horen zeker bloeiende bomen en planten bij.
 7. Ja daar mag ook nieuwbouw komen. De bouwhoogte is daar dan minimaal 3 lagen (ca. 10-11m) en maximaal 6 lagen (ca.19- 20m). Een kap is toegestaan. De hogere bebouwing aan de dreef en busbaan zal het geluid weren voor de achterliggende woningen. De woningen aan de dreef krijgen een geluidwerende gevel en hebben balkons aan de rustige kant.
 8. Ja, er is onderzoek gedaan. De huidige parkeerplaatsen in de openbare ruimte zullen blijven. Voor de nieuwe functies wordt ondergronds geparkeerd. De ontwikkelende partij moet een parkeerbalans voorleggen bij omgevingsvergunning die getoetst wordt aan de geldende parkeernorm. Zie ook pagina 38 van de gebiedsvisie.
 9. De gebiedsvisie zegt duidelijk dat bedrijven niet verplicht zijn te vertrekken. Transformatie is een optie geen verplichting. Het is aan de eigenaren te bepalen om met een initiatief te komen voor transformatie of vernieuwing van het pand. Huurders kunnen zich wenden aan de eigenaren/verhuurders van het pand.
 10. Ja, ik verwijs u naar pagina 18 Deel 3 van het bijlagenboek. Zie pagina Transformatie De Paal. Rond de gebouwen De Paal 14/16/18/7 (noordrand) en De Paal 31/35 (zuidoostrand) ligt de bestemming WAARDE-archeologie (kaart arcering met kruisjes) wat betekend dat er een onderzoeksplicht ligt betreft archeologie bij de omtrek van de gebouwen met uitzondering van De Paal 7 waar de arcering ook binnen het gebouw ligt. Dat zou van toepassing zijn bij sloop/nieuwbouw.
 11. Bodemonderzoek/schone grondverklaring is onderdeel van de omgevingsvergunning en wordt daarom niet apart genoemd in de visie.
 12. De gebiedsvisie geeft geen opties voor bebouwing van de grasvelden zuidelijk en noordelijk van de Paal. Deze zijn bedoeld voor recreatie van de huidige en toekomstige omwonenden. Er worden eventueel later afhankelijk van de bewoners een speeltoestel of bankjes geplaatst en routes en beplanting verbeterd.
 13. Nee en ja, in de visie zijn betaalbare appartementen opgenomen, vooral 2-3 kamer woningen met buitenruimte (balkon/terras) die geschikt zijn voor zowel starters als ouderen. Zorgwoningen zijn niet expliciet verplicht in het programma opgenomen. De kavels moeten wel veilig ingericht zijn met heldere wegen, verlichting en parkeren voor eventueel zorg aan huis. Laagbouw is niet opgenomen.
 14. De datum van vaststelling van de Gebiedsvisie voor De Paal is niet van invloed op het van kracht zijn van de regels van de huidige bestemmingsplannen.

De regels van de huidige bestemmingsplannen blijven namelijk vanaf de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting 1 januari 2022) van kracht. Op grond van het overgangsrecht van de Omgevingswet vormen alle huidige bestemmingsplannen (samen met gemeentelijke verordeningen over erfgoed, geur en afvoer van regen- en grondwater en rijksregels die worden gedecentraliseerd naar gemeenten) een tijdelijk deel van het omgevingsplan. Gemeenten krijgen tot 31 december 2029 de tijd om de regels van het tijdelijk deel van het omgevingsplan te vervangen voor regels in een nieuw omgevingsplan, dat voldoet aan de vereisten van de Omgevingswet.

De gebiedsvisie voor De Paal zal als beleidskader worden gebruikt voor de regels voor het gebied De Paal in het nieuwe omgevingsplan. Daarnaast zal de gebiedsvisie voor De Paal worden gebruikt als beleidskader om medewerking te kunnen verlenen aan initiatieven in afwijking van de huidige bestemmingsplannen (onder de Wet ruimtelijke ordening) of in afwijking van het tijdelijk deel van het omgevingsplan (onder de Omgevingswet).

Reactie 9

Reactie

Naar aanleiding van de concept gebiedsvisie de Paal, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Deze e-mail is verzonden namens de een aantal bewoners/belanghebbenden. Ik ben wegens familieomstandigheden destijds niet bij de bijeenkomst geweest. Als ik zo de lange lijst met opmerkingen zie is er in de huidige conceptversie onvoldoende rekening gehouden met de wensen van de bewoners en blijft er veel onduidelijkheid bestaan. In de brief en de daaraan verbonden nota vallen ons, als belanghebbenden, een aantal zaken op:

 1. Bij de transformatie gebied A staat woningbouw ingepland met een hoogte van 3 tot 6 woonlagen. In het hele gebied wordt niet zo hoog ingepland als het stuk dat voor onze deur staat. Logischer zou zijn om gebieden D en F op een dergelijke hoogte te brengen. Daar is geen directe woningbouw tegen over. -Bij de behandeling van het beroepsschrift bij de Raad van State inzake de aanbouw van het bedrijfspand Rotring (nu Herome) werd door de toenmalig wethouder, in een gesprek, met de hand op het hart beloofd dat er nimmer hoger zou worden gebouwd dan de huidige bebouwing. Hoe staan de zaken er nu voor?
 2. Dit te meer daar de afstand tussen huidige bebouwingen/erfgrenzen ter hoogte van Overgouw 13 slechts ( invullen) 6 meter is. Om daar dan 3 tot 6 verdiepingen hoog te gaan bouwen benadeeld ons zeer. Dit zal zeer veel licht wegnemen.
 3. Parkeren eigen grond terugdringen. De parkeerterreinen staan al vol. Het stuk Overgouw 4 t/m 11 klaagt nu al steen en been over de parkeerproblemen. Bij kleinschalige ondernemingen zullen deze problemen verergeren voor de gehele buurt. De nu aanwezige bestaande parkeerplaatsen zijn nu al veel te hard nodig voor de huidige bewoners. Daarbij speelt mobiliteit voor een aantal bewoners een rol in de noodzaak een parkeerplek dicht bij huis te hebben.
 4. Wat gaat er gebeuren met het gebied naast de busbaan tegenover de Lindengouw? Dat verdwijnt plotseling uit de tekeningen.
 5. Hoofdstuk 6.1 Stedelijke ruimte blz. 27 de 3e groene pijl ‘De bebouwing langs de busbaan e.v.’ en de 4e groene pijl ‘Bebouwing langs de gracht e.v.’: bij de 4e groene pijl wordt wel rekening gehouden met de schaal van de overige bebouwing en bij de bebouwing langs de busbaan niet. Datgene wat geldt voor de “begeleiding van de fietsroute” geldt zeker voor het smalle stuk tussen Overgouw 12 t/m 17 en de huidige bebouwing.

Wat is er wel/niet mee gedaan?

 1. De bebouwingshoogtes zijn zodanig ingericht dat de hogere bebouwing langs dreef en busbaan liggen om het verkeersgeluid te minderen en een mooiere voorkant te maken. De lagere bebouwing ligt aan de kant van de bestaande woonwijken zodat de bouwhoogte langzaam oploopt richting dreef. Langs de dreef en busbaan is een stevige bebouwde rand gewenst met voorkanten. Op vlak F staat de telefooncentrale. Daar kan niet getransformeerd worden
 2. De maximale 3 lagen zijn ca. de nokhoogte van de huizen bij Overgouw. De rooilijn voor toekomstige bebouwing (bij nieuwbouw) ligt achter de huidige bebouwingslijn. Zie bijgevoegde tekening (profiel busbaan 6_a).
 3. De huidige parkeerplaatsen in de openbare ruimte zullen blijven. Voor de nieuwe functies wordt ondergronds geparkeerd. De ontwikkelende partij moet een parkeerbalans voorleggen bij omgevingsvergunning die getoetst wordt aan de geldende parkeernorm. Zie ook pagina 38 van de gebiedsvisie.
 4. De gebiedsvisie geeft geen opties voor bebouwing van de grasvelden zuidelijk en noordelijk van de Paal. Deze zijn bedoeld voor recreatie van de huidige en toekomstige omwonenden. Er worden eventueel later afhankelijk van de bewoners een speeltoestel of bankjes geplaatst en routes en beplanting verbeterd.
 5. Dat klopt. Bebouwing langs de gracht en fietsstraat ... Zelfde kleur rood op de tekening. Aan de fietsstraat dus ook bij de Overgouw 12 tot 17 gelden de regels zoals aan de gracht. Ook voor uitstraling gelden dezelfde regels. Zie pagina 56 van de gebiedsvisie (oranje lijn).

2. Verwerkte wensen van belanghebbenden gebiedsvisie de Paal

Hieronder geven we kort de verzamelde wensen uit de bijeenkomst in 2019 aan en plaatsen deze naast het voorstel uit de concept gebiedsvisie (zomer 2020).

Wens 1

Ruimtelijk

Wensen: Beperk hoogbouw, zoveel mogelijk laagbouw tegenover de naastgelegen woonbuurten, maak een mooie wijk met meer menging van wonen en werken.

Wat is er wel/niet mee gedaan?

Voorstel: Tegenover de bestaande woningen (langs het fietspad en gracht) kunnen 3 a 4 bouwlagen, al dan niet met kap (1 laag hoger dan woningen in de Gouwen). In de zone langs de dreef: middelhoogbouw in 5 a 6 bouwlagen, al dan niet met kap of afwijkende bovenlaag). In de plinten minimaal 50% niet hinderlijke bedrijfsruimte en voorzieningen. Bestaande bedrijven mogen blijven zitten.

Wens 2

Ruimtelijk

Wensen: Behoud groen (-structuur), veel groen, behoud de bruggen

Wat is er wel/niet mee gedaan?

Voorstel: Meer groen in de straten ( bomen en voortuinen). Bestaand groen rond het gebied en aan de gracht wordt in overleg met bewoners beter en bruikbaarder ingericht. Bruggen worden behouden en opgeknapt

Wens 3

Ruimtelijk

Wensen: Behoud het autoluwe fietspad, zorg dat het parkeren goed wordt opgelost, geen verkeershinder in de woonbuurt.

Wat is er wel/niet mee gedaan?

Voorstel: Het autoluwe fietspad blijft gehandhaafd, verbindingen naar o.a. de bushaltes worden verbeterd. Nieuwe bebouwing moet het parkeren op de eigen kavel oplossen. (al dan niet in gebouwde vorm).

Wens 4

Programmatisch

Wensen: Aandacht voor betaalbare huurwoningen voor jongeren en ouderen. Diversiteit aan woningen, aangepaste woningen voor ouderen, beperk het aantal sociale huurwoningen, geen doelgroepen als studenten en statushouders, vooral behoefte aan betaalbare koop-/ huurwoningen in het middensegment. Mix van starters en ouderen, niet te veel jongeren. Ook dure woningen en zorgwoningen toevoegen.

Wat is er wel/niet mee gedaan?

Voorstel: Boven de plinten komen appartementen met een sterk gemengd programma. Geen benoemde doelgroepen. De locatie is vooral geschikt voor uitstromende jongeren (starters) en doorstromende senioren uit Almere Haven. Minimaal 20 a 25% goedkope huurwoningen, . De nadruk ligt vooral op huur- en koopwoningen in het middensegment. Maximaal 15% 1 kamerwoningen, maar vooral 2 en 3 kamerwoningen. Ook een percentage (wat duurdere) 4 kamerwoningen.

Wens 5

Programmatisch

Wensen: Behoud kleine bedrijfjes als fysiopraktijk , sportschool , ontmoetingsruimte of snackbar, aandacht voor verenigingen en kleinschalige horeca

Wat is er wel/niet mee gedaan?

Voorstel: In de plinten van nieuwbouw wordt verplicht om een deel van de ruimte te benutten voor bedrijvigheid en kleinschalige voorzieningen. De gemeente kan eventueel helpen bij bemiddeling. Bedrijven worden niet weggejaagd. Eigenaren mogen hun bedrijf voortzetten.

3. Reacties belanghebbenden bewonersavond 19 juni 2019

Hieronder geven we kort de verzamelde wensen uit de bijeenkomst in 2019 aan en plaatsen deze naast het voorstel uit de conceptvisie (zomer 2020).

Reacties

Ingevulde reactieformulieren

 • Aandacht voor betaalbare (sociale huurwoningen
 • Diversiteit aan woningtypes
 • Beperkte hoogbouw
 • Veel/meer groen
 • Fietspaden behouden
 • Bruggen ontsluiten de wijken.
 • Belangrijk voor ons en ook voor de gemeente . Brug bij Kromgouw is al 6 maanden dicht
 • Bij volgende bijeenkomst rekening houden met een locatie die rolstoeltoegankelijk is. Nu kon mijn man niet naar binnen!
 • Houdt rekening bij de bouw van woningen (zowel voor jongeren als de senioren) dat de woningen toegankelijk zijn en een veilige woonplek bieden (bijvoorbeeld ook voor mensen die niet begeleid hoeven te wonen maar wel een gevoel van veiligheid willen hebben. Zowel in het pand als in de omgeving
 • Voor de senioren svp ook direct aangepaste badkamers en dergelijke
 • We hebben angst voor daling van de prijs van de woning
 • Nu is het een rustige wijk en dat houden we graag zo
 • We willen niet dat dit een Stedenwijk’ wordt. Huisprijs is nu hoger, lagere huisprijzen brengt ook ander soort volk
 • Er zijn nu al te weinig parkeerplaatsen
 • Een mix van wonen en werken graag
 • Behoud van de huidige groenstructuur
 • tegenover de Kromgouw laagbouw houden
 • Fietspad behouden op huidige plek en autoluw houden
 • Geen jongeren en geen hoogbouw
 • Op welke manier wordt de marktwaarde van woon-bedrijf (de Paal 100-124) gecontinueerd?
 • Tekort aan parkeerfaciliteiten nu
 • Zorgen over overlast van sociale huurwoningen
 • Aandacht voor ruimte voor verenigingen en kleine horeca
 • Eventueel vervangende ruimte voor onze verenging radio bv
 • Wat gaat er met de lege panden gebeuren? Wij hebben 2 jaar geleden een ondernemings-/bedrijfsplan ingediend bij de gemeente voor het starten van een woninginitiatief voor ouderen/jongeren met een beperking. Volgens de gemeente waren er geen panden die in het bestemmingsplan gewijzigd konden worden terwijl er op de Paal zoveel leeg staat. Waar is ons plan gebleven? Waarom heeft de gemeente niks meer van zich laten horen terwijl ambtenaren destijds heel enthousiast waren? Dienst DSO wist er van! Ondernemersloket wist er van!
 • Wanneer is de gebiedsvisie af? Planning
 • Wat gebeurt er met de huidige eigenaren die niet willen verkopen?
 • Wordt het middel/sociaal of hoge huur?
 • Gaat de voorkeur uit naar koop of huurwoningen?
 • Graag betaalbare koop/huurwoningen in het middensegment
 • Mix van jongeren en ouderen

Reacties geschreven op post-its en flipover

 • Dag en nacht verkeer aanwezig op de Dreef
 • Wonen bij leegstaande kantoorgebouwen toestaan 
 • Als fysiopraktijk zijn wij enorm gebonden aan de huidige locatie. Wij kunnen niet elders heen buiten Almere-Haven. Hoe gaan jullie hiermee om? Wij zijn bezorgd om eruit gewerkt te worden. 
 • Geen overlast / geen sociale huur / geen studenten / geen huur starters / niks wat ons huis in waarde laat kelderen / wel bedrijfspanden 
 • Wij willen absoluut niet dat de kleine bedrijfjes zoals Fysio-in-Huis en garage APK Fit Haven gedwongen moeten verhuizen 
 • Kleinschalig multidisciplinair gezondheidscentrum? 
 • Bruggen Kromgouw beide kanten behouden + snel repareren 
 • Bestaande woon/werk units vrij in te delen: woon/woon of woon/werk. Kan dit allebei? - Geen flats / meer groen / gemengd wonen en werken / geen azc Onduidelijk wat hiervan de bedoeling is??
 • Geen jongeren / geen hoogbouw / overlast met bouw / schade tijdens bouw
 • En wat een ontzettende puinhoop hier!
 • Mijn wensen = dat de gemeente zich aan zijn afspraken houdt, optreden tegen dealers, omgeving schoner, meer woonplekken ook voor jongeren - Geen studentenwoningen, geen AZC
 • ruimte voor fysiopraktijk, invalide toegankelijk, ruimte 200 – 300 m2 
 • Senioren woning 100 m2 
 • Maak er een mooie woonwijk van met woningen voor ouderen en kleine kantoorpandjes 
 • Wooninitiatief voor ouderen/jongeren/mensen met beperking. Ons bedrijfsplan ligt al 2 jaar klaar bij de gemeente. 
 • Woningbouw toestaan of woningen bij leegstand toestaan 
 • Geen asielzoekers, geen hoogbouw 
 • Maak er sportschool of restaurants van, geen verbouwoverlast voor lange tijd keer op keer in etappes 
 • Parkeerprobleem bij Strukton Rail, nu al veel auto’s naar grote parking, maar waar gaat men parkeren als er woningen komen? 
 • Nieuwe locatie voor paramedici, fysiotherapie, ca 200 – 300 m2, Fysio in Huis
 • Woningen boven de 300.000,-, woon/werk, meer woningen zoals De Paal 104/106 etc. 
 • Voorrang verlenen aan huidige ondernemers!!! 
 • Graag rekening houden met rolstoeltoegankelijkheid!! 
 • Creatieve lichte woning met praktijkruimte (40 m2), Atelier circa 150 m2 totaal  Betaalbare woningen voor jongeren 
 • Verlaging marktwaarde woon-bedrijf, tekort aan parkeergelegenheid, overlast sociale huurwoningen 
 • Jongeren wijken uit naar Lelystad door woonruimtegebrek 
 • Ouderen willen graag doorstromen, op zoek naar zorgwoningen
 • Gezelligheid! - Natuur, zorg! - Ouderen, zorg! 
 • Voorkeur voor gelijkgestemden, parkeren, kansen voor overlast, lawaai 
 • Niet hoger dan bestaande bouw 
 • Geen studentenhuisvesting - Wel woon/werk functies MKB +1
 • Laagbouw
 • Betaalbaar huur en koop
 • Divers → niet alleen gezinswoningen / ook singles / ouderen / jongeren, veel groen!, speelplekken, voldoende parkeerruimte, geen AZC - Hoogbouw i.v.m. creëren betaalbare woonruimte 
 • Geen hoogbouw (niet hoger dan huidige bouw) - Geen parkeren in de wijk
 • Aandacht voor verkeersoverlast 
 • Aandacht voor groen 
 • Geen sociale huur 
 • Snackbar behouden  
 • Wonen voor ouderen eventueel in woongroep 
 • Tegenover de Kromgaauw laagbouw! 
 • Fietspad NIET omleggen en hou autoluw! 
 • Groenstructuur behouden 
 • Sociaal ontmoetingspunt 
 • Wat is er gebeurd met de plannen die nog in de la liggen voor mensen met een verstandelijke beperking? 
 • Betaalbare starters- en seniorenwoningen (voorkeur) 
 • Geen asielzoekers 
 • Geen geluidsoverlast zoals nu bij Boorgaard i.v.m. geluid hoorbaar over water.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening