Direct naar paginainhoud

Transformatie De Paal

Oorspronkelijk is De Paal een bedrijventerrein, maar het gebied is ook aantrekkelijk om woningen te maken in leegstaande bedrijfspanden, bovenop bestaande panden te bouwen of bepaalde panden te slopen en nieuw te bouwen.

In juni 2019 was de eerste bijeenkomst over het voornemen om van bedrijventerrein een gemengd woon-werkgebied te maken dat er goed uitziet, veilig is en waar het fijn is om te werken en te wonen. Ondernemers, bewoners en belanghebbenden konden tijdens en na deze bijeenkomst aangeven waar zij kansen zien en wat de zorgen zijn.
Met de reacties is de concept-gebiedsvisie voor De Paal gemaakt. Hierin staan de spelregels (kaders) om onder andere de verhouding wonen en werken te regelen. Deze versie is in november 2020 gedeeld en wederom hebben betrokkenen gereageerd.

Alle reacties en vragen zijn gebundeld in een nota van beantwoording en voorzien van repliek van de gemeente Almere.

De conceptgebiedsvisie en nota van beantwoording zijn onder aan deze pagina te vinden.

Actueel wijziging in de concept-gebiedsvisie

In de versie van de concept-gebiedsvisie gaat een wijziging plaatsvinden op pagina 24. Het percentage sociale huurwoningen gaat van 20% naar 35% voor coöperaties. De visie is concept dus uiteindelijk besluit de gemeenteraad over vaststelling. Betrokkenen is een toelichting gegeven bij een digitale bijeenkomst op 1 september 2021. 

Woensdag 1 september bezochten ongeveer 40 belanghebbenden deze digitale bijeenkomst over de voortgang van de gebiedsvisie betreffende transformatie op de Paal.De avond werd gestart om 19:30 uur met een algemeen verhaal over de woningbouwopgave in Almere met een bijzondere focus op Almere Haven. Meer over de opgave in Haven is te vinden in de toekomstvisie.

Daarna werd teruggeblikt op het proces tot nu toe en de status van de concept-gebiedsvisie. Nogmaals werd benadrukt dat de gebiedsvisie transformatie mogelijk maakt, maar dat het aan de pandeigenaren in het gebied is om daar plannen worden te ontwikkelen. De visie is het kader waaraan deze plannen worden getoetst. Dit is een proces dat jaren gaat duren en als einddoel heeft een goede mix van wonen en werken op de Paal, en een wijk die er goed uit ziet en veilig is.

Aanwezigen konden vragen stellen en reageren op de concept gebiedsvisie. Daar werd gebruik van gemaakt in de chat en door in te spreken. Ook gaven een aantal bewoners aan verder met de gemeente te willen praten over gebiedsvisie. Hiervoor worden nog afspraken gemaakt. Aan een schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen wordt op dit moment gewerkt. Net als bij vorige bijeenkomsten, bundelen we alle vragen en antwoorden.

De volgende stap

Een schriftelijke beantwoording op de gestelde vragen volgt, evenals zullen toegezegde gesprekken gepland worden.Daarna zal de concept-visie zoals deze nu is, worden besproken door het College. Zij worden ook geïnformeerd over de vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld en lezen de opmerkingen die belanghebbenden hebben meegegeven. Ook de reacties van vorige bijeenkomsten zijn bekend.

Daarna is het aan de Raad om de concept gebiedsvisie te bespreken en vast te stellen. Bij deze bespreking is iedereen uitgenodigd om in te spreken. Na de bespreking stelt de Raad de gebiedsvisie vast. Al dan niet met wijzigingen door moties en amendementen in te dienen.

Lees nota van beantwoording

Belangrijke documenten

Documenten over de transformatie van De Paal vind je op de website van de Raad van Almere.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening