Uitzonderingen en vrijstellingen

In sommige gevallen hoeven kinderen tijdelijk niet aan de leerplicht te voldoen. Dit moet je altijd met de schooldirecteur overleggen. Jouw kind kan dus nooit zonder bericht thuis blijven.
Is jouw kind ziek of moet het voldoen aan verplichtingen vanuit godsdienst of levensovertuiging, dan kun je een vrijstelling van de leerplicht krijgen. Dit gaat ook in overleg met de schooldirecteur. Om vrijstelling aan te vragen heb je een DigiD nodig.

Je kunt dit formulier niet achteraf invullen. Neem contact op met de gemeente als jouw kind al schooldagen heeft gemist.  

Vrijstelling aanvragen

Vrijstelling leerplicht

Kan jouw kind psychisch of lichamelijk geen onderwijs (meer) volgen, dan heb je een verklaring van een onafhankelijke arts of psycholoog nodig. Met deze verklaring doe je een verzoek tot vrijstelling van de leerplicht. Dit verzoek dien je in bij burgemeester en wethouders van de gemeente Almere.

Vrij buiten de schoolvakanties

In principe kun je geen vrij krijgen voor vakantie buiten de schoolvakanties om. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor ouders met bepaalde beroepen. Dit zijn bijvoorbeeld beroepen waarbij in de (zomer)vakantieperiode sprake is van piekdrukte, zoals in de agrarische sector of horeca.
Om verlof buiten de schoolvakanties om te krijgen, moet je op tijd een verzoek indienen bij de schooldirecteur. Je moet ook een werkgeversverklaring laten zien.

Er zijn een aantal wettelijke voorwaarden voor vrij buiten de schoolvakanties om:

  • Geen verlof in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.
  • Niet langer dan 10 dagen extra verlof per schooljaar.
  • Maximaal 1 keer per schooljaar extra verlof.

Vrijstelling voor kinderen van 5 jaar

Ouders van een 5-jarig kind mogen, in goed overleg met de schooldirecteur, het kind maximaal 5 uur per week thuishouden. Als dit niet genoeg is, dan mag de directeur daar nog 5 extra uren vrijstelling per week bovenop doen. Je moet dit wel bij de directeur aanvragen.
Deze mogelijkheid voor vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van het kind te voorkomen. Zodra een kind 6 jaar is, kan dit niet meer. 6-jarige leerlingen moeten allemaal het volledige onderwijsprogramma volgen.

Vervangende leerplicht

In sommige gevallen volgt een leerling een speciaal traject. Voor dit traject of vrijstelling partiële leerplicht moeten ouders een aanvraag vervangende of vrijstelling partiële leerplicht indienen (pdf, 0,02 Mb) bij burgemeester en wethouders van de gemeente Almere.

Leerplicht voor sport- en cultuurtalenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst en cultuur. Het kan zijn dat zij hiervoor lessen moeten missen. De Leerplichtwet biedt hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid. Scholen kunnen toptalenten wel de ruimte bieden om onderwijs te combineren met hun activiteiten op hoog niveau. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in overleg met de ouders en/of de leerling een inhaalprogramma opstelt.

Het is belangrijk om op een zorgvuldige manier om te gaan met vrijstellingen aan toptalenten. De leerplichtambtenaren van de gemeente ondersteunen en adviseren de scholen hierin. In het beleid van scholen over dit onderwerp moet in ieder geval naar voren komen:

  • welke leerlingen voor vrijstelling in aanmerking komen;
  • welke procedure ouders/leerlingen moeten volgen om vrijstelling te krijgen;
  • onder welke voorwaarden leerlingen vrijstelling kunnen krijgen.

Voor een goed beleid kunnen scholen een landelijke good practice gebruiken. Die is samengesteld op basis van beleid dat is ontwikkeld op verschillende plekken in Nederland.

Scholen zijn verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om te zorgen dat leerlingen geen onderwijsachterstand oplopen. Volgt een leerling niet het afgesproken onderwijsprogramma, dan doet de school een melding van ongeoorloofd schoolverzuim.