Direct naar paginainhoud
menu

In sommige gevallen hoeven kinderen tijdelijk niet aan de leerplicht te voldoen. Dit dien je altijd met de schooldirecteur te overleggen. Jouw kind kan dus nooit zonder bericht thuis blijven.
Is jouw kind ziek of moet het voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan kun je een vrijstelling van de leerplicht krijgen. Dit gaat in overleg met de schooldirecteur. Om vrijstelling aan te vragen heb je een DigiD nodig. Let op: je kunt dit formulier niet achteraf invullen. Neem contact op met de gemeente als jouw kind al schooldagen heeft gemist.  

Vrijstelling aanvragen

Vrijstelling leerplicht

Is jouw kind psychisch of lichamelijk niet in staat om (nog langer) onderwijs te volgen, dan heb je een verklaring van een onafhankelijke arts of psycholoog nodig. Met deze verklaring doe je een verzoek tot vrijstelling van de leerplicht. Dit verzoek dien je in bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere.

Vrij buiten de schoolvakanties

In principe is het niet mogelijk om vrij te krijgen voor vakantie buiten de schoolvakanties om. Er wordt een uitzondering gemaakt voor ouders met bepaalde beroepen. Dit zijn bijvoorbeeld beroepen waarbij in de (zomer)vakantieperiode sprake is van piekdrukte, zoals in de agrarische sector of horeca.
Om verlof buiten de schoolvakanties om te krijgen, dien je tijdig een verzoek in te dienen bij de schooldirecteur. Tevens dien je een werkgeversverklaring te overleggen.
Er zijn een aantal wettelijke voorwaarden aan verbonden:
-          Geen verlof in de eerste 2 lesweken van het schooljaar
-          Niet langer dan tien dagen extra verlof per schooljaar
-          Maximaal één keer per schooljaar extra verlof.

Vrijstelling voor vijfjarige kinderen 

Ouders van een vijfjarig kind mogen, in goed overleg met de schooldirecteur, het kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Mocht dit niet genoeg blijken te zijn, dan mag de directeur daar nog vijf extra uren vrijstelling per week bovenop doen. Je dient dit wel bij de directeur aan te vragen.
Deze mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van het kind te voorkomen. Zodra een kind zes jaar is, geldt deze mogelijkheid niet meer. Zesjarige leerlingen dienen allemaal het volledige onderwijsprogramma te volgen.

Vervangende leerplicht en vervangende leerplicht laatste schooljaar

In sommige gevallen volgt een leerling een speciaal traject. Voor dit traject of vrijstelling partiële leerplicht moeten ouders een aanvraag vervangende of vrijstelling partiële leerplicht indienen (pdf, 0,02 Mb) bij burgemeester en wethouders van de gemeente Almere.

Leerplicht voor sport- en cultuurtalenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst en cultuur. Het kan zijn dat zij hiervoor lessen moeten missen. De Leerplichtwet biedt hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid. Scholen kunnen toptalenten wel de ruimte bieden om onderwijs te combineren met hun activiteiten op hoog niveau. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in overleg met de ouders en/of de leerling een inhaalprogramma opstelt.

Het is belangrijk om op een zorgvuldige manier om te gaan met vrijstellingen aan toptalenten. De leerplichtambtenaren van de gemeente ondersteunen en adviseren de scholen hierin. In het beleid van scholen over dit onderwerp moet in ieder geval naar voren komen:

• welke leerlingen voor vrijstelling in aanmerking komen;
• welke procedure ouders/leerlingen moeten volgen om vrijstelling te krijgen;
• onder welke voorwaarden leerlingen vrijstelling kunnen krijgen.

Om te komen tot goed beleid, kunnen scholen gebruikmaken van een landelijke good practice. Deze is samengesteld op basis van beleid dat is ontwikkeld op verschillende plekken in Nederland.

Scholen zijn verantwoordelijk om maatregelen te nemen om te zorgen dat leerlingen geen onderwijsachterstand oplopen. Volgt een leerling niet het afgesproken onderwijsprogramma, dan doet de school een melding van ongeoorloofd schoolverzuim.

Wat vindt u van onze website?