Direct naar paginainhoud
menu

Kent u iemand die een erepenning verdient?
De gemeente Almere heeft in 1999 een gemeentelijke onderscheiding ingesteld. De gemeentelijke Erepenning met bijbehorend draagspeldje, die met name is bedoeld voor Almeerse inwoners, die zich hetzij voor langere tijd, hetzij incidenteel, verdienstelijk hebben gemaakt voor de Almeerse samenleving met daaronder tevens personen die zich hebben onderscheiden door exceptionele en unieke prestaties.

Dit kunnen ook personen betreffen die buiten Almere woonachtig zijn, die aan de criteria voldoen. In principe is deze onderscheiding niet bedoeld om te worden toegekend bij een afscheid, tenzij de (maatschappelijk relevante) verdiensten hiertoe aanleiding geven.

Wanneer kan iemand een erepenning verdienen?
De criteria voor een erepenning zijn: 

 1. Buitengewone inzet voor de samenleving van Almere. Hierbij wordt gekeken naar de sociale samenhang en verbinding in de stad en het werkveld van de betrokkene. Van belang is de toegevoegde waarde voor de (duurzame) samenleving. Het volgende kan hier invulling aan geven:
  • vrijwilligerswerk (ook in verenigingsleven en andere hand- en spandiensten)
  • organisatorische en voorwaardenscheppende activiteiten
  • opvallende prestaties en werkzaamheden
  • stimuleren van anderen
  • het (al dan niet bedoeld) vervullen van een rol als ambassadeur voor de stad in hun bijdrage aan de samenleving.
  • inspirerend optreden, door doorzettingsvermogen en/of creatief denken/handelen, waar resultaten buiten het eigen belang strekken.
  • inzet gedurende een geruime tijd, maatschappelijke betekenis en uitstraling
  • actualiteit en diversiteit van de activiteiten
  • inzet voor het behoud van werkgelegenheid
 2. Een periode van minimaal 10 jaar van actieve inzet voor de samenleving, tenzij er sprake is van extreme intensiteit of een uitzonderlijke incidentele actie die een zeer positieve invloed heeft op de Almeerse samenleving.
 3. Betrokkene heeft de Erepenning niet eerder uitgereikt gekregen.
 4. Niet bij de adviescommissie Erepenning of binnen de organisatie op voorhand bekend staan om strafbare feiten die zo recent of zwaarwegend zijn dat ze afbreuk doen aan de voorbeeldfunctie van de betrokken persoon.

De ingediende aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie met vertegenwoordigers uit de politiek, zakenleven en welzijn. Deze commissie brengt advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders. Op basis van het advies neemt het College van B&W het uiteindelijke besluit. Bij toekenning wordt zeer selectief te werk gegaan.

Hoe vraagt u een erepenning aan?

Een voorstel kan zowel door de gemeente, als door inwoner(s), instellingen, organisaties en bedrijven (binnen of buiten Almere) worden gedaan. In tegenstelling tot de Bonifatiusspeld kan deze onderscheiding op ieder moment dat hiertoe aanleiding is worden uitgereikt. Kandidaten kunnen het gehele jaar worden voorgedragen. De goed gemotiveerde voordrachten dienen gemaild te worden naar externebetrekkingenverberg dit@almere.nl.

Wat vindt u van onze website?