Pampushout

In het op 11 juli 2022 bekendgemaakte Coalitieakkoord Almere 2022-2026 staat: 'Deze bestuursperiode wordt Pampushout niet ontwikkeld'. Dit heeft wellicht gevolgen voor het al ingezette traject van planvorming op deze pagina.

Het op de luchtfoto aangegeven populierenbos ‘Pampushout’ wordt een stadsbos. Aan de zuidkant grenst het bos aan de ‘Pampushoutstrook’. In de toekomst komt ten noorden van het stadsbos Pampushout de woonwijk Almere Pampus, met enkele duizenden woningen. De gemeente en Het Flevolandschap willen, vooruitlopend op de woningbouwplannen, het populierenbos veranderen in een stadsbos. Bewoners van Almere Poort moeten daarbij het stadsbos beter in en uit kunnen komen over nieuwe wandel- en fietspaden. Ook komen er nieuwe bomen, zodat een gevarieerd bos ontstaat.

  In gesprek

  De gemeente Almere nodigt je uit om in gesprek te gaan over de gebiedsontwikkeling in Pampushout tussen de Godendreef en het Van Wagtendonkpad. De gemeenteraad heeft op donderdag 3 februari 2022 de projectopdracht Pampushout vastgesteld. We hebben gemerkt dat het Pampushout veel bewoners van Poort na aan het hart ligt. Zo is er een petitie gestart voor het behoud van dit stuk van het Pampushout. De petitie is door veel mensen ondertekend. Ook hebben bewoners van Almere Poort ingesproken bij de vergadering van de gemeenteraad. 

  Projectopdracht

  Tijdens de behandeling van de projectopdracht door de gemeenteraad is nogmaals gekeken of er andere plekken voorhanden zijn, waar de woningen kunnen worden gebouwd. Helaas zijn hierbij geen andere plekken naar voren gekomen, waar niet al woningen gepland waren. De gemeenteraad van Almere heeft op donderdag 3 februari de projectopdracht vastgesteld met een aanpassing van de uitgangspunten voor de plannen, deze zijn:

  Woningbouw: 

  • maximaal 850 woningen 
  • verdeling van 100 in de goedkope categorie, 115 in de middeldure en 635 in de dure categorie
  • geen voorzieningen, bedrijven of andere gebouwde functies. 
  • levert de gemeente geld op. 

  Bos:

  • maximaal de helft van het geblokte gebied mag worden bebouwd, de rest blijft bos. 
  • bos dat verdwijnt moet worden gecompenseerd met toestemming van de provincie. Een deel is al gecompenseerd.
  • robuust en groen aanzicht vanaf de bestaande bebouwing langs de Godendreef.
  • waardevolste groen behouden, beschermde fauna niet verstoren. 

  Bouwvorm: 

  • eengezinswoningen tot 12 meter hoog.
  • maximaal een tiende deel van het gebied bebouwd met appartementen, ingedeeld in stukken met appartementen tot 80 meter hoog, tot 30 meter hoog en tot 13 meter hoog.

  Soort wijk:

  • Ecologische wijk met aandacht voor de biodiversiteit 
  • Onderscheidend woonmilieu in het bos 
  • Aandacht voor beleving van bewoner en recreant 
  • (collectief) particulier opdrachtgeverschap 
  • Duurzame mobiliteit (verkeer)

  Met dit besluit hebben burgemeester en wethouders van de gemeenteraad de opdracht gekregen om de volgende stap te zetten in de planvorming. Die stap is om ruimtelijke ontwerpvarianten te maken. Voor wij daarmee gaan starten willen wij van je horen wat je belangrijk vindt en waarvan jij vindt dat het onderdeel zou moeten zijn van het latere ontwikkelingsplan. Het gaat bijvoorbeeld over in welk deel de woningen kunnen komen, en welk deel van het bos voor je van groot belang is, hoe hoog er gebouwd kan worden en hoe de aansluiting met de rest van Poort eruit kan komen te zien. Ook zijn er veel ideeën over het maken van een ecologische wijk. We horen graag wat je daarvan vindt. En misschien heb je zelf andere ideeën. Ook die horen we graag.

  Meepraten

  Tot halverwege maart kon je online en in het Gebiedskantoor in Almere Poort meepraten over de gebiedsontwikkeling in Pampushout door je ideeën en suggesties te delen.

  Van alle reacties maken we een verslag. Dit verslag staat vanaf 28 maart op Stadsgesprekken. In de kaart staan de ideeën en opmerkingen die tijdens de gesprekken zijn genoemd.

  De uitkomsten gebruiken we bij het maken van ruimtelijke ontwerpvarianten. Op deze ruimtelijke ontwerpvarianten kun je dan straks weer reageren, voordat we ermee teruggaan naar de gemeenteraad.

  Archeologisch onderzoek

  In de op de luchtfoto aangegeven ‘Pampushout strook’ wordt binnenkort gestart met archeologisch onderzoek. Het betreft het eerste gedeelte van het gebied, later dit jaar volgt dan het overige deel.

  Het onderzoek is nodig om te bepalen of er behoudenswaardige archeologie aanwezig is. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van een kleine boor op rupsbanden. Het onderzoek vindt in fasen plaats. In deze fase wordt voornamelijk op de akker geboord en voor een klein deel in het bos. De bosstrook blijft toegankelijk en er is weinig overlast te verwachten voor recreanten. De planning is om rond 21 maart te starten met het eerste deel van het booronderzoek.

  Beheeractiviteiten in Pampushout

  Wij hebben van bezorgde bewoners vragen gekregen over werkzaamheden in Pampushout. Zij dachten dat wij al met voorbereidende werkzaamheden voor bebouwing begonnen waren. Dit is niet het geval. Er worden af en toe werkzaamheden in de bossen verricht die nodig zijn voor het beheer van onze gemeentelijke bossen en parken. Die dragen bij aan een veilige omgeving en staan los van de verdere ontwikkelingen in Pampushout. Heb je vragen over werkzaamheden in Pampushout? Neem gerust contact op met de Wijkregisseur, bereikbaar via telefoonnummer 14 036. Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.