Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden Almere Afval-app

Privacyverklaring Almere Afval-app

De gemeente Almere is de (verwerkings)verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG).

De gemeente Almere hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. Op de website van de gemeente Almere kunt u lezen hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat. Voor informatie gaat u naar www.almere.nl/privacystatement/.

Wat leest u in deze verklaring? 

In de verklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens de gemeente Almere van u vastlegt bij het gebruik van de mobiele app Almere Afval. Ook kunt u lezen voor welke doeleinden deze gegevens worden vastgelegd en hoe lang deze gegevens bewaard worden. Daarnaast leest u wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. 

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd en voor welke doelen?

Bij het gebruik van de app kunt u uw postcode en huisnummer in de app invoeren. Daarmee kunt u zien wanneer welk soort afval bij u wordt opgehaald. De gemeente gebruikt deze gegevens alleen om de afvalkalender in de app te tonen.  

Ook kunt u ervoor kiezen om een herinnering (push notificatie) op uw mobiele telefoon of apparaat te ontvangen wanneer welk soort afval bij u in de straat wordt opgehaald.
Als u deze herinnering wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor in de app aanmelden. 

Desgewenst kunt u in de app bij Instellingen aangeven of u berichten van de gemeente wilt ontvangen. In dat geval wordt het nummer van uw mobiele telefoon bewaard (device-id). Dit nummer wordt gebruikt om u deze berichten te sturen. 

Om u te kunnen tonen waar in uw buurt een afvalcontainer bevindt, kunt u bij de eerste keer opstarten van de app toestemming geven om uw locatiegegevens te delen om tijdens het gebruik van de app die gegevens te gebruiken. U bent niet verplicht om deze toestemming te geven. U kunt de toestemming ook uitzetten bij de app machtigingen die u bij de algemene instellingen van uw telefoon vindt.

De app bepaalt via de gps-functie op uw telefoon uw locatie. Daardoor kunt u de dichtstbijzijnde containerlocaties vinden op de kaart. Dit gebeurt lokaal op uw telefoon, de gemeente kan niet zien waar u bent. 

De gemeente kan in geen geval privégegevens van uw telefoon inzien, verzamelen, veranderen of verwijderen. Dit is technisch uitgesloten. Ook kan de app geen gegevens naar derden sturen.

Uw gegevens worden op basis van uw toestemming gebruikt voor de app. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken, door uw instellingen aan te passen. Een ingetrokken toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat gedurende uw toestemming de app rechtsgeldig jouw locatiegegevens heeft vastgelegd. Als u uw toestemming intrekt, dan legt de app deze gegevens niet meer vast. 

Hoe lang worden uw gegevens vastgelegd? 

Zolang u de mobiele app op uw telefoon heeft geïnstalleerd blijven de gegevens bewaard in de app. Ook wordt uw nummer van uw mobiele apparaat (device id) bewaard zolang u zich aangemeld heeft om berichten te ontvangen. Als u uw instellingen aanpast en aangeeft dat u geen berichten meer wil ontvangen, dan wordt dit nummer per direct verwijderd. Uw locatiegegevens worden alleen gedurende het gebruik van de app bewaard en enkel op basis van uw toestemming. 

Uw rechten

U kunt uw gegevens altijd inzien, zo nodig zelf corrigeren, dan wel wissen. Ook heeft u recht op rectificatie van uw gegevens, recht op vergetelheid, dataportabiliteit en beperking van de verwerking. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het vastleggen van deze gegevens, of een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. 

U kunt uw gegevens onder meer wissen dan wel het gebruik van uw gegevens beperken door in de mobiele app uw instellingen aan te passen, of door de app te verwijderen van uw telefoon.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen leest u op de website van de gemeente Almere bij privacy-statement. 

Ontvangers van uw gegevens

De volgende personen en/of instanties kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:
(a) De leverancier van de app 2GoMobile.
(b) Overheidsinstanties, zoals politie en justitie, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Beveiliging

De gemeente maakt gebruik van beveiligingsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Met de leverancier van de app Almere Afval hebben we goede afspraken gemaakt over de beveiliging van de app en om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te behouden.

Wijzigingen 

De gemeente behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Versie 1.0. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 23 februari 2018. 

Gebruiksvoorwaarden Almere Afval-app

Gebruiksvoorwaarden Almere Afval-app (hierna: app)

De inhoud en de teksten in de app worden beheerd door de gemeente Almere. Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de app.
De gebruiksvoorwaarden zijn te downloaden, zodat ze kunnen worden opgeslagen en/of uitgeprint. 

 1. Definities: 
  Gebruiker: de persoon die de app gaat gebruiken.
  Privacystatement: de privacyverklaring die van toepassing is op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het beoogde gebruik van de app. 
   
 2. Toepasselijkheid 
  Door het gebruik van de app (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaardt gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en het privacystatement. 
   
 3. Gebruiksrecht 
  Gebruiker verkrijgt een niet-exclusief en herroepelijk recht om de app te gebruiken.
  Om de app te gebruiken is een verbinding met internet nodig, waardoor voor gebruiker mogelijk kosten kunnen ontstaan. Gebruiker draagt zelf zorg voor de noodzakelijke internetverbinding 
   
 4. Uitsluiting aansprakelijkheid 
  De inhoud van de app is, door de gemeente Almere met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht van de gemeente Almere, is het mogelijk dat de informatie op app onvolledig of onjuist is. Aan de informatie op app kunnen geen rechten worden ontleend. 

  Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

  De gemeente Almere sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledige informatie in de app, alsmede directe en indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit- of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de app en/of de tijdelijke onmogelijkheid om de app te raadplegen. 

  Wijzigingen 
  De informatie in de app wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd. Informatie kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd of verwijderd. 

  Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door de gemeente Almere worden gewijzigd. Indien gebruiker de berichtgeving aan heeft staan zal de gewijzigde versie via de app bekend worden gemaakt. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan de gebruiker het gebruik van de app beëindigen. 
   

 5. Auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten 
  Alle auteursrechten en individuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de app komen toe aan de gemeente Almere en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Voor het overnemen van tekst of beeld van de app is geen voorafgaande toestemming van de gemeente Almere vereist mits bij de overname van beschermd materiaal het auteursrechtvoorbehoud van de gemeente Almere uitdrukkelijk is genoemd en bronvermelding heeft plaatsgevonden. 
   

 6. Privacy 
  Op de verwerking van de persoonsgegevens is het privacy statement van toepassing. 
   

 7. Toepasselijkheid recht, geschillenbeslechting 
  Op het gebruik van de app en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.