Direct naar paginainhoud

Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden Almere Afval-app

Privacyverklaring Almere Afval-app

De gemeente Almere is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG).

De gemeente Almere hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. Op de website van de gemeente Almere kun je lezen hoe de gemeente met jouw persoonsgegevens omgaat. Voor informatie ga je naar de Privacyverklaring.

Wat lees je in deze verklaring? 

In deze verklaring kun je lezen welke persoonsgegevens de gemeente Almere vastlegt in verband met het gebruik van de Afval-app. Ook kun je lezen voor welke doeleinden deze gegevens worden vastgelegd en hoe lang deze gegevens worden bewaard. Daarnaast lees je wat jouw rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. 

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd en voor welke doelen?

Bij het gebruik van de app kun je jouw postcode en huisnummer in de app invoeren. Daarmee kun je zien wanneer, welk soort, afval bij jou wordt opgehaald. De gemeente gebruikt deze gegevens alleen om de afvalkalender in de app te tonen.  

Ook kun je ervoor kiezen om een herinnering (push bericht) op jouw mobiele telefoon of apparaat te ontvangen wanneer welk soort afval bij jou in de straat wordt opgehaald.
Als je deze herinnering wilt ontvangen, kun je je hiervoor in de app aanmelden. 

Desgewenst kun je in de app bij Instellingen aangeven of je berichten van de gemeente wilt ontvangen. In dat geval wordt het nummer van jouw mobiele telefoon bewaard. Dit nummer wordt gebruikt om berichten te sturen. 

Om te kunnen tonen waar in jouw buurt een afvalcontainer staat, kun je bij de eerste keer opstarten van de app toestemming geven om jouw locatiegegevens te delen om tijdens het gebruik van de app die gegevens te gebruiken. Je bent niet verplicht om deze toestemming te geven. Je kunt de toestemming ook altijd uitzetten bij de “app machtigingen” die je in de algemene instellingen van jouw telefoon vindt.

De app bepaalt via de gps-functie op jouw telefoon jouw locatie. Daardoor kun je de dichtstbijzijnde containerlocaties vinden op de kaart. Dit gebeurt lokaal op jouw telefoon, de gemeente kan niet zien waar je bent. 

De gemeente kan in geen geval privégegevens van jouw telefoon inzien, verzamelen, veranderen of verwijderen. Dit is technisch uitgesloten. Ook kan de app geen gegevens naar derden sturen.

Jouw gegevens worden op basis van jouw toestemming gebruikt voor de app. Je kunt deze altijd weer intrekken, door jouw instellingen aan te passen. Een ingetrokken toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat gedurende de toestemming de app rechtsgeldig jouw locatiegegevens heeft vastgelegd. Als je je toestemming intrekt, dan legt de app deze gegevens niet meer vast. 

Hoe lang worden jouw gegevens vastgelegd? 

Zolang je de mobiele app op jouw telefoon hebt geïnstalleerd blijven de gegevens bewaard in de app. Ook wordt jouw nummer van jouw mobiele apparaat bewaard zolang je je hebt aangemeld om berichten te ontvangen. Als je jouw instellingen aanpast en aangeeft dat je geen berichten meer wilt ontvangen, dan wordt dit nummer per direct verwijderd. Jouw locatiegegevens worden alleen gedurende het gebruik van de app bewaard en enkel op basis van jouw toestemming. 

Jouw rechten

Je kunt jouw gegevens altijd inzien, zo nodig zelf corrigeren, dan wel wissen. Ook heb je het recht op rectificatie van gegevens, recht op vergetelheid, dataportabiliteit en beperking van de verwerking. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen het vastleggen van deze gegevens, of een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ontvangers van jouw gegevens

De volgende personen en/of instanties kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:
(a) De leverancier van de app.
(b) Overheidsinstanties, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Beveiliging

De gemeente maakt gebruik van beveiligingsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door jou verstrekte persoonsgegevens.

Met de leverancier van de app hebben we goede afspraken gemaakt over de beveiliging van de app en om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te behouden.

Wijzigingen 

De gemeente behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Versie 2.0. Deze versie is voor het laatst gewijzigd 22 oktober 2022. 

Gebruiksvoorwaarden Almere Afval-app

Gebruiksvoorwaarden Almere Afval-app (hierna: app)

De inhoud en de teksten in de app worden beheerd door de gemeente Almere. Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de app.
De gebruiksvoorwaarden zijn te downloaden, zodat ze kunnen worden opgeslagen en/of uitgeprint. 

 1. Definities: 
  Gebruiker: de persoon die de app gaat gebruiken.
  Privacystatement: de privacyverklaring die van toepassing is op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het beoogde gebruik van de app. 
   
 2. Toepasselijkheid 
  Door het gebruik van de app (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaardt gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en het privacystatement. 
   
 3. Gebruiksrecht 
  Gebruiker verkrijgt een niet-exclusief en herroepelijk recht om de app te gebruiken.
  Om de app te gebruiken is een verbinding met internet nodig, waardoor voor gebruiker mogelijk kosten kunnen ontstaan. Gebruiker draagt zelf zorg voor de noodzakelijke internetverbinding 
   
 4. Uitsluiting aansprakelijkheid 
  De inhoud van de app is, door de gemeente Almere met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht van de gemeente Almere, is het mogelijk dat de informatie op app onvolledig of onjuist is. Aan de informatie op app kunnen geen rechten worden ontleend. 

  Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

  De gemeente Almere sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledige informatie in de app, alsmede directe en indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit- of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de app en/of de tijdelijke onmogelijkheid om de app te raadplegen. 

  Wijzigingen 
  De informatie in de app wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd. Informatie kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd of verwijderd. 

  Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door de gemeente Almere worden gewijzigd. Indien gebruiker de berichtgeving aan heeft staan zal de gewijzigde versie via de app bekend worden gemaakt. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan de gebruiker het gebruik van de app beëindigen. 
   

 5. Auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten 
  Alle auteursrechten en individuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de app komen toe aan de gemeente Almere en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Voor het overnemen van tekst of beeld van de app is geen voorafgaande toestemming van de gemeente Almere vereist mits bij de overname van beschermd materiaal het auteursrechtvoorbehoud van de gemeente Almere uitdrukkelijk is genoemd en bronvermelding heeft plaatsgevonden. 
   

 6. Privacy 
  Op de verwerking van de persoonsgegevens is het privacy statement van toepassing. 
   

 7. Toepasselijkheid recht, geschillenbeslechting 
  Op het gebruik van de app en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening