Stikstof

Op 29 mei 2019 heeft de RvS uitspraak gedaan waarna er problemen rondom stikstof-depositie zijn ontstaan. Voor meer informatie zie PAS mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt - Raad van State. De landelijke stikstofproblematiek raakt ook projecten in Almere. Sommige natuurgebieden zijn beschadigd doordat er teveel stikstof terecht komt. De enige manier om de natuur te laten herstellen is door minder stikstof uit te stoten. Ondernemers, gemeenten, waterschap en provincie leveren hier allemaal een bijdrage aan door duurzamer en innovatiever te werken. De gemeente werkt nauw samen met de Provincie Flevoland die in opdracht van het Rijk de regie voert om ontwikkelingen vlot te trekken. Zo kunnen er weer vergunningen verleend worden voor de bouw van huizen, uitbreiding van bedrijven en belangrijke economische projecten, zonder dat kwetsbare natuur daaronder lijdt. En blijven wij verder werken aan de groei van onze groene en gezonde stad.

Gevolgen tussenuitspraak project ViA15 voor vergunningverlening

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State aangegeven twijfels te hebben bij de rekenmethode voor stikstofdepositie vanwege verkeer. De depositie van stikstof vanwege verkeer wordt nu niet verder dan 5 kilometer van de bron af berekend. De Raad van State sluit niet uit dat er ook effecten zijn op grotere afstand. Deze zomer komt de Regering met een reactie hier op en in het najaar van 2021 doet de Raad van State een definitieve uitspraak. 

Naar aanleiding van deze uitspraak is op 6 mei 2021 de BIJ-12-publicatie Handreiking – Bepalen depositie effect wegverkeer binnen 5 km verschenen. Deze handreiking wordt door de provincies gebruikt voor de bepaling van stikstofdepositie als gevolg van wegverkeer. Ook de gemeente Almere zal deze handreiking gebruiken om te beoordelen of een natuurtoestemming vanwege stikstofdepositie moet aanhaken bij een aanvraag om omgevingsvergunning.

Toepassing van de nieuwe werkinstructie biedt voor de meeste activiteiten een mogelijkheid om de gevolgen van stikstofdepositie bij vergunningverlening nader te onderbouwen, totdat de huidige Aerius-rekenmethode is aangepast of de minister in de lopende beroepszaak een andere onderbouwing levert die tegemoet komt aan de twijfels van de RvS.

Voor u als aanvrager van een vergunning betekent dit dat om een aanvullende berekening met alleen wegverkeer kan worden gevraagd. Het gaat om vergunningaanvragen voor projecten van meer dan 5 woningen, bedrijven en infrastructuur.

We kunnen op dit moment alleen uitgaan van de rekenmethode die nu omstreden is. Ook met toepassing van de nieuwe Handreiking is er nog steeds  een zeker risico voor de houdbaarheid van verleende projecten. Dat risico is groter naarmate het project omvangrijker is en dichter bij een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied ligt, zoals het Naardermeer. 

Vrijstelling bij bouw-, sloop- en aanlegwerkzaamheden

Per 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. U kunt meer informatie vinden over deze nieuwe wet op Aanpak stikstof | Rijksoverheid.nl. Dat betekent dat stikstofdepositie als gevolg van bouw-, sloop- of aanlegwerkzaamheden niet meegenomen worden bij de vraag of een (aan te haken) natuurvergunning nodig is voor een project. Dat betekent dat er alleen stikstofberekeningen hoeven te worden ingediend bij een aanvraag om omgevingsvergunning als het project in strijd is met het bestemmingsplan. In beginsel gaat het dan alleen om berekeningen over de gebruiksfase, en eventueel een extra berekening voor stikstofdepositie ten gevolge van wegverkeer (zie de hiervoor genoemde handreiking). 

De nieuwe wetgeving is nog niet getoetst door de rechter. Omdat de verantwoordelijk bij u als aanvrager ligt, raden wij u aan om bij projecten die in strijd zijn met het bestemmingsplan toch ook stikstofberekeningen voor de bouw-, sloop- of aanlegfase te overleggen om te voorkomen dat u op termijn risico loopt. De tekst in dit kader is met zorg opgesteld op basis van de informatie zoals ons bekend in juli 2021. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. 

Bestemmingsplannen

Voor conserverende bestemmingsplannen gelden geen beperkingen (conserverend wil zeggen dat het gaat om bestemmingsplannen die niet afwijken van voorheen geldende plannen en leggen alleen de bestaande situatie vast). Ook voor bestemmingsplannen die grotendeels conserverend zijn, gelden geen beperkingen, bijvoorbeeld als het gaat om een beperkt aantal nieuwe woningen of het  toevoegen van bedrijven aan de bestaande situatie. 

Voor nieuwe bestemmingsplannen hoeft alleen te worden gekeken naar de stikstofdepositie van eventuele nieuwe bestemmingen en bouwmogelijkheden die aan het bestaande plan worden toegevoegd. 

Actuele informatie

Disclaimer

Gemeente Almere vindt het belangrijk om de informatie die nu beschikbaar is te delen. Op dit moment is echter nog veel onduidelijk en daarom moeten we het voorbehoud maken dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan deze informatie. Oplossingen zijn in de praktijk vaak maatwerk.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Er zal echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. De berichtgeving op deze website is op basis van de informatie zoals bekend in juli 2021.