Direct naar paginainhoud
menu

De landelijke stikstofproblematiek raakt ook projecten in Almere. Sommige natuurgebieden zijn beschadigd doordat er teveel stikstof terecht komt. De enige manier om de natuur te laten herstellen is door minder stikstof uit te stoten.  Ondernemers, gemeenten, waterschap en provincie leveren hier allemaal een bijdrage aan door duurzamer en innovatiever te werken. De gemeente werkt nauw samen met de Provincie Flevoland die in opdracht van het Rijk de regie voert om ontwikkelingen vlot te trekken. Zo kunnen er weer vergunningen verleend worden voor de bouw van huizen, uitbreiding van bedrijven en belangrijke economische projecten, zonder dat kwetsbare natuur daaronder lijdt. En blijven wij verder werken aan de groei van onze groene en gezonde stad.

Gevolgen uitspraak project ViA15 

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State aangegeven twijfels te hebben bij de rekenmethode voor stikstofdepositie vanwege verkeer. De depositie van stikstof vanwege verkeer wordt nu niet verder dan 5 kilometer van de bron af berekend. De Raad van State sluit niet uit dat er ook effecten zijn op grotere afstand. Deze zomer komt de Regering met een reactie hier op en in het najaar van 2021 doet de Raad van State een definitieve uitspraak. 

Gevolgen voor Almere

Tot die tijd zetten de provincies de afhandeling van vergunningaanvragen met verkeer zoveel mogelijk voort. In veel gevallen zal naar verwachting een vergunning kunnen worden verstrekt, bijvoorbeeld als de rekenresultaten binnen de 5 kilometer grens al uitkomen op 0,00 mol. Er zal een oordeel moeten worden geveld bij vergunningaanvragen of er sprake is van een significante depositie van stikstof. 

Omdat we daarbij alleen kunnen uitgaan van de rekenmethode die nu omstreden is, wordt in gevallen met veel verkeer gevraagd om extra te rekenen op 5 km van de verkeersbronnen. Het betekent nog steeds dat er een zeker risico is voor de houdbaarheid van verleende projecten en het kunnen doorgaan van die projecten. Dat risico is groter naarmate het project omvangrijker is en dichter bij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden ligt, zoals het Naardermeer.

Bestemmingsplannen

Plannen in voorbereiding worden gewoon uitgewerkt, tot aan het moment dat het ontwerp ter inzage gaat. Op dat moment is er hopelijk meer duidelijkheid over de rekenmethode. Het grootste risico is vertraging. 

Vergunningen

Op basis van reeds uitgevoerde berekeningen blijkt tot nu toe dat projecten die binnen een straal van 5 km van een overbelast deel van het Naardermeer liggen, het meest gevoelig zijn om aangemerkt te worden als relevant voor de stikstofdepositie. Tot nu toe is echter gebleken dat als rekening wordt gehouden met toe te passen werktuigen/materieel e.d. (hoe schoner, hoe lager de stikstofdepositie) er geen overschrijdingen plaatsvinden. Het is daarom verstandig om als initiatiefnemer bij de aanvraag omgevingsvergunning hier rekening mee te houden. 

Projecten die relatief ver liggen van de stikstofgevoelige natuurgebieden moeten nog steeds worden doorgerekend. Voor alle ingediende projecten die nu een omgevingsvergunning hebben aangevraagd, blijkt dat de stikstofuitstoot onder de norm blijft. Dat geldt ook voor verbouwprojecten zonder verkeersaantrekkende werking in de gebruiksfase, infrastructurele projecten zonder verkeersaantrekkende werking zoals een fietsbrug, of vervanging van een bestaande brug. In Almere is dus, afhankelijk van het stadsdeel, nog veel ontwikkelingsruimte aanwezig.

Grote projecten

Als het gaat om aanvragen voor de realisatie van bedrijfs- en utiliteitsbouw, infrastructurele projecten met verkeersaantrekkende werking, en grote woningbouwprojecten vanaf 100 woningen, overlegt VTH met de aanvragers over de behandeling ervan. Als uit een inschatting of quickscan blijkt dat er gerede twijfel bestaat voor overschrijding van de grenswaarde van de stikstofdepositie, dan zal de gemeente extra berekeningen of onderzoek vragen.  Dit houdt in dat de stikstofdepositie op 5 km van verkeersbronnen berekend moet worden waarna een risico-analyse volgt. Dit om ervoor te zorgen dat de risico’s voor de vergunningverlening vroegtijdig onderkend worden. Daardoor voorkomen we als gemeente dat projecten halverwege de procedure stranden. De te volgen stappen zijn dan per situatie afhankelijk. 

De werkwijze op de langere termijn zal mede bepaald worden door de terugkoppeling van de provincie over de gevolgen van de rechterlijke uitspraken. 

Huidige ontwikkelingen stikstof in wetgeving

Op 9 maart 2021 heeft de Eerste Kamer de Wet stikstofreductie en natuurverbetering aangenomen. Voor meer info kan het beste de site van BIJ12 worden geraadpleegd.

Hier leest u meer over de wet

 

Veelgestelde vragen

Stikstof

Waar kan ik terecht met vragen?

De helpdesk BIJ12 is het eerste aanspreekpunt voor burgers, agrariërs en ondernemers die vragen hebben over stikstof, de toepassing van het nieuwe beleid bij toestemmingsverlening en de AERIUS Calculator. De provincies, of het ministerie dat daarvoor bevoegd is, kunnen vragen beantwoorden over een specifieke vergunning of toestemmingsbesluit.

Er zijn ook inloopspreekuren bij het Ondernemersplein met extra aandacht voor stikstof op onderstaande tijden:

Dinsdagmiddag: 13.00 - 16.30 uur
woensdagochtend: 9.00 - 12.30 uur
Vrijdagochtend: 9.00 - 12.30 uur

Wat is er veranderd bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Bij de aanvraag moeten ook stikstofberekeningen worden meegestuurd waaruit blijkt wat de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is (zoals het Naardermeer of de Veluwe). 

Zowel voor de bouwfase als de gebruiksfase van het aangevraagde project moeten afzonderlijke berekeningen worden gemaakt en ingediend. Dit mogen geen verschilberekeningen (waarbij gebruiksfase en bouwfase van elkaar worden afgetrokken) zijn.

Als uit die berekeningen blijkt dat sprake is van een stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/h/j dan moet ook een ecologische voortoets worden overgelegd. Als daaruit blijkt dat als gevolg van de stikstofdepositie significante verstorende effecten voor één of meer Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, dan moet de aanvraag worden uitgebreid met een natuurtoestemming en moet met de aanvraag ook een zogenaamde “passende beoordeling” worden ingediend. Kijk hiervoor bij het antwoord bij de vraag “hoe werkt dat?” en het daar genoemde stappenplan.

In dat geval stuurt de gemeente uw aanvraag door naar de provincie. De provincie gaat dan beoordelen of er een natuurtoestemming verleend kan worden. Die natuurtoestemming van de provincie heeft dan de vorm van een zogenaamde “verklaring van geen bedenkingen”. Zonder die verklaring mogen wij geen omgevingsvergunning verlenen. Op de behandeling van de aanvraag voor de omgevingsvergunning is dan de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Daarbij geldt een beslistermijn van 6 maanden. Als meteen al duidelijk is dat significante verstorende effecten voor Natura 2000-gebieden niet uitgesloten kunnen worden, dan kan de voortoets overgeslagen worden en meteen een passende beoordeling worden gemaakt.

Als bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning deze gegevens ontbreken, dan zal de gemeente de aanvrager in de gelegenheid stellen die gegevens binnen een nog te bepalen termijn alsnog in te dienen. Mocht de aanvrager van die mogelijkheid geen gebruik maken, dan kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

Wie moet een stikstofberekening maken?

Dit geldt niet voor kleine verbouwingen aan bestaande woningen en woningbouwprojecten tot en met vijf woningen. Voor alle andere lopende en nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning geldt het wel. Het gaat daarbij in elk geval om aanvragen om omgevingsvergunning voor woningbouwprojecten van meer dan vijf woningen, bedrijven en (maatschappelijke) voorzieningen en de aanleg van infrastructuur.

Het geldt ook niet voor aanvragen waarvoor al een Natura 2000-vergunning in verband met stikstofdepositie van de provincie is verkregen of waarvoor bij de provincie al een aanvraag voor zo’n vergunning is ingediend.

Waarom neemt de gemeente maatregelen?

Wij zijn genoodzaakt om deze maatregelen te nemen omdat wij als gemeente kunnen en moeten bijdragen aan de aanpak stikstofproblematiek, ook in het belang van onze inwoners en ondernemers. Het Rijk heeft de Provincies opdracht gegeven om de aanpak te coördineren en wij trekken samen op met de Provincie.

Welke maatregelen neemt de gemeente?

Wij hebben inmiddels een beleidslijn vastgesteld voor vergunningaanvragen, waarbij wij alle aanvragers voor omgevingsvergunningen ten behoeve van nieuwe bouwwerken, behalve kleine woningbouwprojecten tot en met 5 woningen en verbouwingen informatie moeten aanleveren over de stikstofdepositie. Deze informatie is nodig om te kunnen beoordelen of de vergunning verleend kan worden. Wij hebben intensief contact met de provincie, met als prioriteit het vlottrekken van lopende vergunningaanvragen. De provincie ondersteunt ons ook met expertise en capaciteit, en hun inzet is ons waar mogelijk van oplossingen te voorzien. Natuurlijk zullen wij verder zorgen voor een zo goed mogelijke informatievoorziening voor initiatiefnemers.

Daarnaast rekent een extern ingenieursadviesbureau de mogelijke gevolgen voor evenementen en de Floriade door.

Gezien de grote impact op onze stad, is het zo goed als zeker dat de stikstofproblematiek ook financiële consequenties zal hebben. Omdat nog lang niet alles duidelijk is, is de omvang lastig te concretiseren. Wij zullen de financiële gevolgen waar mogelijk zo goed mogelijk in kaart brengen en hebben in de programmabegroting 2020 een risicoparagraaf opgenomen ten aanzien van de inkomsten uit leges en de grondexploitaties.

 

Wat betekent de stikstofproblematiek voor Almere?

Vanwege de nabijheid van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, zoals het Naardermeer, De Veluwe en Het Twiske staan ook de ruimte voor woningbouw, evenementen en nieuwe bedrijfsvestigingen in heel Almere sterk onder druk. Veel hangt af van wat er landelijk geregeld gaat worden. De regering heeft eerste stappen gezet in het stifstofdossier. Wij werken intussen intensief samen met de Provincie, die in opdracht van het Rijk de regie voert, en waar mogelijk nemen wij als gemeente ook maatregelen in het belang van onze inwoners en ondernemers.

Disclaimer

Gemeente Almere vindt het belangrijk om de informatie die nu beschikbaar is te delen. Op dit moment is echter nog veel onduidelijk en daarom moeten we het voorbehoud maken dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan deze informatie. Oplossingen zijn in de praktijk vaak maatwerk.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Er zal echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. De berichtgeving op deze website en de Q&A’s zijn samengesteld op basis van de informatie zoals bekend is op maart 2021. 

Wat vindt u van onze website?