Direct naar paginainhoud

Uitkeringsbedragen en vakantiegeld

Op deze pagina vind je de uitkeringsbedragen. Bekijk hier op welke datum wordt betaald. 

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023

Op 1 januari 2023 zijn de volgende wetten aangepast:

 • Participatiewet
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Ziektewet (ZW)
 • Toeslagenwet (TW)

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van €1.756,20 naar €1.934,40 bruto per maand. Ook zijn de minimumjeugdlonen op 1 januari 2023 aangepast.

Vakantiegeld

Elke maand wordt er 5% van jouw uitkering opgespaard. Dit is het vakantiegeld of de vakantietoeslag. Een keer per jaar wordt dit uitbetaald. Dat is elk jaar in juni.

IOAW-klanten ontvangen hun vakantiegeld in mei.

Brutominimumlonen

Brutominimumlonen in euro's (exclusief vakantietoeslag) naar leeftijd:

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
Vanaf 21 jaar€1.934,40€446,40€89,28
20 jaar€1.547,50€357,10€71,42
19 jaar€1.160,65€267,85€53,57
18 jaar€967,20€223,20€44,64
17 jaar€764,10€176,35€35,27
16 jaar€667,35€154,00€30,80
15 jaar€580,30€133,90€26,78

De aangepaste uitkeringsbedragen volgen hieronder.

Participatiewet

Vanaf 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd

Op 1 januari 2023 stijgen de bijstandsuitkeringen. Voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd zijn de (netto) uitkeringen in euro's (afhankelijk van leeftijd en situatie):

Gehuwden/samenwonenden
Per maand€1.622,68
Vakantie-uitkering€85,40
Totaal€1.708,08
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
Per maand€ 1.135,88
Vakantie-uitkering€ 59,78
Totaal€ 1.195,66

AOW-gerechtigde leeftijd

Voor mensen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd zijn de (netto) uitkeringen in euro's (afhankelijk van leeftijd en situatie):

Gehuwden/samenwonenden
Per maand€ 1.716,84
Vakantie-uitkering€ 90,36
Totaal€ 1.807,20
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
Per maand€ 1.264,14
Vakantie-uitkering€ 66,53
Totaal€ 1.330,67

Verblijven in inrichting

Voor mensen die in een inrichting verblijven zijn de (netto) uitkeringen in euro's (afhankelijk van leeftijd en situatie):

Gehuwden/samenwonenden
Per maand€ 559,48
Vakantie-uitkering€ 29,45
Totaal€ 588,93
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
Per maand€ 359,69
Vakantie-uitkering€ 18,93
Totaal€ 378,62

Kostendelersnorm

Hoe meer volwassen personen boven de 27 jaar in één woning, hoe lager de uitkering. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben. Meer uitleg over de kostendelersnorm. 

Toegestaan vermogen
Gehuwden/samenwonenden€ 15.210,00
Alleenstaanden en alleenstaande ouders€ 7.605,00

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en in een eigen huis wonen, geldt aanvullend dat €64.100,- van het vermogen gebonden aan de woning is vrijgesteld.

IOAW en IOAZ

Je kunt IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) aanvragen als: 

 • Je langer dan 1 jaar werkloos bent (langdurig werkloos)
 • Je vóór 1 januari 1965 geboren bent
 • Of je 50 jaar of ouder was toen je werkloos werd, maar nog niet de AOW-leeftijd had bereikt

De IOAW is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen.

Je kunt IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) aanvragen als:

 • Je zelfstandige bent geweest en ouder bent dan 55 jaar, maar nog niet de AOW-gerechtigde hebt bereikt
 • Je zelfstandige bent geweest en je noodgedwongen jouw bedrijf of beroep moest beëindigen.

De IOAZ is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

De IOAW en de IOAZ vullen het gezamenlijke inkomen aan tot bijstandsniveau. Op onderstaande bedragen worden de bruto-inkomsten in mindering gebracht.

Gehuwden/samenwonenden(beide partners 21 jaar of ouder)
Per maand€ 1.752,64
Vakantie-uitkering€ 140,22
Totaal€ 1.892,86
Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder medebewoners ouder dan 18 jaar
Per maand€ 1.378,76
Vakantie-uitkering€ 110,30
Totaal€ 1.489,06
Alleenstaanden en alleenstaande ouders met medebewoners ouder dan 18 jaar*
Per maand€ 876,32
Vakantie-uitkering€ 70,11
Totaal€ 946,43

* waarbij alleen medebewoners van 27 jaar of ouder meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten (kostendelersnorm).

In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening gehouden met het eigen vermogen. Bij de IOAW wordt wel rekening gehouden met andere inkomsten. Bij de IOAZ wordt rekening gehouden met andere inkomsten en het eigen vermogen. Als je meer vermogen hebt dan €167.116,- wordt elk jaar 3 procent verrekend met de uitkering.

Mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, mogen maximaal €149.002,- aan aanvullende pensioenvoorzieningen hebben, zonder dat dit met hun uitkering wordt verrekend.

WW, WIA, WAO en ZW, en maximumdagloon

Per 1 januari 2023 zijn bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Op 1 januari 2023 is het maximumdagloon verhoogd van bruto €232,90 naar bruto €256,54.

Wajong

Jonge mensen met een handicap kunnen een uitkering op minimumniveau krijgen via de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). De uitkering wordt berekend op basis van het bruto minimumloon. Dat gaat op 1 januari 2023 omhoog. De basisbedragen voor Wajongers onder de 21 jaar worden afgeleid van het bruto minimumjeugdloon. Ook dat is gestegen. 

Bruto bedragen (exclusief vakantietoeslag) per dag vanaf 1 januari 2023:

LeeftijdBedrag
Vanaf 21 jaar€88,94
20 jaar€71,15
19 jaar€53,36
18 jaar€44,47

Voor Wajongers onder de 21 jaar is de uitkering op 1 januari 2023 als aangepast. Bruto tegemoetkomingen per maand:

LeeftijdBedrag
20 jaar€11,80
19 jaar€19,67
18 jaar€20,48

Toeslagenwet

De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat hierbij onder meer om de WW-, WIA-, WAO-, Wajong- en ZW-uitkering.

Het bedrag voor getrouwde mensen is gebaseerd op 100% van het brutominimumloon. Het bedrag voor alleenstaanden vanaf 21 jaar is gebaseerd op 70% van het netto minimumloon. De bedragen voor 18 t/m 20-jarigen zijn gebaseerd op 75% van het bijbehorende netto minimumjeugdloon.

Sinds 1 juli 2016 geldt de kostendelersnorm in de Toeslagenwet. De brutobedragen per dag vanaf 1 januari 2023 staan hieronder. Dit is exclusief vakantietoeslag en afhankelijk van leeftijd en situatie. 

WieBedrag
Gehuwden/samenwonenden€88,94
Alleenstaanden vanaf 21 jaar€63,40
Kostendeler vanaf 21 jaar* €40,30
Alleenstaanden van 20 jaar€48,99
Alleenstaanden van 19 jaar€35,70
Alleenstaanden van 18 jaar€29,22

* waarbij alleen medebewoners van 27 jaar of ouder meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten (kostendelersnorm).

AOW

 • De AOW-bedragen zijn gebaseerd op het netto minimumloon per maand.
 • De hoogte van de AOW is afhankelijk van AOW-opbouw en leefvorm, of je samenwoont bijvoorbeeld.
 • Voor elk jaar dat iemand is verzekerd wordt 2% AOW opgebouwd. Iemand krijgt een volledig AOW-pensioen als hij de 50 jaar voor de AOW-leeftijd altijd verzekerd is geweest.
 • Het AOW-bedrag voor alleenstaanden is gebaseerd op 70% van het netto minimumloon.
 • Het AOW-bedrag van getrouwde mensen en samenwonenden is gebaseerd op 50% van het netto minimumloon.
   
 • Voor getrouwde of samenwonende AOW’ers van wie de partner jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd gelden andere regels.
 • De AOW is dan gebaseerd op 50% van het nettominimumloon (de uitkering voor een getrouwd iemand).
 • Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto €968,86).
 • Vanaf 1 januari 2015 is de partnertoeslag gesloten voor nieuwe instroom. Hierop is één uitzondering: mensen die door de verhoging van de AOW-leeftijd pas na 1 januari 2015 AOW-gerechtigd zijn geworden. Zij hebben nog wel recht op toeslag. Het gaat hier om mensen die in november en december 2014 65 jaar zijn geworden.

Als het recht op AOW al is ingegaan voor 1 februari 1994, dan valt de AOW’er onder een overgangsregeling en is het pensioen gebaseerd op 70% van het nettominimumloon. De toeslag voor deze AOW’ers is maximaal 30 procent.

Recht op pensioen is ingegaan na 1 februari 1994

De bruto uitkeringsbedragen in euro's per 1 januari 2023, voor AOW’ers van wie het recht op pensioen is ingegaan na 1 februari 1994: 

Getrouwde mensen/samenwonende mensen
Per maand€968,86
Vakantie-uitkering€51,25
Totaal€1.020,11
Getrouwde mensen/samenwonende mensen met maximale toeslag (partner jonger dan de AOW-leeftijd)
Per maand€1.937,72
Vakantie-uitkering€102,5
Totaal€2.040,22
Maximale toeslag
Per maand€968,86
Vakantie-uitkering€51,25
Totaal€1.020,11
Alleenstaanden
Per maand€1.425,80
Vakantie-uitkering€71,77
Totaal€1.497,57

Recht op pensioen is ingegaan voor 1 februari 1994

De bruto uitkeringsbedragen in euro's per 1 januari 2023 voor AOW’ers van wie het recht op pensioen is ingegaan vóór 1 februari 1994 zijn: 

Gehuwden/samenwonenden
Per maand€968,86
Vakantie-uitkering€51,25
Totaal€1.020,11
Getrouwde mensen/samenwonende mensen met partner jonger dan de AOW-leeftijd (zonder partnertoeslag)
Per maand€1.425,80
Vakantie-uitkering€71,77
Totaal€1.497,57
Alleenstaanden
Per maand€1.425,80
Vakantie-uitkering€71,77
Totaal€1.497,57

In bovenstaande overzichten gaat het om bedragen zonder de inkomensondersteuning AOW. Deze is vanaf januari 2023 € 5,- bruto per maand door een beleidsmatige verlaging. Dat is besloten in de Miljoenennota 2023.

Anw

De Algemene nabestaandenwet (Anw) is voor:

 • Volwassenen van wie de partner is overleden en die voor een kind zorgen dat jonger is dan 18 jaar.
 • Volwassenen van wie de partner is overleden en die meer dan 45 procent arbeidsongeschikt zijn. 
 • Het kan gaan om een huwelijkspartner of een partner met wie ongehuwd werd samengewoond.
 • De nabestaandenuitkering is gebaseerd op 70 procent van het netto referentieminimumloon.
 • Weeskinderen kunnen een wezenuitkering krijgen die afhankelijk is van de leeftijd.
   
 • De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen dat de nabestaande uit werk heeft.
 • Andere uitkeringen worden afgetrokken van het bedrag dat iemand ontvangt.
 • Van het inkomen uit arbeid wordt 50 procent van het brutominimumloon plus een derde deel van wat iemand bovenop deze 50 procent van het brutominimumloon verdient niet afgetrokken van het bedrag.
 • De Anw-uitkering vervalt als het inkomen uit arbeid meer bedraagt dan een bepaald maximum.

Sinds 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm in de Anw.

 • De norm is per 1 januari 2019 vastgesteld op 50 procent van het nettominimumloon.
 • Alleen medebewoners van 27 jaar of ouder tellen mee als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten.
 • Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de voorganger van de Anw) ontvingen, krijgen in ieder geval een uitkering van 30 procent van het brutominimumloon. Ook als hun inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens.

In onderstaand overzicht zijn de bruto Anw-bedragen in euro's per 1 januari 2023 opgenomen. De bedragen zijn zonder de tegemoetkoming Anw. Deze is € 19,03 bruto per maand.

Alleenstaanden
Per maand€1.398,11
Vakantie-uitkering€90,20
Totaal€1.488,31
Verzorgingsuitkering
Per maand€881,58
Vakantie-uitkering€64,42
Totaal€946,00
Kostendelersnorm
Per maand€881,58
Vakantie-uitkering€64,42
Totaal€946,00
Wezenuitkering tot 10 jaar
Per maand€447,40
Vakantie-uitkering€28,86
Totaal€476,26
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar
Per maand€671,09
Vakantie-uitkering€43,30
Totaal€714,39
Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar
Per maand€894,79
Vakantie-uitkering€57,73
Totaal€952,52

Kinderbijslag

Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar krijgen kinderbijslag (AKW). Het kinderbijslagbedrag is op 1 januari 2023 aangepast in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijs. De bedragen vanaf 1 januari 2023 zijn:

Leeftijd kind(eren)Bedrag
Per kind 0 t/m 5 jaar (70%)€269,76
Per kind 6 t/m 11 jaar (85%)€327,56
Per kind 12 t/m 17 jaar (100%)€385,37
Illustratie Almere skyline
Jouw mening