Bomenkader

Almere kiest in Bomenkader voor groene stad met ruimte voor bomen en mensen

Almere is een groene stad. Dat komt vooral door de vele mooie bomen. De gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuw beleidsplan voor bomen waarin is vastgelegd hoe belangrijk we bomen vinden voor de groene stad die Almere is: het Bomenkader. In het Bomenkader staan uitgangspunten voor de gemeente om afwegingen te maken tussen wensen van bewoners en behoud van bomen. Want vaak moet de gemeente kiezen tussen een boom verwijderen of laten staan. Met het Bomenkader wil de gemeente inwoners bovendien nog beter betrekken bij dit soort beslissingen, en ook duidelijk zijn in welke situaties de groene stad voorrang krijgt boven persoonlijke wensen. De gemeenteraad heeft hierbij het voorstel van Groen Links aangenomen dat de bestaande groenstructuur naar alle redelijkheid wordt behouden, zodat de samenhang en het groene karakter van de wijk niet wordt verstoord.

Samen met de stad

Het Bomenkader is gemaakt in overleg met bewoners. De gemeenteraad heeft uitgangspunten meegegeven en bewoners zijn betrokken bij het uitwerken van verschillende thema’s, zoals overlast en ‘mensen maken de stad’. Er zijn zes ‘bomenwandelingen’ gemaakt, bewoners konden argumenten aandragen op een online forum en tot slot is er een dialoog met de stad geweest.

Uitgangspunten

In het Bomenkader staan de volgende uitgangspunten:

 1. Bomen zijn belangrijk voor de groene stad Almere en haar bewoners. Het groene karakter van Almere wordt gezien als één van de belangrijkste kwaliteiten van de stad. Daarom helpt het Bomenkader Almere groen te houden.
 2. Bomen horen thuis in elke straat. Ze bepalen de identiteit van de straat en zijn belangrijk omdat ze ‘ecosysteemdiensten’ leveren; ze hebben een functie als verkoeler, fijnstofafvanger, koolstofschuur, waterbufferaar of voedselleverancier voor insecten en vogels. 
 3. Bomen krijgen in Almere de ruimte die nodig is om groot en oud te worden, want hoe ouder en hoe groter de boom wordt, hoe waardevoller zijn bijdrage is aan de groene stad. We willen dus voldoende grote, oude bomen in de stad.
 4. Variatie in soort, vorm en bloeiperiode van bomen versterkt de beleving van het groen en verhoogt de biodiversiteit in de stad, zodat er plek is voor meer verschillende soorten planten en dieren.
 5. De gemeente werkt aan de veiligheid en gezondheid van de bomen in de stad. Hiervoor is onderhoud noodzakelijk: we inspecteren, snoeien en onderhouden onze bomen.
 6.  Bomen kunnen overlast veroorzaken zoals schaduw, bladeren of allergische reacties. Hoewel overlast heel vervelend is, gaat het algemeen belang in de meeste gevallen voor het individuele belang. Bomen mogen dus wat overlast veroorzaken. Als ingrijpen toch noodzakelijk is, kijken we eerst of de overlast beperkt kan worden zonder dat de boom verwijderd hoeft te worden. 
 7. Hoe dichter een boom in de woonomgeving van mensen (hofjes, woonstraten) staat, hoe meer invloed inwoners hebben op het behoud of verwijderen van een boom. Voor bomen langs wijkontsluitingswegen, fietspaden, watergangen, busbanen en dreven neemt de invloed van bewoners af. Ook kan de gemeente in acute situaties eenzijdig ingrijpen.
 8. Bomen in de ‘hoofdboomstructuren’ langs de dreven en toegangswegen, en bijzondere bomen in de stad zijn beeldbepalend voor de groene stad en worden extra beschermd. Het behoud van deze beeldbepalende structuren gaat vóór individuele belangen.
 9. Samen met onze inwoners werken we aan de groene stad. We betrekken bewoners zoveel mogelijk bij keuzes rond bomen in hun omgeving. Bij veranderingen bij of beslissingen over bomen in woonstraten wil de gemeente in een vroeg stadium met bewoners in gesprek om de wensen van bewoners op elkaar af te stemmen en te combineren met het vakmanschap van de gemeente, om zo tot een gezamenlijke uitkomst te komen. 
 10. De gemeente communiceert tijdig over onderhoud, ingrepen of voorstellen en geeft bewoners ruimschoots de gelegenheid te reageren op plannen. We zijn vooraf duidelijk of en hoe bewoners mogen meedenken of meebepalen, en wat bewoners van de gemeente mogen verwachten. Ook zorgt de gemeente voor goede informatie over onderhoudswerkzaamheden en verwijdering van bomen.
 11. Er komt geen kapvergunningensysteem, maar een onafhankelijke bomencommissie die kan adviseren in situaties waarin een oplossing gezocht moet worden.

Zo werken we samen aan een groene stad die ruimte biedt aan bomen en mensen!

Het volledige document kun je nalezen.