Omgevingsvergunning milieu aanvragen

Gaat u een bedrijf beginnen wat mogelijk het milieu belast? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor milieu nodig. Soms kunt u volstaan met een melding. Lees hier voor meer informatie aan welke voorwaarden u dient te voldoen en hoe u een omgevingsvergunning milieu kunt aanvragen.

Wanneer heeft u een milieuvergunning nodig

Op  Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)  kunt u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt. Aan de hand van een serie vragen krijgt u een advies op maat. Het advies kan luiden: 

  • niet-meldingsplichtig
  • meldingsplichtig 
  • vergunningplichtig 

De AIM is bedoeld voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben. Er moet sprake zijn van een 'inrichting'  zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. 

3 soorten inrichtingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer

Niet-meldingsplichtig (Type A bedrijf) 

Als het advies niet-meldingsplichtig is, hoeft u niets te doen. U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit geldt bijvoorbeeld voor kantoren, banken, zorginstellingen, huisartspraktijken en peuterspeelzalen. Welke bedrijven type A zijn staat in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. 

Meldingsplichtig (Type B bedrijf) 

Als het advies meldingsplichtig is dan moet u uw bedrijfsactiviteiten melden bij het bevoegd gezag, meestal de gemeente. 

De melding van oprichting, verandering of uitbreiding doet u online via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Vergunningplichtig (Type C bedrijf) 

U moet een omgevingsvergunning voor milieu aanvragen via het  Omgevingsloket online
Dit moet als u een bedrijf: 

  • wilt oprichten en in werking wilt hebben 
  • wilt veranderen 
  • wilt uitbreiden 

Voorbeelden van bedrijven die een omgevingsvergunning milieu moeten aanvragen: 

  • industrieel productiebedrijf 
  • scheepswerf voor schepen > 25 meter 
  • grote opslag voor gevaarlijke stoffen 
  • verwerking afvalstoffen 

Aanvragen

Een omgevingsvergunning milieu vraagt u online aan via het  Omgevingsloket online. Via het het Omgevingsloket kunt u ook de status van uw aanvraag volgen.

E-herkenning 

Voor een online aanvraag heeft u als bedrijf een eHerkenning nodig. 

Uw aanvraag wordt behandeld door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreken (OFGV) te Lelystad. Meer informatie kunt u vinden op de website van de OFGV.

Hoe lang duurt het

Een paar dagen na uw aanvraag op het Omgevingsloket online krijgt u een ontvangstbevestiging van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Dat is de instantie die uw aanvraag in behandeling neemt. Daarna hoort u in de meeste gevallen binnen 26 weken of u de omgevingsvergunning milieu krijgt. Gaat het om een eenvoudige procedure (milieuneutrale verandering)? Dan hoort u na 8 weken of u de milieuvergunning krijgt. De procedure kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. 

Aanvraag niet compleet

Als uw aanvraag niet volledig is, moet u deze aanvullen. Hierover krijgt u (per email) bericht. De tijd die u nodig hebt om de aanvullingen te leveren, telt niet mee in de beslistermijn. Let erop dat u de aanvullingen binnen de afgesproken tijd  indient. Doet u dit later of niet, dan behandelt de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek uw aanvraag niet. 

Geen kosten

Aan een omgevingsvergunning milieu zijn geen kosten (leges) verbonden. 

Vergunning gekregen

Regels bij de uitvoering van het werk 

In de vergunning staat waar u bij het uitoefenen van uw activiteiten aan moet voldoen. 

Bezwaar en beroep 

Als u de omgevingsvergunning hebt gekregen, mag u niet altijd meteen aan de slag. Tot 6 weken na het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden (zoals uw buren) bezwaar maken. Als er tegen uw aanvraag bezwaar is ingediend, krijgt u bericht van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. U moet dan wachten op de uitslag van de behandeling van dit bezwaar. De Omgevingsdienst laat u weten of en wanneer u mag starten.  

Bezwaar ingediend - wat nu? 

Als er een bezwaar is ingediend tegen uw omgevingsvergunning, beoordeelt het college van burgemeester en wethouders het besluit opnieuw. De uitkomst van de bezwaarprocedure kan zijn: uw vergunning wordt aangepast, ingetrokken of blijft hetzelfde. 

Geldigheid van een vergunning 

Een Omgevingsvergunning milieu heeft geen einddatum (tenzij anders iets anders is afgesproken en vastgelegd). 

Vergunning overdragen 

U kunt de vergunning overdragen, bijvoorbeeld als u uw bedrijf verkoopt. U en de nieuwe vergunninghouder moeten dit samen schriftelijk melden bij de Omgevingsdienst. Doe deze melding uiterlijk een maand voor de overdracht. 

Vragen

Voor meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning 'Milieu' kunt u contact opnemen via het contactformulier van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek of belt u met 088-6333000.