Geluidsbelastingkaart

Geluidsbelastingkaart

Het college van de gemeente Almere maakt bekend dat op 4 juli 2017 de geluidsbelastingkaarten zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 118 van de Wet geluidhinder.

De verplichting tot het opstellen van een geluidsbelastingkaart komt voort uit de invoering van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. De inhoud van deze kaart is per gemeente verschillend. Op de kaart staat een weergave van de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door wegen, spoorwegen en bedrijven in of nabij de gemeente.

De richtlijn geeft aan wanneer een geluidsbron geïnventariseerd moet worden. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt hoeveel geluidsgevoelige objecten, geluidsgevoelige terreinen en stille gebieden er zijn en hoeveel bewoners van woningen in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting worden blootgesteld. In Almere is gebleken dat alleen weg- en spoorweggeluid geïnventariseerd moesten worden.

Tegen de vaststelling van kaart is geen bezwaar of beroep mogelijk.