Direct naar paginainhoud

Nobelhorst fase 5

De gemeente werkt op dit moment voor fase 5 aan een aanvulling (addendum) op het Ontwikkelingsplan Almere Hout Noord ‘Wijk voor initiatieven’ uit 2010.

Fase 5 (zie kaartje hieronder) biedt ruimte voor woningbouw, commerciële en maatschappelijke voorzieningen, het bedrijventerrein Twentsekant biedt straks ruimte voor bedrijven. De gemeente werkt op dit moment voor fase 5 aan een aanvulling (addendum) op het Ontwikkelingsplan Almere Hout Noord ‘Wijk voor initiatieven’ uit 2010.

Hierin staan straks ook de uitgangspunten voor de nieuw te ontwikkelen woonwijk en voorzieningen. En de uitgangspunten op hoofdlijnen voor het te ontwikkelen bedrijventerrein. Ook onderzoeken we welke soort voorzieningen hier een plek kunnen krijgen. Fase 5 wordt een buurt die zoveel mogelijk stedenbouwkundig en kwalitatief aansluit op Nobelhorst.

Extra woningbouw in Fase 5 en minder bedrijven

Het ontwikkelgebied Fase 5 was eerst volledig bedoeld als gebied voor bedrijven. Voor de verdere ontwikkeling van Nobelhorst en de behoefte aan betaalbare woningen in Almere besloot de gemeenteraad in 2019 om het oorspronkelijke ontwikkelingsplan voor Nobelhorst - Ontwikkelingsplan Almere Hout Noord ‘Wijk voor initiatieven’ - aan te passen met een addendum (wijziging).

Het addendum richt zich op het voortzetten van de succesvolle ontwikkeling van Nobelhorst. Bij de vaststelling van het gewijzigde ontwikkelingsplan werd ook een motie van de raad aangenomen. In deze motie verzoekt de raad het college om te verkennen welke mogelijkheden Twentsekant (nu Fase 5) biedt aan ruimte voor extra woningbouw, passend bij Nobelhorst. Dit gezien de grote vraag naar betaalbare woningen en een kleinere vraag dan verwacht naar grote bedrijvenpercelen.

Vervolgens zijn de mogelijkheden onderzocht. Op basis van de conclusies stelde de raad op 30 september 2021 de uiteindelijke projectopdracht Twentsekant vast. Hierin staan kaders vermeld voor de ontwikkeling van Fase 5. Fase 5 dat grenst aan de bestaande woonwijk Nobelhorst biedt straks ruimte voor het realiseren van betaalbare woningen en voorzieningen. Het gedeelte dat pal naast de A6 ligt blijft gereserveerd als gebied voor bedrijventerrein Twentsekant.

Opgave woningbouw Fase 5 Nobelhorst

De nieuwe buurt krijgt straks minimaal 1500 en maximaal 1750 woningen (eengezinswoningen en appartementen) waarvan ongeveer:

 • 75% huur (35% sociale huur en 40% midden huur)
 • 25% vrije sector koopwoningen
 • 35% appartementen in gebouwen van 4 tot 5 woonlagen

Opgave bedrijventerrein Twentsekant

Het te ontwikkelen bedrijventerrein Twentsekant ligt aan de A6. Een gebied van circa 30 hectare (300.000m2) met ruimte voor grootschalige en kleinschalige bedrijvigheid. De bouwhoogte voor het gebied bedraagt maximaal 25 meter, het maximum bebouwingspercentage bedraagt per bouwperceel 70%. In het gebied is ruimte voor:

 • 25 hectare grootschalig werkgebied
 • 15 hectare: kavels van 5.000 tot 20.000 m2
 • 10 hectare: kavels van 20.000 tot 60.000 m2
 • Milieucategorie max. 3.2. Voorbeelden: groothandel, grootschalige en kleinschalige productie en dienstverlening. 
 • Voorbeeldgebied: Lagekant en Hogekant in Almere Poort
 • 5 hectare aan ‘Binnenstedelijk milieu’
 • Kleinschalige kavels 
 • Kavels van 1.000 tot 5.000 m2
 • Milieucategorie max. 2.
 • Voorbeelden: midden- en kleinbedrijf in handel, kleinschalige productie, dienstverlening, kantoren.

Participatie: consultatie over Ontwikkelingsplan Fase 5

Voor de ontwikkeling van Fase 5 (zie kaartje) ligt de concept-hoofdstructuur vast: de locatie van wegen, watergangen, kabels en leidingen, globale positie appartementen, voorzieningen en scholencluster. De gemeente werkt nu aan een aanvulling op het Ontwikkelingsplan en heeft hiervoor input gevraagd vanuit de omgeving.

Beschrijving kaart

Op deze kaart staat de hoofdstructuur voor de ontwikkeling van fase 5 Nobelhorst. De kaart legt vast waar de wegen, watergangen, kabels en leidingen moeten komen. Ook zijn de plekken te zien waar appartementen en voorzieningen gebouwd kunnen worden. De kaart is een concept. Een definitieve versie komt als het tweede addendum klaar is.

Tijdens de drukbezochte informatiemarkt Nobelhorst op 12 april 2023 werd met panelen de opgave van het woongebied en bedrijventerrein inzichtelijk gemaakt. Inwoners en andere belanghebbenden konden met post-its hun input meegeven over datgene wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van woningbouw Fase 5. Hun zorgen, wensen en ideeën rondom wonen, voorzieningen, bereikbaarheid, sfeer en karakter, openbare ruimte, duurzaamheid, ontmoeting en spelen. Ook werd gevraagd om reacties over de verbinding tussen het bedrijventerrein en de woonwijk in Fase 5.

Dit alles leverde veel reacties op. De reacties worden waar mogelijk meegenomen in de aanvulling op het Ontwikkelingsplan voor Fase 5, en gebundeld als bijlage aan het plan toegevoegd. Een samenvatting van de reacties kun je nalezen in het consultatieverslag. Daarna wordt het plan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De gemeenteraad beslist daarmee over de aanpassing van het Ontwikkelingsplan voor fase 5.

Vervolg na vaststelling Ontwikkelingsplan

Na vaststelling van het aangepaste Ontwikkelingsplan volgt een ruimtelijke procedure om de bestemming bedrijventerrein te wijzigen in wonen. Wanneer het Ontwikkelingsplan en de wijziging in het bestemmingsplan definitief zijn en verdere uitwerking van de plannen heeft plaatsgevonden naar inrichtingsplan, vindt er een tweede participatietraject plaats rondom de inrichtingsplannen voor delen van de openbare ruimte. Dit zal dan zijn met toekomstige bewoners en direct omwonenden. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening