Direct naar paginainhoud

Nobelhorst fase 5

De gemeente werkt op dit moment voor fase 5 aan een aanvulling (addendum) op het Ontwikkelingsplan Almere Hout Noord ‘Wijk voor initiatieven’ uit 2010.

Het college stelt de gemeenteraad voor om het 2e addendum (aanvulling) op het ‘Ontwikkelingsplan Almere Hout Noord – Wijk voor initiatieven’ (2010) samen met de bijbehorende grondexploitatie vast te stellen.

Met dit tweede addendum wordt fase 5 aan de huidige ontwikkeling van Nobelhorst (fase 1 tot en met 4) toegevoegd. Fase 5 gaat om de zogenoemde ‘omkleuring’ van een deel van bedrijventerrein Twentsekant naar wonen en omvat de realisatie van ongeveer 1.500 woningen. Hiervan valt het overgrote deel, 75%, in het betaalbare segment: 35% sociale huur en 40% betaalbare woningen. Ook biedt dit addendum ruimte aan commerciële (zoals een supermarkt en/of detailhandel zoals een bloemenwinkel) en maatschappelijke voorzieningen (waaronder een school en een buurthuis).

Aanleiding voor deze omkleuring is de projectopdracht, die de gemeenteraad in september 2021 heeft vastgesteld. In deze projectopdracht is opgenomen om deze omkleuring verder uit te werken. Dit addendum is hier het resultaat van. Bij het opstellen van het addendum is de omgeving geïnformeerd en geconsulteerd, de (financiële) haalbaarheid van het plan getoetst (de grondexploitatie) en de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ontwikkeling zijn hierin vastgelegd.

Experiment

Het college heeft als experiment voorgesteld om voor fase 5 drie uitwerkingsrichtingen voor te leggen aan de raad, zodat ze een voorkeur kunnen uitspreken voor één van deze uitwerkingsrichtingen. Dit gebeurt voorafgaand aan de verdere uitwerking van verkavelingsplannen. Deze uitwerkingsrichtingen geven een beeld hoe het programma van woningen en voorzieningen uit het addendum er mogelijk uit kan zien. In deze uitwerkingsrichtingen is ook de opbrengst verwerkt van de ideeën van bewoners tijdens de informatiemarkt in april 2023. Daarnaast willen we in deze uitwerkingsrichtingen Nobelhorst fase 5 zo goed mogelijk laten aansluiten bij de vijf kernwaarden van Nobelhorst, ondanks het verschil met het huidige Nobelhorst.

Het college van B&W heeft op 19 december ingestemd met het addendum. Dit addendum zal samen met de drie uitwerkingsrichtingen in het nieuwe jaar ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer de bespreking in de politieke markt precies gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. Zodra we weten wanneer het op de agenda staat, zullen wij jullie via deze nieuwsbrief informeren.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het addendum en de bijbehorende grondexploitatie. Ook wordt de raad gevraagd om haar voorkeur voor 1 van de 3 uitwerkingsrichtingen uit te spreken. Deze voorkeur zal het uitgangspunt zijn voor het uitwerken van de ontwikkeling van fase 5.

Je kunt inspreken tijdens vergaderingen van de gemeenteraad

Belangrijk om te weten is dat iedereen met een belang mag inspreken tijdens de behandeling. De regels rondom inspreken zijn te vinden op raadvanalmere.nl. Ook kun je schriftelijk de gemeenteraad benaderen om je belang kenbaar te maken.

Vervolg na vaststelling addendum

Na bespreking in de gemeenteraad en vaststelling van het aangepaste addendum volgt een ruimtelijke procedure om de bestemming bedrijventerrein te wijzigen in de bestemming wonen.

De wijziging kondigen we van tevoren aan en is voor iedereen in te zien. Er bestaat dan een mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Fase 5 biedt ruimte voor ongeveer 1.500 woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Het deel dat niet wordt omgekleurd, bedrijventerrein Twentsekant, blijft straks alleen ruimte bieden aan bedrijven.

Opgave bedrijventerrein Twentsekant

Het te ontwikkelen bedrijventerrein Twentsekant ligt aan de A6. Een gebied van circa 30 hectare (300.000m2) met ruimte voor grootschalige en kleinschalige bedrijvigheid. De bouwhoogte voor het gebied bedraagt maximaal 25 meter, het maximum bebouwingspercentage bedraagt per bouwperceel 70%. In het gebied is ruimte voor:

  • 25 hectare grootschalig werkgebied
  • 15 hectare: kavels van 5.000 tot 20.000 m2
  • 10 hectare: kavels van 20.000 tot 60.000 m2
  • Milieucategorie max. 3.2. Voorbeelden: groothandel, grootschalige en kleinschalige productie en dienstverlening. 
  • Voorbeeldgebied: Lagekant en Hogekant in Almere Poort
  • 5 hectare aan ‘Binnenstedelijk milieu’
  • Kleinschalige kavels 
  • Kavels van 1.000 tot 5.000 m2
  • Milieucategorie max. 2.
  • Voorbeelden: midden- en kleinbedrijf in handel, kleinschalige productie, dienstverlening, kantoren.

Participatie: consultatie over Ontwikkelingsplan Fase 5

Voor de ontwikkeling van Fase 5 (zie kaartje) ligt de concept-hoofdstructuur vast: de locatie van wegen, watergangen, kabels en leidingen, globale positie appartementen, voorzieningen en scholencluster. De gemeente werkt nu aan een aanvulling op het Ontwikkelingsplan en heeft hiervoor input gevraagd vanuit de omgeving.

Beschrijving kaart

Op deze kaart staat de hoofdstructuur voor de ontwikkeling van fase 5 Nobelhorst. De kaart legt vast waar de wegen, watergangen, kabels en leidingen moeten komen. Ook zijn de plekken te zien waar appartementen en voorzieningen gebouwd kunnen worden. De kaart is een concept. Een definitieve versie komt als het tweede addendum klaar is.

Tijdens de drukbezochte informatiemarkt Nobelhorst op 12 april 2023 werd met panelen de opgave van het woongebied en bedrijventerrein inzichtelijk gemaakt. Inwoners en andere belanghebbenden konden met post-its hun input meegeven over datgene wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van woningbouw Fase 5. Hun zorgen, wensen en ideeën rondom wonen, voorzieningen, bereikbaarheid, sfeer en karakter, openbare ruimte, duurzaamheid, ontmoeting en spelen. Ook werd gevraagd om reacties over de verbinding tussen het bedrijventerrein en de woonwijk in Fase 5.

Dit alles leverde veel reacties op. De reacties worden waar mogelijk meegenomen in de aanvulling op het Ontwikkelingsplan voor Fase 5, en gebundeld als bijlage aan het plan toegevoegd. Een samenvatting van de reacties kun je nalezen in het consultatieverslag. Daarna wordt het plan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De gemeenteraad beslist daarmee over de aanpassing van het Ontwikkelingsplan voor fase 5.

Vervolg na vaststelling Ontwikkelingsplan

Na vaststelling van het aangepaste Ontwikkelingsplan volgt een ruimtelijke procedure om de bestemming bedrijventerrein te wijzigen in wonen. Wanneer het Ontwikkelingsplan en de wijziging in het bestemmingsplan definitief zijn en verdere uitwerking van de plannen heeft plaatsgevonden naar inrichtingsplan, vindt er een tweede participatietraject plaats rondom de inrichtingsplannen voor delen van de openbare ruimte. Dit zal dan zijn met toekomstige bewoners en direct omwonenden. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening