Woonruimteverdeling en urgentieregeling

De verdeling van sociale huurwoningen verandert

De gemeenteraad van Almere heeft per 1 juli 2019 een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. De huisvestingsverordening bevat regels voor de woonruimteverdeling. Deze regels zijn bedoeld om de sociale huurwoningen die vrijkomen eerlijk en transparant te verdelen. Dat is nodig, omdat er weinig sociale huurwoningen in Almere beschikbaar komen. De nieuwe huisvestingsverordening vervangt de verordening uit 2015.

Regels voor de woonruimteverdeling

Alle sociale huurwoningen van corporaties en particulieren 

De huisvestingsverordening gaat over nagenoeg alle sociale huurwoningen die vrijkomen in Almere. Dat zijn alle vrijkomende huurwoningen met een kale huur tot maximaal € 720,42 per maand van zowel corporaties als particulieren. Alleen voor woningen van particulieren die maximaal 15 woningen exploiteren geldt de verordening niet. De verordening regelt dat alleen woningzoekenden met een jaarinkomen tot € 38.035 voor deze woningen in aanmerking komen. Voor urgenten ligt de inkomensgrens op € 46.000. Genoemde bedragen zijn prijspeil 2019. 

Alles via Woningnet, de helft op basis van inschrijftijd, de helft via loting

De sociale huurwoningen die vrijkomen moeten worden aangeboden via WoningNet, ook woningen in complexen van bouw- en woongroepen. De helft van de vrijgekomen woningen wordt op basis van inschrijftijd verdeeld. De andere helft wordt via loting toegewezen. Bij woningen die worden verloot, krijgen woningzoekenden die gebonden zijn aan de regio Almere voorrang. Tot de regio Almere behoren alle gemeenten in de provincie Flevoland. Voor het inschrijfduursegment geldt die voorrangsregeling niet. Dagelijks kunnen woningzoekenden de website van WoningNet raadplegen voor het meest actuele woningaanbod, zowel in het inschrijfduursegment als in het lotingssegment.

Huisvestingsvergunning verplicht

Woningzoekenden die een sociale huurwoning willen betrekken, mogen dat niet zonder huisvestingsvergunning. Verhuurders die een sociale huurwoning willen verhuren, mogen dat alleen doen aan een woningzoekende die een huisvestingsvergunning heeft. 

Voor corporatiewoningen is de vergunningverlening gemandateerd aan de corporaties, zodat die een vergunning kunnen afgeven bij het huurcontract. 

Voor particuliere huurwoningen is de vergunningverlening uitbesteed aan Het Vierde Huis

Passend toewijzen

De Woningwet schrijft voor dat corporaties hun woningen ‘passend’ moeten toewijzen. Daardoor komen woningzoekenden met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag niet langer in aanmerking voor woningen met een huur boven € 651,03,24. Voor 1- en 2-persoons huishoudens ligt deze grens op € 607,46,87. 

Woningnet

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet je ingeschreven zijn bij Woningnet.

Voor verhuurders: verhuren via WoningNet

Verhuurders die meer dan 15 huurwoningen exploiteren, moeten hun sociale huurwoningen in Almere via WoningNet verhuren.

Voor (initiatiefnemers van) bouw- en woongroepen: erkenning aanvragen

Ook sociale huurwoningen in complexen van bouw- en woongroepen worden via WoningNet verhuurd. Wanneer de groep erkend is door het college van Burgemeester en Wethouders, mag de groep iemand selecteren uit de bovenste 20 kandidaten. Voldoet een voorgedragen kandidaat aan de algemene voorwaarden voor een huisvestingsvergunning, bijvoorbeeld ten aanzien van het inkomen, dan kan hij/zij een huurcontract en een huisvestingsvergunning krijgen.

(Initiatiefnemers van) bouw- en woongroepen kunnen bij het college van Burgemeester en Wethouders erkenning aanvragen. Dan moeten zij aantonen dat zij aan de criteria voldoen die in bijlage III bij de huisvestingsverordening zijn opgenomen. Dat dient schriftelijk te gebeuren. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier voor erkenning. 

Urgentieverklaring via het Vierde Huis

Vraag de urgentieverklaring aan bij het Vierde Huis.

Op internet bieden anderen ook aan om een urgentieverklaring voor je te regelen. Zij vragen hier extra geld voor. Doe dit niet. Het afhandelen van een aanvraag duurt even lang, maar je betaalt wel extra geld aan de tussenpartij.

Zit je in een levensontwrichtende situatie en kom je in aanmerking voor een sociale huurwoning? Dan kun je misschien een beroep doen op de urgentieregeling. Een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt Alle urgentieaanvragen.

De urgentieregeling staat in artikel 11 t/m 16 van de huisvestingsverordening en is uitgewerkt in bijlage II bij de verordening.

Urgentie advies gesprek

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen die niet in aanmerking komen voor een urgentie, toch een aanvraag doen, en dus € 50 (de kosten van de aanvraag) verspillen, houdt het Vierde Huis (de organisatie die namens de gemeente Almere de urgentieaanvragen afhandelt) wekelijkse urgentie advies gesprekken. Deze gesprekken zullen één dagdeel per week op afspraak in Almere gevoerd worden. Tijdens dit gesprek krijgen mensen die een urgentieaanvraag willen doen, gratis advies over de kans dat een urgentie wordt toegekend. 

Tevens zal het Vierde Huis advies geven over de procedure en documenten die ingediend moeten worden bij een urgentieaanvraag. Dit om te voorkomen dat de urgentieprocedure nodeloos lang duurt, doordat benodigde informatie ontbreekt.

Urgentie-adviesgesprekken zijn elke dinsdag in het stadhuis.

Huisvestingsverordening Almere 2015

De regels voor de woonruimteverdeling inclusief de urgentieregeling, zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening Almere 2019 (pdf, 0,467).

Informatie

Met vragen kun je terecht bij WoningNet of bel 0900-3600036 (gebruikelijke belkosten). Je kunt bellen van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.