Waar kan ik terecht met schulden?

Schulden zijn snel gemaakt, zeker als je dak- of thuisloos bent. Misschien heb je al schulden of wil je voorkomen dat je schulden maakt. Bij de PLANgroep kun je terecht met alle vragen over financiën. Je kunt er informatie en advies krijgen. Ook kun je via PLANgroep een schuldhulpregeling treffen. De dienstverlening van PLANgroep is gratis, klik hier.

Heeft je kind schulden?

Schulden van je kinderen

Zijn ouders aansprakelijk voor schulden van de kinderen? Dat hangt af hoe de schuld is ontstaan.

Schuld door aankoop 

Volgens de wet mogen kinderen onder de 18 jaar geen contracten sluiten zonder toestemming van de ouders en dus ook geen koopovereenkomst aangaan. Dit is in de praktijk lastig. Daarom mogen verkopers erop vertrouwen dat kinderen toestemming van hun ouders hebben gekregen. Het moet wel gaan om koop dat gebruikelijk is voor die leeftijd. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat een 16-jarige kleding koopt of schoolboeken bestelt. 

Als het kind niet betaalt dan ontstaat een schuld. Is er sprake van een koop die gebruikelijk is voor het kind, dan zijn de ouders aansprakelijk. Gaat het om een koop die niet gebruikelijk is en de ouders hebben geen toestemming gegeven, dan is de ouder niet aansprakelijk voor de schuld. Bijvoorbeeld een 16-jarige koopt een hele dure tv.

Schuld door schade

Ouders zijn aansprakelijk als het kind jonger dan 14 jaar, schade veroorzaakt. Als de schade wordt veroorzaakt door een kind tussen 14 en 16 jaar dan zijn ouders aansprakelijk tenzij ouders er alles aan hebben gedaan om de schade te voorkomen.

Een kind vanaf 16 jaar is zelf aansprakelijk voor de schade. Soms kunnen ouders aansprakelijk zijn voor schade die een 16 of 17-jarige kind heeft veroorzaakt.  Het gaat dan om schade die het kind heeft veroorzaakt en ouders deze schade hadden kunnen voorkomen.

Schu­ld door boete

Als een kind tussen 12 en 16 jaar een verkeersboete krijgt, dan moeten ouders de boete betalen. De hoogte van de boete voor 12 tot 16-jarigen is de helft van het oorspronkelijke bedrag. Als het kind 16 jaar of ouder is dan zijn ouders niet aansprakelijk.

Hieronder is de situatie beschreven dat het kind ouder is dan 18 jaar en aansprakelijk is voor de schulden.

  1. Als het kind op het adres van de ouders staat ingeschreven, dan ontvangt het kind brieven van schuldeisers.
  2. De deurwaarder kan beslag leggen op de spullen van het kind. Als ouders kunnen aantonen of aannemelijk kunnen maken dat de spullen niet van het kind zijn, dan mag de deurwaarder geen beslag leggen op deze spullen.

Gevolgen uitschrijving kind

Vaak zijn ouders bang dat de deurwaarder beslag legt op hun spullen. Dat kan niet, er kan alleen beslag worden gelegd op de spullen van het kind. Ouders vragen hun kind zich te laten uitschrijven. Het kind blijft wel bij ouders wonen. Maar als het kind nergens staat ingeschreven, dan heeft het grote gevolgen voor het kind: 

  • Kind kan geen uitkering aanvragen
  • Kind kan geen zorgtoeslag aanvragen
  • Kind kan geen studiefinanciering aanvragen
  • Problemen met verlengen van paspoort en rijbewijs 
  • Problemen met werk zoeken

De uitschrijving van het kind kan ook gevolgen hebben voor de bijstandsuitkering en toeslagen van de ouders.

Wij adviseren u uw kind niet uit te schrijven.

Situatie dat kind niet meer thuis woont

Als het kind nog op het adres van de ouders staat ingeschreven maar ergens anders woont, dan blijven ouders brieven van schuldeisers ontvangen. Als kind zich niet wil uitschrijven dan kunnen ouders bij de gemeente een adresonderzoek aanvragen. De gemeente gaat vervolgens onderzoeken waar het kind verblijft. Als uit onderzoek blijkt dat het kind op een ander adres verblijft, dan zal de gemeente het kind uitschrijven. Het kind kan zich laten inschrijven op het adres waar hij/zij woont of de gemeente kan het kind inschrijven op het adres waar het kind woont. Ouders ontvangen dan geen brieven meer van schuldeisers. 

Het kan ook zijn dat het uit het adresonderzoek niet duidelijk wordt waar het kind verblijft. De gemeente kan besluiten om het kind uit te schrijven door het starten van de procedure Vertrokken Onbekend Waarheen. Het kind kan worden uitgeschreven uit de basisregistratie. Dit heeft grote gevolgen voor het kind. Het kind kan geen uitkering, studiefinanciering of toeslagen krijgen.