VN Verdrag

Het VN-Verdrag geeft aan dat landen er voor moeten zorgen dat iedereen, ook mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving, toegang hebben tot openbare gebouwen, openbaar vervoer, onderwijs, werk en vrijetijdsvoorzieningen. En zeggenschap heeft over zijn of haar eigen leven. Dat is nu vaak niet het geval. Mensen met een beperking worden helaas soms nog buitengesloten door fysieke  ontoegankelijkheid, of mensen krijgen te horen dat ze niet welkom zijn of ze worden niet begrepen of er wordt ook geen poging gedaan om hen op een voor hen begrijpelijke wijze te informeren.  

De gemeente is verplicht om voor de beleidsterreinen waarvoor zij verantwoordelijkheid heeft, mee te werken aan het Verdrag, in samenwerking met mensen met een handicap en de hen vertegenwoordigende organisaties. Verder moet de gemeente bij alle beleidsontwikkeling (ook) rekening te houden met de positie van mensen met een handicap. Gemeenten zijn niet verplicht om alle voorzieningen in de gemeente in één keer toegankelijk te maken. De uitvoering van het VN- verdrag Handicap mag voor een groot deel geleidelijk gebeuren.

Werkgroep ViP

De werkgroep ViP heeft de lokale inclusieagenda opgesteld en deze is aangenomen door de gemeente. Gezamenlijk gaan ze aan de slag om de diverse hobbels voor mensen met een beperking weg te nemen (of zo veel mogelijk te verminderen).  De werkgroep richt zich op het scheppen van mogelijkheden voor mensen met een handicap. De onderwerpen zijn divers, ze kunnen gaan van stoepverbreding, witte geleide lijnen, toiletten voor invaliden, ringleidingen voor doven tot begrijpelijke brieven, etc.

ViP café in Café op 2

Iedere dertiende van de maand komt de werkgroep ViP met de Gemeente Almere bij elkaar om te spreken over deze onderwerpen en de  aanpak.  Elke maand is er een ander thema. Iedereen is welkom; mensen met een beperking, ouders/verzorgers van mensen met een beperking, hulpverleners, etc. Om te vertellen waar te tegen aan lopen of waar ze juist oplossingen voor zien of om meer informatie te krijgen van de werkgroep ViP. De werkgroep ViP bestaat  uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties.