Publiek verantwoorden

Waar gaat publiek geld naartoe en wat levert dat op voor de stad en de Almeerders? Instellingen in Almere vinden het belangrijk om in contact te staan met hun omgeving over de besteding van publieke middelen. Directeuren, bestuurders en leden van de raden van toezicht van 30 instellingen hebben afgesproken dat zij dit contact niet vrijblijvend willen laten. Zij gaan structureel aan elkaar en aan de stad laten zien wat ze doen en bereiken. Om elkaar te inspireren, om ervan te leren en om te vernieuwen. We noemen dit horizontaal publiek verantwoorden. In de optimale situatie halen de instellingen ook actief feedback op uit de stad. 

Sinds 2013 zijn er jaarlijks twee bijeenkomsten (kwaliteitskringen) over publiek verantwoorden in Almere, bij een van de publieke instellingen. Alle 30 instellingen hebben een intentieovereenkomst ondertekend waarmee ze beloven zich aan het gedachtegoed van publiek verantwoorden te houden.

Tegelijkertijd werkt de gemeente aan de vereenvoudiging van de administratie en de verantwoording aan de gemeente. We werken samen zodat het publiek verantwoorden in 2022 gemeengoed is in Almere.

Enige tijd geleden heeft u een vooraankondiging ontvangen voor de bijeenkomst ‘Publiek verantwoorden Almere’ op 20 oktober 2020. Amethist, Kwintes, Leger des Heils, MEE IJsseloevers, Passend Onderwijs Almere, GGD Flevoland en de gemeentelijke afdeling Werk & inkomen hebben deze bijeenkomst gezamenlijk voorbereid. 

Gelet op de huidige coronamaatregelen zien wij ons genoodzaakt om de bijeenkomst te annuleren. Wij houden de situatie in de gaten. Op basis hiervan bespreken wij wanneer en in welke vorm een ontmoeting mogelijk is. Wij informeren u zodra hierover meer bekend is.

Toetsen aan maatschappelijke effecten

Almere toetst haar beleid en de inspanningen van partners aan tien maatschappelijke effecten. Als onderdeel van de monitor sociaal domein (vanaf bladzijde 28) is er in 2016 een nulmeting gepubliceerd van deze effecten.

Inzicht in geldstromen gemeente Almere

De gemeente Almere geeft op verschillende manieren inzicht in de gemeentelijke financiën. Online zijn financiële stukken in te zien, zoals de gemeentelijke begroting, de jaarrekening en de perspectiefnota.

Voor inzicht in alle uitgaven aan subsidies is er het openbaar subsidieregister. Het register krijgt elke maand een update.