Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. 

Brandveilig gebruik

Om een gebouw brandveilig te gebruiken, neem je maatregelen die voldoen aan de voorschriften uit het bouwbesluit. Daarnaast vraag je voor meer risicovolle soorten een omgevingsvergunning aan.

Wanneer heb je een vergunning nodig

In een aantal situaties kan een gebouw niet in gebruik worden genomen voordat hiervoor een omgevingsvergunning is verleend.

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat wanneer je een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik moet aanvragen. Een omgevingsvergunning is bijvoorbeeld nodig bij hotels, kinderdagverblijven en ziekenhuizen.

Gebruikmelding

Het kan zijn dat je in plaats van een omgevingsvergunning een gebruiksmelding moet doen. In het Bouwbesluit 2012 staat wanneer je een melding moet doen. En welke gegevens je hiervoor moet aanleveren.
 
Je moet altijd een gebruiksmelding doen in deze situaties:

 • Er verblijven meer dan 50 personen tegelijk in een gebouw (dit geldt niet voor woningen en woongebouwen)
 • Een woning wordt kamergewijs verhuurd (de woning bestaat uit meer dan 4 wooneenheden).
 • Als je een een gelijkwaardige oplossing hebt voor de verplichte brandveiligheidseisen uit hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012.

De gebruiksmelding moet ten minste 4 weken voor aanvang van het gebruik van het bouwwerk worden gedaan. Doe die melding zo vroeg mogelijk. Wanneer burgemeester en wethouders namelijk nadere eisen opleggen, is het van belang deze zo vroeg mogelijk te weten zodat daar rekening mee kan worden gehouden. Na een melding kan de gemeente controleren of het gebruik van het bouwwerk aan de algemene eisen voldoet. Die controle kan plaatsvinden voordat het gebouw in gebruik wordt genomen maar ook daarna.

Melden is gratis

Je doet de melding gratis via het omgevingsloket.

Kies hiervoor ‘Een gebouw brandveilig gebruiken’, vul de vergunningscheck in en dien vervolgens de melding digitaal in. Alleen gegevens die in jouw situatie van toepassing zijn moeten worden aangeleverd. Bij de melding moet in ieder geval een plattegrond van het gebouw worden aangeleverd waarop de brandveiligheidsvoorzieningen – blusmiddelen, vluchtroutes, etc – zijn aangegeven.

Indieningsvereisten voor de gebruiksmelding

Voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is om aannemelijk te maken dat het gebruik voldoet aan de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften verstrekt de melder bij de gebruiksmelding, bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, onderdelen a, onder 1, en b, een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000, en per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een brutovloeroppervlakte van minder dan 10.000 m² en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere brutovloeroppervlakte. 

Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven:
a. schaalaanduiding;
b. per bouwlaag:
            - hoogte van de vloer boven het meetniveau;
            - gebruiksoppervlakte, en
            - maximaal aantal personen;
c. per ruimte:
            - vloeroppervlakte;
            - gebruiksbestemming;
            - bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die   ruimte;
            -opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in dit besluit;
d. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:
            - brand- of rookwerende scheidingsconstructies;
            - vluchtroutes;
            - draairichting van deuren;
            - zelfsluitende deuren als bedoeld in dit besluit;
            - sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 6.25 en 7.12;
            - vluchtroute-aanduidingen; 
            - noodverlichting;
            - oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 6.5;
            - brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
            - brandslanghaspels;
            - mobiele brandblusapparaten;
            - droge blusleidingen;
            - brandweeringang;
            - sleutelkluis of -buis, en
            - brandweerlift, en 

e. gegevens en bescheiden over de aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties. De aanduidingen zijn conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet.

Aanvragen omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Of een vergunning voor brandveilig gebruik nodig is, staat in het besluit omgevingsrecht, onderdeel van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). De WABO regelt voor een groot aantal vergunningen, zoals bouwen, gebruik en afwijking van het bestemmingsplan, wanneer ze nodig zijn en op welke wijze een omgevingsvergunning verkregen kan worden.

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig wanneer in een gebouw of ander bouwwerk:

 1. Bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft. Bijvoorbeeld een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis;
 2. Dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf
 3. Dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijke of verstandelijke gehandicapte personen, bijvoorbeeld voor dagopvang

Via het omgevingsloket online kan worden nagegaan of een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig is. Deze kan vervolgens meteen via het omgevingsloket worden aangevraagd. Wanneer zo een vergunning nodig is, mag het gebouw niet gebruikt worden voordat burgemeester en wethouder die vergunning hebben verleend. Vraag de vergunning daarom ruim voor aanvang van dat gebruik aan.

Kies hiervoor ‘Een gebouw brandveilig gebruiken’, vul de vergunningscheck in en dien vervolgens de een aanvraag voor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik digitaal in. Alleen gegevens die in jouw situatie van toepassing zijn moeten worden aangeleverd. Bij de melding moet in ieder geval een plattegrond van het gebouw worden aangeleverd waarop de brandveiligheidsvoorzieningen – blusmiddelen, vluchtroutes, etc – zijn aangegeven.

Indieningsvereisten voor je vergunningsaanvraag

1. In of bij de aanvraag om een vergunning voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de wet, verstrekt de aanvrager:

 • een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1000;
 • per bouwlaag een plattegrond die voldoet aan de volgende eisen
  • schaal maximaal 1:100 bij een bouwlaag kleiner dan 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte;
  • schaal maximaal 1:200 bij een bouwlaag van 10.000 m2bruto vloeroppervlakte of meer.
 • De plattegrond met betrekking tot het brandveilig gebruik bevat de volgende gegevens:
  • aanduiding van de schaal van de plattegrond;
  • per bouwlaag:
  • hoogte van de vloer boven het meetniveau;
  • gebruiksoppervlakte;
  • maximaal aantal personen;
 • per ruimte:
  • vloeroppervlakte;
  • gebruiksbestemming;
  • bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte, en opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 7.13 en7.14 van het Bouwbesluit 2012;
 • met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:
  • brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
  • vluchtroutes;
  • draairichting van deuren;
  • zelfsluitende deuren als bedoeld in artikel 7.3 van het Bouwbesluit 2012; (tekeningen met elkaar in overeenkomst brengen.) * –sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 6.25, zesde lid, van het Bouwbesluit 2012;
  • vluchtrouteaanduidingen;
  • noodverlichting; * –oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 6.5 van het Bouwbesluit 2012;
  • brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
  • brandslanghaspels;
  • mobiele brandblusapparaten;
  • droge blusleidingen;
  • brandweeringang;
  • sleutelkluis of -buis;
  • brandweerlift.
  • De aanduidingen zijn conform NEN 1414: 2007, voor zover deze norm daarin voorziet.
 • Bij de toepassing van een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 verstrekt de aanvrager tevens gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid voldoende aannemelijk wordt gemaakt. 

Hoe lang duurt het

De procedure voor het verlenen van een vergunning kan maximaal 26 weken duren.

De kortste termijn is minimaal 8 weken in verband met het toetsen en de conceptvergunning die 6 weken ter inzage ligt.

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning ben je leges verschuldigd. Een overzicht van alle leges van de gemeente Almere vind je in de Legesverordening en tarieventabel.

Bij een bouwactiviteit is de heffingsgrondslag, de door de gemeente berekende bouwkosten. De berekende bouwkosten worden dus niet bepaald op grond van de door jou op het aanvraagformulier ingevulde bouwkosten. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van, door de raad vastgesteld, standaard bouwkosten per eenheid. Deze bouwkosten per eenheid kun je terugvinden in de tabel "bouwkosten legesberekening" van bijlage 1 in de tarieventabel van de legesverordening. In de legesverordening staat informatie over de vaststelling van de bouwkosten van type bouwwerken die niet in de tabel "bouwkosten legesberekening" staan.

De legesverordening en tarieventabel worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Vragen

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via telefoonnummer 14 036 of door het contactformulier in te vullen.

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening