Direct naar paginainhoud

Vooruitblik komende ontwikkelingen

Door de grote vraag naar kavels op Stichtsekant wordt de ontwikkeling versneld. Verwacht wordt dat het rond 2025 - 2028 grotendeels klaar is. Dit betekent veel bouwactiviteiten. Het bestemmingsplan moet herzien worden. Ook zijn er andere ontwikkelingen, zoals verbeteringen aan het openbaar vervoer en onderzoek naar duurzame energie op Stichtsekant.

Bouwrijp maken en terreininrichting

Stichtsekant is een gebied met een rijke historie. Zo’n 2.000 – 3.000 jaar terug was er (moeras)land. Daar doorheen slingerde de rivier de Eem. Met het stijgen van de zeespiegel werd het land Zuiderzee. Door deze historie kent het gebied veel verschillende soorten ondergrond: zand, klei en veenlagen. Het gebied is daarom gevoelig voor bodemdaling. Voor het aanleggen van de wegen is het nodig eerst een deel van de grond uit te graven en daarop een laag zand aan te brengen. Het zand heeft 6 tot 8 maanden nodig om goed te kunnen zetten. Dit voorkomt verdere daling van de grond. Daarna worden kabels en leidingen, riolering en bouwwegen aangelegd.

In fase 3 en 4 wordt het zand aangebracht voor de infrastructuur. Fase 2 is inmiddels zo ver dat de bouwwegen klaar zijn. In fase 1 is momenteel al de terreinafwerking. Waar bedrijven klaar zijn met bouwen, wordt de openbare ruimte definitief aangelegd.

Verbetering openbaar vervoer Stichtsekant

Bedrijventerrein Stichtsekant is bereikbaar met het openbaar vervoer via buslijn 326 van Almere Centrum CS naar Blaricum carpoolplaats en lijn 160 naar de Eemhof. Er zijn 2 haltes langs de Waterlandseweg bij Stichtsekant.

De frequentie en vooral de verbinding in de vroege ochtend, avond en het weekend sluiten niet genoeg aan bij de wensen van de bedrijven op Stichtsekant. De bedrijven vinden het belangrijk dat zij ook met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Bij werving van nieuw personeel speelt dit een rol. Het aantal bedrijven neemt op het ogenblijk snel toe en daarmee ook het aantal werknemers op Stichtsekant. Met de komst van een aantal grote bedrijven zal dit aantal werknemers nog meer toenemen. Veel bedrijven werken met 2 of 3 shifts die starten in de vroege ochtend en eindigen in de late avond.

Sinds eind 2021 kijkt de gemeente met Keolis en enkele grote bedrijven naar een verbetering van de huidige verbinding lijn 326. Inmiddels heeft de gemeente met Keolis en de meeste grote bedrijven op Stichtsekant overlegd. Ook is er een inventarisatie geweest onder alle bedrijven over het toekomstige OV-gebruik, de gewenste tijden en de herkomst van de werknemers. Keolis heeft een voorstel gemaakt voor lijn 326 met een grotere frequentie en verbindingen in de vroege ochtend, avond en het weekend. Keolis bespreekt de komende tijd met de bedrijven of het haalbaar is.

Onderzoek duurzame energiesystemen op Stichtsekant

Stichtsekant wordt gebouwd volgens de laatste kennis op het gebied van duurzaamheid. De doelstelling van de gemeente Almere en van veel van de gevestigde bedrijven op Stichtsekant is om zo veel mogelijk hun steentje bij te dragen aan het milieu. Dit gebeurt onder andere door de CO2-uitstoot te verminderen, schone energie op te wekken en duurzame mogelijkheden voor logistiek in te zetten. Tegelijkertijd zijn er belemmeringen, zoals de netcongestie (overbelasting van het elektriciteitsnet) die voor de nodige uitdagingen zorgen. Met elkaar kunnen bedrijven en gemeente bouwen aan een bedrijventerrein dat de toekomst in zich heeft en laat zien hoe het kan. Onderzoek is daarbij erg belangrijk.

Onderzoek opwek duurzame energie PRICE

PRICE is gevraagd welke scenario’s denkbaar zijn voor het maximaliseren van duurzame opwek van energie op Stichtsekant. Bijvoorbeeld door gezamenlijke oplossingen met batterij-opslag of een intern netwerk. Hiervoor is het belangrijk eerst te weten wat het energieverbruik van de bedrijven is. Vragen als hoe het zit met piekgebruik en wat zijn de ambities en mogelijkheden voor het opwekken van groene energie. Zo weten we wat het potentieel is voor duurzame opwek van energie dat we nu laten liggen en welke stappen we kunnen nemen.

Onderzoek Hogeschool Windesheim

Hogeschool Windesheim inventariseert eerst de huidige situatie (CO2-footprint en ambitie van bedrijven) samen met haar partners PRICE, Energie Expertisecentrum Flevoland en Horizon Flevoland. Daarnaast bekijken ze praktijkcasussen van andere bedrijventerreinen bij het oprichten van een Smart Energy Hub. Dat is een slim energiesysteem waar lokaal duurzame energie wordt geproduceerd, opgeslagen en toegepast. Met deze uitkomsten stellen ze een aantal scenario’s op.

De verwachting is dat eind 2022 een eerste presentatie gegeven kan worden met een overzicht van de footprint van het bedrijventerrein en scenario’s voor een Smart Energy Hub.

Archeologisch onderzoek Stichtsekant

Ondanks dat Almere een jonge stad is, is er veel historie te vinden in de bodem. Archeologen hebben op zo’n 90 locaties in de stad sporen gevonden van prehistorische bewoning. Voor het merendeel komen deze sporen uit de Steentijd, vanaf circa 9000 jaar voor Christus. Dat is de tijd dat onder meer jagers en verzamelaars langs de voormalige rivier de Eem leefden.

Omdat de Eem tot zo’n 2000 jaar geleden door de Stichtsekant liep zijn er veel ‘behoudenswaardige’ vindplaatsen gevonden. Enkele van deze vindplaatsen zijn ook opgegraven. Zo is enkele jaren terug een uniek ‘visweer’ gevonden en deels opgegraven op de plek waar de Lidl staat.

In najaar 2022 begint in opdracht van de team Archeologie van de gemeente een combinatie van de bedrijven BAAC en ADC het opgraven van 4 locaties in fase 3 van Stichtsekant. Deze locaties hebben de namen ‘De Visser’, ‘De Brandplek’, ‘De Verzamelaar’ en ‘De Bron’.

De vindplaatsen dateren uit verschillende tijdsperioden en bij eerder onderzoek zijn onder andere resten van houtskool, verbrande hazelnoten en vuursteenresten gevonden. Er zullen ook kijkdagen voor publiek komen. Hierover volgt later meer informatie. Als de opgravingen klaar zijn, kan het terrein gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van Stichtsekant.

Stedenbouwkundige opzet Stichtsekant

In de stedenbouwkundige opzet is extra aandacht besteed aan een betere landschappelijke inpassing langs de dijk. Het aanzicht vanaf het Gooimeer wordt veel groener. Er komt een (deels dubbele) rij bomen met daarachter zicht op met onder andere kantoren met een groene gevel in plaats van de achterkant van bedrijfshallen.

Als deze plannen verder zijn uitgewerkt en kunnen we meer beeldmateriaal laten zien.

Bestemmingsplan

Voor Stichtsekant gelden nu 2 bestemmingsplannen. Het zuidelijke deel van het bestemmingsplan wordt in 2022/2023 herzien volgens de richtlijnen van de nieuwe omgevingswet. Het nu geldende plan (bedrijvenpark Stichtsekant) komt uit 2006 en past niet meer bij de huidige wensen wat betreft gebruik, duurzaamheid en kwaliteit van het gebied.

In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet komt er een zogenaamd Crisis en Herstelwet plan. Dit type plan geeft gemeenten de mogelijkheid om al te werken met de mogelijkheden die de Omgevingswet gaat bieden. Hierdoor kunnen ook onderwerpen zoals veiligheid, gezondheid en duurzaamheid een plek krijgen in het bestemmingsplan. In de loop van het proces wordt de omgeving van Stichtsekant van harte uitgenodigd om mee te praten.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening