Regeling Bonifatiusspeld

Regeling over het toekennen en uitreiken van de onderscheiding Bonifatiusspeld gemeente Almere

1. Omschrijving

De Bonifatiusspeld is de hoogste Almeerse onderscheiding. Die wordt sinds 1983 eenmaal per jaar uitgereikt aan een persoon, die in Almere woont of verbonden is aan een in Almere werkzame organisatie, die zich in de ogen van het college van burgemeester en wethouders van Almere op een zeer bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Almeerse samenleving. De Bonifatiusspeld is een ontwerp uit 1978 van de Amsterdamse edelsmid Paul Derrez. De zilveren speld beeldt Bonifatius uit als bisschop met een in goud uitgevoerd evangelieboek boven zijn hoofd. Volgens de overlevering trachtte hij met dit boek de zwaardstoten van de heidense Friezen af te weren.

2. Voordracht en besluit

a) Een voordracht kan zowel door de gemeente, als door inwoner(s), instellingen, organisaties en bedrijven (binnen of buiten Almere) worden gedaan.
b) In de Stadhuis-aan-huispagina en op de website almere.nl zal begin september een bericht geplaatst worden dat kandidaten kunnen worden voorgedragen tot 1 november. 
c) De ingediende aanvragen worden vervolgens eerst voorgelegd aan de adviescommissie Erepenning en Bonifatiusspeld. De voordracht wordt daarna met het advies van de commissie Erepenning en 
Bonifatiusspeld aan het college voorgelegd. Het college neemt een besluit over de voordracht, het advies van de adviescommissie is daarbij niet bindend.

3. Criteria Bonifatiusspeld

a) Buitengewone inzet voor de samenleving van Almere, zonder dat dit min of meer voortvloeit uit normale/betaalde werkzaamheden, zoals:

  1. Organisatorische en voorwaardenscheppende activiteiten
  2. Opvallende prestaties en werkzaamheden
  3. Stimuleren van anderen
  4. Vervullen van een voorbeeldfunctie in de hoofdfunctie
  5. Inzet gedurende een geruime tijd, maatschappelijke betekenis en uitstraling
  6. Actualiteit en diversiteit van de activiteiten
  7. Inzet voor het behoud van werkgelegenheid
  8. Voorkeur voor structurele inzet boven incidentele
  9. Nieuwe initiatieven die structureel leiden tot verbetering van de samenleving worden hoog gewaardeerd
  10. Extra waardering voor inzet ten behoeve van meerdere facetten van de Almeerse samenleving

b) De Bonifatiusspeld kan slechts eenmaal uitgereikt worden aan dezelfde persoon/organisatie.
c) De kandidaat dient van onbesproken gedrag te zijn.
d) In zeer bijzondere gevallen kan het college besluiten van bovenstaande criteria af te wijken.

4. Uitreiking

De uitreiking van de Bonifatiusspeld vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie voor inwoners van Almere en wordt overhandigd door de burgemeester.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Almere op 20 november 2018.

Burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris en de burgemeester,
R. Wielinga en F.M. Weerwind