Direct naar paginainhoud

Subsidievoorwaarden

In de Algemene subsidieverordening Almere 2020 staat aan welke voorwaarden je subsidieaanvraag moet voldoen.

Sanctiebeleid

Op 24 augustus 2021 heeft het college de beleidsregel 'Vaststellen subsidies gemeente Almere 2021' vastgesteld. Met deze beleidsregel legt het college vast hoe we omgaan met termijnoverschrijding of een onvolledige aanvraag tot subsidievaststelling (incomplete verantwoording). Je kunt de beleidsregel vinden op overheid.nl.

Overige verordeningen

Voor stimuleringsleningen uit het Energiefonds Almere geldt een aparte verordening:

Evenementen

Het organiseren van evenementen valt onder de Algemene plaatselijke verordening 2011. Een evenement dient geplaatst te zijn op de evenementenkalender en veelal is een vergunning vereist. Er geldt een uitzondering voor kleine evenementen. Een subsidie voor een evenement kan alleen verstrekt worden als het voldoet aan de voorwaarden voor het organiseren van evenementen.

De aanvraag doe je met een aanvraagformulier. Daarnaast meld je het evenement aan voor de evenementenkalender. Dit kan via de website van ACM.

De wettelijke termijn voor het indienen van een aanvraag bedraagt 8 weken vóór het evenement voor een risicoklasse A en 12 weken voor een risicoklasse B en C evenement.

Subsidiebudget

Elk jaar stelt de gemeente voor een aantal subsidieonderdelen een maximaal budget vast. Dit noemen we ook wel het subsidieplafond. De gemeente kan uw subsidieaanvraag alleen goedkeuren als het maximum nog niet is bereikt. 

Steekproefsgewijze controle

We voeren op subsidieaanvragen tot 10.000 euro steekproefsgewijze controles uit. Dit doen we aselect. Dit houdt in dat we van alle subsidieaanvragen willekeurig een aantal kiezen en die controleren. We voeren de controle uit op subsidies tot 10.000 euro die al verleend zijn in het subsidiejaar 2021.

Als je in de steekproef zit, nemen we contact met je op en vragen we jou informatie bij ons in te dienen over de uitvoering van de activiteiten.

Gevolg van niet meewerken aan deze steekproef

Wil je niet meewerken aan deze steekproef? Dan kunnen we besluiten de subsidieverlening in te trekken en de verstrekte subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Reden steekproefsgewijze controle

Met de steekproefsgewijze controle willen we nagaan:

 • of de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden;
 • of het toegekende subsidiebedrag geheel is besteed aan de gesubsidieerde activiteiten;
 • of de subsidieontvanger zich aan alle andere subsidieverplichtingen heeft gehouden.

Maatschappelijke effecten

Activiteiten die de gemeente subsidieert, moeten concrete en meetbare resultaten opleveren. Deze moeten bijdragen aan de tien maatschappelijke effecten die de gemeente heeft vastgesteld. Bij jouw subsidieaanvraag kies je aan wel effect jouw activiteit (het meest) bijdraagt. De effecten zijn:

 1. De ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot
 2. Kinderen groeien gezond en veilig op
 3. Iedereen doet naar eigen kunnen mee
 4. Almeerders zijn meer betrokken bij hun leefomgeving
 5. Meer Almeerders nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten
 6. Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag
 7. Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
 8. Meer Almeerders hebben toegang tot informatie, advies, bemiddeling en zorg
 9. Er is minder overlast door bepaalde doelgroepen
 10. Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam

We vragen verder meer en meer aan subsidieaanvragers om te vertellen wat ze hebben gedaan met subsidies en wat de effecten ervan waren. Het verantwoording afleggen over het eigen functioneren of presteren noemen we ook wel publiek verantwoorden.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening