Direct naar paginainhoud

Afmeren in Almere

Om vaarwegen aantrekkelijk te houden en de natuur te beschermen, heeft de gemeente Almere regels voor het afmeren van vaartuigen.

Waar mag je afmeren

Op de kaart vind je waar je in Almere mag afmeren. Aan de met groen aangegeven afmeeroevers (volgens artikel 4 van de Nadere regels ligplaatsen van vaartuigen in de gemeente Almere) mag je recreatievoertuigen met een maximale lengte van 4,50 meter afmeren. Op deze plekken verstoort jouw vaartuig de afwatering en de natuur niet. Het gebruik van deze ligplaatsen is gratis. Je hebt hiervoor geen ligplaatsvergunning of –vignet nodig. Aan het gebruik van de vaste ligplaatsen in de gemeentelijke havens zijn wel kosten verbonden. Vaartuigen langer dan 4,50 meter moeten altijd afmeren in een van de gemeentelijke havens.

LIGPLAATS_V legend

Vaste ligplaatsen

De vaste ligplaatsen (volgens artikel 3 van de Nadere regels) zijn roze op de kaart. Je mag deze ligplaatsen alleen gebruiken als je hiervoor een huurovereenkomst met de gemeente hebt. Het aanvragen van een vaste ligplaats kan via het aanvraagformulier op deze pagina. Een vaste ligplaats in de Hengelohaven kun je niet aanvragen. Deze zijn alleen bestemd voor boten die voorheen bij Jachthaven Haddock lagen aangemeerd.

We krijgen meer aanvragen dan er ligplaatsen beschikbaar zijn. Daarom werken we met een wachtlijst. We handelen aanvragen op volgorde van aanmelding af. Als je niet op de aangeboden plaats reageert, gaan wij ervan uit dat je geen interesse meer hebt. We halen je dan van de wachtlijst. Huur je nu een vaste ligplaats, maar wil je hier geen gebruik meer van maken? Stuur dan een e-mail naar havenbeheer@almere.nl. Dan beëindigen we de huurovereenkomst. Er geldt wel een opzegtermijn. Hoe lang die is staat in je huurovereenkomst. Je mag niet onderling van ligplaats ruilen.

Passantenligplaatsen

De passantenligplaatsen (volgens artikel 5) zijn bruin op de kaart. Voor passantenligplaatsen aan steigers langs oevers van plassen en grachten geldt, dat vaartuigen tot een lengte van 4,50 meter maximaal 72 uur aaneengesloten mogen afmeren, tenzij op de locatie een andere termijn is aangegeven. Na deze 72 uur mag je deze ligplaats minimaal 2 x 24 uur niet voor hetzelfde vaartuig gebruiken. Op deze locaties zijn geen nutsaansluitingen of toiletvoorzieningen. Vaartuigen met een lengte boven de 4,50 meter moeten altijd de passantenligplaatsen in de gemeentelijke havens gebruiken. Afmeren aan de passantenligplaatsen in de Havenkom in Almere Haven mag alleen na afstemming met de havenmeester. Hiervoor berekenen we het op dat moment geldende tarief.

Aanwijzing wachtplaatsen

Voor enkele sluizen of beweegbare bruggen zijn wachtplaatsen aangelegd (volgens artikel 6.) Die zijn kobaltblauw op de kaart. Dit zijn ligplaatsen waar je alleen tijdelijk gebruik van kunt maken, in afwachting van het passeren van de sluis of brug.

Ligplaatsen woonschepen

Op enkele plaatsen in de stad zijn ligplaatsen voor woonschepen (volgens artikel 2). De eigenaar van een woonschip mag een recreatievaartuig afmeren binnen de afmetingen van de eigen ligplaats, als hierdoor geen gevaar of overlast voor de omgeving ontstaat. Er zijn geen vrije ligplaatsen voor woonschepen of –arken beschikbaar. Ligplaatsen met woonschepen worden aangeboden via makelaars.

Waar afmeren niet mag

Er zijn algemene regels (volgens artikel 13) over waar nooit mag worden afgemeerd, ongeacht het formaat van het vaartuig of het gebruik. Daarnaast staan op de kaart ligplaatsen waar het afmeren alleen voor bepaalde doelgroepen is toegestaan. Die locaties vind je op de kaart als:

  • Particulier water en water in beheer bij derden (volgens artikel 8) zijn oranje op de kaart. Hier is afmeren voorbehouden aan de eigenaren of beheerders van dat water. 
  • Particuliere oevers (volgens artikel 9) zijn rood op de kaart. Het gebruik hiervan is voorbehouden aan de eigenaren. Zij kunnen binnen hun eigen kavel een recreatievaartuig afmeren zolang ze hierdoor geen overlast veroorzaken voor derden. 
  • Op de aanwezen loswallen mag je alleen een ligplaats gebruiken tijdens het laden en lossen van het vaartuig (volgens artikel 11). Deze locaties zijn geel op de kaart. 
  • Op de aangewezen bedrijfsligplaatsen (volgens artikel 12) in het donkergrijs op de kaart mag je alleen afmeren als dit nodig is voor de bedrijfsvoering van het aan het openbaar water liggende bedrijf. Afmeren is ook toegestaan als dit verband houdt met de bedrijfsvoering van het vaartuig zelf. Zoals een drijvend restaurant dat vanaf die locatie werkt. Neem voor gebruik van een bedrijfsligplaats altijd vooraf contact op met de gemeente. Want het gaat vaak om lopende contracten en we moeten weten of, en zo ja welke ruimte beschikbaar is en of aan eventuele overige wet- en regelgeving is voldaan.
  • Op de lichtgrijze bedrijfsligplaatsen is afmeren alleen toegestaan voor het laten in- en uitstappen van passagiers van vaartuigen die rondvaarten verzorgen in Almere en voor watertaxi’s die toestemming hebben om passagiers te vervoeren. 

Handhaving op fout afgemeerde en verwaarloosde vaartuigen

We handhaven op vaartuigen die op plaatsen liggen waar dat niet is toegestaan en op verwaarloosde vaartuigen op of in openbaar water. De eigenaren van vaartuigen die de regels voor het afmeren overtreden, ontvangen een aankondiging bestuursdwang. We kondigen daarmee aan dat we het vaartuig verwijderen als de eigenaar dit niet zelf doet binnen de geboden termijn van 2 weken. Als de eigenaar van het vaartuig niet bekend is, plakken we de aankondiging op het vaartuig. Tegelijkertijd maken we deze aankondiging openbaar bekend op officielebekendmakingen.nl, zodat de eigenaar kan weten dat het vaartuig verwijderd of verplaatst moet worden. Zo heeft de eigenaar tot de genoemde datum de tijd om zijn vaartuig te verwijderen of alsnog op de juiste manier af te meren. Als het vaartuig niet binnen de gestelde termijn is weggehaald, verwijderen wij het vaartuig. De kosten van verwijdering, opslag en eventuele verkoop of sloop van het vaartuig brengen we in rekening bij de eigenaar.

Verwijderde vaartuigen

Bij het verwijderen van vaartuigen maken we proces-verbaal op en lichten we de politie in. We bewaren het vaartuig maximaal dertien weken. Als zich binnen deze termijn niemand heeft gemeld, kan het vaartuig worden verkocht of gesloopt. Als de waarde van een vaartuigwrak niet in verhouding staat tot de kosten voor verwijdering, opslag, verkoop of sloop, vernietigen we het vaartuig al na twee weken. Als de eigenaar bekend is, brengen we de gemaakte kosten bij de eigenaar in rekening.

Niet gebruikt vaartuig of verwijderd vaartuig opvragen

Heb je een vaartuig dat je niet meer gebruikt? Voor inwoners van Almere verwijderen wij het vaartuig tijdelijk kosteloos. Voorwaarde is dat je kunt bewijzen dat het vaartuig jouw eigendom is. 
Als je een vaartuig wilt opvragen dat al door de gemeente is verwijderd, moet je ook kunnen aantonen dat het vaartuig jouw eigendom is. Mocht het vaartuig inmiddels verkocht zijn, dan heb je als eigenaar recht op de eventuele opbrengst. Door de gemeente gemaakte kosten voor het verwijderen, opslaan en de verkoop worden van de opbrengst afgetrokken. Gebruik in beide gevallen het formulier via de knop hieronder.

Heb je vragen? Neem dan contact op met 14 036.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening