Direct naar paginainhoud

Consultatieverslag over Ontwikkelingsplan fase 5

Participatie (consultatie) voor het 2e addendum op het Ontwikkelingsplan

Datum en tijd: Woensdag 12 april 2023 van 17.30 tot 21.00 uur

Doel: Informeren van omwonenden en andere belanghebbenden uit de omgeving over de opgave en input ophalen voor ontwikkelingsplan van Fase 5: woningbouw Nobelhorst en Bedrijventerrein Twentsekant. Dit waren bezoekers aan de informatiemarkt van woensdag 12 april.
Doelgroep: Inwoners Nobelhorst en omgeving en overige geïnteresseerden

Bezoekers: De informatiemarkt werd bezocht door zo’n 300 mensen. Er was gedurende de gehele avond veel aanloop bij het onderwerp Fase 5. Ook zijn veel reacties achtergelaten op de participatie (consultatie)panelen.

Locatie: School het Universum in Nobelhorst

Tijdens de drukbezochte informatiemarkt met zo’n 300 bezoekers werd aan bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden gevraagd wat zijn belangrijk vinden voor de ontwikkeling van het woongebied en bedrijventerrein. Bij de informatiestand voor Fase 5 was veel aanloop.

Informatiepanelen over Fase 5

Met meerdere informatiepanelen plus een kaart van het gebied was de opgave van het woongebied en bedrijventerrein in beeld gebracht. Drie betrokken medewerkers van gebiedsontwikkeling gemeente Almere waren aanwezig om inhoudelijke vragen te beantwoorden en te verwijzen naar de participatie (consultatie) panelen. Een communicatieadviseur van Bureau Beaumont Communicatie begeleidde het proces rondom de consultatiepanelen.

Consultatiepanelen

Op de consultatiepanelen was alle ruimte om post-its te plakken bij de verschillende onderwerpen. Bezoekers konden zo meegeven wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van dit plangebied; hun zorgen, wensen en ideeën rondom wonen, voorzieningen, bereikbaarheid, sfeer en karakter, openbare ruimte, duurzaamheid, ontmoeting en spelen. Ook werd gevraagd om reacties over de verbinding tussen het bedrijventerrein en de woonwijk in Fase 5. Dit alles leverde veel reacties op. De reacties worden waar mogelijk meegenomen in het 2e addendum voor Fase 5, en gebundeld als bijlage aan het Ontwikkelingsplan toegevoegd. Samen met dit consultatieverslag en een overzicht van hoe de reacties zijn meegenomen in het ontwikkelingsplan. Ter ondersteuning van besluitvorming door de gemeenteraad rondom het 2e addendum  voor Fase 5.

Opbrengst consultatie 12 april 2023

Hieronder staat beschreven in grote lijnen wat bezoekers meegaven met post-its, over wat zij belangrijk vinden als input voor het ontwikkelingsplan voor Fase 5. Veel van de input kwam ook naar voren tijdens de gesprekken met de betrokken medewerkers. Sommige post-its stonden bij het verkeerde onderwerp geplakt. Deze zijn meegenomen in het betreffende onderwerp. De input richt zich op de volgende onderwerpen;

1. De woonopgave

(38 reacties)

 • Verhouding huur/koop is scheef in vergelijking met Nobelhorst (75%, waarvan 35% sociale huur versus 20% sociale huur in Nobelhorst)
 • Zorg over onder druk staan van dorpse karakter (maak geen Bijlmer of Stedenwijk, geen gettovorming, geen vinex-achtige rijen zoals in Oosterwold).
 • Aantal woningen t.o.v. behoud dorpse karakter en kleinschaligheid (grotere dichtheid, kernwaarden staan onder druk)
 • Hoogte van gebouwen t.o.v. behoud dorpse karakter en kleinschaligheid (zorgen over uitzicht, teveel hoogbouw, geen hoogbouw van 4 a 5 lagen)
 • Andere zorgen richten zich op geluidsoverlast van de A6.
 • Een bewoner Ernest Waltonstraat waar woon/werk was beloofd, vond het zorgelijk dat nu het uitzicht heel anders wordt dan eerder bedacht.

Er werden ook veel tips meegegeven. Zoals het kijken naar mooie voorbeelden, bijvoorbeeld in Tilburg, om de appartementen als geluidsbuffer langs de A6 goed uit te kunnen voeren. En om niet te vergeten met de komst van nieuwe bewoners ook na te denken over voorzieningen als extra medische voorziening en extra scholen. De tip om bij het inrichten de voetpaden, wegen en fietspaden breder te maken. En te zorgen voor een goede toegankelijkheid voor minder validen, zoals dit nu niet ervaren wordt in Nobelhorst zelf. Een oproep werd gedaan om bij de programmering van woningen, voorzieningen (lokale winkels) en inrichting te denken aan ouderen (toekomstbestendig wonen). En om te onderzoeken of een deel van de huur kan worden omgezet in betaalbare koop. Er werd ook voorgesteld om selectie te doen op huurders, er is zorg dat huurders zich niet betrokken zouden voelen bij hun woonomgeving. Een van de kenmerken waar Nobelhorst voor staat, met deelname aan de buurtschappen en saamhorigheid.

Sfeer en karakter

Het belang voor respondenten om het dorps karakter te behouden is als een rode draad merkbaar: Nobelhorst met haar verscheidenheid aan woningen, kleinschaligheid, saamhorigheid, betrokkenheid, goede basisvoorzieningen, en ruimte voor groen. Een deel van de respondenten ziet de ontwikkeling van Fase 5 liever los staan van Nobelhorst, terwijl – gezien type reacties - andere respondenten Fase 5 benadert als toekomstig onderdeel van Nobelhorst, mits het aansluit bij de stijl van Nobelhorst. Zij maken zich wel zorgen of dit realistisch is.

2. Voorzieningen

(66 reacties)

De reacties gaan over wensen voor voorzieningen:

 • Er is aandacht nodig voor voorzieningen voor jongeren/pubers, zoals een buurthuis of huiskamer.
 • Aandacht voor meer 'speelgelegenheden' voor tieners in de wijk (voetbalveldje, tafeltennistafel, basketbalpaal).
 • Uitschieter is de behoefte aan een (buurt)supermarkt. Dit werd 15 keer specifiek vermeld. Maar ook de behoefte aan kleine winkels passend bij het dorpse karakter zoals bakker en slager, visboer, kapper, bloemist, groenteboer, postkantoor, leuke winkeltjes of een biomarkt.
 • Een klein winkelcentrum of gezellige kern dat ook een plek is om elkaar te ontmoeten.
 • Denk ook aan woningen boven winkels voor bijvoorbeeld ouderen. Zodat zij lang zelfstandig kunnen wonen.
 • De behoefte aan meer horeca is eveneens merkbaar, zoals een koffiebar, restaurant, lunchroom, een kattencafé.
 • Plekken om elkaar even te kunnen ontmoeten. Dat geldt verder ook voor culturele voorzieningen zoals een klein filmhuis, kleine bibliotheek, een dorpshuis met cursussen, of zelfs een klein lokaal museum voor promotie van Nobelhorst.
 • De komst van veel nieuwe bewoners vraagt mogelijk om een extra huisartsenpost aan de rand van de wijk, benoemen enkele bezoekers.
 • Voor wat betreft sportvoorzieningen is er vraag naar meer sportfaciliteiten in de buurt, concreet werd genoemd een basketbalveld, een beachsportveld voor handbal en volleybal en een sporthal.
 • Met het verdwijnen van het groene veld is ergens anders ruimte nodig voor een groen veld.
 • Ook zijn er voldoende scholen nodig als er meer mensen komen te wonen in de buurt.
 • Een voorziening als meer prullenbakken werd eveneens genoemd.

3. Groen en openbare ruimte

(21 reacties)

De input richt zich op de volgende onderwerpen:

 • Veel reacties van respondenten gaan over de behoefte aan meer groen en meer openbare ruimte, ook om elkaar te ontmoeten.
 • Groen moet ruim worden opgezet in Fase 5, met veldjes en parken. En niet te strak zijn, maar met verscheidenheid.
 • Ook het behoud van het dorpse karakter vindt men belangrijk. Dit is als een rode draad merkbaar.
 • En ruimte voor waterberging, en bijvoorbeeld een waterberging systeem. Rekening houdend met de natte seizoenen, en hiervoor meer bomen plaatsen.
 • Het gebied moet aantrekkelijk zijn om te wandelen/fietsen/skeeleren (doorzetten van Dorpsroute).
 • Het plaatsen van bankjes of een kinderboerderij worden gezien als welkome ontmoetingsplekken.
 • In het bos ziet een respondent liever geen wandelpad komen.
 • En liever speelpleinen met meerdere toestellen in plaats van verspreid. Andere speelvoorzieningen/ ontmoetingsplekken die genoemd werden zijn: stepping stones (Japanse tuin), petanque (jeu de boules) en speelplekken tussen de huizen.

4. Bereikbaarheid

(23 reacties)

De reacties gaan over de bereikbaarheid van het gebied nu en straks (vanaf de A6) en over veilige wegen voor voetgangers, auto’s en fietsers.

 • Bereikbaarheid moet goed geregeld worden, zodat sluipverkeer voorkomen wordt. Bijvoorbeeld met doodlopende straten naar woninggebouwen. En met een snelle aansluiting van en naar de A6.
 • Ook een directe snelle OV-spitsverbinding naar Almere Centrum kan slim zijn volgens een respondent.
 • Er wordt geopperd om een bushalte bij de toekomstige Montessori Campus te plaatsen.
 • Het terugdringen van snelheid auto’s komt meerdere malen naar voren.
 • Geopperd wordt om hoge drempels aan te brengen voor snelheidsvermindering.
 • Ook de veiligheid voor voetgangers en fietsers wordt veelvuldig aangehaald. Zoals een tip voor een rotonde bij de Grote Denkersdreef/ Enrico Fermistraat en een tip voor een nieuw viaduct voor fietsers en voetgangers (verbinding Koningsbeltweg).
 • Bij de ontwikkeling van Fase 5 dient zich ook de kans voor om wegen en voetpaden breder te maken voor meer veiligheid, aldus een paar respondenten.
 • Vooral de toegankelijkheid vanwege obstakels en te smalle stoepen maakt het voor de mindervaliden in Nobelhorst nu niet gemakkelijk vertelde een respondent.
 • Er wordt gevraagd om bij realisatie van wegen en omleidingen voortaan betere lokale afstemming zoeken. De tijdelijke wegen die er nu liggen, blijven ook veel langer liggen dan verwacht, volgens een respondent. Constante communicatie over ontwikkelingen bij uitvoering wordt gemist.

5. Bedrijventerrein Twentsekant

(9 reacties)

In totaal waren er 9 reacties op de vragen wat men belangrijk vindt voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein en voor de aansluiting met de woonwijk.

 • Belangrijk vindt men een goede mix van bedrijvigheid, met horeca, flexplekken, MKB en een verzamelgebouw voor bijv. dienstverlening /kleine ondernemers.
 • Een respondent noemt de markthal uit Poort als goed voorbeeld.
 • Een respondent uit het belang van schone bedrijven in dit gebied. Een ander wil geen bedrijven die water vervuilen en geluidoverlast geven.
 • Een reactie gaat over het toegankelijk maken van het gebied voor wandelen en fietsen.
 • Er wordt ook herinnerd aan de oorspronkelijke belofte en opgave voor het dorpse karakter van Nobelhorst, daar moet hier rekening mee worden gehouden. Niet te veel beton, meer groen (1 reactie). En ook niet te hoog (2 reacties) vanwege verlies van uitzicht.
 • Twee ondernemers gaven aan interesse te hebben: in een bedrijfsruimte als meubelmaker en een ruimte voor kinderenopvangvoorziening in de buurt. Zij willen graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen.

Vervolg participatieproces

De reacties worden waar mogelijk meegenomen in het 2e addendum van het Ontwikkelingsplan, en ze worden gebundeld als bijlage aan het plan toegevoegd. De gemeente stelt het plan nu op legt het ter besluitvorming voor aan de raad. Na vaststelling van het 2e addendum volgt een ruimtelijke procedure om de bestemming bedrijven te wijzigen in wonen. Deze procedure geeft belanghebbenden de gelegenheid om bezwaar of beroep aan te tekenen.
Wanneer het 2e addendum van het Ontwikkelingsplan en de wijziging in het bestemmingsplan definitief zijn en verdere uitwerking van de plannen heeft plaatsgevonden naar een inrichtingsplan, vindt er een 2e participatietraject plaats rondom de inrichtingsplannen voor delen van de openbare ruimte. Dit zal dan zijn met toekomstige bewoners en direct omwonenden.

Concept structuurkaart

De structuurkaart is concept. Een definitieve versie volgt als het 2e addendum gereed is.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening