Direct naar paginainhoud
menu

Subsidievoorwaarden

Op alle subsidieaanvragen bij de gemeente Almere is de Algemene subsidieverordening Almere 2020 (25 september 2020) van toepassing. In deze verordening staat aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

Overige verordeningen

Voor stimuleringsleningen uit het Energiefonds Almere geldt een aparte verordening:

Evenementen

Het organiseren van evenementen valt onder de Algemene plaatselijke verordening 2011. Een evenement dient geplaatst te zijn op de evenementenkalender en veelal is een vergunning vereist. Er geldt een uitzondering voor kleine evenementen. Wat daaronder wordt verstaan vind je op de website:(http://www.almere.nl/wonen/bouwen-en-verbouwen/vergunningen-toezicht-handhaving/vergunningen/evenementenvergunning/) onder het kopje "kleine evenementen zonder vergunning". Een subsidie voor een evenement kan alleen verstrekt worden mits voldaan is aan de voorwaarden voor het organiseren van evenementen.

Wanneer wel een vergunning nodig is, is een aanvraagformulier op diezelfde website te vinden. Daarnaast meld je het evenement aan voor de evenementenkalender.
Dit kan via de website van ACM: https://www.almere-citymarketing.nl/aanmelden-evenementen/.

De wettelijke termijn voor het indienen van een aanvraag bedraagt 8 weken vóór het evenement voor een risicoklasse A en 12 weken voor een risicoklasse B en C evenement.

Subsidiebudget

Elk jaar stelt de gemeente voor een aantal subsidieonderdelen een maximaal budget vast. Dit noemen we ook wel het subsidieplafond. De gemeente kan uw subsidieaanvraag alleen goedkeuren als het maximum nog niet is bereikt. Voor dit jaar gelden de subsidieplafonds 2020, deze zijn op 6 december 2019 bekendgemaakt.

Steekproefsgewijze controle

We voeren op subsidieaanvragen tot 50.000 euro steekproefsgewijze controles uit. Dit doen we aselect. Dit houdt in dat we van alle subsidieaanvragen 2019 willekeurig een aantal kiezen en die controleren. We voeren de controle uit op subsidies tot 50.000 euro die al verleend zijn in het subsidiejaar 2019.
Als u in de steekproef zit, nemen we contact met u op en vragen we u informatie bij ons in te dienen over de uitvoering van de activiteiten. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier steekproefcontrole subsidies.

Gevolg van niet meewerken aan deze steekproef

Wilt u niet meewerken aan deze steekproef? Dan kunnen we besluiten de subsidieverlening in te trekken en de verstrekte subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Reden steekproefsgewijze controle

Met de steekproefsgewijze controle willen we nagaan:

 • of de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden;
 • of het toegekende subsidiebedrag geheel is besteed aan de gesubsidieerde activiteiten;
 • of de subsidieontvanger zich aan alle andere subsidieverplichtingen heeft gehouden.

Maatschappelijke effecten

Activiteiten die de gemeente subsidieert, moeten concrete en meetbare resultaten opleveren. Deze moeten bijdragen aan de tien maatschappelijke effecten die de gemeente heeft vastgesteld. Bij uw subsidieaanvraag kiest u aan wel effect uw activiteit (het meest) bijdraagt. De effecten zijn:

 1. De ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot
 2. Kinderen groeien gezond en veilig op
 3. Iedereen doet naar eigen kunnen mee
 4. Almeerders zijn meer betrokken bij hun leefomgeving
 5. Meer Almeerders nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten
 6. Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag
 7. Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
 8. Meer Almeerders hebben toegang tot informatie, advies, bemiddeling en zorg
 9. Er is minder overlast door bepaalde doelgroepen
 10. Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam

We vragen verder meer en meer aan subsidieaanvragers om te vertellen wat ze hebben gedaan met subsidies en wat de effecten ervan waren. Het verantwoording afleggen over het eigen functioneren of presteren noemen we ook wel publiek verantwoorden.

Wat vindt u van onze website?