Wet Bibob

Bij vergunningaanvragen, subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten (aanbestedingen) met de gemeente kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een drank- en horecavergunning of een omgevingsvergunning. Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo bonafide ondernemers.

De Wet Bibob heet voluit "Wet bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur". De Wet Bibob regelt dat de overheid vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties mag weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken.

Met de Wet Bibob toetst de gemeente Almere of er gevaar bestaat dat:

 • voordelen uit criminele activiteiten worden benut, bijvoorbeeld door zwart geld wit te wassen;
 • strafbare feiten worden gepleegd.

De gemeente kan een vergunning of subsidie ook weigeren, of een vastgoedtransactie ontbinden, als er een strafbaar feit is gepleegd (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping) om de vergunning of subsidie te krijgen of om de vastgoedtransactie aan te gaan met de gemeente.

Met behulp van de Wet Bibob kan de gemeente onderzoeken of een aanvrager en zijn zakelijke relaties integer zijn. En dus of er gevaar bestaat voor crimineel misbruik van bijvoorbeeld vergunningen, subsidies, overheidstransacties en vastgoedtransacties.

Wanneer krijg je met de Wet Bibob te maken?

De gemeente Almere heeft in haar Bibob-beleid omschreven wanneer de Wet Bibob in ieder geval wordt toegepast. Dat is onder andere bij de volgende aanvragen:

 • Drank- en horecavergunning/ Alcoholwet
 • Vergunning alcoholvrij bedrijf
 • Exploitatievergunning speelautomatenhal
 • Vergunning seksbedrijf
 • Wabo omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, bij een bouwsom hoger dan € 500.000
 • Evenementenvergunningsaanvraag bij vechtsportevenementen of -gala’s

Verder is toetsing op grond van de Wet Bibob mogelijk wanneer er signalen zijn dat de aanvrager of diens zakelijke kring in verband gebracht kunnen worden met strafbare feiten. Daarnaast kan de gemeente voor iedere aanvraag die valt onder de Wet Bibob of op grond van een gemeentelijke verordening verplicht zijn gesteld, een Bibob-toets opstarten.

Procedure

Wordt je aanvraag aan de Wet Bibob getoetst? Dan moet je een Bibob-formulier invullen en documenten aanleveren. Deze vragen en documenten gaan vooral over de financiering en de zeggenschapsstructuur van je (eventuele) onderneming.

Aan de rechterkant van dit scherm tref je de formulieren die horen bij de Bibob-toets. In het formulier dat bij je aanvraag past, zie je welke gegevens en documenten aangeleverd moeten worden.

Nadat je het vragenformulier Bibob hebt ingevuld en met alle gevraagde bijlagen hebt ingeleverd, wordt deze beoordeeld. De gemeente kan extra vragen stellen en aanvullende stukken opvragen als dat nodig is voor de beoordeling van de aanvraag. Als je onvoldoende gegevens hebt aangeleverd om te kunnen beslissen op uw aanvraag, kan de gemeente je aanvraag buiten behandeling stellen. Dit betekent dat je aanvraagprocedure stopt.

Doe daarom je aanvraag pas als je over alle gevraagde gegevens en documenten beschikt. Zo voorkom je zoveel als mogelijk dat je aanvraag buiten behandeling wordt gesteld.

Bij twijfel over je integriteit, financiën en/of de zakelijke relatie(s), kan de gemeente om advies vragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Als besloten wordt om advies te vragen aan het LBB, wordt de aanvrager/betrokkene hiervan op de hoogte gesteld. Een adviesaanvraag bij het LBB heeft consequenties voor de behandeltermijn. Deze kan worden verlengd met 12 weken. Bovendien kan het LBB je benaderen voor het aanleveren van aanvullende informatie. Je bent verplicht deze informatie aan te leveren.

Doe je aanvraag tijdig en houd rekening met eventuele lange beoordelingstermijnen.

Het Bibob-advies van het LBB zal worden betrokken bij de besluitvorming (o.a. bij het voornemen de gevraagde vergunning of ontheffing te weigeren of in te trekken, de aanbesteding niet te gunnen of de overeenkomst niet aan te gaan). Voordat aan een beschikking voorschriften verbonden worden of overgegaan wordt tot een negatieve beschikking, zal de aanvrager/betrokkene in de gelegenheid zijn een zienswijze te geven.

Welke uitkomsten kan een Bibob-procedure hebben?

 1. Er is geen gevaar gebleken dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De gemeente kan de vergunning verlenen.
 2. Er bestaat een mindere mate van gevaar dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De gemeente kan dan extra voorschriften verbinden aan het verlenen van de vergunning.
 3. Er bestaat een ernstig gevaar dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De gemeente kan de vergunning weigeren of daaraan extra voorschriften verbinden.

Deze gevaarconclusies gelden ook bij de beoordelingen van subsidieaanvragen, vastgoedtransacties en aanbestedingen.

Verzenden

Controleer of je het formulier Wet Bibob volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het formulier vervolgens naar het volgende adres: bibobverberg dit@almere.nl. (Versleutelde) digitale aanlevering van het formulier met bijlagen heeft onze voorkeur

Is digitale aanlevering niet mogelijk, dan is het ook mogelijk de gegevens per post te sturen naar:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunning, Toezicht & Handhaving/ BIBOB
Postbus 200
1300 AE ALMERE

Vermeld op de envelop: Strikt Vertrouwelijk